YARGI KARARLARI > Mahkeme Kararları

ihale itirazen şikayette Kamu İhale Kurumu'nca idareye Fiziki Ortamda Yapılan Başvurunun şikayet" Ol...

ihale itirazen şikayette Kamu İhale Kurumu'nca idareye fiziki ortamda yapılan başvurunun şikayet" olarak değerlendirilmeyeceğinden bahisle itirazen şikayet başvurusunun usul yönünden reddedildiği, başvuru yolunun hatalı gösterilmesi nedeniyle idarenin doğru bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi ve hak arama özgürlüğünün ihlâl edilmiş olması karşısında, fiziki ortamda yapılan şikâyet başvurusunun EKAP üzerinden e-imza kullanılarak “e-şikâyet” yöntemi ile yapılmadığı, itirazen şikayet başvurusunun ön şartının gerçekleşmediğinden bahisle usul yönünden reddedilmesine yönelik işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ait karar

Devamı

ihale Yeterlilik Kriteri Niteliğinde Düzenlemeler içerdiği Ve işin Yürütülmesi için işlerinde Bulundurul...

ihale yeterlilik kriteri niteliğinde düzenlemeler içerdiği ve işin yürütülmesi için işlerinde bulundurulması gereken tesis makine, teçhizat ve diğer ekipmanın yeterlilik kriteri olarak belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu, zira bu hususlara ancak sözleşme tasarısında yer verilebileceği değerlendirilerek başvurusunda haklı görüldüğü, davacının ikinci iddiasının ise, temel olarak işin yürütülmesi için işlerinde bulundurulması gereken tesis makine, teçhizat ve diğer ekipmanın kendi malı ya da kiralık olduğunu gösteren belgelerin sözleşme öncesinde idareye sunulmasının istenmesinin mevzuata aykırı olduğuna dayandığı, bu iddia yönünden de haklı görüldüğü, haklı olmadığı değerlendirilen iddiasının sözleşme öncesinde istenmesinin mevzuata aykırı olduğu tespit edilen belgenin sunulmaması halinde uygulanacak yaptırımın belirsizliğine yönelik olduğu, dolayısıyla zaten sözleşme öncesinde istenmesinin mevzuata aykırılığı tespit edildiğine göre bu aşamadan sonra belgenin sunulmaması halinde uygulanacak yaptırımlara yönelik iddianın asıl iddiadan bağımsız bir iddia olarak ele alınamayacağı, diğer bir anlatımla tali bir itiraz mahiyetinde kalacağı, bu itibarla esasen iddiaları haklı görülerek ihale iptal edildiğine göre davacıya itirazen şikayet başvurusundaki iddialarının bir kısmının haklı görülmediği gerekçesiyle başvuru bedelinin iade edilmemesinin hukuka aykırı olduğu, bu işlemin iptali talebiyle açılan davanın reddi yolundaki idare mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmadığı 

Devamı

ihalede Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarasının  Olduğu Ve Kaydının Aktif Durumda Olduğunun Görüldüğü...

ihalede yapı müteahhitliği yetki belge numarasının  olduğu ve kaydının aktif durumda olduğunun görüldüğü, dolayısıyla YAMBİS yapı müteahhitliği yetki belgesi numarasının kamu kurumu olan Çevre Şehircilik Bakanlığı internet sayfası üzerinden sorgulanarak davalı idarece temin edilebileceği ve anılan eksikliğin teklifin esasını etkilemediği anlaşılmakta dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ait karar

Devamı

İta Amirinin istekli ihale Teklifinin Aşırı Düşük Teklif Olarak Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği Hu...

İta Amirinin istekli ihale teklifinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda bir karar verilmesi gerekirken idarenin takdir yetkisinin bulunduğu ve bu yetki çerçevesinde teklifleri aşırı düşük olarak değerlendirmeden ihaleyi sonuçlandırmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı belirtilerek tesis edilen itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı hk

Devamı

ihalede Sözleşmeye Konu Araçların Bir Kısmının Kamuya Taahhüt Edilen işler Kapsamında Bir Kısmının ise ö...

ihalede sözleşmeye konu araçların bir kısmının kamuya taahhüt edilen işler kapsamında bir kısmının ise özel sektöre taahhüt edilen işler kapsamında kullanıldığı anlaşılmış olup sözleşmenin bütünüyle iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı hk 

Devamı

İhalede Puanlama Sisteminde ihale Komisyonunca  idare Cevaplarındaki "yetersiz", "çok Az", "yeterince", ...

İhalede puanlama sisteminde ihale komisyonunca  idare cevaplarındaki "yetersiz", "çok az", "yeterince", "herhangi bir katkı" vb. muğlak ifadelerden ve komisyon üyelerinin farklı farklı puanlama yapması

Devamı

ihalede 1 Teklifin Alternatif Teklif Olarak Kabul Edilebilmesi için ihale Konusu Malın Teknik şartnamesi...

ihalede 1 teklifin alternatif teklif olarak kabul edilebilmesi için ihale konusu malın teknik şartnamesinde belirlenen asgari özellik ve şartları taşıyan birden fazla ürünün ayrı ayrı teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli ile teklif edilmesi gerektiği, başvuru sahibinin birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinde herhangi bir marka ismi belirtilmemesinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ürünlerin aynı fiyatla teklif edildiği anlamına geldiği ve bunun alternatif teklif olarak değerlendirilemeyeceği, bunun yüklenici tarafından teslim edilen ürünün istenilen yeterlik şartlarının karşılayıp karşılamadığının tespitinin sözleşmenin yürütümü aşamasında yapılacağı anlamına geldiği, bu hususun başvuru sahibinin teklifinin değerlendirilmesinde tereddüde yol açmayacağı ve ihalede kendisine bir avantaj sağlamayacağı

