AŞIRI DÜŞÜK KARAR > KİK Hizmet Aşırı düşük

Aşırı Düşük Teklif Sorgulama Talebini De içeren Yazıda önemli Teklif Bileşenlerinin Alt Bileşenleri Bulu...

aşırı düşük teklif sorgulama talebini de içeren yazıda önemli teklif bileşenlerinin alt bileşenleri bulunmakla birlikte idarece açık bir şekilde belirlenmediği

Devamı

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Araç Kiralama Maliyetlerine ilişkin Sunulan Fiyat Teklifleri üz...

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında araç kiralama maliyetlerine ilişkin sunulan fiyat teklifleri üzerinde “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (15.02.2024) tarih ve (1) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yer aldığı, ancak fiyat teklifi ekinde satış tutarı tespit tutanağının sunulduğu, dolayısıyla fiyat tekliflerine dayanak teşkil ettiği ifade edilen maliyet tespit tutanaklarının aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunulmadığı

Devamı

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Araçların Bakım Onarım Maliyetlerine ilişkin Sunulan Fiyat Tekl...

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında araçların bakım onarım maliyetlerine ilişkin sunulan fiyat teklifi üzerinde “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (15.02.2024) tarih ve (1) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin, 29+1 koltuklu araçların bakım onarım maliyetlerine ilişkin sunulan fiyat teklifi üzerinde “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (15.02.2024) tarih ve (2) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yer aldığı, ancak fiyat teklifleri ekinde satış tutarı tespit tutanaklarının sunulduğu, dolayısıyla fiyat tekliflerine dayanak teşkil ettiği ifade edilen maliyet tespit tutanaklarının aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunulmadığ

Devamı

idare Tarafından ihalede ilgili isteklilere Gönderilen Aşırı Düşük Teklif Açıklama Talebi Yazısında önem...

idare tarafından ihalede ilgili isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısında önemli teklif bileşenleri olarak genel ifadelerle sadece hizmet alımının konusunu oluşturan işlere yer verildiği, söz konusu projelerin hazırlanması ve zemin etüdü işlerinin yapılmasına esas teşkil edecek nitelikteki herhangi bir maliyet bileşeni belirlenmediği, dolayısıyla isteklilerin hangi maliyet bileşenlerini açıklaması gerektiği konusunda açıklık bulunmadığı

Devamı

Aşırı Düşük Savunmada Akaryakıt Gideri için EPDK Tarafından Yayımlanan İl Bayileri Adına Beyan Edilmiş ...

Aşırı Düşük Savunmada Akaryakıt gideri için EPDK tarafından yayımlanan İl bayileri adına beyan edilmiş fiyatların ortalamasını yansıtan En Yüksek İşlem Hacimli 8 Firmanın Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Raporda yer alan fiyatların % 90’ının altında olmadığına ilişkin hangi tarihte hangi fiyatın kullanıldığına yönelik herhangi bir belgenin bulunmadığı yakıt maliyetinin mevzuata uygun açıklanamadığı

Devamı

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında idarece Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Yer Verilen Personel Mali...

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında idarece birim fiyat teklif cetvelinde yer verilen personel maliyetleri yanısıra “yemeklerin hazırlanması için gerekli işçilik maliyetleri”nin de açıklanması istenildiğinden, anılan istekli tarafından ayrı bir personel maliyetine ilişkin daha açıklama yapıldığı, ancak bu maliyetin teklif fiyatına dahil edilmediği görülmüş olup, bu hususun gerekçe gösterilerek başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı

Devamı

Aşırı Düşük Savunmada Satış Tutarı Tespit Tutanağının Fatura Bilgileri Tablosunda Lastik Giderlerine ili...

Aşırı düşük savunmada satış tutarı tespit tutanağının fatura bilgileri tablosunda lastik giderlerine ilişkin ağırlıklı ortalama birim satış tutarının tespitinde esas alınan fatura bilgilerinin ve fatura tutarlarının beyan edildiği anlaşılmakla birlikte, tutanağın “Ağırlıklı ortalama birim satış tutarı” başlıklı dördüncü bölümünde, yalnızca yevmiye defter kayıt adedine ilişkin bilgiye yer verildiği, ağırlıklı ortalama birim satış tutarına ilişkin bir hesaplama yapılmadığı ve tutar belirtilmediği anlaşıldığından, sunulan fiyat teklifinde beyan edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının dayanağının bulunmadığı ve sunulan açıklamanın bu haliyle kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı

