Kategoriler

İHALE KARARLARI > Kik İhale Kararları

ihalede Sözleşme Süresinin 365 Takvim Gününü Aştığından Tüm Girdiler için Fiyat Farkı Hesaplanacağına il...

ihalede sözleşme süresinin 365 takvim gününü aştığından tüm girdiler için fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesinin zorunlu olduğu, idare tarafından fiyat farkı ödeneceği yönünde düzenleme yapılmış olmasına rağmen,  fiyat farkı ile ilgili olarak ağırlık oranlarına ilişkin sabit katsayıların, işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenmediği anlaşıldığı bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği

Devamı

ihalede Sözleşme Süresinin 365 Takvim Gününü Aştığından Tüm Girdiler için Fiyat Farkı Hesaplanacağına il...

ihalede sözleşme süresinin 365 takvim gününü aştığından tüm girdiler için fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesinin zorunlu olduğu, idare tarafından fiyat farkı ödeneceği yönünde düzenleme yapılmış olmasına rağmen,  fiyat farkı ile ilgili olarak ağırlık oranlarına ilişkin sabit katsayıların, işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenmediği anlaşıldığı bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği

Devamı

ihalede Kalite Ve Teknik Değer Nitelik Puanlamasının isteklilerin Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Yer Alan...

ihalede kalite ve teknik değer nitelik puanlamasının isteklilerin birim fiyat teklif cetvelinde yer alan teklif tutarları dikkate alınarak hesaplanabileceği, nitekim ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından beyan edilen fiyat dışı unsur bilgilerinde de anılan istekli tarafından teklifi kapsamında sunulan birim fiyat teklif cetvelinde yer alan teklif tutarlarına yer verildiği göz önüne alındığında; başvuru sahibi tarafından beyan edilen birim fiyat teklif cetveli dikkate alınarak bir değerlendirme yapılması halinde anılan isteklinin fiyat dışı unsur puanlamasından puan alabileceği, dolayısıyla tekliflerin sağlıklı değerlendirilmesi adına geçerli teklif sahibi başvuru sahibine ait fiyat dışı unsur puanlamasının bahse konu istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ilgili birim fiyatlar dikkate alınarak yeniden hesaplanması gerektiğ

Devamı

ihalede iş Deneyiminin Tevsikine ilişkin Beyan Edilen Sözleşmeye Ait Fatura örnekleri Veya Bu örneklerin...

ihalede iş deneyiminin tevsikine ilişkin beyan edilen sözleşmeye ait fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin idareye sunulan belgeler arasında yer almadığı, dolayısıyla  Şti tarafından iş deneyiminin tevsik edilmediği teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği 

Devamı

 iş Deneyim Tutarından Ayrıştırılarak idare Tarafından Anılan isteklinin İdari Şartname’de Düzenlenen As...

 iş deneyim tutarından ayrıştırılarak idare tarafından anılan isteklinin İdari Şartname’de düzenlenen asgari iş deneyim tutarını karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesi gerektiği 

Devamı

iş Deneyim Belgelerine Konu işlerin ihale Konusu işe Benzerliği Yönünden incelenmesi ile ihale Konusu iş...

iş deneyim belgelerine konu işlerin ihale konusu işe benzerliği yönünden incelenmesi ile ihale konusu işe benzer nitelikli işlerin yer aldığı tespit edilmiş ancak söz konusu işlerin tutarları bakımından yapılan değerlendirmeler sonucunda başvuruya konu ihalede istekliler tarafından sağlanması gereken teklif edilen bedelin en az % 25'i olarak belirlenen asgari iş deneyim tutarını karşılamadığı

Devamı

iş Bitirme Belgesine Konu işte Yer Alan Sanatçıların Temini, Ulaşımı Ve Reklam çalışmalarının Başvuru Ko...

iş bitirme belgesine konu işte yer alan sanatçıların temini, ulaşımı ve reklam çalışmalarının başvuru konusu ihalede belirlenen benzer işler kapsamında değerlendirilemeyeceği, idare tarafından belgeye konu işin bir bütün halinde yapıldığının ifade edildiği, dolayısıyla idarece gönderilen cevabi yazıdan hareketle anılan istekli tarafından sunulan belgenin benzer işe uygun olan kısımları yönünden ayrıştırma yapma imkanının mümkün olmadığı

