AŞIRI DÜŞÜK KARAR > KİK Yapım Aşırı düşük

Aşırı Düşük Savunmada Mazot Analiz Girdisi için Çevre Şehircilik Bakanlığının Birim Fiyatı Dikkate Alına...

aşırı düşük savunmada Mazot analiz girdisi için Çevre Şehircilik Bakanlığının birim fiyatı dikkate alınarak açıklama yapıldığı Tebliğ gereğince kamu kurum veya kuruluşlarınca ilan edilen fiyatlar üzerinden açıklama yapıldığı takdirde o yıl için geçerli cari fiyatlar üzerinden açıklama yapılmasının yeterli olduğu anlaşılmış olup idarenin motorin girdisi için verilen fiyatın Tebliğe uygun olmadığı yönündeki gerekçesi Genel Tebliğe uygun olmadığı ve ilgili isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının söz konusu gerekçelerle reddedilmesi işleminin yerinde olmadığı 

Devamı

Aşırı Düşük Açıklama istenilmesi Gereken iş Kalemleri/gruplarına ilişkin Sıralı Analiz Girdileri Listesi...

Aşırı düşük açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ilişkin sıralı analiz girdileri listesi ile sıralı analiz girdileri listesi kullanılmak suretiyle tutarı kâr ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilerek açıklama istenilecek ve istenilmeyecek analiz girdilerinin idare tarafından oluşturulması, bahse konu hususlar belirlenip hazırlandıktan sonra bu hususlara uygun bir şekilde teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden, analiz hazırlanan özel pozlara ait analiz girdilerinin ve miktarlarının gösterildiği analizlere de yer verilmek suretiyle, yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi gerektiği 

Devamı

Aşırı Düşük Savunmada Ek-O.6 Tutanağında Fatura Bilgileri Tablosunda Yer Alan 2023/3 Vergi Beyanname Dön...

Aşırı düşük savunmada Ek-O.6 tutanağında fatura bilgileri tablosunda yer alan 2023/3 vergi beyanname dönemine ilişkin 3 adet fatura bilgileri dikkate alındığında, başvuru konusu ihalede kullanılacak olan malzemenin en az 1/20’si kadar satış yapılması gereken oranı ve ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80 oranını karşıladığı, buna ek olarak idarece daha fazla faturanın sunulmasının istenmesi sonucunda istekli tarafından sunulan faturaların toplam tutarının, söz konusu malzemenin en az 1/20’si kadar satış yapılması gereken oranı karşıladığı ve %80 oranını etkilemediği, dolayısıyla idarenin yapmış olduğu işlemin fiyat teklifinde ve Ek-O.6 tutanağında yer alan tutarları değiştirmediği, sonuç olarak İş Ortaklığı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olduğunun tespit edimesi

Devamı

ihale Dokümanında Teklifi Sınır Değerin Altında Kalan isteklilerden Aşırı Düşük Teklif Açıklaması istene...

ihale dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması isteneceğinin belirtildiği, başvuru sahibinin teklif tutarının sınır değerin altında kalması nedeniyle idarenin “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması … aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması

Devamı

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat Ve Tesisat Biri...

aşırı düşük teklif açıklamasında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları ile * Yılı Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik İşlerine ait Birim Fiyat Listesinde ilan edilen birim fiyatların esas alındığı, netice itibariyle yıl rayiçlerinin kullanılmadığı hk

Devamı

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında idare Tarafından Gerçekleştirilen Yaklaşık Maliyet Hesabında Esas Alına...

aşırı düşük teklif açıklamasında idare tarafından gerçekleştirilen yaklaşık maliyet hesabında esas alınan mesafelerin kullanıldığı, idarece belirtilen mesafelerden daha düşük mesafe kullanarak açıklama yapılmadığı hk

Devamı

Aşırı Düşük Savunmasında iş Ortaklığının Açıklamasının ise çeşitli Nakliye Hesap Formüllerinde Rayiç De...

