YARGI KARARLARI > Anayasa Mahkemesi K.

İhale Sonucu imzalanan Sözleşmenin ihalenin iptali Veya ihale üzerine Bırakılan isteklinin Değişmesi Ned...

İhale sonucu imzalanan sözleşmenin ihalenin iptali veya ihale üzerine bırakılan isteklinin değişmesi nedeniyle uygulanamaz hâle gelmesi durumunda sözleşmenin hükmünden faydalanılmayan dönemlere yönelik damga vergisinin ret ve iade edilmemesinin kişilere aşırı külfet yüklediği ve kuralın orantılı olmadığı sonucuna ulaşıldığından 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli tabloda yer alan“Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.” hükmünün iptali

Devamı

Sözleşme Gereği Ayda Bir Düzenlenecek Olan ilk Hak Edişin * Tarihinde Düzenlenebildiğini, Davalı Yanın i...

sözleşme gereği ayda bir düzenlenecek olan ilk hak edişin * tarihinde düzenlenebildiğini, davalı yanın işin süresini * tarihine kadar uzattığını, *tarihli yazısı ile sözleşme bedelinin %20 si oranında iş artışı yaparak sözleşme süresini * tarihine kadar uzattığını, sözleşme konusu işin müvekkili tarafından sözleşme ve eki teknik şartname hükümlerine uygun olarak yapılarak * tarihinde bitirildiğini, * tarihinde geçici kabul itibar tarihi *olacak şekilde geçici kabulünün yapıldığını ve geçici kabul tutanağı düzenlendiğini, *tarihinde ise işin kesin kabulünün yapılarak "Kesin kabul Tutanağı" tanzim edildiğini, ancak müvekkilinin davalı yana bahse konu ihale kapsamında bir borcu bulunmamasına rağmen müvekkilinin vermiş olduğu teminat mektuplarının iade edilmediğini, söz konusu teminat mektuplarının haksız olarak müvekkiline iade edilmediği gibi işin bitirilip kesin kabulünün yapılmış olmasına rağmen * tarihli "teminat mektubu tazmini" konulu 2 ayrı yazı ile bahsi geçen 2 adet banka teminat mektuplarının tazmininin talep edildiğini, teminat mektuplarının paraya çevrilip ödenmemesi için taraflarınca Mahkemesi dosyasından ihtiyati tedbir kararı verilmesinin talep edilen dava kararı

Devamı

Pazarlık Usulü ihalede Yabancı isteklinin Davet Edilmemiş Olması Halinde Bu Durumun ihalenin Uluslararas...

Pazarlık usulü ihalede yabancı isteklinin davet edilmemiş olması halinde bu durumun ihalenin uluslararası ihale niteliğine etkisinin gerekçeli olarak ortaya konulması gerekir.

Devamı

Bir ihalenin Uluslararası ihale Niteliğinde Kabul Edilmesi için öngörülen Yabancı Firmalarca Da Teklif V...

Bir ihalenin uluslararası ihale niteliğinde kabul edilmesi için öngörülen yabancı firmalarca da teklif verilmesi şartının hukuki öngörülebilirlik ve belirlilik ilkelerine aykırı olduğu

Devamı

Kamu Zararından Bahsedilebilmesi için Her Somut Olayda; Kamu Görevlilerinin Kasıt, Kusur Veya ihmallerin...

Kamu zararından bahsedilebilmesi için her somut olayda; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemin bulunması; kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması ve bu durum ile mevzuata aykırı karar, işlem veya eylem arasında bir illiyet bağının olması şartları birlikte aranacaktır

Devamı

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu idareleri Arasında Sayılan TBMM Tarafında...

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında sayılan TBMM tarafından edinilecek taşıtların cinsini ve fiyatını belirleme yetkisinin TBMM Başkanına tanınması bütçe kanunlarıyla mevcut kanun hükümlerinin açık veya zımnen değiştirilemeyeceği esasıyla bağdaşmamaktadır

Devamı

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda Cumhurbaşkanı’na Belirli Sınırlar içinde Kurumlar Arası ödenek Aktarma ...

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda Cumhurbaşkanı’na belirli sınırlar içinde kurumlar arası ödenek aktarma konusunda yetki verilmesi Anayasa’ya aykırı değildir.

Devamı

Yasama Organının Kamu Harcamalarının çeşit Ve Miktarı ile Kaynağını önceden Belirleme Ve Onaylama Yetkis...

