SÖZLEŞME KARARI > Alt Yüklenici Kararları

ihalede Geçici Kabul Olarak Kabulü Gerektiği, Belirlenen Eksikliklerin De Geçici Kabulü Engel Olmayan Ek...

ihalede geçici kabul olarak kabulü gerektiği, belirlenen eksikliklerin de geçici kabulü engel olmayan eksiklikler olduğu belirtilmiş ise de bu eksiklikleri giderme taahhüdünde bulunan davacının giderdiğini ispat etmesi gerektiği Dosya kapsamından davacı tarafından bu yönde bir delil sunulmadığı anlaşıldığından, mahkemece bilirkişilerden alınacak ek rapor ile bu eksiklikler için belirlenecek bedelin saptanarak hüküm altına alınan hakediş alacağından mahsubu ile sonuca varılması gerekirken, eksik inceleme ile karar verilmesi doğru olmadığı hk

Devamı

ihalede imalâtın Eksik Ve Kusurlarından Sorumlu Olacakları Kuşkusuzdur. Akdî ilişkinin Varlığını ispat Y...

ihalede imalâtın eksik ve kusurlarından sorumlu olacakları kuşkusuzdur. Akdî ilişkinin varlığını ispat yükü davacıdadır. Davacı akdî ilişkinin kurulduğunu ve iş bedeline karşılık davalılara banka havalesi ve elden ödemeler yapıldığını iddia ederek ödemelere ilişkin banka hesap, dekont ve kayıtlarına, mail yazışmalarına, delil tespit raporuna, bilirkişi incelemesi, tanık ve sair yasal delillere dayanmıştır. Davalı şirketler davaya cevap vermemişlerdir. Mahkemece davacının delilleri tam olarak toplanmamış ve incelenip değirlendirilmemiştir. Şayet davacı tarafından davalı şirketlere mermer işleri nedeni ile bir ödeme yapılmış ise davacı ile davalı şirketler arasındaki akdî ilişkinin kurulduğunun ve davalıların yapıp teslim ettikleri mermer işlerinin varsa eksik ve ayıplardan sorumlu olduklarının kabulü gerektiği hk

Devamı

Mahkemenin Kabul Ettiği ödemeler Dışındaki Diğer ödemelerin Yapıldığı Ve Dairenin iş Bedeli Karşılığı D...

Mahkemenin kabul ettiği ödemeler dışındaki diğer ödemelerin yapıldığı ve dairenin iş bedeli karşılığı davacı taşerona bırakıldığı ve onun talimatı ile dava dışı üçüncü kişiye devredildiği davalı tarafça yasal delillerle ispat edilemediği ve Ltd.Şti. mevcut olmadığından bunun keşidecisi olduğu bonoların ödemelere katılmaması yerinde ise de *TL meblağlı bono davacı taşeron şirket tarafından davalı yüklenici şirket lehine düzenlendiği, bu bedelin nakden alındığı yazılı olan sözkonusu bono içeriğinin anlaşmaya aykırı olarak düzenlenip doldurulduğu davacı tarafça ispat edilemediği ve sözkonusu bono bedelinin ödendiği de ileri sürülmediğinden başka bir alacaktan doğmuş olsa dahi tarafların alacaklı ve borçlu olarak göründüğü bu bono bedelinin takas nedeniyle ödemelere dahil edilerek iş sahibinin borcundan düşülmesi zorunludur

Devamı

ihalede Yüklenici ile Dava Dışı iş Sahibi Arasındaki Sözleşmenin Feshinin Davacı-karşı Davalı Taşeronun ...

ihalede yüklenici ile dava dışı iş sahibi arasındaki sözleşmenin feshinin davacı-karşı davalı taşeronun süresinde teslimat yapmadığı ve ayıplı yapılıp iş sahibince kabul edilmeyen imalâtlardan kaynaklanıp kaynaklanmadığı teminat mektubunun irad kaydedilip kaydedilmediği ve bunların sonucu olarak davalı-karşı davacının karşı davasında irad kaydedilen teminat mektup bedeli ile ilgili uğradığı zararını davacı-karşı davalı taşerondan istemekte haklı olup olmadığı ve isteyebileceği miktar hesaplattırılıp değerlendirilerek sonucuna uygun karar verilmesi gerekirken eksik inceleme yapıldığı hk