Aşırı Düşük savunmasında iş ortaklığının açıklamasının ise çeşitli nakliye hesap formüllerinde rayiç değerin altında taşıma katsayısı kullanımı nedeniyle uygun bulunmadığı

Devamı

Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları Uygun Bulunan istekliler Tarafından Açıklamalarında Kullanılan Kamu Kuru...

Aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunan istekliler tarafından açıklamalarında kullanılan kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış rayiç listelerinin sunulmadığı, idarece verilen analiz formatlarındaki girdi miktarları ile isteklilerce sunulan analizlerdeki girdi miktarlarının farklı olduğu iş kalemlerinin analizlerinde yer alan işçilik girdileri için yaklaşık maliyetle uyumlu olmayacak şekilde 10.008,00 TL fiyat öngörüldüğünden tekliflerinin reddedilmesi

Devamı

Aşırı Düşükte Aynı Girdinin Yaklaşık Maliyeti Oluşturan Birden Fazla iş Kalemi/grubunun Analizinde Yer A...

Aşırı düşükte aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının %3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılması gerektiği ve herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için her halükarda açıklama istenilmesi gerektiği, ancak idare tarafından hazırlanan aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısı ve eklerinde yukarıda belirtilen analiz girdisinin farklı iş kalemleri içerisinde hem açıklama istenilmeyecek olarak hem de açıklama istenilecek olarak belirtilmiş olmasının mevzuata aykırı olduğu, bu durumun isteklileri aşırı düşük teklif açıklamalarını hazırlama aşamasında tereddüde düşüreceği gibi inceleme ve değerlendirmenin de sağlıklı yapılmasına engel olacağı, bu itibarla teklifi sınır değerin altında kalan geçerli teklif sahibi isteklilerden mevzuata uygun olarak yeniden aşırı düşük teklif açıklaması talep edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.” gerekçesine yer verilerek tekrar düzeltici işlem belirlenmesine ait karar

Devamı

Aşırı Düşük Analizlerde Yer Alan Aylık işçilik Girdileri için Saatlik işçilik Girdileri için ise 44,48 T...

Aşırı düşük analizlerde yer alan aylık işçilik girdileri için saatlik işçilik girdileri için ise 44,48 TL fiyat öngörüldüğünden işçilikler için ihale tarihinde yürürlükte olan asgari ücretin altında fiyat kullanılmadığı

Devamı

ihale Komisyonu Kararı ile Ekonomik Açıdan En Avantajlı ikinci Teklif Sahibi istekli Olarak Belirlendiği...

ihale komisyonu kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği Kurul kararı ile aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmayarak değerlendirme dışı bırakılan İş Ortaklığına ait teklif ile arasında bir fiyat farkı bulunmasının tabii olduğu ancak geçerli bir teklif ile geçersiz bir teklifin kıyaslanamayacağı ve salt buradan hareketle kamunun zarara uğratıldığından bahsedilemeyeceği ayrıca idarece daha önce belirlenmiş olan yaklaşık maliyetin hatalı veya yüksek belirlenmiş olduğuna ve bu bağlamda başvuru sahibi isteklinin teklifinin kabul edilebilir nitelikte olmadığına ilişkin bir tespitinin bulunmadığı hususları göz önüne alındığında, idarenin takdir yetkisini başvuru konusu ihalenin iptali yönünde kullanmasında kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından mevzuata uygunluk bulunmadığı, dolayısıyla ihalenin iptali kararının iptal edilmesi gerektiği 

Devamı

ihalede Fiyat Teklifleri üzerindeki Beyanın Eksik Ve Hatalı Olduğu Fiyat Tekliflerinin Son Geçici Vergi ...