Yasama organının kamu harcamalarının çeşit ve miktarı ile kaynağını önceden belirleme ve onaylama yetkisi bütçe hakkının bir gereğidir. Bu itibarla kesin hesap kanunları ile harcama yetkisi verilmesi, Anayasa’ya aykırılık oluşturmakta ve bütçe hakkı ile bağdaşmamaktadır

Devamı

İhalede Yanıltıcı Belge Sunulması Sonucunda Ceza Davasından Beraat Edilmiş Olsa Bile, Yasak Fiil Ve Davr...

İhalede yanıltıcı belge sunulması sonucunda ceza davasından beraat edilmiş olsa bile, yasak fiil ve davranış kapsamında teminatın gelir kaydedilmesinde hukuka aykırılık yoktur

Devamı

Devlet Harcamalarında 4734 Sayılı Kanun’un Uygulanmasını Zorunlu Kılan Bir Anayasa Kuralı Bulunmadığında...

Devlet harcamalarında 4734 sayılı Kanun’un uygulanmasını zorunlu kılan bir Anayasa kuralı bulunmadığından, kanun koyucunun bazı mal ve hizmetler yönünden farklı usuller benimsemesinde anayasal açıdan bir engel yoktur.

Devamı

Anayasa’ya Göre Bütçenin Yıllık Olması ilkesine istisna Getirilebileceği, Yıllara Yaygın Yüklenmelerde S...

Anayasa’ya göre bütçenin yıllık olması ilkesine istisna getirilebileceği, yıllara yaygın yüklenmelerde sürenin takdirinin kanun koyucuya ait olduğu

Devamı

4734 Sayılı Kanun’dan istisna Tutulan Mal Ve Hizmetlere ilişkin Herhangi Başka Bir Usul Belirlenmemesi A...

4734 sayılı Kanun’dan istisna tutulan mal ve hizmetlere ilişkin herhangi başka bir usul belirlenmemesi Anayasa’ya aykırılığı hk

Devamı

Dava Konusu 581 Bin Türk Lirasının Altındaki Davalar Hakkında Temyiz Kanun Yoluna Başvurulamamasını Öngö...

Dava Konusu 581 Bin Türk Lirasının Altındaki Davalar Hakkında Temyiz Kanun Yoluna Başvurulamamasını Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğu ve Anayasa mahkemesince  iptaline  karar  verilmesi hk

Devamı

İmar Planı Değişikliği Sonucunda Artan Değerin Tamamının Alınacağını Öngören Kuralın İptali (Anayasa Mah...

İmar Planı Değişikliği Sonucunda Artan Değerin Tamamının Alınacağını Öngören Kuralın İptali (Anayasa Mahkemesi kararı)

Devamı

Geç Ödenen Kamulaştırma Bedeli İçin Sadece Kanuni Faiz Ödeneceğini Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Old...

Geç Ödenen Kamulaştırma Bedeli İçin Sadece Kanuni Faiz Ödeneceğini Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğu

Devamı

Vergi Davalarında Teminat Alınmadan Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilemeyeceğini Öngören Kuralın İpta...

Vergi Davalarında Teminat Alınmadan Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilemeyeceğini Öngören Kuralın İptali hk (Anayasa mahkemesi)

Devamı

Belediye Meclisi Kararlarına Karşı Belediye Başkanı Tarafından Açılacak Davalarda, Belediyenin Kim Taraf...

belediye meclisi kararlarına karşı belediye başkanı tarafından açılacak davalarda, belediyenin kim tarafından temsil edileceği konusu(Anyasa Mahkemesi Kararı)

Devamı

Personel çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Kapsamında Alt işveren Tarafından çalıştırılan işçiye Kamu...

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında alt işveren tarafından çalıştırılan işçiye kamu kurumunca yapılan kıdem tazminatı ödemesi nedeniyle alt işverene karşı açılan rücu davası

Devamı

ihale üzerine Kalmış isteklinin Yargı Kararı Sonucunda Değerlendirme Dışı Bırakılması üzerine ihaleye Ko...

ihale üzerine kalmış isteklinin yargı kararı sonucunda değerlendirme dışı bırakılması üzerine ihaleye konu sözleşme nedeni ile ödenmiş olan damga vergisinin iadesi hk (ANAYASA MAHKEMESİ K)

Devamı

İHALE İPTALLERİNDE DAMGA VERGİSİ İADESİ KARARI(ANAYASA MAHKEMESİ KARARI...

İHALE İPTALLERİNDE DAMGA VERGİSİ İADESİ KARARI(ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Devamı

İhalelerde Asıl işverenin Alt işveren işçisinin Kanun’dan Sözleşmeden Ve Toplu iş Sözleşmesinden Doğan H...