Devamı

ihale Teknik Şartname Düzenlemesindeki Belgelerin ihale Uhdesinde Bırakılan Yükleniciden Sözleşme imzala...

ihale Teknik Şartname düzenlemesindeki belgelerin ihale uhdesinde bırakılan yükleniciden sözleşme imzalanmadan önce istenilmesinin kamu ihale mevzuatına aykırı olmadığı, bu bağlamda İdari Şartname ile Teknik Şartname arasında bir çelişki bulunmadığı, Teknik Şartname ile ihaleyi gerçekleştiren idarece ihale konusu işin başlayacağı tarihin yakınlığı dikkate alınarak, ilgili belgelerin sözleşme imzalandığı aşamada kendilerine teslim edilmesinin istenilmesinde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamadığı gerekçesiyle mahkeme kararının bozulmasına ait karar ( Danıştay Kararlı)

Devamı

Yapılacak iş Karşılığı Nakdî Bir Bedel içermeyen Kat Karşılığı Sözleşmeye Dayalı Olarak Gerçekleştirilen...

yapılacak iş karşılığı nakdî bir bedel içermeyen kat karşılığı sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen yapım işi ile ilgili olarak düzenlenmiş iş deneyim belgesinin kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğundan bahisle, davacı ortak girişimin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine yapılan başvurunun, sunulan iş deneyim belgesinin yapılacak iş karşılığı bir bedel içermeyen kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayanılarak gerçekleştirilen yapım işi için düzenlendiğinden ihalede iş deneyimini tevsik edici belge olarak kullanılamayacağı gerekçesiyle reddine ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk ve davanın reddine ilişkin idare Mahkemesi kararında da hukuki isabet görülmemiştir.” gerekçesi ile“Mahkeme kararının bozulmasına” karar verilmesi üzerine Kamu İhale Kurulu’nun kararının iptaline, düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir

Devamı

Mahkeme Kararı ile İdarelerce ihale Sürecinde iş Deneyim Belgesi istenilmesindeki Amaç, isteklinin ihale...

Mahkeme kararı ile İdarelerce ihale sürecinde iş deneyim belgesi istenilmesindeki amaç, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili daha önceki tecrübesini kanıtlayabilmesidir. 4734 sayılı Kanun’da ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde öngörülen sözleşmenin bedel içermesine ilişkin koşulun, karşılıklı haklar ve borçlar içeren iki taraflı bir sözleşme sonucunda edimini kusursuz olarak ifa eden yüklenicinin deneyimini ortaya koymak amacıyla getirildiği açıktır. Bu bağlamda, iş deneyimine konu olan sözleşmede, yapılan işler karşılığı olarak aynî bir bedelin müteahhide verilmesinin öngörülmesi, işin geçici kabulünün yapılarak tamamlanması nedeniyle, davacı iş ortaklığın iş deneyiminin kabul edilmesi gerekmektedir.Bu durumda, yapılacak iş karşılığı nakdî bir bedel içermeyen kat karşılığı sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen yapım işi ile ilgili olarak düzenlenmiş iş deneyim belgesinin kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğundan bahisle, davacı ortak girişimin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine yapılan başvurunun, sunulan iş deneyim belgesinin yapılacak iş karşılığı bir bedel içermeyen kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayanılarak gerçekleştirilen yapım işi için düzenlendiğinden ihalede iş deneyimini tevsik edici belge olarak kullanılamayacağı gerekçesiyle reddine ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk ve davanın reddine ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk bulunmadığı.gerekçesi ile “dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir

Devamı

Danıştay Kararında Kanun Hükümlerine Göre,şirket Ana Sözleşmesinde, Esaslı Noktaları Belirtilmiş Ve Tanı...

Danıştay kararında kanun hükümlerine göre,şirket ana sözleşmesinde, esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusunun gösterileceği düzenlenmiştir.Dava dosyasında mevcut olan ve davacı şirketin teklif dosyasında sunulan Ticaret Sicil Gazetesi’nin “Şirketin amaç ve konusu” başlıklı 3. maddesinde, davacı şirketin faaliyet konuları ayrıntılı şekilde bentler hâlinde sayılmış, şirket ana sözleşmesinin3. maddesinin 1. bendinde, “Kat karşılığı arsa ve arazi temin ederek mesken ve işyerleri yapıp satmak, kiraya vermek. Arsa ve arazi satın alarak daire ve iş yeri yapıp satmak ve kiraya vermek. Her çeşit inşaat malzemesi, sıhhi tesisat, kalorifer ve elektrik tesisat malzemesi, her türlü boya çeşitleri, seramik, hırdavat ve nalburiye emtiasının toptan ve perakende alım-satımı-ithalatı-ihracatını yapmak” konuları belirtilmiş,aynı maddenin 2. bendinde ise, “Taahhütte bulunmak. Hafriyat işleri yapmak, bu amaçla resmi ve özel kuruluşların ihalelerine iştirak ederek çeşitli onarım, yol, köprü, kanalizasyon, sulama, liman, okul, hastane yapımını üstlenir, taşeronluğunu yapar veya taşeronluklar verebilir” konularına yer verilmiştir. Davacı şirketin faaliyet alanındaki işler arasında sayılan “…daire ve iş yeri yapıp satmak…”, ve “…onarım, yol, köprü, kanalizasyon, sulama, liman, okul, hastane yapımını üstlenir…” kısımları dikkate alındığında,davacı şirketin faaliyet konusu itibarıyla “inşaat yapım işi” ile ilgili alanda faaliyet gösterebileceği anlaşılmaktadır.Bu durumda, ihale konusu işin davacı şirketin ana sözleşmesinde belirtilen işletme konusu faaliyetler kapsamında yer alan işler arasında olduğunun kabulü gerektiğinden, doğalgaz dönüşüm inşaatı işinin davacı şirketin faaliyet konusunu oluşturan işler arasında yer almadığından bahisletesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.şeklinde gerekçe belirtilerek anılan “mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir

Devamı

Mahkeme Kararında “…Davacının Bazı isteklilerin iş Deneyim Belgelerinin Kat Karşılığı Alındığı Ve ihale ...

mahkeme kararında “…Davacının bazı isteklilerin iş deneyim belgelerinin kat karşılığı alındığı ve ihale üzerinde kalan isteklinin iş deneyim belgesinin uygun olmadığı iddialarına ilişkin olarak Kurul Kararının; hangi isteklilerin iş deneyim belgelerinin şikayete konu edildiği bilgisine yer verilmediği gerekçesiyle şekil yönünden reddine ilişkin kısmına gelince,Gizlilik ilkesinin uygulanmasının zorunlu olduğu ihale süreçlerinde, isteklilerin teklifleri kapsamında sundukları bilgi ve belgeler hakkında detaylı bilgiye sahip olmaları ve bu verilerle itiraz etmesine normal koşullarda olanak bulunmadığından ve itirazen şikâyet başvurusunda belirtilen üçüncü iddiada net olarak kat karşılığı inşaat işlerinde iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği iddiasında bulunulduğundan ve bu inceleme sonucunda işin esasına geçilerek teklif sahiplerinin iş deneyim belgelerine ilişkin inceleme yapılması ve bu inceleme sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinden, dava konusu işlemin şekil yönünden reddine ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” ifadeleri yer almaktadır.Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.Açıklanan nedenlerle, anılan Kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.Kamu İhale Kurul kararının üçüncü iddia ile ilgili kısmının iptaline,

Devamı

Mahkeme Kararında “…Davacının Bazı isteklilerin iş Deneyim Belgelerinin Kat Karşılığı Alındığı Ve ihale ...

mahkeme kararında “…Davacının bazı isteklilerin iş deneyim belgelerinin kat karşılığı alındığı ve ihale üzerinde kalan isteklinin iş deneyim belgesinin uygun olmadığı iddialarına ilişkin olarak Kurul Kararının; hangi isteklilerin iş deneyim belgelerinin şikayete konu edildiği bilgisine yer verilmediği gerekçesiyle şekil yönünden reddine ilişkin kısmına gelince,Gizlilik ilkesinin uygulanmasının zorunlu olduğu ihale süreçlerinde, isteklilerin teklifleri kapsamında sundukları bilgi ve belgeler hakkında detaylı bilgiye sahip olmaları ve bu verilerle itiraz etmesine normal koşullarda olanak bulunmadığından ve itirazen şikâyet başvurusunda belirtilen üçüncü iddiada net olarak kat karşılığı inşaat işlerinde iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği iddiasında bulunulduğundan ve bu inceleme sonucunda işin esasına geçilerek teklif sahiplerinin iş deneyim belgelerine ilişkin inceleme yapılması ve bu inceleme sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinden, dava konusu işlemin şekil yönünden reddine ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” ifadeleri yer almaktadır.Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.Açıklanan nedenlerle, anılan Kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.Kamu İhale Kurul kararının üçüncü iddia ile ilgili kısmının iptaline,

Devamı

İş Deneyim Belgesinin “kat Ve/veya Arsa Karşılığı inşaat işleri” Kapsamında Bulunduğu Açık Olup, Her Ne ...

İş deneyim belgesinin “kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri” kapsamında bulunduğu açık olup, her ne kadar davalı Kamu İhale Kurulu’nca, söz konusu iş deneyim belgesine konu işe ait sözleşme hükümleri yorumlanarak “anılan sözleşmenin yapılacak iş karşılığı tahmini de olsa bir bedel içerdiği” gerekçesiyle bu sözleşmeye dayanılarak düzenlenen iş deneyim belgesinin, 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerde iş deneyiminin belgelendirilmesi amacıyla kullanılabileceğine karar verildiği görülmüş ise de, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı usulüne göre yapılan sözleşmeler, yapım işinin yaptırılması karşılığında iş sahibinin yükleniciye ödeyeceği bedeli düzenleyen nitelikte sözleşmeler olmayıp, yapım işinin tamamlanmasından sonra elde edilecek bağımsız bölümler veya satış toplam gelirinden yükleniciye bırakılacak hissenin (adet) veya tutarın düzenlendiği sözleşmeler olup, bahse konu sözleşmede geçen bedel de, yapım karşılığında iş sahibinin yükleniciye ödeyeceği bedel olmayıp bağımsız bölümlerin satışından elde edilmesi tahmin edilen gelirdir. Bu itibarla, dava konusu ihalede en avantajlı 1. Teklif sahibi olan Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin kat karşılığı inşaat işine ilişkin düzenlendiği, bu belgenin 4734 sayılı Kanun kapsamındaki yapım işleri ihalelerinde, iş deneyimini tevsik eden belge olarak kullanılamayacağı, bu nedenle davacının buna ilişkin itirazının reddine ilişkin dava konusu işlemde mevzuata uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Devamı

iş Ortaklığı Tarafından Yapılan itirazen şikayet Başvurusunun, Kat Karşılığı – Hasılat Paylaşımı Usulüne...

