SÖZLEŞME KARARI > İstinaf Mahkeme Kararı

ihalenin, Sözleşme Hükümlerine Uygun Olarak Bitirilmediği, Ancak ihale Alanında Bulunan Barajın Yol Yapı...

ihalenin, sözleşme hükümlerine uygun olarak bitirilmediği, ancak ihale alanında bulunan barajın yol yapım çalışmaları için gerçekleştirilecek patlatmalardan etkilenmesinin önlenmesi amacıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nden izin taleplerinde bulunulduğu, söz konusu izin sürecinin uzun süre devam ettiği, söz konusu durumun ihalenin taahhüt edilen sürede bitirilmemiş olmasının davacılardan kaynaklanan bir kusurdan doğmadığı, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte ve davacıların bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetme olanağının bulunmadığı, bu doğrultuda 4735 sayılı Kanun’un 25/1-f maddesinde belirtilen mücbir sebeplerin var olduğu anlaşıldığı

Devamı

Verilen “iş Bitirme Belgesi”nin Elektronik Kamu Satınalma Platformu’ndan Silinmesine Yönelik işlemin ipt...

verilen “iş bitirme belgesi”nin Elektronik Kamu Satınalma Platformu’ndan silinmesine yönelik işlemin iptali istemiyle açılan davada, davalı idarece davacı şirketlerce üstlenilen işin ihalede öngörülen şartlara uygun olarak yapılmadığı gerekçe gösterilerek geçici kabulünden hemen sonra harekete geçilerek kusurlu ve eksik olduğu öne sürülen kısımların yeniden yapılmasının sağlanması amacıyla Belediye Hizmet Binası, Nikah Salonu ve Zemin Altı Otopark İnşaatı İşinde İnşaat Mekanik ve Elektrik İmalatları Geçici Kabul Eksik ve Kusurlu İmalatların Yapım İşi adı altında yeni bir ihale açıldığı, ancak bu ihalenin iptali istemiyle açılan dava

Devamı

Veri Hazırlama Elemanı Hizmeti Toplu Alımı” ihalesine Katılan Davacı şirketin ihale üzerinde Kalan Firma...

Veri Hazırlama Elemanı Hizmeti Toplu Alımı” ihalesine katılan davacı şirketin ihale üzerinde kalan firmaya yönelik olarak istenilen şartları taşımadığı yönündeki şikayeti ve itirazen şikayetinin Kamu İhale Kurulunca reddedilmesi üzerine açılan davanın reddedilmesi sonrasında Danıştay temyizen incelenerek bozulması ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi nedeniyle davacı tarafından iddia ve itirazlarında haklı olduğunun mahkeme kararıyla ortaya konulduğu ileri sürülerek Kamu İhale Kurumu’na başvuru aşamasında yatırmış olduğu 4.292,00 TL’nin tazmini istemiyle açılan dava

Devamı

Personel Servis Kiralama Hizmeti ihalesi üzerinde Kalan Ve Sözleşme imzalayan Davacı şirket Tarafından, ...

Personel Servis Kiralama Hizmeti ihalesi üzerinde kalan ve sözleşme imzalayan davacı şirket tarafından, sözleşmenin uygulanması sırasında sahte belge düzenlemesi ve bu belgeyi kullanması sebebiyle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26. maddesi uyarınca iki yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması

Devamı

şirketin, ihale Konusu işe ilişkin Olarak Birisi Dolu, ikisi Boş Olmak üzere imzalı Ve Kaşeli üç Adet Te...

şirketin, ihale konusu işe ilişkin olarak birisi dolu, ikisi boş olmak üzere imzalı ve kaşeli üç adet teklif mektubu vermesi

Devamı

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 25 Ve 26. Maddelerinde Yer Alan Düzenlemelerden Bahisle; ...

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 25 ve 26. maddelerinde yer alan düzenlemelerden bahisle; mücbir sebep olmaksızın ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak süresi içerisinde taahhüdünü yerine getirmediği

Devamı

idarenin Hukuka Aykırı işlemleri (ihale Sürecinde Tesis Edilen işlemler) Sonucu itirazen şikayet Yoluna ...

idarenin hukuka aykırı işlemleri (ihale sürecinde tesis edilen işlemler) sonucu itirazen şikayet yoluna başvurmak zorunda kalan davacının bu aşamada yaptığı masraflarının karşılanması gerektiği sonucuna ulaşıldığı, Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazen şikayet başvurusu sırasında yatırılan “başvuru bedeli”nin davacıya ödenme talebi

Devamı

Bilirkişi Raporu Düzenlendiği, ihaleden Yasaklamaya Gerekçe Gösterilen iddiaların Gerçek Dışı Olduğu, Tü...