ihalede Fiyat teklifleri üzerindeki beyanın eksik ve hatalı olduğu fiyat tekliflerinin son geçici vergi beyanname dönemine ait olmadığı, fiyat tekliflerinin usulünce düzenlenmiş ve onaylanmış tutanaklara dayanmadığı, tevsik edici belgelerin eklenmediği, tutanakların ekinde mükellef ve meslek mensubunu tevsik eden belgelerin bulunmadığı hk (içme ve kullanma suyu temini amacıyla su sondaj kuyusu açılması ve diğer imalatlar yapım işi 17 nolu hakkediş bedeli” konulu faturayı sunduğu, sunulan faturanın mal satışına ilişkin bir fatura değil hakedişe ilişkin fatura olduğu, fatura tutarının da açıklamaya konu mal kalemi girdi tutarından farklı olduğu, bu bağlamda söz konusu faturanın bu haliyle aşırı düşük teklif açıklamasında tevsik edici belge olarak kullanılamayacağı)

Devamı

idarece Aşırı Düşük Teklif Açıklama isteme Yazısı Ekinde Gönderilen Analiz Formatlarının Birebir Kullanı...

idarece aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısı ekinde gönderilen analiz formatlarının birebir kullanıldığı, analiz formatlarında belirtilen miktarların aynen alındığı, söz konusu analizlerin içerisinde yer alan ve açıklama istenilmeyen analiz girdilerinin karşısında “açıklama istenilmedi” bilgisine yer verildiği, diğer girdilerin karşısına hangi kamu kurum ve kuruluşunun rayiçlerinin kullanıldığının belirtildiği görülmüştür. Analizlerde yer alan işçilik girdilerinin karşısında 2023 yılı 2. dönem asgari işçilik ücretinin kullanıldığının ifade edildiği ve asgari saatlik ücretin 67,00 TL/saat olarak kullanıldığı, 2023 yılı 2. dönemi için asgari saatlik ücretin 13.414,50/30/7,5 = 59,62 TL olduğu belirlendiği

Devamı

Yapım ihalesi Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarında Poz Numaralı Motorin Girdisi için Çevre Şehircilik Ve İ...

Yapım ihalesi aşırı düşük teklif açıklamalarında poz numaralı Motorin girdisi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan rayiç fiyatı kullanıldığından ayrıca belge sunulmasına gerek bulunmadığı hk

Devamı

ihalede istekli Tarafından Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının Sunulmasına Ve Sunulan Aşırı Düşük Teklif Aç...

ihalede istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamasının sunulmasına ve sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesine imkân tanımadığı nitekim ihale dokümanında sürücülerin yol ve yemek maliyetine ilişkin bir düzenleme bulunmamasına rağmen idare tarafından söz konusu maliyetin de açıklanması istenildiği ve istekliler tarafından farklı farklı açıklamalarda bulunulması

Devamı

Yapım Aşırı Düşük Savumasında Malzeme Giderleri için Alınan Fiyat Tekliflerinin ihale Mevzuatına Uygun O...

Yapım Aşırı düşük savumasında malzeme giderleri için alınan fiyat tekliflerinin ihale mevzuatına uygun olmadığının tespit edildiği hususu da dikkate alındığında, söz konusu belgelere dayanılarak gerçekleştirilen aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı

Devamı

ihale üzerinde Bırakılan istekli Tarafından Sunulan Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarının İhale Genel Tebli...

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının İhale Genel Tebliği’nin ilgili maddesinde belirtilen yöntemlere göre usulüne uygun olarak yapılmadığı, açıklamaların sadece beyana dayalı olduğu, bir başka anlatımla açıklama kapsamında beyan edilen giderlere dayanak teşkil eden Kamu İhale Genel Tebliği açıklamalarına uygun tevsik edici belgelerin sunulmadığı görüldüğünden anılan istekli tarafından sunulan açıklamaların iddia konusu teklif bileşenleri yönünden kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı 

Devamı

ihaleye Ait İdari Şartname’de iş Deneyim Kriterlerine ilişkin Olarak, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları...

ihaleye ait İdari Şartname’de iş deneyim kriterlerine ilişkin olarak, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan C/II grubu işler ile yapılacak işe benzer nitelikteki işlerin ve makine mühendisliğine ait mezuniyet belgelerinin benzer iş olarak kabul edileceği

Devamı

Aşırı Düşükte Kamu Kurum Ve Kuruluşlarınca Yayımlanmış Birim Fiyatlar ile Uyumlu Olmayan iş Kalemleri (ö...