iş ortaklığı tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusunun, kat karşılığı – hasılat paylaşımı usulüne göre yapılan uyuşmazlığa konu sözleşmenin yapılacak iş karşılığı tahmini de olsa bir bedel içerdiği, dolayısıyla, bu sözleşmeye dayanılarak düzenlenen iş deneyim belgesinin 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerde iş deneyiminin belgelendirilmesi amacıyla kullanılabileceği ve haleye katılımda sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin bu haliyle geçerli olduğu belirtilerek reddine ilişkin dava konusu işlemin anılan kısmında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama usulü Kanunu’nun 49. Maddesi uyarınca Mahkeme kararının bozulmasına, davanın reddine, dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine,” karar verilmiştir.

Devamı

İdarelerce ihale Sürecinde iş Deneyim Belgesi istenilmesindeki Amaç, isteklinin ihale Konusu iş Veya Ben...

İdarelerce ihale sürecinde iş deneyim belgesi istenilmesindeki amaç, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili daha önceki tecrübesini kanıtlayabilmesidir. Uygulama Yönetmeliği’nde öngörülen sözleşmenin bedel içermesine ilişkin koşulun, karşılıklı haklar ve borçlar içeren iki taraflı bir sözleşme sonucunda edimini kusursuz olarak ifa eden yüklenicinin deneyimini ortaya koymak amacıyla getirildiği açıktır. Bu bağlamda iş deneyimine konu olan sözleşmede, yapılan işler karşılığı olarak aynî bir bedelin müteaahhide verilmesinin öngörülmesi, işin geçici ve kesin kabullerinin yapılarak tamamlanması nedeniyle, davacı şirketin iş deneyiminin kabul edilmesi gerekmektedir.Bu durumda, yapılacak iş karşılığı nakdî bir bedel içermeyen kat karşılığı sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen yapım işi ile ilgili olarak düzenlenmiş iş deneyim belgesinin kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğundan bahisle davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasını düzeltici işlem olarak belirleyen dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Devamı

İhalede Sunulan iş Deneyiminde Alt Yüklenici Onayı Verilen Alt Yüklenici Sözleşmesinde Alt Yüklenici Tar...

İhalede sunulan iş deneyiminde alt yüklenici onayı verilen alt yüklenici sözleşmesinde alt yüklenici tarafından yapılacak işlerin kapsamı içinde karayolları üstyapısına ilişkin herhangi bir iş kalemi bulunmadığı, karayolları üstyapısına ilişkin imalat kalemlerinin yer aldığı zeyilnamenin ise idare tarafından onaylandığına ilişkin herhangi bir belgenin ilgili idare tarafından gönderilen belgeler arasında yer almadığı dolayısıyla zeyilnamenin idare onayını içermediği hk

Devamı

idarece, Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Sahibinin iş Deneyim Belgesi Bulunmadığının Tespiti üzerine...

idarece, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin iş deneyim belgesi bulunmadığının tespiti üzerine değerlendirme dışı bırakılması sonrasında davacı teklifinin de yaklaşık maliyetin %96'sı oranında olduğu gerekçesiyle ihalenin iptali kararının  iptaline ait karar 

Devamı

ihale Konusu işi Gerçekleştiren Firmanın Yeterliğinin Tespitine Yönelik Ayrıca Bir Demonstrasyon Yapılma...

ihale konusu işi gerçekleştiren firmanın yeterliğinin tespitine yönelik ayrıca bir demonstrasyon yapılmasına gerek görülmemesinin, bu işlemin amacı düşünüldüğünde geçerli bir sebebe dayandığı, bu hususun idarenin takdirine bırakıldığının Teknik Şartname'de açıkça düzenlendiği, ihaleye ilişkin ayrı bir yeterlik kriteri getirilmediği ve kuralın demonstrasyonun yapılma koşullarına yönelik olduğu gözetildiğinde İdari Şartname'de düzenlenmesi zorunluluğu bulunmadığı, ayrıca, ihale dokümanlarının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekliliği karşısında İdari Şartname'de, Teknik Şartname ile düzenlenen bu keyfiyete spesifik olarak atıf yapılmamasının düzenlemenin ihmâl edilebileceği anlamına gelmediği anlaşıldığından, dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk görülmemesi Hk Karar (Danıştay Kararlı )

Devamı

ihale Konusu işin Niteliği Gereği Süreklilik Arz Eden is Kriteri Açısından, Geçici Nitelikte Olmama Ve B...

ihale konusu işin niteliği gereği süreklilik arz eden is kriteri açısından, geçici nitelikte olmama ve belli dönemler itibariyle tekrarlanmasına ihtiyaç duyulma kriterlerinin gerçekleşmesi hususunun dikkate alınması gerektiğinin hüküm altına alındığı, diğer taraftan ihale konusu is kapsamında bulunan is kalemleri dikkate alındığında, (yapım isi kalemleri ile hizmet ve montajlı mal alımı is kalemleri) bu islerin ister yapım isi, ister hizmet alımı veya mal alımı niteliğinde olsun, parklardaki, yeşil alanlardaki ve mesire alanlardaki çevre düzenlemesine ilişkin işlerin yerine getirilmesinde tamamlayıcı nitelik taşıdığı ve bir arada yapılmasının ihale konusu isin mahiyeti itibariyle koordineli ve sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesinde zorunluluk arz ettiği, dolayısıyla söz konusu yapım işi kalemleri ile hizmet ve mal alımı is kalemleri arasında doğal bir bağlantı olduğu da nazara alındığında, söz konusu ihale açısından 696 sayılı KHK'daki belediyelerin personel çalıştırılmasına dayalı olarak hizmet alımı gerçekleştiremeyeceğine ilişkin yasağa aykırı bir yön bulunmadığı

Devamı

İtirazen Şikayet Başvuru Bedelinin İadesine İlişkin Anayasa Mahkemesinin 19/03/2020 Tarihli Ve 31073 Sa...