Devamı

iş Bitirme Belgesine Konu işte Yer Alan Sanatçıların Temini, Ulaşımı Ve Reklam çalışmalarının Başvuru Ko...

iş bitirme belgesine konu işte yer alan sanatçıların temini, ulaşımı ve reklam çalışmalarının başvuru konusu ihalede belirlenen benzer işler kapsamında değerlendirilemeyeceği, idare tarafından belgeye konu işin bir bütün halinde yapıldığının ifade edildiği, dolayısıyla idarece gönderilen cevabi yazıdan hareketle anılan istekli tarafından sunulan belgenin benzer işe uygun olan kısımları yönünden ayrıştırma yapma imkanının mümkün olmadığı

Devamı

ihale itirazen şikâyet incelemesinde Numune Değerlendirme işlemi Aşamasında Yapılan Tespitlerin Doğruluğ...

ihale itirazen şikâyet incelemesinde numune değerlendirme işlemi aşamasında yapılan tespitlerin doğruluğunun denetlenmesinin mümkün olmayacağı

Devamı

İhalede Puanlama Sisteminde ihale Komisyonunca  idare Cevaplarındaki ...

İhalede puanlama sisteminde ihale komisyonunca  idare cevaplarındaki

Devamı

İhale üzerinde Bırakılan istekli Tarafından Sunulan iş Deneyim Belgesine Konu işin Adının Otobüs Kiralan...

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin adının Otobüs Kiralanması olduğu,  anılan iş deneyimine konu ihaleye ait doküman incelendiğinde işin Otobüs Kiralanması  yer aldığı aynı Şartnamede yer verilen düzenlemelerden söz konusu araçların mesai saatleri içinde personel servis taşımacılığı yapmak üzere istenildiği bu yönüyle ihaleye ait İdari Şartname’de öngörülen benzer iş tanımına uygun olmadığı

Devamı

İhale üzerinde Bırakılan istekli Tarafından Sunulan iş Deneyim Belgesine Konu işin Adının Otobüs Kiralan...

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin adının Otobüs Kiralanması olduğu,  anılan iş deneyimine konu ihaleye ait doküman incelendiğinde işin Otobüs Kiralanması  yer aldığı aynı Şartnamede yer verilen düzenlemelerden söz konusu araçların mesai saatleri içinde personel servis taşımacılığı yapmak üzere istenildiği bu yönüyle ihaleye ait İdari Şartname’de öngörülen benzer iş tanımına uygun olmadığı

Devamı

İhale üzerinde Bırakılan istekli Tarafından Sunulan iş Deneyim Belgesine Konu işin Adının Otobüs Kiralan...

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin adının Otobüs Kiralanması olduğu,  anılan iş deneyimine konu ihaleye ait doküman incelendiğinde işin Otobüs Kiralanması  yer aldığı aynı Şartnamede yer verilen düzenlemelerden söz konusu araçların mesai saatleri içinde personel servis taşımacılığı yapmak üzere istenildiği bu yönüyle ihaleye ait İdari Şartname’de öngörülen benzer iş tanımına uygun olmadığı

Devamı

ihale İdari Şartname Düzenlemelerinde Teklif Ekinde Sunulması Zorunlu Tutulmayan iş Deneyim Belgesinin N...

ihale İdari Şartname düzenlemelerinde teklif ekinde sunulması zorunlu tutulmayan iş deneyim belgesinin niteliğine göre işin mühendislik gerektiren kısmının alt yükleniciye çalıştırılacağına dair beyanın bilgi eksikliği kapsamında değerlendirildiği ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerle birlikte sunulmasının istenildiği ve bu çerçevede değerlendirme yapıldığı ifade edilmesine rağmen İdari Şartname’de bir yeterlik kriteri olarak belirlenen bu hususun bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi gerektiği

Devamı

ihale İdari Şartname Düzenlemelerinde Teklif Ekinde Sunulması Zorunlu Tutulmayan iş Deneyim Belgesinin N...

ihale İdari Şartname düzenlemelerinde teklif ekinde sunulması zorunlu tutulmayan iş deneyim belgesinin niteliğine göre işin mühendislik gerektiren kısmının alt yükleniciye çalıştırılacağına dair beyanın bilgi eksikliği kapsamında değerlendirildiği ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerle birlikte sunulmasının istenildiği ve bu çerçevede değerlendirme yapıldığı ifade edilmesine rağmen İdari Şartname’de bir yeterlik kriteri olarak belirlenen bu hususun bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi gerektiği

