AŞIRI DÜŞÜK KARAR > Aşırı düşük Yapım Mahk

Aşırı Düşük Savunmada Excel Formatında Düzenlenen Satış Tutarı Tespit Tutanağının Fatura Bilgileri Kısmı...

Aşırı düşük savunmada excel formatında düzenlenen Satış Tutarı Tespit Tutanağının fatura bilgileri kısmında fatura yer alan tarihi kısmı tablonun excel ayarları kısmında tablo biçimlendirmesinin tarih olarak ayarlanmadığı, tarih sütunu tablo ayarları tarih şeklinde biçimlendirildiği tabloda faturanın tarihi yerine yer alan ibarenin excel ortamında sütunlara ilişkin biçimlendirme hatasından kaynaklandığı anlaşılmakla söz konusu eksikliğin teknik olarak excel ortamında düzenlenen tablonun fatura tarihi sütununun biçimlendirmesinin yapılmamış olmasından kaynaklandığı ve bu hususun doğrudan teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olmadığı ve yukarıdan anılan mevzuat hükümleri kapsamında bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilecek nitelikte bir eksiklik olduğu, söz konusu hatanın bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılmaksızın satış tutarı tespit tutanağında yer alan fatura bilgileri tablosunda belirtilen  faturanın tarih bilgilerine yer verilmediği gerekçesiyle ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu işlemin hukuka uygun olmadığı 

Devamı

Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları Uygun Bulunarak 2. ihale Komisyonu Kararının Alındığı, ihale Sürecinde Y...

Aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunarak 2. ihale komisyonu kararının alındığı, ihale sürecinde yeni bir hukukî durum meydana getiren, ihale sürecine etkili bir kararın alınması üzerine başvuru

Devamı

İdarî Şartnameye Aykırı Olarak Davacı Tarafından Verilen Tekliflerin Diğer Teklifler Veya Yaklaşık Maliy...

İdarî Şartnameye aykırı olarak davacı tarafından verilen tekliflerin diğer teklifler veya yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olup olmadığı yönünde ihale komisyonunca bir değerlendirme yapılmadığı, şik

Devamı

ihalede  aşırı Düşük Teklif Açıklamaları Kapsamında Sundukları Belgelerden Birinde Tahrifat Yapıldığının...

ihalede  aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sundukları belgelerden birinde tahrifat yapıldığının tespit edildiği gerçeğe aykırı hususlar içeren söz konusu belgenin ihaleyi yapan idareye sunulm

Devamı

ihale Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarının Kamu ihale Mevzuatına Uygun Olmadığı Açıklamaların Belgelendirm...

ihale aşırı düşük teklif açıklamalarının kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı açıklamaların belgelendirmelere dayanmadığı ve yalnızca beyanlardan oluştuğu" iddialarının kabul edildiği, iddiaların doğr

Devamı

ihale Komisyonunca Belirlenen Sorgulamaya Tabi Tutulacak iş Kalemleri/gruplarında Kullanılması öngörülen...

ihale komisyonunca belirlenen sorgulamaya tabi tutulacak iş kalemleri/gruplarında kullanılması öngörülen fiyat teklifi konusu mamul/mal/hizmet miktarının en az 1/20'si kadar satış yapılmış olması,

Devamı

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının Bu Yönüyle Mevzuata Uygun Olduğuna Dair Kararın Her Ne Kadar Davalı ida...

aşırı düşük teklif açıklamasının bu yönüyle mevzuata uygun olduğuna dair kararın her ne kadar davalı idarece * ilinde yer alan bir firmadan fiyat teklifi alınmasının mevzuata aykırı olmadığı, ayrıca a

Devamı

İsteklilere Gönderilen Aşırı Düşük Teklif Açıklama isteme Yazısında Yazı Ekinde Gönderilen Tabloya Göre ...

İsteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısında yazı ekinde gönderilen tabloya göre nakliye mesafeleri göz önüne alınarak aşırı düşük sorgusuna cevap verileceğinin belirtildiği aşı

Devamı

ihale Konusu iş Kalemi Kapsamında Yapılacak Olan Kesme işleminin Yama Yapılacak Yerin Niteliğine Göre De...

ihale konusu iş kalemi kapsamında yapılacak olan kesme işleminin yama yapılacak yerin niteliğine göre değişebileceği ve kesilen yerin dolguya ilişkin ayrıntılı düzenlemelere yer verilen Karayolu Tekni

Devamı

ihalede Vekaletnamede “Şirketimiz Adına Herhangi Bir Taahhüt Veya Parasal Yükümlülük Altına Girmemek Kay...

ihalede vekaletnamede “Şirketimiz adına herhangi bir taahhüt veya parasal yükümlülük altına girmemek kaydı ile vekil  tayin edilmiştir.” ifadelerinin yer aldığı aktarılan ifadeden şahsın şirket adına

Devamı

ihalede Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Talep Yazısında önemli Maliyet Bileşenlerinin Belirlenmemesinin, i...

ihalede Aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısında önemli maliyet bileşenlerinin belirlenmemesinin, ihale konusu işin niteliği ve ihale dokümanı kapsamında yapılan düzenlemeler dikkate alındığında,

Devamı

Hileli Davranışlarla İhaleye Katılma Yeterliğine Veya Koşullarına Sahip Olan Kişilerin İhaleye Veya İha...

Hileli Davranışlarla İhaleye Katılma Yeterliğine veya Koşullarına Sahip Olan Kişilerin İhaleye veya İhale Sürecindeki İşlemlere Katılmalarının Engellenmesi

Devamı

İhaleyi Gerçekleştiren idare Tarafından İhale Komisyonu Kararı'nda Tebliğde Belirtilen Açıklama çerç...

İhaleyi gerçekleştiren idare tarafından İhale Komisyonu Kararı'nda Tebliğde belirtilen açıklama çerçevesinde yapılan değerlendirmede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yeni birim

Devamı

ihalede Sınır Değerin Altında Kalan istekliler Tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Bil...

ihalede sınır değerin altında kalan istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi/belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek ku

Devamı

ihalede Sunulan Fiyat Tekliflerinde Belirtilen Malzemeler ile Fiyat Tekliflerine Dayanak Teşkil Eden Sat...

ihalede sunulan fiyat tekliflerinde belirtilen malzemeler ile fiyat tekliflerine dayanak teşkil eden satış tutarı tespit tutanaklarındaki malzemenin aynı malzeme olup olmadığı değerlendirilirken sadec

Devamı

ihalede Fiyat Teklifi Ekinde Dayanak Olarak Sunulan Satış Tutarı Tespit Tutanağının "Fatura Bilgileri Ta...

ihalede fiyat teklifi ekinde dayanak olarak sunulan satış tutarı tespit tutanağının "Fatura Bilgileri Tablosu" bölümünün "Faturaya konu malın veya işin nevi" kısmında "Modifiye edici asfalt katkı malz

Devamı

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Sunulan Analizlerde Yer Alan Girdi Cins, ölçü Birimi Ve Miktarl...

Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan analizlerde yer alan girdi cins, ölçü birimi ve miktarlar ile idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ekinde verilen analizlerde yer alan

Devamı

Teklifi ihalede Hesaplanan Sınır Değerin Altında Olan istekliler özelinde Yapılacağı, Teklifi Belirlenen...

teklifi ihalede hesaplanan sınır değerin altında olan istekliler özelinde yapılacağı, teklifi belirlenen sınır değerin üzerinde olan isteklilerin ihale konusu işi ihale dokümanına uygun bir şekilde ya

Devamı

idarece ihale Yaklaşık Maliyet Hesabının incelenmesinde “Kar Ve Buz Mücadelesi için Kamyon çalıştırılmas...

idarece ihale yaklaşık maliyet hesabının incelenmesinde “Kar ve buz mücadelesi için kamyon çalıştırılması” iş kalemi içerisinde yer alan “Kamyon” analiz girdisine yönelik 290 Hp gücünde kamyon üzerind