Devamı

ihalede Yüklenicinin inşa Ettiği Binanın Dış Ve iç Cephe imalatlarını Malzeme Dahil Yapmayı Taşeronun üs...

ihalede yüklenicinin inşa ettiği binanın dış ve iç cephe imalatlarını malzeme dahil yapmayı taşeronun üstlendiği malzeme alımı için davalıdan avans istenmesine rağmen, piyasadan malzeme almasını, bedelini ödeyeceğini ve avanstan düşeceğini önermesi üzerine dava dışı firmaya davalı şirket yetkisiyle birlikte gidilerek ödemeyi kendisinin yapacağını, ancak faturanın davacı adına kesilmesini istediğini, ayrıca sözleşmede yazılı olan işler dışında bir kısım işlerin de yapıldığını, işçilere para ödemek için davalıdan para istediğini, ancak sonuç alamadığı kalan işler için başka bir taşeron ile anlaştığını, toplam tahsilatın *TL olup bakiye alacağını alamadığı gibi, ayrıca iskele, 40 adet kalas, 15 adet teneke dış cephe, 40 adet iç cephe boyasını da vermediğini, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, iş bedelinden kaynaklanan *TL ile malzeme bedeli olan *TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istenmesi hk karar

Devamı

ihalede Yüklenicinin Alt Yüklenici ile imzalamış Olduğu Sözleşmeden Damga Vergisi Tahsil Edilmemesi...

ihalede yüklenicinin alt yüklenici ile imzalamış olduğu sözleşmeden damga vergisi tahsil edilmemesi

Devamı

Bina Yapım ihale İşinin … TL’lik Kısmı için Şti ile Alt Yüklenici Sözleşmesi Yapıldığı Ve Yapılan Bu Söz...

Bina Yapım ihale İşinin … TL’lik kısmı için Şti ile alt yüklenici sözleşmesi yapıldığı ve yapılan bu sözleşmeden damga vergisi kesilmediği

Devamı

Bina Yapım ihale İşinin … TL’lik Kısmı için Şti ile Alt Yüklenici Sözleşmesi Yapıldığı Ve Yapılan Bu Söz...

Bina Yapım ihale İşinin … TL’lik kısmı için Şti ile alt yüklenici sözleşmesi yapıldığı ve yapılan bu sözleşmeden damga vergisi kesilmediği

Devamı

İhale Onaylı Projesine Göre Malzeme Ve işçilik Olarak Yapım işini üstlenen Taşeronun işi Tamamlamadığı ...

İhale onaylı projesine göre malzeme ve işçilik olarak yapım işini üstlenen taşeronun işi tamamlamadığı yüklenici ile dava dışı iş sahibi arasında düzenlenen tutanakla belirlenen işleri eksik bıraktığı işin tamamlanmaması nedeni ile kararlaştırılmasına rağmen yapılmayan iş bedelinin iadesi ve işlerin yerine getirilmemesi nedeni ile oluşan zararın (giderim bedeli) tahsili talepli dava kararı

Devamı

ihale inşaat işinde inşaat Elektrik Mekanik Ve Tesisat işlerini Yapımı Konusunda Taşeron ile Yüklenicini...

ihale inşaat işinde inşaat elektrik mekanik ve tesisat işlerini yapımı konusunda taşeron ile yüklenicinin aralarında sözleşme düzenlendiğini ancak işin süresinde bitirilmediğini bu nedenle sözleşmeyi feshettiklerini belirterek * TL gecikme cezası ile eksik kusurlar için * TL'nın tahsiline karar verilmesini istemili davada bakiye imalât bedeli için açılan icra takibi

Devamı

Taşeronun ihaleyi Alan Davalı şirkete Kesmiş Olduğu Faturaya Konu işleri imal Edip Yüklenici Firmanın T...

Taşeronun ihaleyi alan davalı şirkete kesmiş olduğu faturaya konu işleri imal edip yüklenici firmanın talebi doğrultusunda Kurumu’na teslim ettiğini Taşeronun bu malların bedeline mahsuben ödeme yaptığını ancak bakiye kısmının ödemediği Yüklenici hakkında icra takibi yapıldığı yüklenicinin borca itiraz ederek takibi durduğunu borçlunun itirazının haksız ve dayanaksız olduğunu belirterek bu itirazın iptâline ve % 40 icra inkâr tazminatı talepli dava kararı

Devamı

İhalede Yükleninici Asıl iş Sahibince Kesilen Bir Ceza Olmamasına Rağmen Taşeron ile Yaptığı Sözleşmeyi ...