Devamı

ihale İdari Şartname Düzenlemelerinde Teklif Ekinde Sunulması Zorunlu Tutulmayan iş Deneyim Belgesinin N...

ihale İdari Şartname düzenlemelerinde teklif ekinde sunulması zorunlu tutulmayan iş deneyim belgesinin niteliğine göre işin mühendislik gerektiren kısmının alt yükleniciye çalıştırılacağına dair beyanın bilgi eksikliği kapsamında değerlendirildiği ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerle birlikte sunulmasının istenildiği ve bu çerçevede değerlendirme yapıldığı ifade edilmesine rağmen İdari Şartname’de bir yeterlik kriteri olarak belirlenen bu hususun bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi gerektiği

Devamı

ihale İdari Şartname Düzenlemelerinde Teklif Ekinde Sunulması Zorunlu Tutulmayan iş Deneyim Belgesinin N...

ihale İdari Şartname düzenlemelerinde teklif ekinde sunulması zorunlu tutulmayan iş deneyim belgesinin niteliğine göre işin mühendislik gerektiren kısmının alt yükleniciye çalıştırılacağına dair beyanın bilgi eksikliği kapsamında değerlendirildiği ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerle birlikte sunulmasının istenildiği ve bu çerçevede değerlendirme yapıldığı ifade edilmesine rağmen İdari Şartname’de bir yeterlik kriteri olarak belirlenen bu hususun bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi gerektiği

Devamı

ihale İdari Şartname Düzenlemelerinde Teklif Ekinde Sunulması Zorunlu Tutulmayan iş Deneyim Belgesinin N...

ihale İdari Şartname düzenlemelerinde teklif ekinde sunulması zorunlu tutulmayan iş deneyim belgesinin niteliğine göre işin mühendislik gerektiren kısmının alt yükleniciye çalıştırılacağına dair beyanın bilgi eksikliği kapsamında değerlendirildiği ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerle birlikte sunulmasının istenildiği ve bu çerçevede değerlendirme yapıldığı ifade edilmesine rağmen İdari Şartname’de bir yeterlik kriteri olarak belirlenen bu hususun bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi gerektiği

Devamı

ihale İdari Şartname Düzenlemelerinde Teklif Ekinde Sunulması Zorunlu Tutulmayan iş Deneyim Belgesinin N...

ihale İdari Şartname düzenlemelerinde teklif ekinde sunulması zorunlu tutulmayan iş deneyim belgesinin niteliğine göre işin mühendislik gerektiren kısmının alt yükleniciye çalıştırılacağına dair beyanın bilgi eksikliği kapsamında değerlendirildiği ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerle birlikte sunulmasının istenildiği ve bu çerçevede değerlendirme yapıldığı ifade edilmesine rağmen İdari Şartname’de bir yeterlik kriteri olarak belirlenen bu hususun bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi gerektiği 

Devamı

ihalede A.Ş Nin Sunulan Pay Defterinin Dayanağı Olan ilgili Yönetim Kurulu Kararlarının EKAP’a Yüklenmed...

ihalede A.Ş nin sunulan pay defterinin dayanağı olan ilgili yönetim kurulu kararlarının EKAP’a yüklenmediği tespit edilmiş olup, EKAP’a yüklenmesi gereken bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olarak yüklenmesindeki sorumluluğun da tamamen isteklilere ait olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde anılan isteklinin tekliflinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği

Devamı

ihalede A.Ş Nin Sunulan Pay Defterinin Dayanağı Olan ilgili Yönetim Kurulu Kararlarının EKAP’a Yüklenmed...

ihalede A.Ş nin sunulan pay defterinin dayanağı olan ilgili yönetim kurulu kararlarının EKAP’a yüklenmediği tespit edilmiş olup, EKAP’a yüklenmesi gereken bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olarak yüklenmesindeki sorumluluğun da tamamen isteklilere ait olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde anılan isteklinin tekliflinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği

Devamı

ihalede özel Ortağın Standart Form KİK024.2/Y Numaralı Yapım işleri Ciro Bilgileri Tablosunu Sunmadığı A...

ihalede özel ortağın Standart Form KİK024.2/Y numaralı yapım işleri ciro bilgileri tablosunu sunmadığı anlaşıldığından,  ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği 