Devamı

ihalede iş Ortaklığının Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarına Dayanak Teşkil Eden Tesisin Geri Kazanım Tesis...

ihalede iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamalarına dayanak teşkil eden tesisin geri kazanım tesisi niteliğinde olduğu ihaleye konu işte çıkacak hafriyatın nakli ve depolanmasına uygun nitelikte

Devamı

Birim Fiyat Tariflerinde 100 Metrelik Nakliye Mesafesinin Kazı Birim Fiyatına Dahil Edildiği Yönünde Bir...

birim fiyat tariflerinde 100 metrelik nakliye mesafesinin kazı birim fiyatına dahil edildiği yönünde bir açıklamanın yer almadığı, 07.005/K-1 nakliye pozu tarifinde yer alan formül ile hesaplama yapıl

Devamı

Aşırı Düşüğe Konu Olan Asfalt çimentosu için Fiyat Teklifi Alınacak Olan Firmanın Bulunduğu ilin iş Kale...

Aşırı düşüğe konu olan asfalt çimentosu için fiyat teklifi alınacak olan firmanın bulunduğu ilin iş kalemi içerisinde yer alan girdinin tedarik edileceği yerde olması gerektiğine ilişkin bir hüküm bul

Devamı

ihale Dökümanında Zeyilname ile Yapılan Değişiklikle Benzer iş Tanımının Daraltılması ihaleye Katılımda ...

ihale dökümanında zeyilname ile yapılan değişiklikle benzer iş tanımının daraltılması ihaleye katılımda daraltıcı etkisi olduğu hk (Danıştay Kararlı)

Devamı

Aşırı Düşük Savunmada Piyasada Litre Cinsinden Satılan Mazotun Bazı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarınca Yayınla...

Aşırı düşük Savunmada Piyasada litre cinsinden satılan mazotun bazı kamu kurum ve kuruluşlarınca yayınlanan analizlerde miktarının kilogram cinsinden belirlendiği, litre cinsinden kilogram cinsine dön

Devamı

ihalenin Yaklaşık Maliyetinin Kanunda  öngörülen Eşik Değerin üzerinde Olduğu  Mevzuat Hükümleri Uyarınc...

ihalenin yaklaşık maliyetinin Kanunda  öngörülen eşik değerin üzerinde olduğu  mevzuat hükümleri uyarınca aşırı düşük tekliflerin tespiti ile ilgili olarak düzenleme yapma hususunda idarenin takdir ye

Devamı

Yapım ihalesi Aşırı Düşük  Analiz Girdisine ilişkin Açıklamasının Mevzuata Uygun Olmadığına Yönelik iddi...

Yapım ihalesi aşırı düşük  analiz girdisine ilişkin açıklamasının mevzuata uygun olmadığına yönelik iddialar bakımından Kurulca yeniden inceleme yapılması gerektiği anlaşıldığından, bu kısımlar yönünd

Devamı

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Sunduğu Satış Tutarı Tespit Tutanakları’nda Tarih Ve Sayı Bilgi...

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu Satış Tutarı Tespit Tutanakları’nda tarih ve sayı bilgisi yer alması gerekirken yer almadığı hususunda bir ihtilaf bulunmamaktaysa da, fiyat teklifleri

Devamı

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Sunduğu Satış Tutarı Tespit Tutanaklarında Tarih Ve Sayı Bilgis...