İhalede Yükleninici asıl iş sahibince kesilen bir ceza olmamasına rağmen taşeron ile yaptığı sözleşmeyi feshetmesinin haksız olduğu taşeronun kâr mahrumiyetinin yükleniciden tahsili hk

Devamı

ihaleyi Alan Yüklenicinin Çalıştırdığı Taşeron Firmasından Almış Olduğu Teminat Senedi icraya Vermesi...

ihaleyi alan Yüklenicinin Çalıştırdığı Taşeron Firmasından almış olduğu teminat senedi icraya vermesi

Devamı

ihalede Yüklenici iş Ortaklığı ile Yaptığı Alt Yüklenici Sözleşmesi Ve Ek Protokolleri Kapsamında Fiilen...

ihalede yüklenici iş ortaklığı ile yaptığı alt yüklenici sözleşmesi ve ek protokolleri kapsamında fiilen alt işveren olarak çalıştığı idarece bu durumdan haberdar olunduğu ve bu hususta herhangi bir itirazın bulunmadığı, işin bahsi geçen alt işveren sözleşmesi ve ekinde belirtilen kısımlarının davacı tarafından yapıldığına ilişkin fatura ve hakedişlerin düzenlendiği, esas sözleşmeye ek protokollerin yüklenici iş ortaklığınca idareye sunulmamasından davacı şirketin sorumlu tutulamayacağı hususları dikkate alındığında, davacı şirketin anılan yüklenici iş ortaklığı ile yaptığı alt işverenlik sözleşmesi ve ek protokolleri kapsamında yaptığı işlerin tümü üzerinden düzenlenen alt yüklenici iş bitirme belgesinin, anılan alt yüklenici sözleşmesi dışında herhangi bir ilave alt yüklenici sözleşmesinin idare onayına sunulmadığı gerekçesi ile sehven düzenlendiğinden bahisle değiştirilmesinde ve bu kısım yönünden davacının itirazen şikâyet başvurusu hk (Danıştay Kararlı)

Devamı

Her Bir Alt işveren işyerinin Ayrı Ayrı işyeri Toplu iş Sözleşmesi ünitesi Olarak Kabul Edilebilmesi içi...

her bir alt işveren işyerinin ayrı ayrı işyeri toplu iş sözleşmesi ünitesi olarak kabul edilebilmesi için, alt işveren ile kamu kurum ve kuruluşları arasında imzalanan hizmet alım sözleşmesinin “Perso

Devamı

Taraflar Arasındaki Sözleşme Ve Dava Tarihi itibariyle Yürürlükte Olan BK'nın 101. Maddesi Gereğince...

Taraflar arasındaki sözleşme ve dava tarihi itibariyle yürürlükte olan BK'nın 101. maddesi gereğince bir alacağa temerrüd faizi yürütülebilmesi için borçlunun usulüne uygun ihtarla temerrüde düşür

Devamı

Hakediş Tutanakları Ve Faturalardaki imalâtların Gerçekleştirilip Gerçekleştirilmediği Ve Hakedilen imal...

hakediş tutanakları ve faturalardaki imalâtların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ve hakedilen imalat bedelinin ne miktarda olduğu ihtilaflı olduğu

Devamı

Sözleşmeden Kaynaklanan Bakiye iş Bedeli Alacağının Tahsili için Başlatılan icra Takibine Yönelik Menfi ...

sözleşmeden kaynaklanan bakiye iş bedeli alacağının tahsili için başlatılan icra takibine yönelik menfi tespit istemine sözleşmesinden kaynaklanan bakiye iş bedeli alacağının tahsili için başlatılan i

Devamı

Yüklenici şirket Tarafından Yapılmakta Olan inşaatların (544 Adet Konut, Ada içi Alt Yapı Ve çevre Düzen...

yüklenici şirket tarafından yapılmakta olan inşaatların (544 adet konut, ada içi alt yapı ve çevre düzenlemesi inşaatının) sıhhi ve mekanik tesisat ile izolasyon işlerinin yapımını üstlendiğini, yükle

Devamı

Taşeronun işin Eksiksiz şekilde Teslim Edildiğini Ancak Bakiyenin iş Bedelinin ödenmediğini ileri Sürere...