Devamı

ihalede özel Ortağın Standart Form KİK024.2/Y Numaralı Yapım işleri Ciro Bilgileri Tablosunu Sunmadığı A...

ihalede özel ortağın Standart Form KİK024.2/Y numaralı yapım işleri ciro bilgileri tablosunu sunmadığı anlaşıldığından,  ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği 

Devamı

ihale Sözleşmesinde Birden Fazla Yapılan işlerin Birleştirilerek Tek Bir Sözleşme Olarak Servis Sözleşme...

ihale sözleşmesinde birden fazla yapılan işlerin birleştirilerek tek bir sözleşme olarak Servis Sözleşmesi’nin düzenlendiği ve söz konusu belgenin anılan ihalede iş deneyimini tevsiken özel sektöre taahhüt edilen işler kapsamında kullanıldığının anlaşıldığı, dolayısıyla şikayete konu sözleşmenin iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı değerlendirildiğinden ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli tarafından sunulan belgelerin iş deneyiminin tevsiki yönünden mevzuata uygun olmadığı

Devamı

isteklilerin ihalede işletme Kayıt Belgesi Sunma Zorunluluğunun ihale üzerinde Bırakılan iş Ortaklığının...

isteklilerin ihalede işletme kayıt belgesi sunma zorunluluğunun ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının hem pilot ortağı hem özel ortağı tarafından yerine getirildiği ancak isteklilerce  il sınırları içerisinde kiralama yoluyla üretim yapılacak mutfağa ait İşletme Kayıt Belgesinin pilot ortak tarafından beyan edildiği özel ortak tarafından ise söz konusu beyanın bulunmadığı

Devamı

 ihale üzerinde Bırakılan isteklinin Temsil Yetkilisi Ve Tek Ortağı Olan Yönetim Kurulu Başkanı  Hakkınd...

 ihale üzerinde bırakılan isteklinin temsil yetkilisi ve tek ortağı olan Yönetim Kurulu Başkanı  hakkında ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldığı yargılama sonuna kadar 4734 Sayılı Kanun Kapsamında yer alan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ihalelerine katılamayacağı hk

Devamı

ihalede Araç Ve Makinelerin Yüklenici Tarafından Kiralama Yoluyla Edinilmesi Durumunda işin Süresini Kap...

ihalede araç ve makinelerin yüklenici tarafından kiralama yoluyla edinilmesi durumunda işin süresini kapsayan noter onaylı kira sözleşmesi, ruhsat fotokopileri ve üst ekipmana sahip olan araçların teknik özelliklerini gösterir onaylı uygunluk belgelerinin sözleşmenin imzalanmasından önce idareye sunulması gerektiği yönünde düzenleme yapıldığı, bahse konu belgelerin Kanun’da sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulması gereken belgeler arasında yer almadığı, dolayısıyla bahsi geçen belgelerin sözleşme imzalanmadan önce sunulmasının istenemeyeceği tespit edilmiş olup, söz konusu düzenlemenin bu haliyle mevzuata uygun olmadığı

Devamı

ihalede Araç Ve Makinelerin Yüklenici Tarafından Kiralama Yoluyla Edinilmesi Durumunda işin Süresini Kap...

ihalede araç ve makinelerin yüklenici tarafından kiralama yoluyla edinilmesi durumunda işin süresini kapsayan noter onaylı kira sözleşmesi, ruhsat fotokopileri ve üst ekipmana sahip olan araçların teknik özelliklerini gösterir onaylı uygunluk belgelerinin sözleşmenin imzalanmasından önce idareye sunulması gerektiği yönünde düzenleme yapıldığı, bahse konu belgelerin Kanun’da sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulması gereken belgeler arasında yer almadığı, dolayısıyla bahsi geçen belgelerin sözleşme imzalanmadan önce sunulmasının istenemeyeceği tespit edilmiş olup, söz konusu düzenlemenin bu haliyle mevzuata uygun olmadığı

Devamı

idarece Talep Edilmesi Halinde istekliler Tarafından, E-teklifleri Kapsamında Beyan Edilen Bilgi Ve Belg...

