AŞIRI DÜŞÜK KARAR > Aşırı düşük Hizm Mahk

ihale Uhdesinde Kalan Davacıların Oluşturduğu is Ortaklığının Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları Kapsamında...

ihale uhdesinde kalan davacıların oluşturduğu is ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunduğu  açıklama yazısında, MTV giderine yönelik olarak Cumhurbaşkanı Kararı'nda motorlu taşıtlar vergisine uygulanmak üzere %61,5 oranında katsayının belirlendiği, dava konusu ihale kapsamında 2017 model araç çalıştırılacağının belirtildiği, 1-6 yas kategorisinde 36-45 kişiye kadar olan otobüslerin 2022 MTV tutarının 5.292,00-TL olduğu, davacılar tarafından 2023 yılı için MTV tutarının %61,5 artış oranıyla 8.543,35-TL olarak hesaplandığı ve ihale konusu iste çalıştırılacak 17 araç için toplam 145.236,95-TL MTV gideri hesaplandığının görüldüğü, ancak 30/12/2022 tarih ve 32059 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 55 seri nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nde 1-6 yas kategorisinde 36-45 kişiye kadar olan otobüslerin 2023 yılı MTV tutarının 8.546,00-TL olarak açıklandığı, dolayısıyla MTV'ye ilişkin maliyetin araç bası 8.546,00-TL olmak üzere 17 araç için 145.282,00-TL olması gerekirken davacılar tarafından araç bası 8.543,35-TL olmak üzere 145.236,95-TL olarak eksik hesaplandığı anlaşıldığı  itirazen şikâyet başvurusunun uygun bulunmasına dair Kurul kararında hukuka aykırılık, söz konusu Kurul kararının anılan iddiaya ilişkin kısmının iptali yönündeki  Mahkeme kararının bu kısmında ise hukuki isabet bulunmamaktadır gerekçelerle Mahkemes kararının kısmen bozulmasına ait karar (Danıştay Kararlı)

Devamı

Aşırı Düşük Savunmada  MTV'ye ilişkin Maliyetin Eksik Hesaplandığının Belirtildiği Görülmüş ise De H...

Aşırı düşük savunmada  MTV'ye ilişkin maliyetin eksik hesaplandığının belirtildiği görülmüş ise de hangi kapsamda eksik hesaplandığının belirtilmediği ayrıca araç muayene gideri için Tebliğ gereği

Devamı

İhalede  Sunulan  Ek-0.5 Maliyet Tutarı Tespit Tutanaklarındaki Söz Konusu Hatalar  Fiyat Teklifinde Yer...

İhalede  sunulan  Ek-0.5 maliyet tutarı tespit tutanaklarındaki söz konusu hatalar  fiyat teklifinde yer alan hangi girdiyi açıkladıkları hususunda bir belirsizliğe yol açacak nitelikte olmadığından,

Devamı

ihalede Sunulan Açıklama içerisinde Sigorta Giderine ilişkin Sunulan Belgeler incelendiğinde, Taşıma işi...

ihalede sunulan açıklama içerisinde sigorta giderine ilişkin sunulan belgeler incelendiğinde, taşıma işinde kullanılacak araçların kiralanmasına ilişkin olarak sunulan "fiyat Teklifidir" başlıklı evra

Devamı

Aşırı Düşükte Araçların Yapacağı Mesafeye ilişkin Günlük 100 Km Mesafe Hesabının Somut Herhangi Bir Veri...

Aşırı düşükte Araçların yapacağı mesafeye ilişkin günlük 100 km mesafe hesabının somut herhangi bir veriye dayandırılmadığı, bu konuda yeterli bir açıklamaya da yer verilmemesi

Devamı

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Sunulan Sigorta Maliyet Analizinde Bir Yıllık öngörülen Sigorta...

Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan sigorta maliyet analizinde bir yıllık öngörülen sigorta ve kasko bedelinin, ikinci yıl ve üçüncü yıl bakımından ihale tarihi itibarıyla en son açıklanm

Devamı

İhalede Teklifte önemli Olduğu Tespit Edilen Bileşenler ile ilgili Aşırı Düşük Teklif Açıklaması istenme...

İhalede teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili aşırı düşük teklif açıklaması istenmesine ilişkin yazıda isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerin

Devamı

Aşırı Düşük Savunmada 3.ncü Kişilerden Alınan Fiyat Tekliflerinin, Teklife Konu Alanda Faaliyet Gösteren...

Aşırı düşük savunmada 3.ncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin, teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerektiği ihale üzerinde bırakılan şirketin Sicil Gazetesinde şirketin faaliyet

Devamı

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması istenilmesi üzerine Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Yapan isteklilerden, Yet...

aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi üzerine aşırı düşük teklif açıklaması yapan isteklilerden, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan istekli

Devamı

Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarının Nasıl Yapılacağına ilişkin Ayrıntılı Düzenlemelerinde 3 Ncü Kişiden T...

aşırı düşük teklif açıklamalarının nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı düzenlemelerinde 3 ncü kişiden teklif alınmak suretiyle yapılacak açıklamalarda teklif veren ile teklif alanın aynı adreste faal

Devamı

ihaledeki Aşırı Düşük Savunmasında Aracın Garantisinin Devam Ettiğine Dair şasi üreticisi Tarafından Ver...

ihaledeki aşırı düşük savunmasında Aracın garantisinin devam ettiğine dair şasi üreticisi tarafından verilmesi gereken yazı ile imalatçının şasi kamyon üreticisinin onaylı üst yapıcısı olduğununa iliş

Devamı

ihalede önemli Teklif Bileşeninin *olduğu Aşırı Düşük Teklif Sorgulama Yazısında Yapılacak ilaçlamada Ku...

ihalede önemli teklif bileşeninin *olduğu Aşırı Düşük Teklif Sorgulama yazısında yapılacak ilaçlamada kullanılacak ilaçların teknik spektleri miktarı ve uygulama şekli ile kapalı ve açık alanların m2

Devamı

İdarenin Yaklaşık Maliyete ilişkin Hesabı Böyle Olmasına Karşın Yaklaşık Maliyet Hesaplamasına Esas Alın...

İdarenin yaklaşık maliyete ilişkin hesabı böyle olmasına karşın yaklaşık maliyet hesaplamasına esas alınan akaryakıt miktar tablosunda Aracın yakıt hesabında belirtildiği şekilde “litre/metre” üzerind

Devamı

ihale şartnamesinde Gıda Malzemeleri  'Dondurulmuş Gıda Grubu Bölümünde Kullanılacak Olan Dondurulmu...

ihale şartnamesinde Gıda Malzemeleri  'Dondurulmuş Gıda Grubu bölümünde kullanılacak olan dondurulmuş ürünler arasında 'dondurulmuş bezelye dondurulmuş taze fasulye ve dondurulmuş milföy hamur

Devamı

İhale üzerinde Bırakılan istekli Tarafından Sunulan işletme Kayıt Belgesinin İdari Şartname Maddesinde B...

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan işletme kayıt belgesinin İdari Şartname maddesinde belirtilen kriterleri karşılamadığı söz konusu madde içeriğinde belge içerisinde faaliyet konusun

Devamı

ihale itirazen şikâyet Başvurusunda Yer Alan Ve Davacının Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının Uygun Olmadığ...

ihale itirazen şikâyet başvurusunda yer alan ve davacının aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı yönünden yapılan değerlendirmede de iddialar yerinde bulunmuş olup buna rağmen başvuru sahibin

Devamı

Uyuşmazlıkta Aşırı Düşük Teklif Açıklama Talebi Kapsamında ihale Konusu işte çalıştırılacak Araçların Ya...