Devamı

idarenin Aşırı Düşük Teklif Açıklama Talebinin Kamu ihale Mevzuatına Uygun Yapılmadığı Anlaşıldığından, ...

idarenin aşırı düşük teklif açıklama talebinin kamu ihale mevzuatına uygun yapılmadığı anlaşıldığından, idare tarafından teklifte önemli olduğu tespit edilen maliyet bileşenlerinin açık ve tereddütte mahal vermeyecek şekilde belirlenerek, aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden yapılması gerektiği

Devamı

İhale üzerinde Bırakılan istekli Tarafından üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri ile Açıklama Sunul...

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama sunulduğu ve buna dayanak teşkil eden belgelerin mevzuata uygun olmadığı iddia edilmekte ise de aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında 3. kişilerden alınan fiyat teklifleri ve bu fiyat tekliflerinin dayanağı maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağının (Ek-O.6) kullanılmadığının tespit edilmesi

Devamı

ihale Teklifine Konu Aracın Yaşına ilişkin Olarak Değişkenlik Gösterebilecek Nitelikte Olan Amortisman, ...

ihale teklifine konu aracın yaşına ilişkin olarak değişkenlik gösterebilecek nitelikte olan amortisman, MTV, zorunlu trafik sigortası ve zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası giderleri bakımından da yapılan açıklamanın doküman düzenlemelerine aykırı nitelikte olduğu anlaşıldığından anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata aykırı olduğu 

Devamı

Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarının Sunulması için Verilen Süre Geçtikten Sonra idareye Ulaşan Belgelerin...

aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması için verilen süre geçtikten sonra idareye ulaşan belgelerin ise dikkate alınamayacağı

Devamı

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında önemli Teklif Bileşeni Olarak Belirlenen işçilik Giderinin Eksi...

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında önemli teklif bileşeni olarak belirlenen işçilik giderinin eksik hesaplandığı, lastik giderine ilişkin ise Tebliğde yer alan açıklamalara uygun olarak tevsik edici bilgi veya belge sunulmadığı tespit edilmiş olup, ihale üzerinde bırakılan istekliye ait aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı hk

Devamı

ihale Konusu işte Kullanılacak Araçların Kilometre Başına şehir içi Yakıt Tüketimi ile çarpılması Sureti...

ihale konusu işte kullanılacak araçların kilometre başına şehir içi yakıt tüketimi ile çarpılması suretiyle ilgili araçların kilometre başına yakıt tüketim maliyetlerinin bulunduğu, araçlara ilişkin kilometre yakıt tüketim maliyetlerinin, araçların güzergahlarının kilometresi ve toplam sefer sayısı ile çarpılması sonucu araçların Teknik Şartname’de belirlenen güzergâha göre toplam yakıt maliyetlerinin hesaplandığı ve araçlara ait güzergâha göre bulunan yakıt maliyetlerinin toplanması sonucu toplam akaryakıt maliyetinin hesaplandığı, yapılan incelemede anılan istekli tarafından akaryakıt maliyetine ilişkin yapılan kilometre başına hesaplamalarda aritmetik hata bulunduğu, bu sebeple kullanılan veriler doğrultusunda anılan maliyetin eksik hesaplandığı hk

Devamı

İdare Tarafından Aşırı Düşük Teklif Açıklama Talep Yazısında Dozer Maliyetinin Açıklanmasının Talep Edil...

İdare tarafından aşırı düşük teklif açıklama talep yazısında dozer maliyetinin açıklanmasının talep edilmediği, pickup, çekici ve semitreyler gideri için amortisman/kiralama giderinin açıklanmasının talep edildiği, bununla birlikte anılan istekli tarafından pickup, çekici ve semitreyler gideri için amortisman hesabı yapılmadığı hk

Devamı

Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarına Dayanak Olarak Ek-O.7 Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanaklarının Da Su...

aşırı düşük teklif açıklamalarına dayanak olarak Ek-O.7 Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanaklarının da sunulduğu, söz konusu tutanaklardan satışlar esas alınarak açıklama yapıldığının anlaşıldığı tutanağın sonunda yer alan fatura bilgileri tablosunda fatura tarihi, fatura seri ve sıra no ile fatura düzenleyenin veya alıcının adı soyadı/ticaret unvanı ve T.C./Vergi kimlik numarası sütunlarının boş bırakıldığı, dolayısıyla faturaların Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağında belirtilen 3’üncü geçici vergi beyanname dönemi içerisinde yer alıp almadığının ve anılan tutanakta yer alan ürünlerin ihale dokümanında istenilen özelliklerde olup olmadığının değerlendirilemeyeceği, tüm bu tespitler neticesinde isteklinin 3’üncü kısma ilişkin olan aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilmesi gerektiği