İtirazen Şikayet Başvuru Bedelinin İadesine İlişkin Anayasa Mahkemesinin 19/03/2020 tarihli ve 31073 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 15/01/2020 tarih ve 2017/37300 sayılı Başvuru Numaralı kararında; itirazen şikayet yolu için başvuru bedeli alınmasının amacının yersiz başvuruların önüne geçmek ve idari sürecin etkin bir şekilde işlemesini sağlama olduğu, itirazen şikayet başvuru bedeli alınması belirtilen kamu yararı amacına dayanmakla birlikte haklı çıktıktan sonra bedelin iade edilmemesi şeklinde mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin, itirazen şikayet yoluna başvuranlar hakkında aşırı bir külfet yüklememesi gerektiği, 4734 sayılı Kanun'da öngörülen idari yollar tüketilmeden dava açılmasının mümkün olmadığı, doğrudan dava açılabilseydi ilgililer tarafından itirazen şikayet başvuru bedeli ödenmeyeceği ve davasında haklı çıkması durumunda ise yargılama giderleri karşı tarafa yükleneceği, diğer taraftan itirazen şikâyet başvuru bedelinin idari yargıda dava açma masraflarıyla karşılaştırıldığında çok yüksek olduğu, ihaleye katılan isteklilerin hukuka aykırı bir durumla karşılaştıklarında haklı çıksalar dahi itirazen şikayet başvuru bedelinin kendilerine iade edilmeyeceğini bilmeleri bu yola başvurmalarını engelleyebileceği belirtilerek Kamu İhale Kurumuna yaptığı itirazen şikayet başvurusu neticesinde haklı bulunan şirkete itirazen şikayet başvurusu sırasında ödenen bedelin iade edilmemesinin, şirketin mal varlığında eksilmeye yol açması dolayısıyla aşırı külfet yüklediği ve mülkiyet hakkına ölçüsüz bir müdahale olarak değerlendirilmek suretiyle Anayasa'da güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ait karar (Danıştay Kararlı)

Devamı

ihalede Yüklenici iş Ortaklığı ile Yaptığı Alt Yüklenici Sözleşmesi Ve Ek Protokolleri Kapsamında Fiilen...

ihalede yüklenici iş ortaklığı ile yaptığı alt yüklenici sözleşmesi ve ek protokolleri kapsamında fiilen alt işveren olarak çalıştığı idarece bu durumdan haberdar olunduğu ve bu hususta herhangi bir itirazın bulunmadığı, işin bahsi geçen alt işveren sözleşmesi ve ekinde belirtilen kısımlarının davacı tarafından yapıldığına ilişkin fatura ve hakedişlerin düzenlendiği, esas sözleşmeye ek protokollerin yüklenici iş ortaklığınca idareye sunulmamasından davacı şirketin sorumlu tutulamayacağı hususları dikkate alındığında, davacı şirketin anılan yüklenici iş ortaklığı ile yaptığı alt işverenlik sözleşmesi ve ek protokolleri kapsamında yaptığı işlerin tümü üzerinden düzenlenen alt yüklenici iş bitirme belgesinin, anılan alt yüklenici sözleşmesi dışında herhangi bir ilave alt yüklenici sözleşmesinin idare onayına sunulmadığı gerekçesi ile sehven düzenlendiğinden bahisle değiştirilmesinde ve bu kısım yönünden davacının itirazen şikâyet başvurusu hk (Danıştay Kararlı)

Devamı

Kesinleşen ihale Kararının Davacıya Bildiriminde 10 Gün içerisinde idareye şikâyet Başvurusunda Bulunula...

kesinleşen ihale kararının davacıya bildiriminde 10 gün içerisinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulabileceğinin yazıldığı, başvurunun e-şikayet yöntemi ile yapılması gerektiğine yönelik herhangi bir uyarının yapılmadığı, davacının idareye şikâyet başvurusunda bulunması üzerine ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından şikayetin incelenerek başvurunun reddine karar verildiği, buna karsı davacı tarafından  itirazen şikayet yoluna başvurulduğu, Kamu İhale Kurumu'nca idareye fiziki ortamda yapılan başvurunun "şikayet" olarak değerlendirilmeyeceğinden bahisle itirazen şikayet başvurusunun usul yönünden reddedildiği, başvuru yolunun hatalı gösterilmesi nedeniyle idarenin doğru bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi ve hak arama özgürlüğünün ihlâl edilmiş olması karşısında, fiziki ortamda yapılan şikâyet başvurusunun, EKAP üzerinden e-imza kullanılarak “e-şikâyet” yöntemi ile yapılmadığı, itirazen şikayet başvurusunun ön şartının gerçekleşmediğinden bahisle usul yönünden reddedilmesine yönelik işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı  işlemin iptaline ait verilen karar

Devamı

ihale Hakkında şikayet Başvurusunda Bulunmayan Davacı Ortaklık Tarafından Kendisine Tebliğ Edilen Başka ...

