Kategoriler

İHALE KARARLARI > Kik İhale Kararları

iş Yönetme Belgesi Kullanılan Gerçek Kişinin Ortağı Ve Yöneticisi Olduğu şirketten Başka Bir şirkette Yö...

iş yönetme belgesi kullanılan gerçek kişinin ortağı ve yöneticisi olduğu şirketten başka bir şirkette yönetici, ortak veya çalışan olmasını engelleyen bir hüküm bulunmadığı, ilgili iş yönetme belgelerinin hangi ihale kapsamında kullanıldığına ilişkin de bir bilgi verilmediği için söz konusu iş yönetme belgelerinin başka bir ihale kapsamında da kullanıldığına ilişkin inceleme yapılamayacağı

Devamı

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ’inde Yer Alan Esasların Dikkate Alınacağı, Anılan Tebliğ’in Ek...

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ’inde yer alan esasların dikkate alınacağı, anılan Tebliğ’in ekindeki listede yer alan (B) grubu yapıların üstyapı (bina) işlerinden, bir yapının bütünüyle temelden çatıya inşa edilmesini kapsadığı, başvuru konusu edilen ihalenin konusunun yeni bir bina yapımı işi olduğu, idare tarafından BIII grubu kapsamındaki işlerin benzer iş olarak kabul edileceğinin düzenlendiği ve BIII grubu bina işlerinin bakım, onarım, güçlendirme veya tamamlama işlerinin benzer iş olarak belirlenmediği, başvuru sahibi isteklinin beyan ettiği iş deneyim belgesinde, belgeye konu işin esaslı unsurunun “Güçlendirme ve onarım” olduğu, belge tutarı kısmında “BIII Grubu İşler” ifadesine yer verilse de, iş deneyim belgesine konu ihale dokümanı incelendiğinde; işin konusunun mevcut bir binanın deprem güçlendirmesi işi olduğu, iş kapsamında bir yapının bütünüyle temelden çatıya inşa edilmesinin söz konusu olmadığı anlaşıldığından bahse konu iş deneyim belgesinin ihale konusu işe veya benzer işe uygun olmadığı ve teklifin bu gerekçeyle idarece değerlendirme dışı bırakılması

Devamı

iş Deneyimini Tevsik Amacıyla %50 Hisseden Fazla Ortağa Ait iş Denetleme Belgesinin Sunulduğu, şahsın i...

iş deneyimini tevsik amacıyla %50 hisseden fazla ortağa ait iş denetleme belgesinin sunulduğu, şahsın ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime tek başına yetkili olmaması gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıl

Devamı

İdare Tarafından Hazırlanan ihale Dokümanı Kapsamında Yapılan incelemede; İdari Şartname, Sözleşme Tasar...

İdare tarafından hazırlanan ihale dokümanı kapsamında yapılan incelemede; İdari Şartname, Sözleşme Tasarı ve Teknik Şartname’de ihale kapsamında çalıştırılması istenen personel (şoför) için asgari ücretin %35 fazlasının ödeneceğine yönelik düzenleme yapıldığı, birim fiyat teklif cetvelinde ise anılan iş kaleminin “sürücü(brüt asgari ücret)” şeklinde belirtildiği görülmüş olup söz konusu farklılığın tekliflerin hazırlanması aşamasında tereddüt oluşturabileceğ

Devamı

Teknik Şartname’nin 9’uncu Maddesinde Araç Arızalarının Belirtilen Sürede Giderilmemesi Hâlinde Günlük 4...

Teknik Şartname’nin 9’uncu maddesinde araç arızalarının belirtilen sürede giderilmemesi hâlinde günlük 400,00 TL ceza kesileceğinin düzenlendiği, Sözleşme Tasarısı’nın 16’ncı maddesinde ise aynı durum için 500,00 TL ceza kesileceğinin ifade edildiği, söz konusu düzenlemelerin birbiriyle çeliştiği, bu durumun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 12’nci maddesinin 3’üncü fıkrasına aykırı olduğu, söz konusu hususun sözleşmenin yürütülmesi aşamasında sorunlara neden olacağı

Devamı

iş Deneyim Belgesini Düzenleyen idareden istenildiği, ilgili idare Tarafından Gönderilen Bilgi Ve Belgel...

iş deneyim belgesini düzenleyen idareden istenildiği, ilgili idare tarafından gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde, söz konusu alt yüklenici sözleşmesinin birim fiyat üzerinden bağıtlandığı, sözleşmede yemek birim fiyatının belli olduğu görülmekle birlikte, toplam sözleşme tutarının bulunmadığı, toplam sözleşme tutarının tespitine dayanak teşkil edecek de herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığı, ayrıca gönderilen belgeler arasında alt yüklenici taahhütnamesi yer almakla birlikte, idare tarafından alt yüklenicinin ve alt yüklenici tarafından yapılan iş kısmının onaylandığına ilişkin ayrıca herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığı hk

Devamı

idarece, Poz Numaralı iş Kalemlerine ilişkin Yaklaşık Maliyet Analizlerinin ilgili Birim Fiyat Tarifleri...