Devamı

idarece Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarına Esas Olacak önemli Teklif Bileşenlerinin Neler Olduğunun Belir...

idarece aşırı düşük teklif açıklamalarına esas olacak önemli teklif bileşenlerinin neler olduğunun belirtilmediği

Devamı

ihalede istekliye Ait Olduğu Belirtilen Araçlar Arasında Farklı Marka Ve Model Araçların Bulunduğu Kiral...

ihalede istekliye ait olduğu belirtilen araçlar arasında farklı marka ve model araçların bulunduğu kiralanması öngörülen araçların tamamının aynı marka ve modelde olduğunun ortaya konulamadığı acentelerce düzenlendiği anlaşılan kasko poliçesine ilişkin sigorta şirketinin genel veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısı da bulunmadığından sigorta ve kasko giderine ilişkin açıklamanın uygun olmadığ

Devamı

ihale Dokümanda Araçlara Ait Bakım Onarım Başlıklı Bölümde “Aracın Periyodik Trafik Muayenesi, Sigorta V...

ihale Dokümanda araçlara ait bakım onarım başlıklı bölümde “Aracın periyodik trafik muayenesi, sigorta vb. yasal işlemleri ile bir yıllık mutat bakım ve onarımları zamanında yapılmış olacaktır şeklinde yıllık mutat bakım ve onarımların yapılacağının belirtiği istekli tarafından sadece yağ bakımını açıkladıklarının belirtildiği ayrıca Tebliğ maddesine uygun olarak fiyat teklifinin ve eki tutanakların sunulmadığı yapılan açıklamaların bu haliyle uygun olmadığı 

Devamı

ihale Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Yer Alan Tüm iş Kalemleriin Yer Aldığı Fiyat Teklifi üzerinde Meslek...

ihale birim fiyat teklif cetvelinde yer alan tüm iş kalemleriin yer aldığı fiyat teklifi üzerinde meslek mensubu tarafından mevzuatta öngörülen gerekli ibarenin yer almadığı, dolayısıyla fiyat teklifinin satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak düzenlenmediği ve mevzuatta yer alan gerekli şartları sağlamadığı, ayrıca satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) açıklama istenen iş kalemlerinin tamamının fiyatının yer almadığı ve sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı 

Devamı

Aşırı Düşük Savunmalarında Kamu Kurum Ve Kuruluşlarınca Yayımlanmış Birim Fiyatlar ile Uyumlu Olmayan iş...

Aşırı Düşük savunmalarında kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanmış ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için, bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmesi gerektiği

Devamı

Aşırı Düşük Savunma için Alınan Fiyat Tekliflerine Dayanak Teşkil Eden Ve Fiyat Teklifini Veren Kişiyle ...

Aşırı düşük savunma için alınan fiyat tekliflerine dayanak teşkil eden ve fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından düzenlenmiş tutanakların fiyat tekliflerinin ekinde sunulmadığı görülmüş, söz konusu fiyat tekliflerinin bu haliyle geçerli bir tevsik yöntemi olmadığı ve bu doğrultuda anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı 

Devamı

ihale üzerinde Bırakılan isteklinin Araç Maliyetine ilişkin Aldığı Fiyat Teklifinde Ve Ekinde Sunulan Tu...

ihale üzerinde bırakılan isteklinin araç maliyetine ilişkin aldığı fiyat teklifinde ve ekinde sunulan tutanakta belirtilen rakamların biriminde uyumsuzluk olması nedeniyle uygun olmadığı

Devamı

Mal Alımı ihalelerine Yönelik Olarak ihaleye Verilen Tekliflerin, Diğer Tekliflerle Veya Yaklaşık Maliye...

mal alımı ihalelerine yönelik olarak ihaleye verilen tekliflerin, diğer tekliflerle veya yaklaşık maliyetle kıyaslanmak suretiyle, hangisinin veya hangilerinin aşırı düşük teklif olarak belirleneceği hususunda idarenin takdir yetkisinin bulunduğu

Devamı

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Tüm Araçların Temin Edilmesine Yönelik Sunulan Fiyat Teklifinde...