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu Satış Tutarı Tespit Tutanaklarında tarih ve sayı bilgisi yer alması gerekirken yer almadığı hususunda bir ihtilaf bulunmamaktaysa da, fiyat teklifleri

Devamı

iş Deneyim Belgesi Sahibi şirketin ihale üzerinde Bırakılan iş Ortaklığının Pilot Ortağı Tarafından Devr...

iş deneyim belgesi sahibi şirketin ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağı tarafından devralındığı ve devralma tarihi itibari ile 1 yıllık sürenin dolmadığı bu nedenle teklif dosyasına s

Devamı

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Sunan isteklilerin Ciro Tutarının Teklif Bedeline Göre Sağlaması Gereken T...

aşırı düşük teklif açıklaması sunan isteklilerin ciro tutarının teklif bedeline göre sağlaması gereken tutarı karşılayıp karşılamadığına dair inceleme yapılmamasına yönelik kısmının ise iptaline dair

Devamı

ihale Analiz Girdileri Başta Olmak üzere Fiyat Teklifi Alınan Girdilere ilişkin Olarak ileri Sürülen idd...

ihale analiz girdileri başta olmak üzere fiyat teklifi alınan girdilere ilişkin olarak ileri sürülen iddiaların, Kurulca sadece  Boya girdisi için somutlaştırma yapılarak incelendiği, ancak Kurul kara

Devamı

ihale itirazen şikâyet Başvurusunda Arazöz Ve Damperli Kamyon Girdilerinin  Genel Tebliğe Uygun Olmadığı...

ihale itirazen şikâyet başvurusunda Arazöz ve damperli kamyon girdilerinin  Genel Tebliğe uygun olmadığı, motor yağı, arazöz ve damperli kamyon fiyat tekliflerinin aşırı düşük analizlerindeki özellikl

Devamı

ihale Teklifine Konu Alanda Faaliyet Gösterdiği Teklif ile Birlikte Sunulan Ek-O.6 Satış Tutarı Tespit T...

ihale teklifine konu alanda faaliyet gösterdiği teklif ile birlikte sunulan Ek-O.6 Satış Tutarı Tespit Tutanağı'nın geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlendiği ve tutanaktaki ilgil

Devamı

ihalede Teklif Edilen Fiyatlarla ihale Konusu işin Gerçekleştirilip Gerçekleştirilmeyeceğinin Anlaşılabi...

ihalede teklif edilen fiyatlarla ihale konusu işin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğinin anlaşılabilmesi açısından teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması i

Devamı

 ekonomik Açıdan En Avantajlı ikinci istekli Konumundaki Firma Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarının Redded...

 ekonomik açıdan en avantajlı ikinci istekli konumundaki firma aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilmesi gerektiği şeklindeki iddianın Kamu İhale Kurulunca görüşülerek anılan isteklilerin teklif

Devamı

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Kullanılan iş Makinesinin Kendi Malı Olduğunun Kabul Edilmesi Durumunda...

aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılan iş makinesinin kendi malı olduğunun kabul edilmesi durumunda bahse konu giderler için alınan fiyat tekliflerinin kendi malı makineye  ilişkin olmadığından k

Devamı

Kurul Kararında  şirketin ihale itirazen şikâyet Dilekçesinde ileri Sürdüğü Tüm Hususların, Kanun'un...

Kurul kararında  şirketin ihale itirazen şikâyet dilekçesinde ileri sürdüğü tüm hususların, Kanun'un öngördüğü sınırlar içerisinde incelendiği, davacının dava dilekçesinde incelenmediğini ileri sü

Devamı

ihale Konusu iş Yerine Getirilirken Mutlaka Beton üretim Tesisi Kurulmasının Gerekmeyeceği, Başka Suretl...

ihale konusu iş yerine getirilirken mutlaka beton üretim tesisi kurulmasının gerekmeyeceği, başka suretle beton harcı temin edilmesinin önünde hukukî bir engel bulunmadığı ve işin görüleceği yerde kur

Devamı

ihale Teklif Sınır Değerin Altında Kalan isteklilere Gönderilen Aşırı Düşük Teklif Sorgulama Yazılarında...

ihale Teklif sınır değerin altında kalan isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazılarında açıklama istenecek iş kalemlerinde yer alan nakliye girdilerine ilişkin olarak formül belirtilm

Devamı

ihale Analiz Formatında Yer Alan Mesafelerden Kendilerine Avantaj Sağlayacak Daha Uygun Mesafelerin Belg...