idarece talep edilmesi halinde istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyen belgeler ile birlikte bu belgelerin eklerinin belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulması gerektiği, ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen belgeler içerisinde başvuru sahibi istekli tarafından sunulan mezuniyet belgesi üzerinde idare tarafından yapılmış herhangi bir onayın bulunmadığı  itirazen şikayet dilekçesi ekinde Kurum’a sunulan ait mezuniyet belgesi üzerinde Diplomanın aslını gördüm” ifadesinin yer aldığı görülmüş olup iki belge arasında farklılıkların bulunduğu geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi 

Devamı

idarece Talep Edilmesi Halinde istekliler Tarafından, E-teklifleri Kapsamında Beyan Edilen Bilgi Ve Belg...

idarece talep edilmesi halinde istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyen belgeler ile birlikte bu belgelerin eklerinin belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulması gerektiği, ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen belgeler içerisinde başvuru sahibi istekli tarafından sunulan mezuniyet belgesi üzerinde idare tarafından yapılmış herhangi bir onayın bulunmadığı  itirazen şikayet dilekçesi ekinde Kurum’a sunulan ait mezuniyet belgesi üzerinde Diplomanın aslını gördüm” ifadesinin yer aldığı görülmüş olup iki belge arasında farklılıkların bulunduğu geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi 

Devamı

 ihale üzerinde Bırakılan istekli Tarafından EKAP’a Kaydedilen Bilgilerin isteklinin Son Durumunu Göster...

 ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından EKAP’a kaydedilen bilgilerin isteklinin son durumunu gösterir bilgiler olduğu görülmüş olmakla birlikte şirketi temsile yetkili olmayan kişi tarafından e-teklifin imzalandığı ve bu yönüyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması

Devamı

 ihale üzerinde Bırakılan istekli Tarafından EKAP’a Kaydedilen Bilgilerin isteklinin Son Durumunu Göster...

 ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından EKAP’a kaydedilen bilgilerin isteklinin son durumunu gösterir bilgiler olduğu görülmüş olmakla birlikte şirketi temsile yetkili olmayan kişi tarafından e-teklifin imzalandığı ve bu yönüyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması

Devamı

EKAP’a Kayıtlı Olan iş Deneyim Belgelerinin Kamuda Bedel içeren Tek Bir Sözleşme Kapsamında Yapılan işle...

EKAP’a kayıtlı olan iş deneyim belgelerinin kamuda bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında yapılan işlere ait olduğu ve KİK026.1/H standart forma uygun şekilde hazırlandığı ve başkaca da bir belge sunulmasına gerek olmadığı 

Devamı

EKAP’a Kayıtlı Olan iş Deneyim Belgelerinin Kamuda Bedel içeren Tek Bir Sözleşme Kapsamında Yapılan işle...

EKAP’a kayıtlı olan iş deneyim belgelerinin kamuda bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında yapılan işlere ait olduğu ve KİK026.1/H standart forma uygun şekilde hazırlandığı ve başkaca da bir belge sunulmasına gerek olmadığı 

Devamı

ihale işi Kapsamında Yüklenicinin En Az Toplam 11 Eleman Bulunduracağının Düzenlendiği Personelin Tam Za...

ihale işi kapsamında yüklenicinin en az toplam 11 eleman bulunduracağının düzenlendiği personelin tam zamanlı çalıştırılacağına dair bir sonuca ulaşılmasının mümkün olmadığı ayrıca diğer ihale dokümanı düzenlemeleri kapsamında ihale dokümanında personelin tam zamanlı çalıştırılacağına yönelik bir düzenlemenin de olmadığı, dolayısıyla ihale dokümanında personele fiyat farkı verilmesini öngörecek şekilde düzenleme yapılmamasının mevzuata aykırı olmadığı 

Devamı

ihale işi Kapsamında Yüklenicinin En Az Toplam 11 Eleman Bulunduracağının Düzenlendiği Personelin Tam Za...

ihale işi kapsamında yüklenicinin en az toplam 11 eleman bulunduracağının düzenlendiği personelin tam zamanlı çalıştırılacağına dair bir sonuca ulaşılmasının mümkün olmadığı ayrıca diğer ihale dokümanı düzenlemeleri kapsamında ihale dokümanında personelin tam zamanlı çalıştırılacağına yönelik bir düzenlemenin de olmadığı, dolayısıyla ihale dokümanında personele fiyat farkı verilmesini öngörecek şekilde düzenleme yapılmamasının mevzuata aykırı olmadığı 