idarece, poz numaralı iş kalemlerine ilişkin yaklaşık maliyet analizlerinin ilgili birim fiyat tarifleri dikkate alınarak yeniden yapılması ve bunun sonucunda hesaplanacak yaklaşık maliyetin ve sınır değerin ihaleye etkisi, fiyat dışı unsur puanı üzerindeki etkisi, açıklama istenilecek iş kalemleri ile açıklanmasına gerek bulunmayan analiz girdilerindeki değişikliğin belirlenmesi, mevcut durumda bir değişiklik olup olmadığı tespit edilerek bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği

Devamı

Pilot Ortağın E-teklifinde iş Ortaklığını Temsile Yetkili Kişilerce E-imza ile imzalandığı ihale Tarihin...

pilot ortağın e-teklifinde iş ortaklığını temsile yetkili kişilerce e-imza ile imzalandığı ihale tarihinden önce yapılması gerektiği, bu hususa ilişkin sorumluluğun Yönetmeliğin hükümleri çerçevesinde istekliye ait olduğu, EKAP’a yüklenilen belgeler için EKAP’a kayıtlı bilgilerinin doğru ve güncel olmadığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılması

Devamı

Pilot Ortağın E-teklifinde iş Ortaklığını Temsile Yetkili Kişilerce E-imza ile imzalandığı ihale Tarihin...

pilot ortağın e-teklifinde iş ortaklığını temsile yetkili kişilerce e-imza ile imzalandığı ihale tarihinden önce yapılması gerektiği, bu hususa ilişkin sorumluluğun Yönetmeliğin hükümleri çerçevesinde istekliye ait olduğu, EKAP’a yüklenilen belgeler için EKAP’a kayıtlı bilgilerinin doğru ve güncel olmadığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılması

Devamı

ihale Komisyonunca İdari Şartname’de Yapılan Benzer iş Tanımında Kamera Temini Ve Montajına Ve Diğere Un...

ihale komisyonunca İdari Şartname’de yapılan benzer iş tanımında kamera temini ve montajına ve diğere unsurlara ilişkin iş deneyim belgelerinin ancak idaremizin sorumluluğunda bulunan trafik sistemlerine yönelik olması durumunda kabul edilmesinin mümkün olduğu, bu sebeple benzer iş tanımının sadece kamera temini ve montajı işleri ile sınırlı şekilde tedarikçi konumunda olan isteklilerin ihaleye sundukları tekliflerin kabul edilmesine imkân tanımasının mümkün olmadığı değerlendirmesi

Devamı

ihale Konusu işte Kullanılacak Olan Makine Ekipmanın Bazılarının idareye Ait Olduğu, Yüklenicinin Sadece...

ihale konusu işte kullanılacak olan makine ekipmanın bazılarının idareye ait olduğu, yüklenicinin sadece bazı demirbaş malzemelerini tedarik etmesinin gerekeceği, idare tarafından makine ve ekipmanın amortismanına ve akaryakıta ilişkin olarak fiyat farkı katsayısının belirlenmediği, bir başka deyişle anılan giderlerin önemli bir bileşen olarak öngörülmediği, ihale dokümanı içerisinde yer alan birim fiyat teklif cetveli içeriğinde sadece yemek sayılarına ilişkin satır açıldığı, idarenin bunun dışında yer alan makine ve ekipmanın amortisman giderinin ve akaryakıtın ihale konusu işin asli unsuru olarak kabul etmediği, mevzuatın idareye bu takdir hakkını tanıdığı

Devamı

ihalede Fiyat Değerlendirmesi Sonucunda ihalenin Karara Bağlanması için Yeterli Sayıda Teklif Bulunmasın...

ihalede fiyat değerlendirmesi sonucunda ihalenin karara bağlanması için yeterli sayıda teklif bulunmasına rağmen, ihalenin “gerekli fiyat rekabeti ortamının oluşmadığı”, yaklaşık maliyetin altında birden daha fazla teklif bulunmuş olması nedeniyle rekabet sağlanmış olsa bile, her somut ihalenin kendine özgü durumu, sunulan teklifler ve yaklaşık maliyet dikkate alınarak idare tarafından ihalenin iptali kararı verilebileceği düşünülmektedir. Bu çerçevede, idaremizce yaklaşık maliyetin olması gerekenden çok yüksek hesaplandığı, yaklaşık maliyetin altında birden fazla geçerli teklif olsa bile Kanun’un 5’inci maddesinde yer elan ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri çerçevesinde ihalenin iptaline karar verilmiştir.” ifadelerine yer verdiği ve yaklaşık maliyetin çok yüksek hesaplandığı ifade edilmişse de, bu hususta somut bir veriye yer verilmediği idarenin ihalenin iptali kararının yerinde olmadığı

Devamı

ihalede Sununlan iş Deneyimnin Ayrıltılması ile Belgeye Konu işe ilişkin Olarak Okul ile 2 Adet Pansiyon...

ihalede sununlan iş deneyimnin ayrıltılması ile belgeye konu işe ilişkin olarak okul ile 2 adet pansiyon binasının çatı tamirinin ve diğer inşaat bakım onarım işlerinin yapıldığı, ayrıca söz konusu yazı ekinde çatı bakım onarım iş kalemlerinin parasal tutarının 379.932,26 TL olduğu, çatı bakım onarım işinin inşaat iş kalemlerine oranının ise %19,86 olduğu, bu tutara karşılık gelen çatı bakım onarım işleri dışında kalan inşaat mekanik ve elektrik tesisatı imalatlarının (karo ile cephe ve yer kaplaması, boya ve alçı imalatları, radyatör boyanması, elektrik tesisatı, yıldırımdan korunma imalatları vb.) ihale konusu işteki imalatlardan farklı olduğu bu nedenle değerlendirmeye alınmaması gerektiği

Devamı

özel Sektör iş Deneyimi Elde Etmek için Sözleşme Yaptığı Firmaya Kestiği Faturanın Damga Vegisini öded...