ihale hakkında şikayet başvurusunda bulunmayan davacı ortaklık tarafından kendisine tebliğ edilen başka bir istekli tarafından yapılan şikayetin reddi kararı üzerine, süresi içinde davalı idareye yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine, gerekli inceleme yapılarak bir karar verilmesi gerekirken, bahse konu başvurunun önce ihaleyi yapan idareye gönderilip, devamında bahse konu süreçte şikayet başvurusu olmadığından bahisle süre yönünden reddine yönelik dava konusu islemde hukuka uyarlık görülmemiştir gerekçesiyle “dava konusu işlemin iptaline” ait karar

Devamı

ihale ile ilgili Birden Fazla iddia ileri Sürülerek Davalı idareye itirazen şikayet Başvurusunda Bul...

ihale ile ilgili birden fazla iddia ileri sürülerek davalı idareye itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu ancak Kamu İhale Kurulu kararı ile bu iddialardan bir kısmının haklı görülerek düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği dava dışı kişiler tarafından bu karara karşı açılan davalar neticesinde ise, kararın bir kısmının iptal edildiği, dolayısıyla iddiaların tamamında haklı bulunma koşulunun gerçekleşmediği Bu durumda, itirazen şikayet başvurusunda bulunan davacı şirketin iddialarının tamamında haklı bulunmadığı anlaşıldığından yukarıda aktarılan mevzuat hükmü uyarınca başvuru bedelinin iade edilmesine olanak bulunmadığı sonucuna varılmakla, 24.571,00 TL itirazen şikayet başvuru bedelinin iade edilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Devamı

İstekli Teklifinin ihale Komisyonu Tarafından Avantajlı Bir Teklif Olarak Değerlendirilmediğinden ihale ...

İstekli teklifinin ihale komisyonu tarafından avantajlı bir teklif olarak değerlendirilmediğinden ihale komisyonu kararında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklife yer verilmediği, bu kararın kesinleştiği, dolayısıyla ihalenin davacının uhdesinde kalmadığı ve ihaleyi gerçekleştiren idareden teklif geçerlilik süresinin uzatılması için talepte bulunmasının da beklenemeyeceği anlaşıldığından, dava konu Kurul kararında hukuka aykırılık, aksi yöndeki temyize konu İdare Mahkemesi kararında ise hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” gerekçesiyle anılan Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir (Danıştay Kararlı)

Devamı

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Yer Alan iş Deneyim Belgelerinde Aranacak Kriterlere Ek O...

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yer alan iş deneyim belgelerinde aranacak kriterlere ek olarak ihale ilan tarihi itibariyle damga vergisi ödenmiş olması koşulunun 20/06/2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ve 05/07/2021 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik ile getirildiği, dava konusu işlemin konusunu oluşturan ihalenin ise 17/04/2023 tarihinde ilan edildiği gözetildiğinde ihale ilan tarihinde yürürlükte olan mevzuata ve ihale dökümanına göre ihaleye teklif veren tacirlerin basiretli tacir olarak davranma yükümlülüğü kapsamında ihale mevzuatını ve kesinleşmiş ihale dökümanını bilmeme halinin mazeret oluşturmayacağı, yukarıda hükmüne yer verilen Yönetmelik maddesinde hizmet süresi ihale ilan tarihinden önce sona ermiş belirli süreli sözleşmelerin damga vergisi ödeme yükümlülüğünden muaf tutulmasına yönelik bir düzenleme bulunmadığı hk

Devamı

İhalede Pilot Ortağa Ait Ortaklık Bilgileri Yeterlik Bilgileri Tablosu'nda Beyan Edilen Ticaret Sici...

İhalede pilot ortağa ait ortaklık bilgileri Yeterlik Bilgileri Tablosu'nda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerinden tespit edilebileceğinden ve "şirketin ortaklarına ve ortaklık yapısına ilişkin pay defterinin dayanağı olan yönetim kurulu kararının ilgili kısımlarının" EKAP sistemine yüklenilmemiş olması teklifin esasına etkili bir husus olmadığından itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava da EKAP'a yüklenen pay defterlerinin ekinde yer alan yönetim kurulu karar defterinin yönetim ve temsile ilişkin olduğu ve pay defterinde yer alan ortakların ortaklık oranlarına yönelik herhangi bir bilgi içermediği, dolayısıyla ortaklar ve ortaklık oranlarına ilişkin pay defterlerinin dayanağı olmadığı, tüzel kişiliğin ortaklık yapısını tevsik etmek üzere gerekli belgelerin EKAP'a yüklenmesine ilişkin sorumluluğun isteklilerde olduğu, davacılar tarafından pay defterine dayanak yönetim kurulu karar defterinin ilgili sayfalarının EKAP'a yüklenmediği anlaşıldığından, idarece, anılan isteklinin teklifinin "yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ortaklık oranlarına ilişkin EKAP'a yüklenen ve pay defterinin dayanağı olan yönetim kurulu karar defterinin ilgili sayfalarında tüzel kişiliğin ortakları ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerin yer almadığı" gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı hk (Danıştay Kararlı)

Devamı

ihale Birim Fiyat Teklifi Cetvelinde Ayrıksı Bir Hususa Yer Verilmeden Sözleşme Tasarısının 7.maddesi Uy...