Uyuşmazlıkta aşırı düşük teklif açıklama talebi kapsamında ihale konusu işte çalıştırılacak araçların yakıt tüketimini gösterir belge olarak davacıya ait firma tarafından teklif edilen  araçlar için y

Devamı

ihale Teklifi Oluşturan Maliyet Bileşenlerine ilişkin üçüncü Kişilerden Fiyat Teklifi Alınması Durumunda...

ihale teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tut

Devamı

İstekliler Tarafından Yapılacak Aşırı Düşük Teklif Açıklamasına Esas Olacak önemli Teklif Bileşenlerinin...

İstekliler tarafından yapılacak aşırı düşük teklif açıklamasına esas olacak önemli teklif bileşenlerinin belirtilmesinin yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca zorunlu olmasına rağmen, somut uy

Devamı

Aşırı Düşük Teklif Sorgulama Yazısında Bütün Personel Giderlerinin Değil Yalnızca şoför Giderlerinin Açı...

Aşırı düşük teklif sorgulama yazısında bütün personel giderlerinin değil yalnızca şoför giderlerinin açıklanması istendiği ve şoförlerin de yalnızca standart mavi renkli iş elbisesiyle donatılmaları g

Devamı

Sunulan Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları incelendiğinde  Araçlarının Yakıt Giderlerinin Açıklanmasına Yön...

sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde  araçlarının yakıt giderlerinin açıklanmasına yönelik olarak; ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak araç ile 1 adet görüntüleme aracının yakı

Devamı

Aşırı Düşük Teklif Sorgulama Yazısında Bütün Personel Giderlerinin Değil Yalnızca şoför Giderlerinin Açı...

Aşırı düşük teklif sorgulama yazısında bütün personel giderlerinin değil yalnızca şoför giderlerinin açıklanması istendiği ve şoförlerin de yalnızca standart mavi renkli iş elbisesiyle donatılmaları g

Devamı

Kamu İhale Genel Tebliğinin Yukarıda Yer Verilen Hükmüne Göre, Malzemeli Yemek Hizmeti Alımı ihalelerine...

Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda yer verilen hükmüne göre, malzemeli yemek hizmeti alımı ihalelerine ilişkin teknik şartnamelerde, en az iki haftalık örnek menü düzenlemesinin yapılacağı, bu kural

Devamı

İhaledeki Aşırı Düşük Savunmada istekli Tarafından Onaylanan Belgenin Sunulduğu Ancak Söz Konusu Firmala...

İhaledeki aşırı düşük savunmada istekli tarafından onaylanan belgenin sunulduğu ancak söz konusu firmaların araçların yetkili servisi olduğuna yönelik herhangi bir belgelendirme yapılmadığı, belge üze

Devamı

Kâr Hariç Yaklaşık Maliyetin Altında Kalan Teklif Fiyatlarının Aşırı Düşük Kabul Edilerek, Aşırı Düşük T...

kâr hariç yaklaşık maliyetin altında kalan teklif fiyatlarının aşırı düşük kabul edilerek, aşırı düşük teklif olarak belirlenen isteklilerden teklif bileşenlerine ilişkin olarak açıklama istenmesi ger

Devamı

Her Ne Kadar Davacı Tarafından Kullanılacak Yazılımın Kendilerine Ait Olduğu, Bu Nedenle Yazılım Maliyet...

Her ne kadar davacı tarafından kullanılacak yazılımın kendilerine ait olduğu, bu nedenle yazılım maliyetleri bileşenine ait gider öngörülmediği belirtilmekte ise de, kendisi tarafından üretilmiş olsa

Devamı

ifade Edilen Bir Tarifeye Ve Tarife Bedeline ilişkin indirim Uygulama, Fatura Kesme Hakkı Ve Yetkisinin ...

ifade edilen bir tarifeye ve tarife bedeline ilişkin indirim uygulama, fatura kesme hakkı ve yetkisinin olduğunun kabulü ile telsiz yıllık kullanım ücretinin anılan Kanun ekli ücret tarifesinde göster

Devamı

Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarının Sınır Değer Tespiti Ve Aşırı Düşük Teklifler Maddesinde Yer Alan Açık...