taşeronun işin eksiksiz şekilde teslim edildiğini ancak bakiyenin iş bedelinin ödenmediğini ileri sürerek, icra takibine vaki itirazın iptâli ile takibin devamına ve %40'tan az olmamak üzere icra

Devamı

Yapılan işlerin Metrajı Konusunda imalat Yapıldığı Yapılan işin * M2 Olduğunu Metrajın Belirlenmesi Tekn...

yapılan işlerin metrajı konusunda imalat yapıldığı yapılan işin * m2 olduğunu Metrajın belirlenmesi teknik yönden inceleme yapılmasını zorunlu kıldığından bilirkişi mütalaasına başvurulmadan davanın s

Devamı

Davacı Taşeron Sözleşmenin Maddesi Hükmü Uyarınca Düzenlemiş Davalı Yüklenici ise, Sözleşme Maddesi Hükm...

Davacı taşeron sözleşmenin maddesi hükmü uyarınca düzenlemiş Davalı yüklenici ise, sözleşme maddesi hükmü uyarınca hava şartları sebebiyle çalışılamayacak günler dikkate alınarak 25 günlük bir sürenin

Devamı

Taşeronun Yükleniciye Verdiği Teminat Senedinin Bedelsiz Kalması Ve Taşerona iade Edilebilmesi için Taşe...

taşeronun yükleniciye verdiği teminat senedinin bedelsiz kalması ve taşerona iade edilebilmesi için taşeronun SGK ve Maliye ile ilişiğinin bulunmadığını ispat etmesi ve yükleniciye borcunun bulunmamas

Devamı

Davacının Taşeron Sıfatıyla imzaladığı Sözleşme Bedeli KDV Dahil * Olup Sözleşmede Gecikme Tazminatı, C...

davacının taşeron sıfatıyla imzaladığı sözleşme bedeli KDV dahil * olup sözleşmede gecikme tazminatı, cezalar, eksik ve kusurlu işler bedellerinin sözleşmenin feshi halinde dahi ödeneceğine dair hükü

Devamı

Mahkemece ihalede  Taraflarca Delil Olarak Dayanılan Hakediş Raporları, ilerleme Raporları Ve Hesap özet...

mahkemece ihalede  taraflarca delil olarak dayanılan hakediş raporları, ilerleme raporları ve hesap özetleri dosyaya ibraz ettiirilerek, hakedişlerde yazılı imalâtlar, hakedişlerden yapılan kesintiler

Devamı

ihalede Taşeron ile Yüklenici Taraflar Arasında imzalanan Sözleşm Maddesi Göz önünde Tutularak Az Yukarı...

ihalede taşeron ile yüklenici taraflar arasında imzalanan sözleşm maddesi göz önünde tutularak az yukarıda tarafların birbirlerine keşide ettikleri ihtar ve cevabi ihtarnamelerde ileri sürüp kabul ett

Devamı

ihalede Yetkilisinin imzasını Taşıyan Tarihsiz Sözleşme Ve Kesin Hesap Mutabakatı içeriğince; Davalı Yük...

ihalede yetkilisinin imzasını taşıyan tarihsiz sözleşme ve kesin hesap mutabakatı içeriğince; davalı yüklenici ile ... arasındaki ilişkisinin taşeron yüklenici ilişkisi olduğu, davacının ise davalı yü

Devamı

ihalede Davacı Taşeron işin Eksiksiz şekilde Teslim Edildiği Ancak Bakiye * TL iş Bedelinin ödenmediğini...

ihalede Davacı taşeron işin eksiksiz şekilde teslim edildiği ancak bakiye * TL iş bedelinin ödenmediğini ileri sürerek, icra takibine vaki itirazın iptâli ile takibin devamına ve %40'tan az olmama

Devamı

ihale Taşeron Sözleşmesindeki Birim Fiyatlara Göre Taraflar Arasındaki Kesin Hesabı çıkarmak, Varsa Kanı...

ihale taşeron sözleşmesindeki birim fiyatlara göre taraflar arasındaki kesin hesabı çıkarmak, varsa kanıtlanan ödemeleri düşerek sonucu dairesinde asıl alacak yönünden İtirazın iptali ile takibin deva

Devamı

İhalede Yapılan işlerin Metrajın Belirlenmesi Teknik Yönden inceleme Yapılmasını Zorunlu Kıldığından Bi...