bilirkişi raporu düzenlendiği, ihaleden yasaklamaya gerekçe gösterilen iddiaların gerçek dışı olduğu, tüm şifrelerin eksiksiz bir şekilde idareye teslim edildiği, şifrelerin idare tarafından iddia edildiği gibi şirket tarafından değiştirilmiş olabileceği gibi idare personeli veya idare tarafından yetkilendirimiş yeni işletmecinin de değiştirmiş olmasının mümkün olduğu, validatörlere telnet ile bağlanılmasının Sözleşme ve Teknik Şartnamenin bir koşulu olmadığı, validatörlere telnetten erişim sağlanmak için yapılması gereken ayarın validatörlerin üzerinde bulunduğu, dilediğinde idarenin bunu yapabileceği, aykırılığın giderilmesi için süre verilmesi gerektiği, şirket tarafından sistemde hangi log kayıtlarının tutulması gerekiyorsa bunların sistem üzerinde mevcut olduğu, yeni işletmeciye ait yeni sistem ile eski işletmeci olarak kullanmış oldukları sistemin birebir aynı olmaması nedeniyle akıllı kartlar üzerinde farklı alanların kullanılmasından kaynaklanan bir sorunun hiçbir şartname maddesine dayandırılmadan sorumluluk nedeni sayıldığı ileri sürülerek iptali istemiyle açılan dava

Devamı

Türkiye Distribütörü Ve Tek Yetkili Servisi Oldukları, Sadece Dava Konusu ihale için Değil Başka işler i...

Türkiye distribütörü ve tek yetkili servisi oldukları, sadece dava konusu ihale için değil başka işler için de bu firmadan sürekli mal alımı yaptıkları ne var ki, F1 Firması’nın F2 Firması’na satılması sonrasında dağıtım merkezinin taşınması ve sistemsel değişiklikler kararı nedeniyle ürün tesliminde gecikme yaşanacağı konusunda ihale öncesinde bilgi verilmediği, bu konuda ayrıca araştırma yapılmasının kendilerinden beklenemeyeceği, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10. maddesinde yer alan mücbir sebep koşullarının oluştuğu, keyfiyet öğrenilir öğrenilmez davalı idareye bilgi verildiği ve süre uzatım talebinde bulunulduğu, mücbir sebep üretici firmadan kaynakladığı için sözleşmenin feshedilerek yeni ihale yapılması halinde dahi öngörülen süreden önce belirtilen malın tesliminin sağlanamayacağı ileri sürülerek iptali istemiyle açılan dava

Devamı

şirketin Sözleşmeyi Süresinde imzalamadığından Bahisle 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 58. Maddesi Uyar...

şirketin sözleşmeyi süresinde imzalamadığından bahisle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesi

Devamı

Kamu İhale Kurumu’na Yapılan itirazen şikayet Başvurusu Nedeniyle ödenen *TL’nin iadesi istemi...

Kamu İhale Kurumu’na yapılan itirazen şikayet başvurusu nedeniyle ödenen *TL’nin iadesi istemi

Devamı

Kombi Kamyonet, Minibüs Ve Binek Araç Kiralama Hizmet Alım İhalesi üzerinde Kalan Davacının Hizmeti Sözl...

Kombi Kamyonet, Minibüs ve Binek Araç Kiralama Hizmet Alım İhalesi üzerinde kalan davacının hizmeti sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği nedeniyle sözleşmenin fesh edilerek kesin teminatın irat kaydedilmesi ile 4734 sayılı Yasa ve 4735 sayılı Yasa hükümleri uyarınca bir yıl süreyle tüm ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan davalı idare işleminin; davalıyla yapılan sözleşmenin tek taraflı olarak feshedildiği, sözleşmenin feshedilmesinin 4735 sayılı Kanunun 20.maddesinde düzenlenen iki halin varlığı halinde mümkün olduğu, ihtarda bulunulmadığı, uyarı üzerine gerekli önlemlerin alınmaya çalışıldığı ileri sürülerek iptali ve irat kaydedilen kesin teminat mektubunun yasal faiziyle birlikte iadesi istemiyle açılan dava

Devamı

Her Ne Kadar Mevzuata Uygun Düzenlenmiş Bir iş Deneyim Belgesi Sunulmamış Olsa Da Anılan işin Gerçekleşt...

her ne kadar mevzuata uygun düzenlenmiş bir iş deneyim belgesi sunulmamış olsa da anılan işin gerçekleştirilmesi sebebiyle artık teklif sahibinin sahteciliğinden söz edilemeyeceği sonucuna ulaşıldığı, davacı şirketin sunduğu iş deneyim belgesinin “sahte” değil fakat “mevzuata uygun olmadığı” hususu dikkate alındığında, isteklinin bu fiilinin 4734 sayılı Yasanın 17. madde kapsamında değerlendirilemeyeceği, dolayısıyla fiili bu kapsamda değerlendirilmek suretiyle ilgili hakkında tesis olunan yasaklama işleminde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesi

Devamı

Ltd. Şti. üzerinde Bırakılması işlemine Karşı, Başka itirazları Da içerir şekilde* Tarihli Dilekçe ile i...