Aşırı düşükte kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanmış ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemler

Devamı

Aşırı Düşükte Kâr Ve Genel Gider Hariç Analiz Toplamının %3’üne Eşit Veya Altında Olması Nedeniyle Sorgu...

Aşırı düşükte kâr ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kâr ve genel gide

Devamı

Aşırı Düşük Sıralı Analiz Girdileri Listesi Kullanılarak Tutarı Kâr Ve Genel Gider Hariç Analiz Toplamın...

Aşırı Düşük sıralı analiz girdileri listesi kullanılarak tutarı kâr ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdilerinin tespit edilmesi, yaklaşık maliyeti

Devamı

Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması öngörülen ihalelerde Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması Sırasında Her Bir iş...

Aşırı düşük teklif sorgulaması öngörülen ihalelerde yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında her bir iş kalemi/grubunun yaklaşık maliyete oranının tespit edilmesi gerektiği, yaklaşık maliyeti oluştur

Devamı

Aşırı Düşükte iş Kalemlerinin Analizlerinde Yer Alan Malzeme + İşçilik Toplamının 1,5 Katı şeklindeki Gi...

Aşırı düşükte iş kalemlerinin analizlerinde yer alan Malzeme + İşçilik Toplamının 1,5 Katı şeklindeki girdilerin iş kalemlerinin diğer girdilerine oran/kat nispetinde dağıtılması, diğer bir anlatımla

Devamı

İhalede Açıklama istenilecek Paçal/özel iş Kalemlerine Ait Temel Girdilerin Cins Ve Miktarlarının Göster...

İhalede açıklama istenilecek paçal/özel iş kalemlerine ait temel girdilerin cins ve miktarlarının gösterildiği analiz formatları ve açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesinin sınır değer altı

Devamı

Aşırı Düşük Savunmasında iş Kalemine ilişkin Hazırlanan Analiz Formatının Temel Analiz Girdilerine Kadar...

Aşırı düşük savunmasında iş kalemine ilişkin hazırlanan analiz formatının temel analiz girdilerine kadar ayrıştırılmaması

Devamı

ihalede Sunulan Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları Kapsamında Açıklama istenilen Analiz Girdisi Niteliğinde...

ihalede sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında açıklama istenilen analiz girdisi niteliğinde olan Ariyet Kazısı nakliye girdisine ilişkin olarak yapılan hesaplamada 36.61 TL olarak bulunma

Devamı

 idare Tarafından Teklifi Aşırı Düşük Olarak Tespit Edilen isteklilerden ihale üzerinde Bırakılana Tebli...

 idare tarafından teklifi aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden ihale üzerinde bırakılana tebliğ tarihli yazı gönderildiği ve anılan istekliden aşırı düşük teklif açıklamalarını sunmasının is

Devamı

Nakliye Bitüm Ve Poz Numaralı Analiz Girdileri için Açıklama istenilecek Girdi Olarak Belirlendiği Benze...

Nakliye Bitüm ve poz numaralı analiz girdileri için açıklama istenilecek girdi olarak belirlendiği benzer şekilde poz numaralı iş kalemlerinde de bir takım analiz girdileri için hatalı şekilde açıklam

Devamı

İdarenin ihale için Vermiş Olduğu Analiz Girdilerinin Değiştirildiği Kamu Rayiçleri Kullanılarak Yapılan...