İhalede yapılan işlerin Metrajın belirlenmesi teknik yönden inceleme yapılmasını zorunlu kıldığından bilirkişi mütalaasına başvurulmadan davanın sonuçlandırılması doğru olmamıştır

Devamı

ihalede Taşeron Sözleşme Hükmü Uyarınca  KDV Dahil Toplam  Dolar Tutarlı Faturayı Düzenlemiş  Yüklenici ...

ihalede taşeron sözleşme hükmü uyarınca  KDV dahil toplam  Dolar tutarlı faturayı düzenlemiş  yüklenici ise, sözleşme hükmü uyarınca hava şartları sebebiyle çalışılamayacak günler dikkate alınarak 25

Devamı

ihalede Yapılan çalışma Sırasında Müvekkil şirkete Ait Tesislere Hasar Verildiği Müvekkil şirket Persone...

ihalede yapılan çalışma sırasında müvekkil şirkete ait tesislere hasar verildiği müvekkil şirket personelince arızanın giderilmesi ve eneıji verilmesine müteakip hasara maruz kalan tesislerin onarımı

Devamı

ihalede Asıl Yüklenici ile Taşeron Arasında Sözleşme Hükümlerinde 3. Kişi Yararına Hüküm Olduğu Taktirde...

ihalede asıl yüklenici ile taşeron arasında sözleşme hükümlerinde 3. kişi yararına hüküm olduğu taktirde asıl yüklenici alt taşeron veya tedarikcilerin çıkarlarının gözetilmesi gerektiği gözetilmeden

Devamı

İhaleyi Alan Yüklenicinin Uygulama işlerinde Tedarikçi Firma ile Sözlü Anlaşma Yaparak ürün Ve Uygulama ...

İhaleyi alan yüklenicinin uygulama işlerinde tedarikçi firma ile sözlü anlaşma yaparak ürün ve uygulama hizmetlerini aldığı ve 1 kısım ödemeyi çek ile yaptığı ancak işin tamamına ait  ödeme yapmadığı

Devamı

 ihalede Yüklenici Sözleşme ile Davalı Taşeronun Sözleşme Kapsamında üstlendiği işi *tarihine Kadar Biti...

 ihalede yüklenici sözleşme ile davalı taşeronun sözleşme kapsamında üstlendiği işi *tarihine kadar bitirmeyi kabul, beyan ve taahhüt ettiğini, ancak sözleşmenin imzalanmasının ardından Haziran ayında

Devamı

Yüklenicinin ihale işinde Taşeron Arasında Yaptırılacak işerin 4 Ayrı Sözleşmeden Sadece Hastane İnşaatı...

Yüklenicinin ihale işinde taşeron arasında yaptırılacak işerin 4 ayrı sözleşmeden sadece Hastane İnşaatı işinin elektrik ve mekanik tesisat işlerinin davalı tarafça taşeron olarak üstlenildiği sözleşm

Devamı

Taşeronun ihale işinde Yapmış Olduğu işin Ayıplı Haliyle Değerinin Tespit Edilerek Bu Bedel iş Bedelinde...

Taşeronun ihale işinde yapmış olduğu işin ayıplı haliyle değerinin tespit edilerek bu bedel iş bedelinden mahsup edilmeli, bilirkişi kurulu tarafından zararın tespitinin mümkün olmadığının saptanması

Devamı

Bilirkişi Raporunda ihale Hakedişler Ve imalat Hesabına Esas Olan Diğer Belgelerin Bulunmadığı, Bu Neden...

bilirkişi raporunda ihale hakedişler ve imalat hesabına esas olan diğer belgelerin bulunmadığı, bu nedenle imalatların ayrıntılı hesabının yapılamadığı belirtildiği halde; bu belgeler olmaksızın davac

Devamı

Taşeronun ihale işini Sözleşmeye Uygun Olarak Yapmadığını Ve Ayıplı ifada Bulunduğu Tesisat işini Sözleş...

taşeronun ihale işini sözleşmeye uygun olarak yapmadığını ve ayıplı ifada bulunduğu tesisat işini sözleşmeye uygun olarak yapmadığı  gerekçesi ile taşerona ödeme yapılmaması ile taşeron alacaklarının

Devamı

İdare ile Yüklenici Arasındaki ihale Sözleşmedeki Geçici Kabul Tutanağının Onaylanması Ve Geçici Kabulde...