İhalelerde asıl işverenin alt işveren işçisinin Kanun’dan sözleşmeden ve toplu iş sözleşmesinden doğan haklarıyla ilgili olarak alt işverenle birlikte sorumlu oldukları Kanun maddesinde belirtilen dur

Devamı

İdari İtiraz Sürecinde Zımni Ret Meselesi...

İdari İtiraz Sürecinde Zımni Ret Meselesi

Devamı

itirazen şikayet Başvurusunun Süre Aşımı Nedeniyle Reddine ilişkin işlemin iptali...

itirazen şikayet başvurusunun süre aşımı nedeniyle reddine ilişkin işlemin iptali

Devamı

Anayasa Mahkemesi, SGK’ya Borcu Olmadığına Dair Sahte Belge Düzenleyip ihaleye Katılan Bir Firmanın Yapt...

Anayasa Mahkemesi, SGK’ya borcu olmadığına dair sahte belge düzenleyip ihaleye katılan bir firmanın yaptığı başvuru hk karar

Devamı

İhaleyle Alınan Aracın Geç Tescili Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi(Anayasa Mahkemesi Kararı)...

İhaleyle Alınan Aracın Geç Tescili Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi(Anayasa Mahkemesi Kararı)

Devamı

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. Maddesinin (4) Numaralı Fıkrasında Yer Alan “…kararı Yerine Getirme...

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan “…kararı yerine getirmeyen kamu görevlisi aleyhine de tazminat davası açılabilir

Devamı

Yapım işi ihalesine Katılan Ve ihalenin üzerine Kalması Sonucu Yüklenici Olarak idareyle Sözleşme imzala...

yapım işi ihalesine katılan ve ihalenin üzerine kalması sonucu yüklenici olarak idareyle sözleşme imzalayan davacının, ihaleye katıldığı tarihte hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçundan açılan bir

Devamı

idare Tarafından Sözleşmenin Feshedilmesi...

idare tarafından sözleşmenin feshedilmesi

Devamı

Bir Yapım işi ihalesine Katılan Ve ihalenin üzerine Kalması Sonucu Yüklenici Olarak idareyle Sözleşme im...

Bir yapım işi ihalesine katılan ve ihalenin üzerine kalması sonucu yüklenici olarak idareyle sözleşme imzalayan davacının, ihaleye katıldığı tarihte hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçundan açılan

Devamı

Davacının, Asıl işveren ile Alt işveren Arasındaki ilişkinin Muvazaalı Olduğu iddiasıyla Kendisinin Asıl...

Davacının, asıl işveren ile alt işveren arasındaki ilişkinin muvazaalı olduğu iddiasıyla kendisinin asıl işverenin işçisi olarak kabul edilmesi gerektiğini belirterek asıl işverenin taraf olduğu toplu

Devamı

4734 Sayılı Kanun’un 10. Maddesinin üçüncü Fıkrasında iş Deneyim Belgesine Sahip ilgililerin Kuracakları...

4734 sayılı Kanun’un 10. maddesinin üçüncü fıkrasında iş deneyim belgesine sahip ilgililerin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde en az bir yıldır tüzel kişiliği

Devamı

Kesin Teminat üzerine Haciz...

Kesin Teminat üzerine haciz

Devamı

Haklarında Cumhuriyet Savcılarınca Kamu Davası Açılanlar ile Bu Durumda Bulunmayanlar, Aynı Konumda Olma...

haklarında Cumhuriyet savcılarınca kamu davası açılanlar ile bu durumda bulunmayanlar, aynı konumda olmadıklarından farklı kurallara tabi tutulmaları Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmaz.

Devamı

Bir Kişinin Geçici Süreyle Kamu ihalelerine Katılmaktan Yasaklı Sayılabilmesi için, Yasa’da öngörülen Ey...

bir kişinin geçici süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı sayılabilmesi için, Yasa’da öngörülen eylemlerden birini gerçekleştirdiği ve bu eylemin Türk Ceza Kanununa göre suç oluşturduğu iddiasıy

Devamı

ihaleye Fesat Karıştırmak Suçundan Tespiti üzerine Sözleşmenin Feshedilerek Teminatın irat Kaydedilmesi...

ihaleye fesat karıştırmak suçundan tespiti üzerine sözleşmenin feshedilerek teminatın irat kaydedilmesi

Devamı

irmanın, Taahhüdünü Yerine Getirmediği Sözleşmeninfeshi Teminat iratın önlenmesi Dava Başvurusu...

irmanın, taahhüdünü yerine getirmediği sözleşmeninfeshi teminat iratın önlenmesi Dava başvurusu

Devamı