özel sektör iş deneyimi elde etmek için sözleşme yaptığı firmaya kestiği faturanın damga vegisini ödedikten sonra faturayı kestiği firmanın İADE FATURASI kesmesinin Gelir İdaresinden Tespit Edilmesi

Devamı

idarenin Geçmiş ihalelerinde Ekonomik Açıdan En Avantajlı ikinci Teklif Sahiplerinin Belirlendiği ifade ...

idarenin geçmiş ihalelerinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahiplerinin belirlendiği ifade edilse de, aynı idare tarafından gerçekleştirilmiş olsa dahi farklı doküman düzenlemelerine sahip ve farklı hukuki süreçler ihtiva eden ihalelerde edinilen verilerin, inceleme konusu ihale için kaynak teşkil edemeyeceği, her ihalenin kendi koşulları içerisinde değerlendirilmesi gerektiği

Devamı

iş Deneyim Belgesine Konu işin ise Greyder, Yükleyici Loder Kazıcı Yükleyici Kepçeden Oluşmak üzere iş M...

iş deneyim belgesine konu işin ise greyder, yükleyici loder kazıcı yükleyici kepçeden oluşmak üzere iş makinesi kiralanmasına ilişkin olduğu, bu noktada beyan edilen iş deneyim belgesinin arazöz kiralanmasına ilişkin olmadığı, diğer taraftan mevcut ihalede benzer işin araç kiralama hizmet alım işleri olarak belirlendiği, itiraza konu iş deneyim belgesinin araç kiralama işine ilişkin de olmadığı, ihale dokümanının bu haliyle kesinleştiği hususu da dikkate alındığında beyan edilen iş deneyim belgesinin ihale konusu işe ve benzer iş tanımına uygun olmadığı

Devamı

iş Deneyim Belgesine Konu işin ise Greyder, Yükleyici Loder Kazıcı Yükleyici Kepçeden Oluşmak üzere iş M...

iş deneyim belgesine konu işin ise greyder, yükleyici loder kazıcı yükleyici kepçeden oluşmak üzere iş makinesi kiralanmasına ilişkin olduğu, bu noktada beyan edilen iş deneyim belgesinin arazöz kiralanmasına ilişkin olmadığı, diğer taraftan mevcut ihalede benzer işin araç kiralama hizmet alım işleri olarak belirlendiği, itiraza konu iş deneyim belgesinin araç kiralama işine ilişkin de olmadığı, ihale dokümanının bu haliyle kesinleştiği hususu da dikkate alındığında beyan edilen iş deneyim belgesinin ihale konusu işe ve benzer iş tanımına uygun olmadığı

Devamı

ihale Konusu işin ihale Dokümanında Düzenlenen Koşullarda Gerçekleştirilmemesi Ve Teknik Şartname’de Bel...

ihale konusu işin ihale dokümanında düzenlenen koşullarda gerçekleştirilmemesi ve Teknik Şartname’de belirtilen kriterlere uygun malzeme kullanılmadığının belirlenmesi durumunda, idarece Sözleşme’nin ilgili maddesinde düzenlenen şekilde ceza yaptırımlarının uygulanması, belli durumlarda da sözleşmenin feshi ve yasaklılık işlemlerinin yerine getirilmesi hususunda idarenin yetki ve sorumluluğu bulunduğu hk

Devamı

ihalede Bakanlık ön Mali Kontrol Biriminin Yapmış Olduğu Değerlendirmeler Sonucunda idarece. İş Ortaklığ...

ihalede bakanlık ön mali kontrol biriminin yapmış olduğu değerlendirmeler sonucunda idarece. İş Ortaklığına ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının ve dolayısıyla “ihalede geçerli teklif kalmadığı” gerekçesiyle alınan ihalenin iptali kararının yerinde olmadığı

Devamı

İhale Yeterlik Bilgileri Tablosunun ilgili Bölümünde Beyan Edilen Ve Kendisi Adına Düzenlenmiş L2 Taşıma...