Devamı

Sunulan Kat Karşılığı inşaat işi Alt Yüklenici iş Bitirme Belgesinin iş Deneyim Tutar Tespitinde idarece...

sunulan kat karşılığı inşaat işi alt yüklenici iş bitirme belgesinin iş deneyim tutar tespitinde idarece yapılan değerlendirmede; yapı ruhsatında belirtilen inşaatın yüzölçümüile sözleşmenin imzalandığı yıla ait yapı birim maliyetinin çarpılması sonucu bulunan bu tutar üzerinden iş artışının yapıldığı, belirlenen tutarın güncellenerek isteklinin hissesine düşen kısımın %60’ının alındığı görülmüş, yapılan incelemede yapı ruhsatında belirtilen inşaatın yüzölçümü ile sözleşmenin imzalandığı yıla ait yapı birim maliyetinin çarpılması sonucu bulunan bu tutar üzerinden güncelleme yapılarak isteklinin hissesine düşen kısımın %60’ının alınması gerektiği, hesaplamada iş artışının dahil edilmemesi gerektiği tespit edilmiş, ancak idarece yapılan hesaplamanın esasa etkili olmadığı ,

Devamı

Yapım ihalelerinde Kullanılan Makinalara Ait Bazı Teknik Şartname Düzenlemelerinin Bir Kısmının Belirlen...

Yapım ihalelerinde kullanılan makinalara ait bazı Teknik Şartname düzenlemelerinin bir kısmının belirlenmesinin ihtiyaca uygun olduğu ancak her bir makine türü için Teknik Şartname’de istenilen özelliklerden bir kısmının verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmadığı ve net değerler üzerinden özellik belirlemesinin yapıldığı anlaşıldığından (motor silindir sayısı gibi) söz konusu Teknik Şartname’nin ilgili akademik kuruluş görüşünde belirtilen ve uygun bulunmayan maddelerinin ihale Kanuna aykırılık içermesi

Devamı

Yapım ihalelerinde Kullanılan Makinalara Ait Bazı Teknik Şartname Düzenlemelerinin Bir Kısmının Belirlen...

Yapım ihalelerinde kullanılan makinalara ait bazı Teknik Şartname düzenlemelerinin bir kısmının belirlenmesinin ihtiyaca uygun olduğu ancak her bir makine türü için Teknik Şartname’de istenilen özelliklerden bir kısmının verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmadığı ve net değerler üzerinden özellik belirlemesinin yapıldığı anlaşıldığından (motor silindir sayısı gibi) söz konusu Teknik Şartname’nin ilgili akademik kuruluş görüşünde belirtilen ve uygun bulunmayan maddelerinin ihale Kanuna aykırılık içermesi

Devamı

isteklilerin ihalenin Yapıldığı Yıldan önceki Yıla Ait Yıl Sonu Bilançosu Veya Eşdeğer Belgelerini Sunma...

isteklilerin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgelerini sunması gerektiği; cari oran, öz kaynak oranı ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranında ihalede istenilen şartları karşılaması gerektiği; bir önceki yılda karşılanmaması halinde son iki yıla ait belgelerin sunulabileceği ve bu durumda son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılacağı, ihale tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde ise bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanların iki önceki yıla ait belgelerini sunabilecekleri, bu belgelerde anılan kriterleri sağlayamayanların ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilecekleri

Devamı

ihalede Personel Giderinin KİK İşçilik Hesaplama Modülündeki %4 Sözleşme Giderleri Ve Genel Giderler Dâh...

ihalede personel giderinin KİK İşçilik Hesaplama Modülündeki %4 sözleşme giderleri ve genel giderler dâhil birim fiyat esas alınmak suretiyle yapılan hesaplama üzerinden maliyet öngörülerek açıklandığı ve söz konusu şekilde yaptığı açıklamaya göre hesaplanan sözleşme ve genel giderlerin ilgili mevzuata göre hesaplanacak tutarın üzerinde olduğu

Devamı

ihalede şirket Ortakları Tarafından Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna ilişkin Bilgiler ile ilgili Olara...

ihalede şirket ortakları tarafından teklif vermeye yetkili olunduğuna ilişkin bilgiler ile ilgili olarak yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin EKAP üzerinde yer alan bilgiler ile uyumlu olduğu, birden fazla pay sahibi bulunan anonim şirket statüsündeki ortağın EKAP kayıtlarında yer alan ve idarece de teyitleri yapılan pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile yeterlik bilgileri tablosunda yer alan verilerin uyumlu olduğu, ayrıca herhangi bir ticaret sicil gazetesi bilgisinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesinin zorunlu olmadığı