Ltd. Şti. üzerinde bırakılması işlemine karşı, başka itirazları da içerir şekilde* tarihli dilekçe ile itiraz edilerek iptalinin istenildiği ancak, davalı idare tarafından iptal talebinin reddine karar verilerek ihale sözleşmesinin imzalanması üzerine Sivas İdare Mahkeme dosyasında ihalenin iptali istemi ile açılan davanın, iptal ile sonuçlandığı davacının dilekçesi üzerine idarece ihalenin iptal edilmiş olması halinde ihalenin en iyi ikinci teklif veren davacı üzerinde kalacağı, ihalenin iptal edilmemesi nedeni ile ihaleyi alamamış olmasından dolayı ihale sonucunda elde edeceği kazançtan yoksun kaldığı iddiası ile işin bitim tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile tazmini istemiyle açılan dava

Devamı

Görüntüleme Hizmeti Alımı ” ihalesi için Davacı şirketin Sunmuş Olduğu Belgeler Arasında Yer Alan Ortakl...

Görüntüleme Hizmeti Alımı ” ihalesi için davacı şirketin sunmuş olduğu belgeler arasında yer alan ortaklık durum belgesinin gerçek durumu gizleyen sahte bir belge olduğunun ihalenin yürütümü aşamasında ( sözleşme imzalandıktan sonra) tespit edildiği

Devamı

idare Tarafından Devlet Ormanı üzerinde Bina Yaptırılmasına ilişkin ihalenin Hukuka Aykırı Olduğu...

idare tarafından Devlet ormanı üzerinde bina yaptırılmasına ilişkin ihalenin hukuka aykırı olduğu

Devamı

Düzenlenmiş Olan Ortaklık Durum Belgesinin Hukuki Olarak Gerçek Durumu Yansıtan ( Teyit Eden ) Bir Belge...

düzenlenmiş olan ortaklık durum belgesinin hukuki olarak gerçek durumu yansıtan ( teyit eden ) bir belge olarak kabul edilmesine olanak bulunmadığı gibi ayrıca, A.Ş., tarafından kullanılan bu belgenin, ihalelere katılımda yeterlilik koşulu olan, ” İş Deneyim Belgesi ” yönünden de gerçek durumu yansıtan bir belge olarak kabul edilebilme imkanı bulunmamaktadır.

Devamı

Yasaklama Kararına Açılan Davanın Reddedilerek Onanması üzerine şirketin ikinci ihalede Verdiği Teklifin...

yasaklama kararına açılan davanın reddedilerek onanması üzerine şirketin ikinci ihalede verdiği teklifin ihale dışı bırakılması işleminin de hukuka uygunluğunun belirlenmiş olması karşısında davacının Kamu İhale Kurumuna teklifin değerlendirme dışı bırakılması nedeniyle itirazen şikayette bulunmasında hizmet kusuru olmayan idarenin, davacı şirketin başvuruda bulunmasına neden olduğundan bahisle başvuru bedelini ödemesi nedeniyle oluştuğu öne sürülen zararın tazmini yolundaki isteminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Devamı

ihaleye Katılan Firmanın idareye Gerçeği Yansıtmayan Ortaklık Durum Belgesi Sunduğu,söz Konusu Ortaklık ...

ihaleye katılan firmanın idareye gerçeği yansıtmayan ortaklık durum belgesi sunduğu,söz konusu ortaklık durum belgesi ihaleye başvuru sırasında sunulmuş olsa da, bu durumun sözleşme imzalanmasından sonra tespit edilmesi nedeniyle, 4734 sayılı Kanun’ un 58. maddesinin ihaleye iştirak eden taraf ve tarafların ortaklarına da, sözleşme imzalanması koşuluna bağlı olmaksızın hukuki sorumluluk yüklemesi nedeniyle,şirket ile beraber bu şirketle olan ortaklık bağından dolayı davacı şirket hakkında da, 4734 sayılı Yasa esas alınarak yasaklama kararının verilebileceği açık olduğundan, 4735 sayılı Yasanın da dava konusu işlemde gösterilmiş olması dava konusu işlemi hukuka aykırı hale getirmemektedir.

Devamı

ihalesi üzerinde Kalan Ve Sözleşme imzalayan Davacı şirketin, Taahhüdünü Yerine Getirmediğinden Bahisle ...