İhale yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde beyan edilen ve kendisi adına düzenlenmiş L2 taşıma yetki belgesinde ve L2 taşıt belgesinde 9 birim taşıtın (çekici, yarı römork) kayıtlı olduğu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Taşıtların özmal veya sözleşmeli olarak kullanılması” başlıklı 25’inci maddesinde L2 yetki belgelerine özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtların da kaydedilebileceği, ancak başvuru sahibince bu yol kullanılarak L2 taşıt belgesine sözleşmeli araçların işletilmediği anlaşılmış olup, istekliden alınmış ve içeriğinde ihaleyi isteklinin alması durumunda kendi araçlarını iş kapsamında kullandıracağını belirttiği taahhütname ile Ltd. Şti.ne ait 9 adet çekici ve 5 adet yarı römork araç ruhsat bilgileri ile L2 taşıt belgesinin değerlendirmeye alınmayarak başvuru sahibinin teklifinin L2 taşıt belgesinde kayıtlı taşıtın 15’ten az 25’ten fazla olamayacağı yeterlik kriterini karşılamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı hk

Devamı

ihalede Özel Ortak Tarafından Alınan ilk Borcu Yoktur Yazısında Belirtilen Borcun Kaynağının Matrah Artı...

ihalede Özel ortak tarafından alınan ilk borcu yoktur yazısında belirtilen borcun kaynağının matrah artırımı olduğu ve matrah artırımdan kaynaklı borcun vadesinin * tarihi olmasına rağmen * tarihinden itibaren vergi borcu varmış gibi “Vergi Borcu Yoktur” yazısının düzenlendiği, ancak Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bu hatayı düzelttiği ve matrah artırımından kaynaklı borcun * vadeli borcun düştüğü ve şirketin vergi borcunun *TL olduğu ilgili yazıda ifade edildiğinden, yeterli araştırma ve yazışma yapılmadan İnşaat A.Ş.nin vergi borcu bulunduğu gerekçesiyle geçici teminatının irat kaydedilmesi ile ihale dışı bırakılmasının ihale mevzuatına aykırı olduğu itirazı

Devamı

Belediye Meclisinin Dış Borçlanma Onay Kararının Söz Konusu ihalenin Teklif Tarihinden Ve Kendilerinden ...

Belediye Meclisinin dış borçlanma onay kararının söz konusu ihalenin teklif tarihinden ve kendilerinden tevsik edici belgelerin istendiği * tarihinden sonra * tarihinde alındığı ve ihale sürecine devam edilerek kredi onayının alındığı, idarenin ihale yapıldıktan sonra dahil etmeyi unuttuğunu öne sürdüğü işlerin, ihale konusu işin bütünlüğünü bozmayan ayrı lokasyonlardaki revizyon işleri ve ayrı teknik gerektiren işler kapsamında bulunan, lüzum görüldüğü taktirde bu işten bağımsız olarak ihale edilebilecek işler vasfında olduğu, idarenin ihaleyi iptal etme yetkisinin sınırsız olmadığı, dolayısıyla idarenin iptal gerekçelerinin objektif olmadığı ve temel ilkelere aykırılık teşkil ettiği, devam eden bir ihtiyacın giderilmesi yerine işin ötelenerek kamu zararına yol açıldığı, yeni bir ihtiyacın ortaya çıkması bahane edilerek işin iptal edilmesi sonucu idarenin takdir yetkisini aştığı

Devamı

Belediye Meclisinin Dış Borçlanma Onay Kararının Söz Konusu ihalenin Teklif Tarihinden Ve Kendilerinden ...

Belediye Meclisinin dış borçlanma onay kararının söz konusu ihalenin teklif tarihinden ve kendilerinden tevsik edici belgelerin istendiği * tarihinden sonra * tarihinde alındığı ve ihale sürecine devam edilerek kredi onayının alındığı, idarenin ihale yapıldıktan sonra dahil etmeyi unuttuğunu öne sürdüğü işlerin, ihale konusu işin bütünlüğünü bozmayan ayrı lokasyonlardaki revizyon işleri ve ayrı teknik gerektiren işler kapsamında bulunan, lüzum görüldüğü taktirde bu işten bağımsız olarak ihale edilebilecek işler vasfında olduğu, idarenin ihaleyi iptal etme yetkisinin sınırsız olmadığı, dolayısıyla idarenin iptal gerekçelerinin objektif olmadığı ve temel ilkelere aykırılık teşkil ettiği, devam eden bir ihtiyacın giderilmesi yerine işin ötelenerek kamu zararına yol açıldığı, yeni bir ihtiyacın ortaya çıkması bahane edilerek işin iptal edilmesi sonucu idarenin takdir yetkisini aştığı

Devamı

ihalede Sözleşme Süresi 365 Takvim Gününü Aştığından Tüm Girdiler için Fiyat Farkı Hesaplanacağına ilişk...

ihalede sözleşme süresi 365 takvim gününü aştığından tüm girdiler için fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesinin zorunlu olduğu, ancak idare tarafından fiyat farkı ödeneceği yönünde düzenleme yapılmış olmasına karşılık, işçilik, akaryakıt, malzeme ve amortismana ilişkin fiyat farkı verilmeyeceğinin düzenlendiği, bu doğrultuda başvuruya konu ihalede tüm girdiler için fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi gerekmesine rağmen buna yer verilmediği, ayrıca söz konusu ihalede fiyat farkı ile ilgili olarak ağırlık oranlarına ilişkin sabit katsayıların, işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenmediği anlaşılması

Devamı

ihalede Temsile Yetkili Olduğuna Dair Hususun Ancak Ticaret Sicil Gazetesi’nde Tescil Ve ilanı ile Hüküm...