İdarenin ihale için vermiş olduğu analiz girdilerinin değiştirildiği kamu rayiçleri kullanılarak yapılan açıklamada liste sunulmadığı farklı vasıfta işçinin bulunduğu ihalede ayrı nitelik ve beceriye

Devamı

ihalede Aşırı Düşük Teklif Açıklama Talep Yazısı Ekinde Verilen Tablolarda Temel Analiz Girdilerine (işç...

ihalede aşırı düşük teklif açıklama talep yazısı ekinde verilen tablolarda temel analiz girdilerine (işçilik, malzeme, makine, diğer) kadar cinsleri belirlenen analiz girdi miktarlarının ayrı ayrı ver

Devamı

Açıklama istenilen Analiz Girdilerinden Olan Stabilize Dolgu Malzemesi, Asfalt Robotu Ve 4x2 Kombine Te...

açıklama istenilen analiz girdilerinden olan stabilize dolgu malzemesi, asfalt robotu ve 4x2 kombine temizlik aracı için üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin dayanağı olan tutanakların 2023 y

Devamı

İhale Konusu işte Kullanılacak Olan Araçların MTV, Muayene Ve Egzoz Emisyon Pulu Giderlerine Yönelik Ola...

İhale konusu işte kullanılacak olan araçların MTV, muayene ve egzoz emisyon pulu giderlerine yönelik olarak, araçların kapasiteleri ve model yılına uygun şekilde MTV(otobüsler için), muayene ve egzoz

Devamı

İş Ortaklığı Tarafından ihalede Analiz Formatında Hazırlanan i iş Makineleri için Teklif Edilen Tutarın ...

İş ortaklığı tarafından ihalede analiz formatında hazırlanan i iş makineleri için teklif edilen tutarın yabancı para birimi  Euro cinsinden Türk Lirasına çevrilirken döviz kurunun kullanıldığı döviz c

Devamı

Aşırı Düşük Savunmada iş Kalemlerine ilişkin Fiyat Tekliflerinin Ekinde Sunulan Ek O Satış Tutarı Tespit...

Aşırı düşük savunmada iş kalemlerine ilişkin fiyat tekliflerinin ekinde sunulan Ek O satış tutarı tespit tutanaklarının son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olmadığının tespit e

Devamı

Aşırı Düşük Savunma Analizlerinde Gerekli Girdilere Yer Verildiği Ve işçilik Girdilerinin Tamamı için Aç...

Aşırı düşük savunma analizlerinde gerekli girdilere yer verildiği ve işçilik girdilerinin tamamı için açıklama istenildiği itiraz konusu iş kalemleri kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiy

Devamı

İdarece isteklilere Gönderilen Aşırı Düşük Teklif Sorgulama Yazısının Ekinde Yer Verilen Analiz Formatla...

İdarece isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısının ekinde yer verilen analiz formatlarında açıklama istenilen iş kalemlerine ait analiz girdilerine istekliler tarafından bir bedel ö

Devamı

Bir Kamu Kurum Ve Kuruluşuna Ait iş Kaleminin Analizinin Girdi Ve Miktarlarının özel/paçal iş Kalemlerin...

bir kamu kurum ve kuruluşuna ait iş kaleminin analizinin girdi ve miktarlarının özel/paçal iş kalemlerinin analizinde kullanılmasına yönelik bir zorunluluğun kamu ihale mevzuatında bulunmadığı da dikk

Devamı

Yapım Aşırı Düşük Savunmasında Hazır Beton Harçları  Girdisine ilişkin Olarak Fiyat Teklifi Alınan Yerle...

Yapım aşırı düşük savunmasında hazır beton harçları  girdisine ilişkin olarak fiyat teklifi alınan yerler ile ihale konusu işin yapılacağı yer olan * arasındaki mesafenin, yüklü kamyonların hız kapasi

Devamı

idarece Aşırı Düşük Açıklama istenilen Tesisat iş Kalemlerinden Malzeme Ve Montaj Bedelini Ayrı Ayrı içe...

idarece Aşırı düşük açıklama istenilen tesisat iş kalemlerinden malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı içeren iş kalemlerinin de idarece belirlendiği, ancak bu vb. iş kalemlerinin malzeme ve montaj kısı

Devamı

İhalede istenilen Aşırı Düşük Savunmada isteklinin Açıklaması Kapsamında Sunmuş Olduğu Fiyat Tekliflerin...