İdare ile yüklenici arasındaki ihale sözleşmedeki geçici kabul tutanağının onaylanması ve geçici kabulde görülen kusurların giderilmesi bedelinin kesin teminatın yarısından fazla olmaması şartıyla tem

Devamı

İhalede Yüklenici ile Taşeron Arasında Düzenlenen Sözleşmenin Ekindeki Taraflarca imzalanmış Olan İşler...

İhalede yüklenici ile taşeron arasında düzenlenen sözleşmenin ekindeki taraflarca imzalanmış olan İşlerin listesinde Özel pozu ile * imalâtının da bulunduğu yine, davalının *imalatında değişikliğe gi

Devamı

İhalede Yüklenicinin Hakediş Yapması için SGK  Borcu Yoktur  Yazısı Alması için Taşeron Firmasında istem...

İhalede yüklenicinin hakediş yapması için SGK  borcu yoktur  yazısı alması için Taşeron firmasında istemiş olduğu  belgeler(Yargıtay K1)

Devamı

İhaleyi Alan Yüklenici ile Taşeron Sözleşme Maddesinde Taşeronun Yükleniciye *TL Bedelli çek Vereceği Ay...

İhaleyi alan Yüklenici ile taşeron sözleşme maddesinde taşeronun yükleniciye *TL bedelli çek vereceği aynı sözleşmenin *maddesinde ise teminat çekinin işin kesin kabulünden sonra taşerona iade edilece

Devamı

ihalede İş Devam Ettiği Sırada Taşeron Yüklenicinin Verdiği Malzemenin Veya Gösterdiği Arsanın Kusurlu O...

ihalede İş devam ettiği sırada Taşeron yüklenicinin verdiği malzemenin veya gösterdiği arsanın kusurlu olduğu anlaşılır yahut imalâtın noktası noktasına muntazaman icrasının tehlikeye koyacak diğer bi

Devamı

ihalede  taşeronun imzasını içeren Tarihsiz Belgede Davalıların şantiye şefinin imzasının Bulunması Ve B...

ihalede  taşeronun imzasını içeren tarihsiz belgede davalıların şantiye şefinin imzasının bulunması ve belgeyi imzalayan şantiye şefinin davalıların ticari vekili olarak hareket etmesi nedeniyle tarih

Devamı

 üst Yapı ihale işinin Taşeronu iş Makinası Ve işçi çalıştırılmak Suretiyle, Tesviye, Nakliye, Yapım ima...

 üst yapı ihale işinin taşeronu iş makinası ve işçi çalıştırılmak suretiyle, tesviye, nakliye, yapım imalât kısmını aldığını, imalâtın bir bölümünü yaptığı sırada toprak kayması nedeniyle yol güvenliğ

Devamı

Taşeron şirketinin Yüklenicinin Almış Olduğu  ihalede Yapmış Olduğu  işler için Yasal Süresi 1 Yıl içind...

Taşeron şirketinin yüklenicinin almış olduğu  ihalede yapmış olduğu  işler için yasal süresi 1 yıl içinde açmış olduğu icra işlemleri ile alacağını tahsiline ait verilen karar (Yargıtay K1)

Devamı

ihalede Taşeron şirketin Yüklenici şirketin Yapımı işlerinin Elektrik ile ilgili Kısımlarının Yapılması ...

ihalede taşeron şirketin yüklenici şirketin yapımı işlerinin elektrik ile ilgili kısımlarının yapılması işini üstlenmiş ve kesmiş olduğu faturaların tahsili için açılan dava kararı(Yargıtay k1)

Devamı

Hakedişlerde Gecikme Olmasına Rağmen Davalı Yüklenici şirketin Davacı Taşeron şirkete Bir Bildirimde Bul...

hakedişlerde gecikme olmasına rağmen davalı yüklenici şirketin davacı taşeron şirkete bir bildirimde bulunmayarak ihtar ve ikazda bulunmamasını yükleniciye kusur izafesi için yeterli görmüş ise de; sö

Devamı

ihalede Taşeronun Sözleşme Kapsamındaki Ediminin Bir Kısmını ifa Ettiği Ve Yapılan işlerin idare Tarafın...

ihalede taşeronun sözleşme kapsamındaki ediminin bir kısmını ifa ettiği ve yapılan işlerin idare tarafından onaylandığı fesihte davalının kusurlu olduğunu kabule elverişli kanıt bulunmadığı, anlaşıldı

Devamı