Devamı

ihalede şirket Ortakları Tarafından Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna ilişkin Bilgiler ile ilgili Olara...

ihalede şirket ortakları tarafından teklif vermeye yetkili olunduğuna ilişkin bilgiler ile ilgili olarak yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin EKAP üzerinde yer alan bilgiler ile uyumlu olduğu, birden fazla pay sahibi bulunan anonim şirket statüsündeki ortağın EKAP kayıtlarında yer alan ve idarece de teyitleri yapılan pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile yeterlik bilgileri tablosunda yer alan verilerin uyumlu olduğu, ayrıca herhangi bir ticaret sicil gazetesi bilgisinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesinin zorunlu olmadığı

Devamı

ihalede şirket Ortakları Tarafından Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna ilişkin Bilgiler ile ilgili Olara...

ihalede şirket ortakları tarafından teklif vermeye yetkili olunduğuna ilişkin bilgiler ile ilgili olarak yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin EKAP üzerinde yer alan bilgiler ile uyumlu olduğu, birden fazla pay sahibi bulunan anonim şirket statüsündeki ortağın EKAP kayıtlarında yer alan ve idarece de teyitleri yapılan pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile yeterlik bilgileri tablosunda yer alan verilerin uyumlu olduğu, ayrıca herhangi bir ticaret sicil gazetesi bilgisinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesinin zorunlu olmadığı

Devamı

ihalede Fiyat Dışı Unsur Puanlamasında Toplam Puanın (TP); Teklif Fiyat Puanı (TFP) ile Kalite Ve Teknik...

ihalede fiyat dışı unsur puanlamasında Toplam Puanın (TP); Teklif Fiyat Puanı (TFP) ile Kalite ve Teknik Değer Puanının (KTP) toplanması ile elde edileceği; kalite ve teknik değer puanının hesabında ise ihale konusu iş kapsamında olan 287 iş kaleminin her birinin dikkate alınacağı, şöyle ki; bir iş kalemi için istekli tarafından teklif edilen fiyatın, o isteklinin toplam teklif tutarına oranının “Yüklenici Pursantaj Oranı” olarak, aynı iş kaleminin yaklaşık maliyetteki tutarının yaklaşık maliyete oranının ise “Yaklaşık Maliyet Pursantaj Oranı” olarak tanımlanacağı, Yüklenici Pursantaj Oranının, Yaklaşık Maliyet Pursantaj Oranının % 90’u ile % 110’u arasında (% 90 ve % 110 dâhil) olması durumunda o isteklinin o iş kalemi için 1 puan alacağı, değil ise o iş kalemi için puan alamayacağı, söz konusu hesaplamanın ihale konusu iş kapsamında olan 287 iş kaleminin tamamı için ayrı ayrı yapılacağı, böylece her bir iş kalemi için verilecek puanların belirlenmiş olacağı, bahse konu puanların toplanması suretiyle de o isteklinin Toplam Kalite Puanının (KP) elde edileceği, Toplam Kalite Puanı en yüksek olan istekliye Kalite ve Teknik Değer Puanı olarak 50 tam puan verileceği, diğer isteklilerin Kalite ve Teknik Değer Puanının ise kendi Toplam Kalite Puanları üzerinden ve İdari Şartname’nin bahse konu maddesinde belirtilen formül kullanılmak suretiyle hesaplanacağı anlaşılmış olup, İhale İlanı’nın 5’inci ve İdari Şartname’nin 35.1’inci maddesinde yer alana düzenlemelerin; kalite ve teknik değer puanlamasının yapılma yöntemini tereddüde mahal veremeyecek bir şekilde ifade ettiği

Devamı

ihale Dokümanı Kapsamında Yer Alan Mahal Listesini İdarenin Belirleyeceği İlçe Sınırları içerisinde Bulu...