ihalede temsile yetkili olduğuna dair hususun ancak Ticaret Sicil Gazetesi’nde tescil ve ilanı ile hüküm doğuracağı * tarihinde sona eren temsil yetkisinin aynı tarihten itibaren kesintiye uğramadan uzatılması gerekirken*04.03.2024 tescil edilerek * tarihinde ilan edildiği, ayrıca temsil yetkisinin sona erdiği *tarihinin Cuma günü olduğu ve hafta sonuna denk gelmediği nitekim temsil yetkisinin uzatılmasına dair tescil ve ilanın temsil yetkisi henüz sona ermeden de yapılabileceği hususları birlikte değerlendirildiğinde, anılan mevzuat hükmünde yer alan ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olma şartının sağlanamadığı

Devamı

isteklinin ihale Teklifinin Yetkili Kişi Tarafından imzalandığı, Yine Söz Konusu isteklinin Pilot Ve öze...

isteklinin ihale teklifinin yetkili kişi tarafından imzalandığı, yine söz konusu isteklinin pilot ve özel ortaklarının limited şirket olduğu ve limited şirketlere bilgilerin güncel hallerinin EKAP entegrasyonu vasıtası ile yeterlik bilgileri tablosuna otomatik yansıdığı hk

Devamı

ihalede Sunulan iş Deneyim Belgesinin Adına Düzenlenmiş Olduğu şirket Ortağı ilk ilan Tarihinden Geriye...

ihalede sunulan iş deneyim belgesinin adına düzenlenmiş olduğu şirket ortağı ilk ilan tarihinden geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanun’a göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgilerin de yeterlik bilgileri tablosunda beyan edildiği ve ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olan belgenin idarenin talebi üzerine sunulduğu, bu haliyle anılan iş ortaklığının iş deneyimine ilişkin kriterleri karşıladığı hk

Devamı

ihale Sözleşmesi imzalanmadan önce idareye Sunulması istenen Belgelerin, Sözleşme imzalanması Aşamasında...

ihale sözleşmesi imzalanmadan önce idareye sunulması istenen belgelerin, sözleşme imzalanması aşamasında sözleşme evrakları ile birlikte” sunulması gerektiği düzenlemesinin yer aldığı ancak başvuru sahibi dahil diğer istekli olabilecekler tarafından ihale dokümanına şikayet başvuruları üzerinde idarece zeyilname yayınlandığı ve e istekli olabileceklere tebliğ edildiği söz konusu idareye sunulması gereken belgelerin ne zaman sunulması gerektiğine ilişkin ifadenin “sözleşme imzalanmadan önce sunulması gerektiği” şeklinde değiştirilemez

Devamı

ihale Sözleşmesi imzalanmadan önce idareye Sunulması istenen Belgelerin, Sözleşme imzalanması Aşamasında...

ihale sözleşmesi imzalanmadan önce idareye sunulması istenen belgelerin, sözleşme imzalanması aşamasında sözleşme evrakları ile birlikte” sunulması gerektiği düzenlemesinin yer aldığı ancak başvuru sahibi dahil diğer istekli olabilecekler tarafından ihale dokümanına şikayet başvuruları üzerinde idarece zeyilname yayınlandığı ve e istekli olabileceklere tebliğ edildiği söz konusu idareye sunulması gereken belgelerin ne zaman sunulması gerektiğine ilişkin ifadenin “sözleşme imzalanmadan önce sunulması gerektiği” şeklinde değiştirilemez

Devamı

ihale Sözleşmesi imzalanmadan önce idareye Sunulması istenen Belgelerin, Sözleşme imzalanması Aşamasında...

ihale sözleşmesi imzalanmadan önce idareye sunulması istenen belgelerin, sözleşme imzalanması aşamasında sözleşme evrakları ile birlikte” sunulması gerektiği düzenlemesinin yer aldığı ancak başvuru sahibi dahil diğer istekli olabilecekler tarafından ihale dokümanına şikayet başvuruları üzerinde idarece zeyilname yayınlandığı ve e istekli olabileceklere tebliğ edildiği söz konusu idareye sunulması gereken belgelerin ne zaman sunulması gerektiğine ilişkin ifadenin “sözleşme imzalanmadan önce sunulması gerektiği” şeklinde değiştirilemez

Devamı

ihalede istenilen Eksik Numunelerin idarece Tamamlanmasının istekliden istenmesinin Uygun Olmadığı ...

ihalede istenilen eksik numunelerin idarece tamamlanmasının istekliden istenmesinin uygun olmadığı

Devamı

İş Deneyim Tutarının Tespitinde Kat Ve/veya Arsa Karşılığı inşaat işlerine ilişkin iş Deneyim Tutarının ...

İş deneyim tutarının tespitinde kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde yapı ruhsatında belirtilen inşaatın yüzölçümü ile sözleşmenin imzalandığı yıla ait Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’de inşaatın sınıfına ve grubuna göre belirlenen yapı birim maliyetinin çarpılması suretiyle hesaplanan bedelin % 60’ı esas alınarak değerlendirme yapılması gerektiği

Devamı

ihale Dokümanlarında (idari şartname, Sözleşme Tasarısı, işin Projesini De Kapsayan Teknik şartname ile ...