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında tüm araçların temin edilmesine yönelik sunulan fiyat teklifinde Kamu İhale Tebliği’nde yer alan açıklamalar gereği yazılması gereken ibarede satış tutarı tespit tutanağının tarih bilgisine yer verilmediği  fiyat teklifine dayanak teşkil eden ve fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından düzenlenmesi gereken satış tutarı tespit tutanağının fiyat teklifinin ekinde sunulmadığı görüldüğünden söz konusu fiyat teklifinin bu haliyle Tebliğ açıklamaları uyarınca geçerli bir tevsik yöntemi olamayacağı ve anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı

Devamı

ihalede Tekliflerin Değerlendirmesine ilişkin Olarak, işin Personel çalıştırılmasına Dayalı Bir iş Olmad...

ihalede tekliflerin değerlendirmesine ilişkin olarak, işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olmadığı, tekliflerin buna göre verilmesi ve buna göre değerlendirileceğine ilişkin de bir düzenleme yer almadığı ve tekliflerin değerlendirilmesinde teklif içeriğinin ayrıştırılmasına gidilmeyeceği, bu tür ayrıştırmanın ancak teklifin aşırı düşük teklif açıklamasına konu edilebileceği hususları birlikte değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin teklifinin 696 sayılı KHK hükmüne uygun olmadığı gerekçe gösterilerek değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu 

Devamı

ihaleye Ait Aşırı Düşük Teklif Açıklama Dosyası Kapsamında Kullanılacak Aracın Akaryakıt Tüketimine, Aka...

ihaleye ait aşırı düşük teklif açıklama dosyası kapsamında kullanılacak aracın akaryakıt tüketimine, akaryakıt fiyatının ne kadar öngörüldüğüne ve akaryakıt giderinin nasıl hesaplandığına ilişkin bir belgenin bulunmadığı, bununla birlikte ilgili belgelerden yakıt dahil araç gideri için fiyat teklifi alındığının anlaşıldığı, söz konusu fiyat teklifi kapsamında birden fazla gider kaleminin bulunduğu, ayrıca ilgili fiyat teklifi ve eki tutanağın ikinci ikinci iddia kapsamındaki değerlendirmelerle uygun olmadığının anlaşıldığı, bu sebeple söz konusu belgelere dayanılarak gerçekleştirilen akaryakıt giderine yönelik tevsik işleminin ihale mevzuatına uygun bir belgelendirme olarak kabul edilemeyeceği

Devamı

ihalede şantiye şefi Elektrik Mühendisi için Net Asgari ücretin 2 Katı ücretin öngörüldüğü, Bir işçinin ...

ihalede şantiye şefi elektrik mühendisi için net asgari ücretin 2 katı ücretin öngörüldüğü, bir işçinin işverene olan maliyetini ifade eden tutar brüt asgari ücret olmakla birlikte, ilgili tutarın ihale tarihindeki asgari işçilik maliyetinin üzerinde olduğu, dolayısıyla elektrik mühendisi için belirlenen maliyetin ihale mevzuatına aykırı olmadığı, ancak montaj ve yer işçisi gideri için fiyat teklifi alındığının anlaşıldığı, ilgili fiyat teklifi kapsamında birden fazla gider kaleminin bulunduğu, ayrıca ilgili fiyat teklifi ve eki tutanağın ikinci ikinci iddia kapsamındaki değerlendirmelerle uygun olmadığının anlaşıldığı, bu sebeple söz konusu belgelere dayanılarak gerçekleştirilen işçilik giderine yönelik tevsik işleminin ihale mevzuatına uygun bir belgelendirme olarak kabul edilemeyeceği 

Devamı

Aşırı Düşük için Alınan Proforma Faturasında Ekteki Tutanağın “Ek-O.5 Maliyet/satış Tutarı Tespit Tutana...

Aşırı düşük için alınan proforma faturasında ekteki tutanağın “Ek-O.5 maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” olarak adlandırıldığı ve maliyete dayanarak açıklama yapılması durumuna ilişkin olarak doldurulduğu Bununla birlikte bahse konu proforma faturanın meslek mensubu tarafından kaşe ve imza altına alındığı, ilgili faturada belirtilen tutar toplamında hata bulunduğu

Devamı

Aşırı Düşükte  istekli Tarafından Sunulan Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağında Bahse Konu Girdilerin ...