ihalesi üzerinde kalan ve sözleşme imzalayan davacı şirketin, taahhüdünü yerine getirmediğinden bahisle 1 (bir) yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada; 4734 sayılı Kanun’un 3. maddesinde sayılan “İstisna” kapsamında yapılan ihalelerin kural olarak 4734 sayılı Kanun’a tabi olmadığı, ancak bu madde kapsamında yürütülen ihalelerde de, 4734 sayılı Kanun’un 3. maddesinin son cümlesinde belirtilen “ceza ve ihalelerden yasaklama hariç” ifadesinden hareketle, sözleşmenin imzalanmasından önceki ihale aşamasında 4734 sayılı Kanun’da öngörülen ceza ve ihalelerden yasaklama hükümlerinin uygulanacağı; ancak, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Amaç” ve “Kapsam” maddelerine bakıldığında, bu Kanun’un münhasıran “Kamu İhale Kanununa tabi kurum ve kuruluşlar tarafından, söz konusu Kanun hükümlerine göre yapılan ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmeleri” kapsadığının belirtilmesi karşısında, 4734 sayılı Kanun’un 3/g maddesi kapsamında yapılan bir ihale sonucu imzalanan sözleşmenin 4735 sayılı Kanun’a tabi olmayacağı, ayrıca yukarıda hükmüne yer verilen 4734 sayılı Kanun’un 3. maddesinin son cümlesinde belirtilen ifadeye de yer verilmediğinden, sözleşmenin imzalanmasından sonra, işin yürütümü sırasında yasaklanan fiil ve davranışların işlendiğinin anlaşılması halinde, 4735 sayılı Kanun’a göre yasaklama işlemi tesis edilemeyeceğinin anlaşıldığı, 4734 sayılı Kanun’un 3/g maddesi kapsamında yapılan ve uyuşmazlığa konu yasaklama işleminin tesis edildiği ihaleyle ilgili olarak, ihale aşamasında davacı şirketin yasak fiil ve davranışlarda bulunduğu yönünde herhangi bir tespit bulunmadığı ve 4734 sayılı Kanun’a göre yasaklama işlemi tesis edilmediği, sözleşmenin imzalanmasından sonra sözleşmenin yürütümü ile ilgili olarak tespit edilen fiil ve davranışlar nedeniyle ise, yapılan ihale sonucu imzalanan sözleşmenin 4735 sayılı Kanun kapsamı dışında olması sebebiyle, anılan Kanun hükümleri uyarınca yasaklama işlemi tesis edilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesi

Devamı

idareye Gerçeği Yansıtmayan Ortaklık Durum Belgesi Sunduğu Ve Bu şekilde 4734 Sayılı Kanunun 17’nci Madd...

idareye gerçeği yansıtmayan ortaklık durum belgesi sunduğu ve bu şekilde 4734 sayılı Kanunun 17’nci maddesinin (c) bendinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğu ileri sürülerek, 1 (bir) yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi üzerine, F1 Medikal Yatırımları ve Hizmetleri A.Ş.’nin sermaye hissesinin yarısından fazlasına sahip ortağı davacı şirketin de, 1 (bir) yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklanması

Devamı

ihalesi üzerinde Kalan Ve Sözleşme imzalayan Davacı şirketin, Taahhüdünü Yerine Getirmediğinden Bahisle ...

ihalesi üzerinde kalan ve sözleşme imzalayan davacı şirketin, taahhüdünü yerine getirmediğinden bahisle 1 (bir) yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada; 4734 sayılı Kanun’un 3. maddesinde sayılan “İstisna” kapsamında yapılan ihalelerin kural olarak 4734 sayılı Kanun’a tabi olmadığı, ancak bu madde kapsamında yürütülen ihalelerde de, 4734 sayılı Kanun’un 3. maddesinin son cümlesinde belirtilen “ceza ve ihalelerden yasaklama hariç” ifadesinden hareketle, sözleşmenin imzalanmasından önceki ihale aşamasında 4734 sayılı Kanun’da öngörülen ceza ve ihalelerden yasaklama hükümlerinin uygulanacağı; ancak, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Amaç” ve “Kapsam” maddelerine bakıldığında, bu Kanun’un münhasıran “Kamu İhale Kanununa tabi kurum ve kuruluşlar tarafından, söz konusu Kanun hükümlerine göre yapılan ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmeleri” kapsadığının belirtilmesi karşısında, 4734 sayılı Kanun’un 3/g maddesi kapsamında yapılan bir ihale sonucu imzalanan sözleşmenin 4735 sayılı Kanun’a tabi olmayacağı, ayrıca yukarıda hükmüne yer verilen 4734 sayılı Kanun’un 3. maddesinin son cümlesinde belirtilen ifadeye de yer verilmediğinden, sözleşmenin imzalanmasından sonra, işin yürütümü sırasında yasaklanan fiil ve davranışların işlendiğinin anlaşılması halinde, 4735 sayılı Kanun’a göre yasaklama işlemi tesis edilemeyeceğinin anlaşıldığı, 4734 sayılı Kanun’un 3/g maddesi kapsamında yapılan ve uyuşmazlığa konu yasaklama işleminin tesis edildiği ihaleyle ilgili olarak,

Devamı

ihalenin, Sözleşme Hükümlerine Uygun Olarak Bitirilmediği, Ancak ihale Alanında Bulunan Barajın Yol Yapı...

ihalenin, sözleşme hükümlerine uygun olarak bitirilmediği, ancak ihale alanında bulunan barajın yol yapım çalışmaları için gerçekleştirilecek patlatmalardan etkilenmesinin önlenmesi amacıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nden izin taleplerinde bulunulduğu, söz konusu izin sürecinin uzun süre devam ettiği, söz konusu durumun ihalenin taahhüt edilen sürede bitirilmemiş olmasının davacılardan kaynaklanan bir kusurdan doğmadığı, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte ve davacıların bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetme olanağının bulunmadığı, bu doğrultuda 4735 sayılı Kanun’un 25/1-f maddesinde belirtilen mücbir sebeplerin var olduğu anlaşıldığı

Devamı

ihalelere Katılmaktan Yasaklamaya ilişkin “olur” Un Davalı idare Müsteşar Yardımcısı Tarafından imzalana...

ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin “olur” un davalı idare Müsteşar Yardımcısı tarafından imzalanabileceğine ilişkin Müsteşarlık makamına herhangi bir yetki devri veya Müsteşar Yardımcısı adına herhangi bir imza devri yapılıp yapılmadığı, varsa buna ilişkin bilgi ve belgelerin istenmesine karar verildiği, davalı idare tarafından ihalelere katılmaktan yasaklamaya yönelik işlemin Müsteşar Yardımcısı tarafından tesis edilmesine imkân sağlayan yazılı yetki devrine dair bir belge sunulmadığından, Müsteşar Yardımcısı tarafından imzalanmak suretiyle tesis edilen ihaleden yasaklama işleminde bu yönüyle hukuka uygunluk

Devamı

Ortaklık Dışı Borçlarından Dolayı Hakediş Bedellerine % 20 Hissesi Oranında çeşitli Firmalar Tarafından ...

ortaklık dışı borçlarından dolayı hakediş bedellerine % 20 hissesi oranında çeşitli firmalar tarafından konulan temlik ve tahditlerden dolayı, bundan sonraki yapılacak işler için hesaplanacak hakediş bedelleri üzerinden kesinti yapılmaması yolundaki taleplerinin davalı idarece reddedilmesi ve 3. hakediş ödemesinin % 20 kesinti yapılarak ödenmesi hususlarını öne sürüp, sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeyerek 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu’nun 25. maddesinin (f) bendinde belirtilen yasak yasak fiil ve davranışta bulunduğu açık olup, davacının anılan Kanunun 26. maddesi uyarınca iki yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması

Devamı

Parsellerin Bulunduğu Alan içerisinde Yapım işine Ait Projelerin Ve ihale Dökümanlarının Hazırlanması H...

parsellerin bulunduğu alan içerisinde yapım işine ait projelerin ve ihale dökümanlarının hazırlanması hizmet alım işine ilişkin İskenderun Belediyesince tesis edilen ihale kararının, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istemiyle açılan dava

Devamı

ihalede istenilen S Plakalı Araçların Bağlı Bulundukları şehir Dışında Hizmet Verip Veremiyeceği...

ihalede istenilen s plakalı araçların bağlı bulundukları şehir dışında hizmet verip veremiyeceği

Devamı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun istisnalar Başlıklı 3.b Maddesi Kapsamında 17 Mayıs 2016 Tarihinde 50 ...

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun istisnalar başlıklı 3.b maddesi kapsamında 17 Mayıs 2016 tarihinde 50 adet çelik döküm silindir kapağı ihelesinin yapıldığı, davacı şirketin en düşük teklifi vererek ihaleyi kazandığı, söz konusu ihalenin, ihale yetkilisince onaylandığı, sözleşmenin imzalandığı, davacı şirket tarafından sözleşmeye konu ürün için numune verilmesi

Devamı

Kısımların ihalesi üzerinde Kalmasına Rağmen Kanuni Süresi içerisinde Sözleşme imzalamadığı Gerekçesiyle...

kısımların ihalesi üzerinde kalmasına rağmen kanuni süresi içerisinde sözleşme imzalamadığı gerekçesiyle davalı idarece geçici teminat mektubunun irat kaydedilmesi işlemi üzerine, 3, 12, 30 ve 31.kısımlar için teklif vererek ihaleye katıldığı, üzerinde kalmayan 30 ve 31.kısımlara ilişkin irat kaydedilen 7.357,22-TL’lik teminatın iadesi istemiyle yapılan başvuruların reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada; davacı şirketin teminatın irat kaydedildiğini öğrendikten sonra davalı idareye teminatın iadesi talebiyle başvuru

Devamı

ilinin De Ticari Plaka Tahdidi Uygulanacak iller Arasında Sayıldığı, Bu Doğrultuda şehrin Nüfus Artışı, ...

ilinin de ticari plaka tahdidi uygulanacak iller arasında sayıldığı, bu doğrultuda şehrin nüfus artışı, ulaşım planı, her bir müstakil bölgeye ve piyasa şartlarına göre ticari taksi ihtiyacını ve ihaleye çıkarılacak ticari plaka sayısının tespitinin ve ihale usul ve esaslarının belirlendiği, İzmir İli’nin ticari plaka tahdidi uygulanan iller arasında yer aldığı hususu gözönüne alındığında, anılan Bakanlar kurulu kararı uyarınca şoförlerin geçimini temin edebilmeleri amacıyla esnaf faaliyeti olarak tanımlanan ticari taksi ile yürütülen toplu taşıma faaliyetinin yürütüldüğü alanda esnaf haklarının korunabilmesi amacıyla tekelleşmenin önlenmesinin gerektiği tartışmasız olduğundan, bu amacın gerçekleştirilebilmesi amacıyla bir kişiye birden fazla ticari plaka verilmesinin engellenmesinin kamu yararı ve hizmetin gereği olduğu

Devamı

Kanun’da Yasaklanan Fiilin “birden Fazla Teklif Vermek” Olarak Düzenlendiği, Birden Fazla Teklif Verildi...