ihale birim fiyat teklifi cetvelinde ayrıksı bir hususa yer verilmeden sözleşme tasarısının 7.maddesi uyarınca yol giderleri dahil olmak üzere giderlerin idari şartname uyarınca ödeneceği düzenlemesinin yer aldığı, bu haliyle isteklilerin teklif hazırlaması aşamasında yol giderlerinin tereddüte yol açmayacağı gerekçesine yer verilmiş ise de yukarıda yer verilen Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 12.maddesi uyarınca ihale dokümanlarının birbirine aykırı olamayacağının hüküm altına alındığı, bir hukuk devletinde idarenin kanun, yönetmelik ve diğer düzenleyici işlemlere uygun işlem tesis etmesi gerekliliğinin açık olması karşısında sözleşme tasarısı ile bahse konu çelişkinin ortadan kaldırıldığından bahisle açıkça yönetmelik hükmüne aykırılık teşkil eden hususun hukuka uygun olduğundan bahsedilemeyeceği hk

Devamı

ihale Tarihi itibarıyla Belge Sahibinin ihaleden önce Geriye Dönük Olarak En Az 1 Yıldır Kesintisiz şirk...

ihale tarihi itibarıyla belge sahibinin ihaleden önce geriye dönük olarak en az 1 yıldır kesintisiz şirkete ortak ve yönetici olması şartını sağlamadığına ilişkin iddia kapsamında bir değerlendirme yapılmamıştır. Her ne kadar Kurul tarafından değerlendirilmeyen bu iddia Mahkeme tarafından incelenerek bir karar verilmiş olsa da, Kurul tarafından incelenmesi gereken iddianın Mahkeme tarafından Kurul'un yerine geçerek incelenemeyeceği, bu hususta Mahkeme tarafından eksik inceleme nedeniyle dava konusu Kurul kararının bu iddia yönünden iptaline karar verilmesi gerektiği açıktır. Bu itibarla, davalı idarece, 4734 sayılı Kanun'un 56. maddesinin ikinci fıkrasına aykırı bir şekilde eksik inceleme yapılmak suretiyle tesis edilen dava konusu Kurul kararının uyuşmazlığa konu kısmında bu yönüyle hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki mahkeme kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir(Danıştay Kararlı)

Devamı

isteklilerin Ortakları Ve/veya Yöneticileri Zaman içerisinde Benzerlik Gösterse Bile ihale Dokümanları, ...

isteklilerin ortakları ve/veya yöneticileri zaman içerisinde benzerlik gösterse bile ihale dokümanları, teminat mektupları ve tekliflerine ilişkin elektronik işlemlerinin farklı bilgisayarlar kullanılarak farklı kişiler tarafından gerçekleştirildiği, ayrıca ticaret odası kayıtlarında şirket telefonu ve internet adresinin güncellenmemiş olabileceği hususları dikkate alındığında, ihalenin her iki kısmına birbirlerine yakın tekliflerin peş peşe verilmiş olması husususun tek başına anılan isteklilerin irade birliği içinde örtülü hareket ettiklerine dair karine oluşturmayacağı anlaşıldığından, dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmışolup gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ait karar 

Devamı

İhale şikayet Dilekçesinde ileri Sürülmeyen Bir iddianın itirazen şikâyet Dilekçesinde ileri Sürülmesi D...

İhale şikayet dilekçesinde ileri sürülmeyen bir iddianın itirazen şikâyet dilekçesinde ileri sürülmesi durumunda bu iddianın doğrudan Kurul'ca incelenmesi mümkün olmadığından, temyize konu Mahkeme kararının incelenen kısmında hukuka uygunluk, itirazen şikâyet başvurusunun şekil ve süre yönünden reddine ilişkin Kurul kararında ise hukuka aykırılık bulunmadığı hk (Danıştay Kararlı)

Devamı

ihale Dokümanları Teminat Mektupları Ve Tekliflerine ilişkin Elektronik işlemlerinin Farklı Bilgisayarla...

ihale dokümanları teminat mektupları ve tekliflerine ilişkin elektronik işlemlerinin farklı bilgisayarlar kullanılarak farklı kişiler tarafından gerçekleştirildiği, ayrıca ticaret odası kayıtlarında şirket telefonu ve internet adresinin güncellenmemiş olabileceği hususları dikkate alındığında, ihalenin her iki kısmına birbirlerine yakın tekliflerin peş peşe verilmiş olması husususun tek başına anılan isteklilerin irade birliği içinde örtülü hareket ettiklerine dair karine oluşturmayacağı

Devamı

şikâyet Dilekçesinde ileri Sürülmeyen Bir iddianın itirazen şikâyet Dilekçesinde ileri Sürülmesi Durumun...

şikâyet dilekçesinde ileri sürülmeyen bir iddianın itirazen şikâyet dilekçesinde ileri sürülmesi durumunda bu iddianın doğrudan Kurul'ca incelenmesi mümkün olmadığından, temyize konu Mahkeme kararının incelenen kısmında hukuka uygunluk, itirazen şikâyet başvurusunun şekil ve süre yönünden reddine ilişkin Kurul kararında ise hukuka aykırılık bulunmadığı

Devamı

ihalede Toplam Personel Sayısının % 3'ü Oranında Engelli Personel çalıştırılması Zorunluluğuna Uyulm...

ihalede toplam personel sayısının % 3'ü oranında engelli personel çalıştırılması zorunluluğuna uyulmayan ihale dokümanı kısımları ve ihlal edilen mevzuat hakkında açıklama yapıldığı, davacının iti

Devamı

özel Sektör iş Deneyime Ait Damga Vergisinin ödendiğine ilişkin Sunulan Tahakkuk Fişi Ve Vergi Dairesi A...