Aşırı düşükte  istekli tarafından sunulan Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağında bahse konu girdilerin ağırlıklı ortalama birim maliyet/satış tutarının tespitinde esas alınan; “faturaya konu malın veya işin nevi” başlıklı sütunda ürüne yer verildiği fakat “fatura tarihi, fatura seri ve sıra no., faturayı düzenleyenin veya alıcının adı ve soyadı/ ticaret unvanı ve T.C. / vergi kimlik no.su” sütunlarının boş bırakıldığı, dolayısıyla faturaların Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağı (Ek-O.7)’ de belirtilen 3.geçici vergi beyanname dönemi içerisinde yer alıp almadığının ve anılan tutanakta yer alan ürünlerin ihale dokümanında istenilen özelliklerde olup olmadığının değerlendirilemeyeceği, tüm bu tespitler neticesinde isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilmesi 

Devamı

Aşırı Düşükte istenilen önemli Teklif Bileşeni Olarak Ulusal Bayram Günleri Ve Genel Tatil çalışması Dah...

Aşırı düşükte istenilen önemli teklif bileşeni olarak ulusal bayram günleri ve genel tatil çalışması dahil işçilik gideri ile Teknik Şartnamede nitelikleri belirtilen 1 adet çift kabin pikap arazi ara

Devamı

İdarece Gönderilen Aşırı Düşük Teklif Sorgulama Yazısında Belirlenen önemli Teklif Bileşenlerinin Amorti...

İdarece gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında belirlenen önemli teklif bileşenlerinin amortisman, kiralama, akaryakıt ve işçilik ücreti olarak belirlendiği, bu kapsamda açıklama sunulması

Devamı

idarece Aşırı Düşük Açıklama istenen Söz Konusu iş Kalemleri içerisinde Teklifte önemli Kabul Edilen Mal...

idarece aşırı düşük açıklama istenen söz konusu iş kalemleri içerisinde teklifte önemli kabul edilen maliyet bileşenlerinin açık ve tereddüde mahal vermeyecek şekilde belirlenerek teklifi sınır değeri

Devamı

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Hedeflenen Temel Amacın “işin Gerektiği şekilde Yapılmasına imkân Verec...

aşırı düşük teklif açıklamasında hedeflenen temel amacın “işin gerektiği şekilde yapılmasına imkân verecek sorumlu bir teklif hazırlanıp hazırlanmadığını tespit etmek” olduğu, bu çerçevede aşırı düşük

Devamı

 ihalede işçilik Giderinin Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında önemli Teklif Bileşeni Olarak Belirl...

 ihalede işçilik giderinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında önemli teklif bileşeni olarak belirlendiği  Teknik Şartname düzenlemelerinden ihale konusu iş kapsamında 7 personelin çalıştırılacağ

Devamı

İhale Teknik Şartnamesinde Bu iş Bünyesinde çalıştırılmak üzere Yüklenici 2006 Model Veya üzeri Olmak şa...

İhale Teknik Şartnamesinde Bu iş bünyesinde çalıştırılmak üzere yüklenici 2006 model veya üzeri olmak şartı ile en az 2 adet asgari 13 tonluk ve en az 4 adet asgari 5 tonluk taşıma kapasiteli kamyon c

Devamı

ihale Cetvelinde Akaryakıt Gideri Hesabının istekli Tarafından öngörülen Akaryakıt Sarfiyat Verileri Dik...

ihale cetvelinde akaryakıt gideri hesabının istekli tarafından öngörülen akaryakıt sarfiyat verileri dikkate alınarak yapıldığı görülmekle birlikte, bu akaryakıt sarfiyat verilerinin ne şekilde hesapl

Devamı

ihale Konusu işte Kullanılacak 6 Araca ilişkin Araç Sigorta Gideri Maliyet Cetveli Ve Eki Sigorta Acente...

ihale konusu işte kullanılacak 6 araca ilişkin araç sigorta gideri maliyet cetveli ve eki sigorta acentelerinden alınan poliçelerin sunulduğu görülmüştür. Ancak yukarıda aktarılan mevzuat açıklaması g

Devamı

İhale Konusu işte çalıştırılacak Araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Maliyetine ilişkin Olarak; TÜR...