Kanun’da yasaklanan fiilin “birden fazla teklif vermek” olarak düzenlendiği, birden fazla teklif verildiğinin kabulü için ise teklif zarfı içerisinde “birden fazla teklif mektubu” bulunması

Devamı

Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Elektrik Ve Sıhhi Tesisat Projeleri ile Statik Raporların Hazırlanması...

Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Elektrik ve Sıhhi Tesisat Projeleri ile Statik Raporların Hazırlanması ile ilgili Bölge Koruma Kurullarından proje onaylarının alınması” işi ihalesi uhdesinde kalan davacı şirket tarafından ihale dökümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdün yerine getirilmediği nedeniyle 4735 sayılı Kanunun 25/(f) maddesi uyarınca bir (1) yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin

Devamı

Sözleşme imzalanmasından Sonra, Davacının Geçerli Olmayan Bilanço Beyan Ederek ihale Kararını Etkileyece...

sözleşme imzalanmasından sonra, davacının geçerli olmayan bilanço beyan ederek ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak suretiyle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun 17.maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğu bloğunu seç sözleşme imzalanmasından sonra, davacının geçerli olmayan bilanço beyan ederek ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak suretiyle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun 17.maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğu

Devamı

11 Ay 10 Gün, 24 Saat Kesintisiz Haftalık 45 Saat çalışma Süresi Esasına Göre (cumartesi, Pazar Dahil) 3...

11 ay 10 gün, 24 saat kesintisiz haftalık 45 saat çalışma süresi esasına göre (cumartesi, pazar dahil) 3’lü vardiya usulü ile 1 adet koruma ve güvenlik amiri ile 30 adet koruma ve güvenlik görevlisi hizmet alımı” ihalesi üzerinde kalan davacı şirketin ihale dökümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kanunun 25/f ve 26. maddeleri hükümleri uyarınca ihalelere katılmaktan bir yıl süreyle yasaklanmasına ilişkin

Devamı

Sözleşme imzalayan Davacı şirketin, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Gereğince 2 Yıl Süreyle T...

sözleşme imzalayan davacı şirketin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu gereğince 2 yıl süreyle tüm kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına dair işlemin iptali istemiyle açılan davada; davacının işi süresinde teslim edememiş olmasının, idarenin yapılması gereken imalatlar için gerekli olan hammadde üretim izin belgesini, çalışma sahasının orman arazisi ile çakıştığı kısımlar için gerekli izin belgesini ve kamulaştırma yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemiş olması

Devamı

Kamu ihalelerinden Bir Yıl Süreliğine Yasaklanmasına ilişkin Davalı idare işleminin; Sözleşme Hükümlerin...

kamu ihalelerinden bir yıl süreliğine yasaklanmasına ilişkin davalı idare işleminin; sözleşme hükümlerine aykırı olarak malın tamir süresi beklenmeksizin işlem tesis edildiği, konu ile ilgili teklifin cevaplandırılmaksızın sözleşmenin feshi yoluna gidilmesinin iyiniyet kurallarına aykırı olduğu, sözleşme kapsamında garanti bakım ve onarım yükümlülüklerine riayet edildiği, fiil ile ceza arasında ölçülülük bulunmadığı iddialarıyla iptali istemiyle açılan dava

Devamı

1 Yıl Süreyle Tüm ihalelerden Yasaklanmasına Yönelik Alınan Kararın iptali istemiyle Açılan Davada; Yeme...

1 yıl süreyle tüm ihalelerden yasaklanmasına yönelik alınan kararın iptali istemiyle açılan davada; yemek üretimi faaliyetinde bulunabilmek için yetkili makamlardan alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olması ve bu belgeyi ihale aşamasında davalı idareye sunması gerekli olan, ancak işyeri açma ve çalışma ruhsatının olmaması nedeniyle idareye sunamayan yüklenici şirketin, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereği yemek üretimi faaliyetinde bulunma şartını taşımadığı hususu

Devamı

ihale Konusu işte çatı örtüsü imalatı Mahal Listesinde 0.7 Mm Kalınlıkta Saç örtü Olmasına Rağmen 0.5 Mm...

ihale konusu işte çatı örtüsü imalatı mahal listesinde 0.7 mm kalınlıkta saç örtü olmasına rağmen 0.5 mm olarak imalat yapıldığı, çatı dereleri imalatı mahal listesine 3 mm kalınlıkta galvanizli saç olmasına rağmen 2 mm olarak yapıldığı, çatı konstrüksiyonunda kullanılan çelik profillerin kalınlıklarının projeye uygun olarak yapılmadığı şeklinde tutulan tutanak sonrasında, davalı idare tarafından, davacı yüklenici firmanın sözleşme konusu tadilatları tam ve eksiksiz olarak yerine getirmediği

Devamı

şartname Ve Lisansta öngörülen 8 Yıllık Sürenin Dolması Nedeniyle Adı Geçen şirketin Tarifesinin Yapılma...