ihale dokümanlarında (idari şartname, sözleşme tasarısı, işin projesini de kapsayan teknik şartname ile birim fiyat tarifleri dahil gerekli diğer belge ve bilgilerde) sözleşme konusu işlerin kontrolü, takibi vb. amaçlarla idarenin kullanımı için alım ya da yapım konusu ile ilgisi olmayan araç, makine ve ekipmanın (kontrollük, makam hizmetleri gibi yerlerde kullanılacak araçlar, bilgisayar, telefon, tablet vb.) yüklenici tarafından temin edileceğine ilişkin düzenleme yapılmış olan ve devam eden ihalelerde Zeyilname yapılması imkânının bulunmaması halinde ihalenin iptal edilmesi

Devamı

ihalede Sunulan iş Deneyimin iş Kapsamında Yapılan Hizmetin; Onaylı Kamulaştırma Planı ile Taşınmaz Tesp...

ihalede sunulan iş deneyimin iş kapsamında yapılan hizmetin; onaylı kamulaştırma planı ile taşınmaz tespit ve değerleme raporlarına göre, kamulaştırma iş ve işlemlerinin yürütülerek tapu tesciline kadar olan işleri kapsadığı, 36 ay boyunca firma personellerinin bu işlerin yapılmasında görev aldığı, iş kapsamındaki tüm işler eksiksiz olarak tamamlandığı ve aylık hakediş raporlarına göre işin kabulünün yapıldığı,Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından “Benzer İş” olarak istenilen iş kapsamındaki işlerden farklı nitelikte bir iş yapılmadığı, yapılan işin adının, tanımının ve pozlarının net olarak belli olduğu, gerçekleştirilen işte istenilen personelin niteliği ve sayısının, güzergahtaki kamulaştırılan parsel sayısına göre belirlendiği, harita mühendisi ve teknikeri araç ile beraber çalıştırıldığı, personel niteliğine, sayısına ve araca göre aylık hakediş raporlarının hazırlandığı, bu iş kalemlerinin ve parasal tutarların da net olarak belli olduğu ve  sunulan iş bitirme belgesinin benzer işe uygun olduğu 

Devamı

ihalede Sunulan iş Deneyimin iş Kapsamında Yapılan Hizmetin; Onaylı Kamulaştırma Planı ile Taşınmaz Tesp...

ihalede sunulan iş deneyimin iş kapsamında yapılan hizmetin; onaylı kamulaştırma planı ile taşınmaz tespit ve değerleme raporlarına göre, kamulaştırma iş ve işlemlerinin yürütülerek tapu tesciline kadar olan işleri kapsadığı, 36 ay boyunca firma personellerinin bu işlerin yapılmasında görev aldığı, iş kapsamındaki tüm işler eksiksiz olarak tamamlandığı ve aylık hakediş raporlarına göre işin kabulünün yapıldığı,Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından “Benzer İş” olarak istenilen iş kapsamındaki işlerden farklı nitelikte bir iş yapılmadığı, yapılan işin adının, tanımının ve pozlarının net olarak belli olduğu, gerçekleştirilen işte istenilen personelin niteliği ve sayısının, güzergahtaki kamulaştırılan parsel sayısına göre belirlendiği, harita mühendisi ve teknikeri araç ile beraber çalıştırıldığı, personel niteliğine, sayısına ve araca göre aylık hakediş raporlarının hazırlandığı, bu iş kalemlerinin ve parasal tutarların da net olarak belli olduğu ve  sunulan iş bitirme belgesinin benzer işe uygun olduğu 

Devamı

İhalede Sunulan Teknolojik ürün Deneyim Belgesinin Uygun Olduğuna Yönelik Yapılan incelemede, Bahse Konu...

İhalede sunulan teknolojik ürün deneyim belgesinin uygun olduğuna yönelik yapılan incelemede, bahse konu isteklinin Yeterlik Bilgileri Tablosunda teknolojik ürün deneyim belgesine ilişkin herhangi bir beyan bulunmadığı, isteklilerin yeterlik kriterlerine ilişkin değerlendirmelerinin anılan tabloda beyan edilen bilgi ve belgeler üzerinden yapıldığı, tabloda beyanına yer verilmeyen bir belgenin dikkate alınmayacağı,

Devamı

İdarelerce ihale Teklif Fiyatın Oluşumunu Etkileyecek Hususlara ihale Dokümanında Tereddüde Mahal Vermey...

İdarelerce ihale teklif fiyatın oluşumunu etkileyecek hususlara ihale dokümanında tereddüde mahal vermeyecek açıklıkta yer verilmesi gerektiği Bu yöndeki bir yaklaşımın, isteklilerin teklif fiyatlarını sağlıklı oluşturabilmeleri yanında temel ilkeler arasında yer alan rekabet ilkesinin tesisine de hizmet edeceği açıktır. Bu çerçevede, isteklilerin tekliflerini oluşturmasını etkileyecek nitelikte olan söz konusu İdari Şartname düzenlemesindeki yurtdışı gezisine ilişkin olarak maliyet hesabı yapılmasına imkan veren gerekli bilgilere ihale dokümanında açıkça yer verilmemesi hususunun isteklilerin tekliflerini hazırlamalarında tereddüde düşüreceği, dolayısıyla ihalede rekabetin oluşmasını engelleyecek nitelikte olduğu, ayrıca kamu çalışanlarının hizmet gereği yapacakları yurt dışı gezi ve eğitim görevlendirmelerinin ne şekilde yapılacağının ilgili mevzuatında düzenlendiği, dolayısıyla mevcut yapım işi kapsamında hazırlanan dokümanda bu hususlara ilişkin düzenleme yapılmasının uygun olmayacağı