ihale analiz formatında yer alan mesafelerden kendilerine avantaj sağlayacak daha uygun mesafelerin belgelendirilmesi şartıyla aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılabileceği, istekli tarafından “m

Devamı

iş Ortaklığı Tarafından Sunulan Aynı SMMM Tarafından Düzenlenmiş Gibi Görünen iki Satış Tutarı Tespit Tu...

iş ortaklığı tarafından sunulan aynı SMMM tarafından düzenlenmiş gibi görünen iki satış tutarı tespit tutanağında farklı sicil ve kaşe numaralarının yer aldığı anlaşıldığından, davacı tarafından ileri

Devamı

Aşırı Düşükte 3.cü Kişilerden Alınan Fiyat Tekliflerinin Teklife Konu Alanda Faaliyet Gösterenlerden Alı...

Aşırı düşükte 3.cü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan şirket tarafından kendisinden fiyat teklifi alınan şir

Devamı

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasına Konu iş Kalemlerine Ait Girdilerin ürün Temini Ve Yerine Konulması şekli...

Aşırı düşük teklif açıklamasına konu iş kalemlerine ait girdilerin ürün temini ve yerine konulması şeklinde tanımlandığı söz konusu ürünlerin montajlarının esaslı isçilik veya malzeme katkısı gerektir

Devamı

ihale Komisyonu Kararıyla Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının Uygun Görülmemesi Nedeniyle Dava Dışı Bırakıl...

ihale komisyonu kararıyla aşırı düşük teklif açıklamasının uygun görülmemesi nedeniyle dava dışı bırakılan isteklinin kurul kararı ile aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesine karar verildiği d

Devamı

Aşırı Düşük Teklif Açıklama Yazısında Belirlenen Bir Kısım önemli Bileşenler ile ihale Dokümanı Düzenlem...

aşırı düşük teklif açıklama yazısında belirlenen bir kısım önemli bileşenler ile ihale dokümanı düzenlemeleri arasında çelişkiler bulunduğunun kesinleşen Mahkeme kararı ile tespit edildiği, hukuka ayk

Devamı

İhale Genel Tebliği Hükümlerinde, isteklilerin Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarını Aynı Firmadan Fiyat Tek...

İhale Genel Tebliği hükümlerinde, isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarını aynı firmadan fiyat teklifi alarak açıklama yapılmasını kısıtlayan herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı, isteklilerce

Devamı

ihalede Asfalt Plenti Kapasitesi Yönünden ihale Dokümanına Uygun Olmadığından Değerlendirme Dışı Bırakıl...

ihalede asfalt plenti kapasitesi yönünden ihale dokümanına uygun olmadığından değerlendirme dışı bırakılmalarına karar verildiği açılan davada Mahkemece yapılan yargılama sonucunda verilen iptal karar

Devamı

Sorgulamaya Tâbi Tutulacak Kalemler Arasında Sayılmayan isçilik Girdisi Tebliğdeki Tutarı Kâr Ve Genel G...

sorgulamaya tâbi tutulacak kalemler arasında sayılmayan isçilik girdisi Tebliğdeki tutarı kâr ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tâbi tutulmay

Devamı

Aşırı Düşük Savunmada Üçüncü Kişilerden Alınacak Fiyat Tekliflerinin, işin Yapılacağı Yerde Faaliyet Gös...

Aşırı düşük savunmada Üçüncü kişilerden alınacak fiyat tekliflerinin, işin yapılacağı yerde faaliyet gösteren firmalardan alınacağına dair bir düzenleme bulunmadığı

Devamı

İhale Konusu işin Yapımı Aşamasında, Aşırı Düşük Teklif Açıklaması istenilen iş Kalemine ilişkin Malzeme...

İhale konusu işin yapımı aşamasında, aşırı düşük teklif açıklaması istenilen iş kalemine ilişkin malzemenin, fiyat teklifi alınan firmadan temin edilmesini zorunlu kılan bir düzenleme

Devamı