İhale konusu işte çalıştırılacak araçların motorlu taşıtlar vergisi (MTV) maliyetine ilişkin olarak; TÜRMOB internet sitesinde yer aldığı anlaşılan MTV Hesaplama ekranı üzerinden yıllık tutarları göst

Devamı

Aşırı Düşükte Ek-O.7 Numaralı Tutanağın Son Veya Bir önceki Geçici Vergi Beyanname Dönemine ilişkin Olar...

Aşırı düşükte Ek-O.7 numaralı tutanağın son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi gerektiği buna göre ihale tarihinin 02.10.2023 olduğu dikkate alındığında, söz k

Devamı

Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarında Kullanılan Fiyat Tekliflerinin üzerinde ilgili Geçici Vergi Beyanname...

aşırı düşük teklif açıklamalarında kullanılan fiyat tekliflerinin üzerinde ilgili geçici vergi beyanname döneminin belirtilmesinin gerekli olmadığı, anılan bilginin ilgili tespit tutanağında yer aldığ

Devamı

Aşırı Düşük Savunmada Alınan Fiyat Teklifi üzerine Meslek Mensubu Tarafından “Bu Fiyat Teklifindeki Biri...

Aşırı düşük savunmada alınan fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../...

Devamı

ihale Aşırı Düşük Savunmasında Akaryakıt Girdisine ilişkin Olarak ihale Konusu işte Toplam Yapılacak Mes...

ihale aşırı düşük savunmasında akaryakıt girdisine ilişkin olarak ihale konusu işte toplam yapılacak mesafe bilgisinin ihale dokümanında belirtilen mesafelerle uyumlu olduğu görülmüş olmakla birlikte

Devamı

Aşırı Düşükte  Araçların Tek Tip Olmadığı, Bu Araçların Marka Ve Model Yılı Olarak Birbirinden Farklılık...

Aşırı Düşükte  araçların tek tip olmadığı, bu araçların marka ve model yılı olarak birbirinden farklılık gösterdiği, bu haliyle yalnızca tek bir marka ve model araç üzerinden belirlenen akaryakıt, tra

Devamı

Aşırı Düşük Savunmada  lastik Giderine ilişkin Olarak Sunulan Satış Tutarı Tespit Tutanağında Yasal Deft...

Aşırı düşük savunmada  lastik giderine ilişkin olarak sunulan satış tutarı tespit tutanağında yasal defter tasdik bilgilerine ilişkin ilk tabloda envanter defterinin tasdik tarihinin “*” olarak belirt

Devamı

 aşırı Düşük Teklif Açıklaması Talep Yazısında Belirtilen Araç Giderinden Neyin Kastedildiğinin Net Ve A...

 aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısında belirtilen araç giderinden neyin kastedildiğinin net ve anlaşılır bir şekilde belirtilmediği, ilgili yazıda sadece araç giderlerinin yazılmasının aracın

Devamı

Girdi Fiyatlarında Değişkenlikler Olduğu İdari Şartnameye Girdi Fiyatları ile Alakalı Fiyat Farkının Ekl...

Girdi fiyatlarında değişkenlikler olduğu İdari Şartnameye girdi fiyatları ile alakalı fiyat farkının eklenmesi gerektiği iddası

Devamı

Aşırı Düşük Ek-O.7 Nolu Maliyet/satış Tutarı Tespit Tutanağı incelendiğinde, Tutanağın “Ağırlıklı Ortala...

aşırı düşük Ek-O.7 nolu maliyet/satış tutarı tespit tutanağı incelendiğinde, tutanağın “Ağırlıklı ortalama birim satış tutarı” kısmında yer alan yurt içi satışlar kısmında hesaba kayıtlı olan ürün adı

Devamı

Yüklenici Tarafından ihale Konusu işte çalıştırılacak Personelin Yol Giderinin Sadece Servis ile Sağlanm...

yüklenici tarafından ihale konusu işte çalıştırılacak personelin yol giderinin sadece servis ile sağlanmasına ilişkin bir sınırlama getirilmediği, yüklenici tarafından bu giderin otobüs kartı, brüt yo

Devamı

ihale üzerinde Kalan istekli, Ekonomik Açıdan En Avantajlı 2. Teklif Sahibi Ve iddiaya Konu Ekonomik Açı...

ihale üzerinde kalan istekli, ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif sahibi ve iddiaya konu ekonomik açıdan en avantajlı üçüncü teklif sahibi istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları

Devamı

ihalelerde Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları ile Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Ve EKAP Veya D...

ihalelerde aşırı düşük teklif açıklamaları ile yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayf

Devamı