şartname ve lisansta öngörülen 8 yıllık sürenin dolması nedeniyle adı geçen şirketin tarifesinin yapılmasının gündeme geldiği, ayrıca kendi santrallerinin bulunduğu bölgenin dağıtım bölgesine dahil edileceği yönünde çalışmaların başlatıldığı duyumunu aldıkları, elektrik üretim santrali için hiçbir yatırım maliyetine katlanmayan ve işletme faaliyetinde bulunmayan bir dağıtım şirketinin tarifelerinin düzenlenirken kendi şirketlerine maliyet ayrılmasının Kanun ve Yönetmeliklere aykırı olduğu

Devamı

ihale Sonrası, Davacının UKOME’nin 30.12.2015 Tarih Ve 2015/485 Sayılı Kararıyla “Personel Servis Taşıma...

ihale sonrası, davacının UKOME’nin 30.12.2015 tarih ve 2015/485 sayılı kararıyla “Personel Servis Taşımacılığı Yapma (S plaka)” hakkını kazandığı, davacının korsan olarak ticari taşımacılık yaptığından bahsedilemeyeceğinden dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ilişkin

Devamı

Yapım işleri özel Sektör iş Deneyim Belgesi(tapunun 1100 Ada, 101 Parselinde Kayıtlı Taşınmaz üzerindeki...

Yapım işleri özel sektör iş deneyim belgesi(tapunun 1100 ada, 101 parselinde kayıtlı taşınmaz üzerindeki inşaatın davacı tarafından yapıldığına ilişkin iş deneyim belgesinin verilmesi talebiyle yapılan başvurunun, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 45. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca noter onaylı sözleşme bulunmadığından bahisle reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada

Devamı

Tramvay Hattı Yapımı Projesi Ve Uygulamasının iptali istemiyle Açılan Davada; Büyükşehir Belediyesince ...

Tramvay Hattı Yapımı Projesi ve uygulamasının iptali istemiyle açılan davada; Büyükşehir Belediyesince yürütülen ulaşım ve altyapı çalışmaları kapsamında Tramvay Hattı Yapımı Projesi ve Uygulamasının .. tarihinde ihale edilerek .. tarihinde yüklenici firma ile sözleşme imzalandığı, .. tarihinde de yer teslimi yapıldığı, işin yüklenici firma tarafından inşası aşamasında söz konusu projenin Karşıyaka etabının iptali istemiyle bakılan dava

Devamı

Yaptırılan Kazı çalışmasında Yolda Oluşan Mahzurlar Nedeni ile İSKİ Şubesi’nin 3194 Sayılı İmar Kanunu’n...

yaptırılan kazı çalışmasında yolda oluşan mahzurlar nedeni ile İSKİ Şubesi’nin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesi gereğince 9.484,27 TL para cezası ile tecziye edilmesine ilişkin Belediye Encümen Kararının iptali istemiyle açılan dava bloğunu seç yaptırılan kazı çalışmasında yolda oluşan mahzurlar nedeni ile İSKİ Şubesi’nin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesi gereğince 9.484,27 TL para cezası ile tecziye edilmesine ilişkin Belediye Encümen Kararının iptali istemiyle açılan dava

Devamı

İSKİ Yüklenici Firması Olan Davacı iş Ortaklığı Tarafından, iş Ortaklığınca Yapılan Kanal Kazı çalışması...

İSKİ yüklenici firması olan davacı iş ortaklığı tarafından, iş ortaklığınca yapılan kanal kazı çalışmasının kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmediğinden bahisle .. İSKİ Şubesine 8.983,02-TL para cezası verilmesi,encümen kararının iptali istemiyle açılan davayı; para cezası İSKİ’ye verildiğinden davacı iş ortaklığının güncel bir menfaatinin söz konusu olmadığı, cezanın karşılığı kadar bir tutarın sonraki bir tarihte şirketin hakedişlerinden tahsili yoluna gidilebilecek olması

Devamı

Teminatının irat Kaydedilmesi işleminin iptali Ve irat Kaydedilen Teminatın Yasal Faiziyle Birlikte iade...

teminatının irat kaydedilmesi işleminin iptali ve irat kaydedilen teminatın yasal faiziyle birlikte iadesine ilişkin yargı kararıyla giderilemediğini öne sürdüğü ve munzam zarar olarak tanımladığı 50.000-TL maddi zararın, fazlaya ait talep hakkının saklı tutularak tazmini istemiyle açtığı dava

Devamı

idarenin Alt Yapı Durak Kullanım Bedeli, Ruhsat Bedeli, Güzergah Bedeli Adı Altındaki Bedelleri Haksız Y...

idarenin alt yapı durak kullanım bedeli, ruhsat bedeli, güzergah bedeli adı altındaki bedelleri haksız yere tahsil ettiği, bunların Mahkeme kararları ile iptal edildiği, bunun üzerine yeniden başka bir isim altında haksız kazanç elde edilmeye çalışıldığı, nitekim, davalı idarenin, akıllı kart sistemi ile ilgili sözleşme imzalamaya zorladığı, bu sözleşmede yüklenici şirketin akıllı kart cihazının montajının yapıldığı günden itibaren on yıl boyunca 3,85 oranında komisyon alacağı, cihaz ücretinin 3.000,00 TL olduğunun belirtildiği, yerel Mahkemenin bu hususu değerlendirmeye dahi almadığı, kart sistemine geçildiğinde hem davalı idareye hem de akıllı kart sistemini uygulamaya geçiren sisteme ödenmesi gereken bedellerin açıkça Anayasa ve Kanun hükümlerine aykırı olduğu, dava

Devamı

Davalı şirket Tarafından; Libya’da çeşitli Projelerde Yürüttüğü işler Dolayısıyla Uğradığı Zararlardan F...