İhalede istenilen Aşırı düşük savunmada isteklinin açıklaması kapsamında sunmuş olduğu fiyat tekliflerinde yer alan girdilerin Teknik Şartnamede özellikleri belirtilmiş olan girdiler olduğu beyan edil

Devamı

ihalede özel Pozlara ilişkin Analiz Girdileri Ve Miktarlarının Gösterildiği Analiz Formatlarının Yukarıd...

ihalede özel pozlara ilişkin analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının yukarıda belirtildiği şekliyle hazırlanarak aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ekinde gönderilmek sure

Devamı

Yükleyici Analiz Girdisi Açıklama istenilen Analiz Girdileri Listesinde Yer Almakla Birlikte Analiz Form...

yükleyici analiz girdisi açıklama istenilen analiz girdileri listesinde yer almakla birlikte analiz formatlarında oluşturulan bu farklılığın aşırı düşük teklif açıklaması yapacak istekliler arasında t

Devamı

ihalede Açıklanması Gereken Analiz Girdileri ile Açıklanması istenilmeyen Analiz Girdileri Belirlenirken...

ihalede açıklanması gereken analiz girdileri ile açıklanması istenilmeyen analiz girdileri belirlenirken iş kalemini oluşturan girdilerden hangisinin açıklanması gerektiği belirlenirken, “sıralı anali

Devamı

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında iş Kalemine Ait Analizlerin Bölge Müdürlüğü Tarafından Hazırlan...

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında iş kalemine ait analizlerin Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlandığı ve projeye özel olduğu daha önceden başka yerlerde kullanılmamış olduğundan iş kalemine ait

Devamı

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında isteklinin Açıklama istenilen Yedi Adet Paçal iş Kalemi içinde Yer Alan...

aşırı düşük teklif açıklamasında isteklinin açıklama istenilen yedi adet paçal iş kalemi içinde yer alan tüm işçilik girdileri için “15 90” TL öngördüğü bu tutarın da yukarıda da bahsi geçtiği üzere  

Devamı

ihalede istenilen Analiz Girdileri Arasında Yer Alan Ve Yapılan incelemeler Neticesinde Resmi Rayici Olm...

ihalede istenilen analiz girdileri arasında yer alan ve yapılan incelemeler neticesinde resmi rayici olmadığı anlaşılan kamyon analiz girdisi fiyatı için kendi malı olan kamyonun satın alma bedelinin

Devamı

Aşırı Düşük Açıklaması istenilen Analiz Girdileri Arasında Yer Alan “kamyon” Girdi Fiyatının Tevsiki içi...

Aşırı düşük açıklaması istenilen analiz girdileri arasında yer alan “kamyon” girdi fiyatının tevsiki için kendi malı olan kamyonun satın alma bedelinin kullanıldığı, bu bedelin idare tarafından verile

Devamı

İdari Şartname Düzenlemesinin ihaleye Katılımda Yeterlik Belgelerinin Sunulmasında Aranılacak Kriterlere...

İdari Şartname düzenlemesinin ihaleye katılımda yeterlik belgelerinin sunulmasında aranılacak kriterlere yönelik olduğu ve dolayısıyla aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan ve fiyat teklifl

Devamı

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Sunduğu Belgelere Dayanak Teşkil Eden Belgelerde Yapılan Tahrifat Neden...

aşırı düşük teklif açıklamasında sunduğu belgelere dayanak teşkil eden belgelerde yapılan tahrifat nedeniyle geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminin mevzuata uygun olmadığı 1

Devamı

Aşırı Düşük Savunmada Araç Bakım Giderine ilişkin Olarak, Araçlar Yeni Olduğu için Sadece 1 Araç için 10...

Aşırı düşük savunmada Araç bakım giderine ilişkin olarak, araçlar yeni olduğu için sadece 1 araç için 10.000,00 TL, 4 araç için 40.000,00 TL, 2 yıl için 80.000 TL giderin olacağı şeklinde bir hesaplam

Devamı