Devamı

ihalede özel Poz Olarak Düzenlenen * Poz Numaralı “Yolların Yarma Ve Dolgu şevleri ile Orta Refüjlerde M...

ihalede özel poz olarak düzenlenen * poz numaralı “Yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refüjlerde motorlu tırpanla yabani otların temizlenmesi” kapsamında yer aldığı ve hesaplamalara dâhil edildiği, bahse konu işin idarece düzenlenen özel poz olduğu ve misinalı ot biçme makinesinin bu kapsamda idarece yaklaşık maliyet hesabında yer alması

Devamı

İhalede Sunulan Özel Sektör iş Deneyim Belgesine Ait iş Sözleşmesinin Süresinin Birçok Defa Protokoller ...

İhalede sunulan Özel sektör iş deneyim belgesine ait iş sözleşmesinin süresinin birçok defa protokoller aracılığıyla uzatıldığına ilişkin sözleşmeye ait protokol yazılarının da sözleşmeyle beraber sunulduğu, ihale mevzuatı çerçevesinde iş deneyimine ilişkin olarak sunulan sözleşmenin ihalede istenilen şartları sağlamadığı hk

Devamı

İhalede idare Tarafından Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Edici Belgelerin Sunulması Kapsamında Bilanço Bil...

İhalede idare tarafından beyan edilen bilgileri tevsik edici belgelerin sunulması kapsamında bilanço bilgilerinin incelenmesi amacıyla firmalarına ait Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinden alınacak finansal kredi risk raporu ile risk raporunda belirtilen tüm kredilere (Ticari Kredi, BCH, Rotatif, KMH vs.) ilişkin ilgili finans kuruluşundan alınmış ayrıntılı ödeme planlarının banka ve SMMM tarafından onaylanmış birer nüshasının istenilmesi

Devamı

idareye ihale şikayet Başvurusunda Bulunulduğu, Söz Konusu Başvuru üzerine Alınan Düzeltici işlem Kararı...

idareye ihale şikayet başvurusunda bulunulduğu, söz konusu başvuru üzerine alınan düzeltici işlem kararında “Tekrardan numune değerlendirmesinin ihale sürecinin uzamasına neden olacağı gerekçesiyle ihalenin  iptal gerekçesinin kamu ihale mevzuatı kapsamında idareye tanınan takdir yetkisi kapsamında değerlendirilemeyeceği 

Devamı

ihalede idarece Yapılan Sınır Değer Hesabında İş Ortaklığı ile Diğer isteklifinin Tekliflerinin Dikkate ...

ihalede idarece yapılan sınır değer hesabında İş Ortaklığı ile Diğer isteklifinin tekliflerinin dikkate alınmadığı isteklilerin yeterlik koşullarını sağlayamadıkları gerekçesiyle son teklif vermeye davet edilmedikleri ancak teklif mektubu ve geçici teminatın usulüne uygun olduğu tespiti yapılan isteklilerin ilk fiyat teklifinin sınır değer hesaplamasında dikkate alınması gerektiği bu kapsamda www.ekap.kik.gov.tr adresinde yer alan sınır değer hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamada sınır değerin * TL olduğu bu tutarın esas alınarak ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği hk

Devamı

ihalede idarece Yapılan Sınır Değer Hesabında İş Ortaklığı ile Diğer isteklifinin Tekliflerinin Dikkate ...

ihalede idarece yapılan sınır değer hesabında İş Ortaklığı ile Diğer isteklifinin tekliflerinin dikkate alınmadığı isteklilerin yeterlik koşullarını sağlayamadıkları gerekçesiyle son teklif vermeye davet edilmedikleri ancak teklif mektubu ve geçici teminatın usulüne uygun olduğu tespiti yapılan isteklilerin ilk fiyat teklifinin sınır değer hesaplamasında dikkate alınması gerektiği bu kapsamda www.ekap.kik.gov.tr adresinde yer alan sınır değer hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamada sınır değerin * TL olduğu bu tutarın esas alınarak ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği hk

Devamı

İhale Yeterlik Bilgileri Tablosunda “İş Hacmi Bilgileri” Kısmında 2023 Yılına Ait Toplam Fatura Tutarını...

İhale Yeterlik Bilgileri Tablosunda “İş Hacmi Bilgileri” kısmında 2023 yılına ait toplam fatura tutarının değerlendirmeye alınmasına ilişkin seçeneği işaretledikleri ve toplam fatura tutarını girdikleri, bahse konu ihalenin ilan tarihinin 25/01/2024, ihale tarihinin ise 27/02/2024 olduğu, 03/04/2024 tarihinden önce ilanı yapılan işler için Yapım İşleri Ciro Bilgileri Tablosunu sunmanın mümkün olmadığı, Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgeleri tevsik edici belgelerin taraflarından istenmeden tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu

Devamı

İhale üzerinde Bırakılan iş Ortaklığının özel Ortağının Tek Ortaklı Anonim şirket Olduğu Ve “Ortaklar Ve...

İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının özel ortağının tek ortaklı anonim şirket olduğu ve “Ortaklar ve Ortaklık Oranlarına/Üyelere/Kuruculara Ait Bilgiler”in yeterlik bilgileri tablosuna EKAP entegrasyonları ile yeterlik bilgileri tablosuna yansıdığı, pilot ortağa ait EKAP üzerinde yüklü pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile yeterlik bilgileri tablosunda yer verilen ilgili bilgiler karşılaştırıldığında ortaklar ve ortaklık oranlarının birbirleri ile uyumlu olduğu

Devamı

ihale Sözleşme Tasarısında Yer Alan Yüklenicinin işe Süresinde Başlamadığının Tespiti Halinde Sözleşme ...

ihale Sözleşme Tasarısında yer alan yüklenicinin işe süresinde başlamadığının tespiti halinde sözleşme bedelinin on binde ikisi oranında cezası uygulanacağı ve ilgili aykırılık için aynı satırda belirtilen aykırılık sayısı 10 olarak ifade edildiği Yüklenicinin işe süresinde başlamaması fiilinin sözleşme imzalandıktan sonra gerçekleşebilecek nitelikte bir fiil olduğu, yüklenicinin sözleşmenin imzalanması ile ihale konusu hizmetin sözleşme ve eklerine uygun şekilde yerine getirme yükümlülüğü altına girdiği, yüklenicinin işe süresinde başlamaması fiili ile ortaya çıkan aykırılığın tekrar edebilecek niteliği bulunmadığı, bu halin sözleşmenin feshi sonucunu doğuracak mahiyette olduğu, dolayısıyla söz konusu aykırılık halinin mahiyeti itibarıyla birden fazla kez gerçekleşemeyeceği bu ihlalin tekerrürünün mümkün olmadığı anlaşıldığından yapılan düzenlemenin bu haliyle Sözleşme maddesine aykırı olduğu

Devamı

Teknik Şartnamede Yüklenici Tarafından ihale Konusu işte çalıştırılan Personele ilişkin Bir önceki Aya A...

Teknik Şartnamede yüklenici tarafından ihale konusu işte çalıştırılan personele ilişkin bir önceki aya ait maaş bordrolarını, SGK prim ödeme cetvellerini, puantaj listesini, onaylı banka listesi ve dekontlarını bir önceki aya ait SGK tahsilat fişini, İş Kanunu’nu ilgili maddesi uyarınca çalıştırdığı personellerin tüm sosyal haklarının ödendiğine dair personellere imzalattığı belgelerin onaylı ve kaşeli olarak her hakediş öncesi idareye verileceği, ayrıca sözleşme bitiminde son hakediş öncesinde de söz konusu belgelerin idareye sunulmasıyla mükellef olduğu düzenlenmiş olup söz konusu düzenlemelerden yüklenici tarafından ihale konusu işte çalıştırılan personele ilişkin tüm sosyal haklarının ödendiğine dair personellere imzalattığı belgelerin hakediş ödemeleri öncesinde istenilmesinin Genel Şartname kapsamında işçi alacaklarının ödenip ödenmediğinin takibi hususunda idarelere verilen kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin olduğu

Devamı

Teknik Şartnamede Yüklenici Tarafından ihale Konusu işte çalıştırılan Personele ilişkin Bir önceki Aya A...

Teknik Şartnamede yüklenici tarafından ihale konusu işte çalıştırılan personele ilişkin bir önceki aya ait maaş bordrolarını, SGK prim ödeme cetvellerini, puantaj listesini, onaylı banka listesi ve dekontlarını bir önceki aya ait SGK tahsilat fişini, İş Kanunu’nu ilgili maddesi uyarınca çalıştırdığı personellerin tüm sosyal haklarının ödendiğine dair personellere imzalattığı belgelerin onaylı ve kaşeli olarak her hakediş öncesi idareye verileceği, ayrıca sözleşme bitiminde son hakediş öncesinde de söz konusu belgelerin idareye sunulmasıyla mükellef olduğu düzenlenmiş olup söz konusu düzenlemelerden yüklenici tarafından ihale konusu işte çalıştırılan personele ilişkin tüm sosyal haklarının ödendiğine dair personellere imzalattığı belgelerin hakediş ödemeleri öncesinde istenilmesinin Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 38’inci maddesi kapsamında işçi alacaklarının ödenip ödenmediğinin takibi hususunda idarelere verilen kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin olduğu

Devamı

Alt Yüklenici iş Deneyim Belgesinin iptal Edilmesi Ve iş Deneyime Konu işin Havaalanı Pisti Bakım-onarı...

alt yüklenici iş deneyim belgesinin iptal edilmesi ve iş deneyime konu işin havaalanı pisti bakım-onarım işi olduğu da dikkate alınarak mevzuata uygun olarak yeniden esaslı unsur belirlenmesi hususunda belgeyi düzenleyen A.Ş.ye bildirimde bulunulması gerektiği

Devamı

Alt Yüklenici iş Deneyim Benzer iş Olarak Belirlenen A/XVIII Veya B/III Grubu işler Kapsamında Değerlend...

alt yüklenici iş deneyim benzer iş olarak belirlenen A/XVIII veya B/III grubu işler kapsamında değerlendirilmemesinde mevzuata ve ihale dokümanı düzenlemelerine aykırılık bulunmadığı

Devamı