ihale dokümanı kapsamında yer alan Mahal Listesini İdarenin belirleyeceği İlçe sınırları içerisinde bulunan ek hizmet ve kamu binalarında bakım ve onarım yapılacaktır ifadelerine yer verildiği ve işin yapılacağı binalara ilişkin bunun dışında herhangi bir mahal listesi veya projeye yer verilmediği tespit edilmiş olmakla birlikte, birim fiyat teklif alınan yapım işi ihalelerinde; iş kapsamındaki imalat miktarlarının istekli olabileceklere verildiği, bu bağlamda; birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen inceleme konusu ihaleye ait birim fiyat teklif cetvelinde de ihale konusu iş kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen iş kalemlerinin isimlerinin ve imalat miktarlarının yer aldığı, ihale birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirildiğinden teklif fiyatlarının oluşturulmasında imalâtın nerede yapılacağından ziyade iş kalemlerinin miktarlarının esas alınması gerektiği, bunların yanı sıra ihale dokümanının kapsamında yer alan Proje Birim Fiyatlı Poz Tarifleri listesinde de söz konusu iş kalemlerinin tanım ve tariflerinin belirtildiği ayrıca işin yapılacağı ilçenin ve dolayısıyla söz konusu ilçe sınırları içerisindeki ek hizmet binalarının da belli olduğu ve İdari Şartnamede isteklilerin veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binalara girilmesi için gerekli izinlerin idare tarafından verileceği hususları bir arada değerlendirildiğinde isteklilerin mevcut doküman düzenlemeleri çerçevesinde teklif fiyatlarını oluşturabilecekleri anlaşılması

Devamı

isteklinin ihale Yeterlik Bilgileri Tablosunda Yer Alan Ortaklık Ve Ortaklık Oranlarına ilişkin Bilgiler...

isteklinin ihale yeterlik bilgileri tablosunda yer alan ortaklık ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerle *tarihi itibarıyla idarece yapılan sorgulamada yer alan bilgilerin uyumlu olduğu, söz konusu değişikliğin ihale tarihinden sonra gerçekleştiği ve ilgili değişikliği içeren şirket yönetim kurulu kararına ilişkin belgenin henüz sözleşme imzalanmadan EKAP’a yüklendiği ifadelerine yer verilerek idare tarafından başvuru sahibi isteklinin teklifinin yeterlik bilgileri tablosunda yer alan ortaklık bilgisinin güncel olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı

Devamı

isteklinin ihale Yeterlik Bilgileri Tablosunda Yer Alan Ortaklık Ve Ortaklık Oranlarına ilişkin Bilgiler...

isteklinin ihale yeterlik bilgileri tablosunda yer alan ortaklık ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerle *tarihi itibarıyla idarece yapılan sorgulamada yer alan bilgilerin uyumlu olduğu, söz konusu değişikliğin ihale tarihinden sonra gerçekleştiği ve ilgili değişikliği içeren şirket yönetim kurulu kararına ilişkin belgenin henüz sözleşme imzalanmadan EKAP’a yüklendiği ifadelerine yer verilerek idare tarafından başvuru sahibi isteklinin teklifinin yeterlik bilgileri tablosunda yer alan ortaklık bilgisinin güncel olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı

Devamı

ihale Dökümanında  K1 Ve D2 Yetki Belgelerine Yönelik Yapılan incelemede ise, Bu Belgelerin Söz Konusu Y...

ihale dökümanında  K1 ve D2 yetki belgelerine yönelik yapılan incelemede ise, bu belgelerin söz konusu yazıda yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilen ve EKAP ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan belgelere yönelik istendiği ancak başvuruya konu ihaleye ait ihale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde İdari Şartnamede sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı, anılan Şartname dışındaki diğer maddeleri veya Teknik Şartnamede düzenlenen ve isteklilerce teklifleri kapsamında sunulması gereken belgeler var ise bunların İdari Şartnamede açıkça belirtilmesi gerektiği 

Devamı

ihale Dökümanında  K1 Ve D2 Yetki Belgelerine Yönelik Yapılan incelemede ise, Bu Belgelerin Söz Konusu Y...

ihale dökümanında  K1 ve D2 yetki belgelerine yönelik yapılan incelemede ise, bu belgelerin söz konusu yazıda yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilen ve EKAP ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan belgelere yönelik istendiği ancak başvuruya konu ihaleye ait ihale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde İdari Şartnamede sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı, anılan Şartname dışındaki diğer maddeleri veya Teknik Şartnamede düzenlenen ve isteklilerce teklifleri kapsamında sunulması gereken belgeler var ise bunların İdari Şartnamede açıkça belirtilmesi gerektiği 

Devamı