Aşırı düşük teklif açıklamalarının Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler maddesinde yer alan açıklamalara uygun olduğu tespiti yapıldıktan sonra ek bir araştırma yapılmasına ve bilgi/belge iste

Devamı

Sınır Değer Tespiti Ve Aşırı Düşük Teklifin Değerlendirilmesi Konusunda ise; Uyuşmazlık Konusu ihale  Ge...

Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifin değerlendirilmesi konusunda ise; uyuşmazlık konusu ihale  gerçekleştirilmiş, davacı tarafından çorba yapımında kullanılacak malzemelere ilişkin birim fiyatl

Devamı

Davacı şirket Tarafından Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının Yapıldığı Ve ihaleyi Gerçekleştiren idarenin A...

davacı şirket tarafından aşırı düşük teklif açıklamasının yapıldığı ve ihaleyi gerçekleştiren idarenin aktif yüklenicisi olunması nedeniyle maliyetinin olmadığının her bir iddiaya ilişkin ayrı ayrı be

Devamı

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Açıklaması istenilen is Kalemlerinden Fiyat Teklifi ile Açıklan...

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında açıklaması istenilen is kalemlerinden fiyat teklifi ile açıklanan 18 is kaleminden 14'ünün ortağı olduğu tüzel kişiliği haiz sermaye şirketinden aldığı fiy

Devamı

Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarının Mevzuata Uygun Olmadığı idari şartname şartları Kapsamında irtibatın ...

aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı idari şartname şartları kapsamında irtibatın sağlanması amacıyla kullanılacak hususlarına ilişkin kısmının iptali hk

Devamı

Davacı şirket Tarafından Analizlerde Motorin Girdisine Yönelik Yapılan Açıklamaların Yeterli Olduğu Anla...

davacı şirket tarafından analizlerde motorin girdisine yönelik yapılan açıklamaların yeterli olduğu anlaşıldığından, davacı şirketin teklifinin mazot girdisi için ihale tarihi itibarıyla * ilinde geçe

Devamı

Şirketi İş Ortaklığı Tarafından Sunulan Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarında Birinci Grupta Yer Alan  Çim ...

Şirketi İş Ortaklığı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarında birinci grupta yer alan  Çim Biçme Traktörü, Sırtta Taşınır Üfleme ve Emme Makinesi, Çit Kesme Makinesi, Benzinli Kırıcı Deli

Devamı

Davacı şirket Tarafından Analizlerde Motorin Girdisine Yönelik Yapılan Açıklamaların Yeterli Olduğu Anla...

davacı şirket tarafından analizlerde motorin girdisine yönelik yapılan açıklamaların yeterli olduğu anlaşıldığından, davacı şirketin teklifinin mazot girdisi için ihale tarihi itibarıyla * ilinde geçe

Devamı

Aşırı Düşük Teklif Belirlenmesinde Kullanılan Sınır Değer Formülü için Esas Alınması Gereken Tutarın Yak...

aşırı düşük teklif belirlenmesinde kullanılan sınır değer formülü için esas alınması gereken tutarın yaklaşık maliyetin %60’ı ile yaklaşık maliyetin %100’ü arasında kalan teklifler üzerinden hesaplana

Devamı

Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarının Mevzuata Uygun Olmadığı idari şartname şartları Kapsamında irtibatın ...

aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı idari şartname şartları kapsamında irtibatın sağlanması amacıyla kullanılacak hususlarına ilişkin kısmının iptali hk

Devamı

Şirketi İş Ortaklığı Tarafından Sunulan Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarında Birinci Grupta Yer Alan  Çim ...