Davalı şirket tarafından; Libya’da çeşitli projelerde yürüttüğü işler dolayısıyla uğradığı zararlardan fazlaya dair haklar saklı tutularak; hakedişlerden doğan alacağın 275.000,00-TL’sinin, nakde çevrilen Türkiye’deki teminat mektupları ile bunlar için ödenen komisyon ve diğer giderler ile bu konuda görülen dava ve takip giderleri ile bu kalemlere ilişkin giderlerin 750.000,00-TL’sinin, nakde çevrilen Libya Banktaki teminat mektupları ile bunlar için ödenen komisyon ve diğer giderler ile bu konuda görülen dava ve takip giderleri ile bu kalemlere ilişkin giderlerin 25.000,00-TL’sinin hakediş ve tahsil tarihlerinden itibaren hesaplanacak faizleriyle birlikte aynen veya fiili ödeme tarihindeki efektif alış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığı olmak üzere toplam 1.050.000,50-TL’nin tazmini ile davalı idarenin 17.05.2016 tarih ve 59662 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan dava

Devamı

imzalanan “7 Kişi Temizlik, 1 Kişi Kaloriferci, 1 Kişi Teknisyen Yardımcısı” Başlıklı Hizmet Alımı Sözle...

imzalanan “7 kişi temizlik, 1 kişi kaloriferci, 1 kişi teknisyen yardımcısı” başlıklı hizmet alımı sözleşmesi sonrasında davalı idarece iş tanımı ile işin miktarının ve niteliğinin değiştirilmesi nedeniyle uğranıldığı ileri sürülen 7.490,00 TL maddi zararının yasal faiziyle tazmini istemiyle açılan dava

Devamı

Verilen “iş Bitirme Belgesi”nin Elektronik Kamu Satınalma Platformu’ndan Silinmesine Yönelik işlemin ipt...

verilen “iş bitirme belgesi”nin Elektronik Kamu Satınalma Platformu’ndan silinmesine yönelik işlemin iptali istemiyle açılan davada, davalı idarece davacı şirketlerce üstlenilen işin ihalede öngörülen şartlara uygun olarak yapılmadığı gerekçe gösterilerek geçici kabulünden hemen sonra harekete geçilerek kusurlu ve eksik olduğu öne sürülen kısımların yeniden yapılmasının sağlanması amacıyla Sultangazi Belediyesi Hizmet Binası, Nikah Salonu ve Zemin Altı Otopark İnşaatı İşinde İnşaat Mekanik ve Elektrik İmalatları Geçici Kabul Eksik ve Kusurlu İmalatların Yapım İşi adı altında yeni bir ihale açıldığı, ancak bu ihalenin iptali istemiyle açılan dava

Devamı

ihale Konusu işin 590 Günde Tamamlanması Gerekirken, çeşitli Sebeplerden Kaynaklanabilecek Gecikmeler id...

ihale konusu işin 590 günde tamamlanması gerekirken, çeşitli sebeplerden kaynaklanabilecek gecikmeler idare tarafından uygun görülerek 163+43+91+92+124 olmak üzere toplam 513 gün ek süre verilmiş olmasına karşın ancak % 59 düzeyinde kaldığı, zaten davacıların da sözleşmenin feshedildiği tarih itibariyle işin % 62,88 düzeyinde tamamlandığını ileri sürdükleri, ihale konusu yolun 27 km uzunluğunda olduğu ve baraj bölgesinden geçen sorunlu kısmının yaklaşık 1 km lik kısmı olduğu, süre uzatımlarından 92 günün patlatmalar nedeniyle ve 124 günlük olanın yolun baraj gövdesine yakın olması ve trafiğin sık aralıklarla kesilmesi nedeniyle istenilen düzeyde çalışma yapılamaması nedenleriyle verildiği, kaldı ki şartnameye göre yol yapımında patlayıcı madde kullanılması zorunluluk olmayıp komresör vb iş makineleriyle de yapılabileceği, yolun geriye kalan 26 km lik kısmında da işin gerisinde kalındığının tutulan tutanaklar ve eksik olan makine parkının tamamlanarak işin hızlandırılması gerektiği yolunda yükleniciye gönderilen yukarıda ayrıntısı belirtilen çok sayıda uyarı yazısıyla da sabit olduğu hususları dikkate alındığında, yüklenici iş ortaklığı bakımından “mücbir sebepler dışında ihale doküman ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek” fiilinin gerçekleştiği

Devamı