özel sektör iş deneyime ait damga vergisinin ödendiğine ilişkin sunulan tahakkuk fişi ve vergi dairesi alındısının iş deneyimine esas sözleşmeye ilişkin olduğu anlaşıldığından ödenen damga vergisinin

Devamı

ihalede Teknik Şartname'nin Servis Araçlarına ilişkin Maddesinde Yüklenicinin Sözleşmeyi imzalamadan...

ihalede Teknik Şartname'nin servis araçlarına ilişkin maddesinde yüklenicinin sözleşmeyi imzalamadan önce, bu işte çalıştıracağı aracın sahibi olduğunu gösteren belgeyi veya araç kiralık ise bu ar

Devamı

Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları Uygun Bulunarak 2. ihale Komisyonu Kararının Alındığı, ihale Sürecinde Y...

Aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunarak 2. ihale komisyonu kararının alındığı, ihale sürecinde yeni bir hukukî durum meydana getiren, ihale sürecine etkili bir kararın alınması üzerine başvuru

Devamı

ihalenin Kesinleşen ihale Dokümanına Göre Gerçekleştirileceği Ve Eşit Teklifler çıkması Durumunda Ekonom...

ihalenin kesinleşen ihale dokümanına göre gerçekleştirileceği ve eşit teklifler çıkması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin dokümanda öngörülen kriterler çerçevesinde belirleneceği anlaşı

Devamı

 ihale Konusu Alanda Faaliyet Gösterdiğine ilişkin Bilgi/belge Sunulmadığı Gerekçesiyle şekil Yönünden R...

 ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin bilgi/belge sunulmadığı gerekçesiyle şekil yönünden reddedilmesine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık bulunmadığı  gerekçesiyle dava

Devamı

iş Deneyimi Tevsik Etmek üzere Sunulan Sözleşmeye Ait Damga Vergisi ödemesine ilişkin Bilgi Ve Belgeleri...

iş deneyimi tevsik etmek üzere sunulan sözleşmeye ait damga vergisi ödemesine ilişkin bilgi ve belgelerin belirlendiğinden, bu hususun Yasak fiil ve davranışlar kapsamında olduğu ve belgenin ödeme tar

Devamı

ihale Kapsamında Temizlik Yanında Dosya, Eşya Ve Benzerinin Taşıtılacağı, çay Servisi Yaptırılacağı Düze...

ihale kapsamında temizlik yanında dosya, eşya ve benzerinin taşıtılacağı, çay servisi yaptırılacağı düzenlenmişse de, ihale dokümanı incelendiğinde, çalışma saatlerinin idare tarafından belirlendiği v

Devamı

idarenin Onayı Alınmaksızın ihaledeki Personelin iş Akdinin Yüklenici Tarafından Fesih Edilmesi Nedeniyl...

idarenin onayı alınmaksızın ihaledeki personelin iş akdinin yüklenici tarafından fesih edilmesi nedeniyle işçiye yapılacak tüm ödemelerin yüklenicinin teminatından kesileceğine ilişkin ihale dokümanı

Devamı

idare Tarafından Belirlenen Süre içerisinde ihale Teklif Geçerlilik Süresini Uzatma iradesini Göstermedi...

idare tarafından belirlenen süre içerisinde ihale teklif geçerlilik süresini uzatma iradesini göstermediği anlaşılan davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması (Danıştay Kararlı)

Devamı

ihale Kararında Geçici Teminatı iade Edilen Ancak Kurul Veya Yargı Kararları üzerine ihale Komisyonu Tar...

ihale kararında geçici teminatı iade edilen ancak Kurul veya yargı kararları üzerine ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ekonomik açıdan avantajlı birinci ve/veya ikinci istekli

Devamı

ihalede Düzeltici işlem Belirlenmesine Karar Verilmesinin Başvuruya Konu ihalede Yeni Bir Hukuki Durum O...

ihalede düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmesinin başvuruya konu ihalede yeni bir hukuki durum ortaya çıkaracağının açık olduğu gerekçesinin bu durumda da geçerli olacağı,yine davac ışirket ta

Devamı

ihale itirazen şikayet Dilekçesinde ileri Sürülmeyen Bir iddianın itirazen şikâyet Dilekçesinde ileri Sü...

ihale itirazen şikayet dilekçesinde ileri sürülmeyen bir iddianın itirazen şikâyet dilekçesinde ileri sürülmesi durumunda bu iddianın doğrudan Kurul'ca incelenmesi mümkün olmadığı

Devamı

İhale itirazen şikayet Başvurusu Kabul Edilerek ihalenin iptaline Kararının  Anayasa Mahkemesinin Emsal ...

İhale itirazen şikayet başvurusu kabul edilerek ihalenin iptaline kararının  Anayasa Mahkemesinin emsal kararı birlikte değerlendirildiğinde davacının ödediği başvuru bedeli mülkiyet hakkı kapsamında

Devamı

İhale Sözleşme Sonrası Yaşanılan Sorunlarda Açılacak Davaların Asliye Ticaret Mahkemelerinde Açılmaması ...

İhale sözleşme sonrası yaşanılan sorunlarda açılacak davaların Asliye Ticaret mahkemelerinde açılmaması gerekti hk

Devamı

Kamu İhale Kurul Kararında Davacı şirket Tarafından ihale Uhdesinde Bırakılan Müdahil şirketin Söz Konus...

Kamu İhale Kurul kararında davacı şirket tarafından ihale uhdesinde bırakılan müdahil şirketin söz konusu ihale kapsamında sunmuş olduğu iş bitirme belgesinin kayıt dışı ve usulsüz olarak düzenlendiği

Devamı