Şirketi İş Ortaklığı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarında birinci grupta yer alan  Çim Biçme Traktörü, Sırtta Taşınır Üfleme ve Emme Makinesi, Çit Kesme Makinesi, Benzinli Kırıcı Deli

Devamı

iş Ortaklığı Tarafından Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Kazıdan çıkan Hafriyatın Nakli için İda...

iş ortaklığı tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında kazıdan çıkan hafriyatın nakli için İdare tarafından  Şti. adına düzenlenmiş “Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım

Devamı

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasındaki Poz Numaralarından Birim Fiyatın Hangi Kamu Kurum Ve Kuruluşuna Ait O...

aşırı düşük teklif açıklamasındaki poz numaralarından birim fiyatın hangi kamu kurum ve kuruluşuna ait oldukları kolaylıkla anlaşılabileceğinden, müdahil şirket tarafından yapılan aşırı düşük teklif a

Devamı

ihaleyi Gerçekleştiren idare Tarafından Poz Numarası Verilip Bu Poza ilişkin Nakliye Hesaplama Formülü B...

ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından poz numarası verilip bu poza ilişkin nakliye hesaplama formülü bilgisine yer verilmediğinden, açıklama istenen iş kalemlerine ilişkin DSİ tarafından yayınlanan

Devamı

Aşırı Düşük iş Kalemlerine Konu işlerin Temini Ve Yerleştirilmesi Analiz Girdisi içinde Bulunan Yerine Y...

aşırı düşük iş kalemlerine konu işlerin temini ve yerleştirilmesi analiz girdisi içinde bulunan yerine yerleştirme kısmının esaslı işçilik ve malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen nitelikt

Devamı

ihalede Aşırı Düşük Açıklama Kapsamında Sunulan Analiz Girdisinde Kendi Malı Asfalt Kazıma Makinesi Edin...

ihalede aşırı düşük açıklama kapsamında sunulan analiz girdisinde kendi malı asfalt kazıma makinesi edinim bedeli ile açıklanabilmesi için kendi malı olan asfalt kazıma makinesinin idare tarafından ve

Devamı

 her Ne Kadar İdare Mahkemesi Kararında idare Tarafından ihalede istenilen Makinelerin özellikler Bakımı...

 her ne kadar İdare Mahkemesi kararında idare tarafından ihalede istenilen makinelerin özellikler bakımından daha üst seviyede olmasının ve bu yönde seçenekler sunulmasının bu makinelerin idare tarafı

Devamı

ihale üzerinde Bırakılan istekli Ve Ekonomik Açıdan En Avantajlı ikinci Teklif Sahibi isteklinin Aşırı D...

ihale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarına yönelik olarak yapılan, ilgili nakliye girdisinin idarenin açıklama i

Devamı

isteklilerin Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Sunacakları Analizlere Dayanak Teşkil Eden Belgele...

isteklilerin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunacakları analizlere dayanak teşkil eden belgeler olarak, "üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri"nin sayılmış olması karşısında, Tebliğ'

Devamı

İhale Aşırı Düşük Savunması için isteklinin Teklif Aldığı  Firma Ortakları ile Arasında Akrabalık Bağı B...

İhale aşırı düşük savunması için isteklinin teklif aldığı  firma ortakları ile arasında akrabalık bağı bulunduğu aynı şirket oldukları ve fiyat tekliflerine esas teşkil eden malların stokta bulunmasın

Devamı

ihalede Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarında isteklilerin Yükümlülüğünün idarece Belirlenen Ve Açıklanması...

ihalede Aşırı düşük teklif açıklamalarında isteklilerin yükümlülüğünün idarece belirlenen ve açıklanması istenen is kalemleri ve analiz girdilerini oluşturmak olduğu sigorta tekliflerinin genellikle y

Devamı

Aşırı Düşük Açıklamasında Yer Alan Diğer Kalemler Bakımından Kurul Tarafından Re’sen Tespit Edilen Sebep...

aşırı düşük açıklamasında yer alan diğer kalemler bakımından Kurul tarafından re’sen tespit edilen sebeplerle davacının değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, da

Devamı