Referanslar

ihale Hukuku Referanslarımız

 

İHALEYİ YAPAN  İDARE                       Danışmanlık Yaptığımız  Firma Adına  TEKNİK BİLGİ DESTEK HİZMET

T.C

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

                   

Hizmetimizin Özeti:İdari Şartname'de de tekliflerin hangi tarihteki asgari ücrete göre hazırlanacağına ilişkin herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı göz önüne alındığında gerek tekliflerin değerlendirilmesi gerekse de sınır değerin belirlenmesi yönünden ciddi bir belirsizliğin bulunduğu, ihaleyi yapan idarece getirilen, davacının teklifinin "bilgi amaçlı olarak" 2023 yılı için belirlenen asgari ücrete göre güncellenmesi şeklindeki çözümün bu belirsizliği gidermediği gibi istekliler arasında eşitsizliğe sebebiyet verdiği, bu durumda, saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, hukuki belirlilik, öngörülebilirlik ve hukuki güvenlik ilkeleri de dikkate alındığında, tekliflerin oluşturulması ve hazırlanmasında isteklileri tereddüte düşürdüğü anlaşılan ihale dokümanıyla davaya konu ihalenin sonuçlandırılamayacağı anlaşıldığından, ihale dokümanında ihale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek aykırılıklar nedeniyle ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiğinden, dava konusu Kurul kararının iptali istemiyle açılan davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararının bozulması hk

 

Danıştayın almış olduğu Kararda Teknik Destek Hizmeti verilmiştir  05 Mart 2024

 

İHALEYİ YAPAN  İDARE Danışmanlık Yaptığımız  Firma Adına HİZMET Konusu       

T.C

TOKİ 

                    (Toplu Konut İdaresi)

İŞ Ortaklığının almış olduğu

Deprem Konutu Yapım İhalesi

Hizmetimizin Özeti:

 

Deprem Konutu Yapım İşlerine ait Uygulamalı ÇATI / PVC DOĞRAMA VE DİĞER İŞLERİN malzeme temini ve işçilik Hizmet sözleşmesi  (sözleşme bedeli 170.000.000 tl)

Bu Sözleşme 4 Temmuz  2023 Tarihinde Tarafımızca Hazırlanmıştır

 

HATALI İŞLEM YAPAN  İDARE Danışmanlık Yaptığımız  Firma Adına HİZMET Konusu       

T.C

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü

1 Aralık 2022

Mal Alım İhalesi

Karar Özeti:

 

iptal edilen ve ihale yetkilisi tarafından onaylanan ve ihaleye teklif veren istekliye tebliğ edilen bir ihalenin 12.09.2022 tarihinde tekrar canlandırılmasının ihale mevzuatı açısından mümkün olmadığı hk yapmış olduğumuz İtirazen Şikayet

Bu karar 1 Aralık 2022 Tarihinde Tarafımızca aldırılmıştır

 

HATALI İŞLEM YAPAN  İDARE Danışmanlık Yaptığımız  Firma Adına HİZMET Konusu       

T.C

KAMU İHALE KURUMU

(İSTİKRARLI KARARLAR aldığını İFADE eden KİK in Tutarsız kararlarının Bazen Firmaların işine yaradığını göstermektedir)

Karar Özeti:

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunda teklif edilen bedelin rakam olarak “27.865.108,00 TL” şeklinde belirtilmesine rağmen yazıyla “Yirmiyedibinsekizyüzaltmışbeşbinyüzsekizlira” şeklinde ifade edilmek suretiyle iki defa “bin” ifadesine yer verildiği, bu haliyle teklif mektubu üzerinde yer alan teklif bedelinin rakam ve yazı olarak birbiriyle uyumlu olmadığı görülmüş olup, söz konusu hatanın teklifin esasını değiştirecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

DİKKAT

Bu Karara karşı 2014 Yılından günümüze kadar birçok kez KİK in bu  kararının mahkemelerden yanlış karar olduğuna dair bir çok kez karar almış olduğumuz halde Danışmanlığını Yaptığımız Firma KİK in TUARSIZ KARARLAR ALDIĞINDAN Bu kararı tersine çevirebileceğimize dair girmiş olduğumuz  İDDAYA istinaden İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSUNDA  BULUNMUŞ OLUP ,Firmaya kik TUTARSIZ KARARI ile 36 Milyon ihale alınmıştır …

Bu karar 24 KASIM 2022 Tarihinde Tarafımızca aldırılmıştır

 

HATALI İŞLEM YAPAN  İDARE Danışmanlık Yaptığımız  Firma Adına HİZMET Konusu       

T.C

HALİLİYE İLÇE Milli Eğitim Müdürlüğü

10 KASIM 2021

Hizmet Alım İhalesi

Karar Özeti:

 

Özel Sektör de düzenlenmiş olan ve sözleşmeden kaynaklanan damga vergisinin ihalenin ilan tarihinden önce yatırılması gerekirken ihale ilan tarihinden sonra yatırıldığı belirlendiğinden söz konusu belgelerin iş deneyimini gösteren belge olarak  kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğu başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır

Bu karar 10 KASIM 2021 Tarihinde Tarafımızca aldırılmıştır

 

HATALI İŞLEM YAPAN  İDARE Danışmanlık Yaptığımız  Firma Adına HİZMET Konusu 

 

      

T.C

Tekman Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü

20 EKİM 2021

Yapım işi İhalesi

 

 

Karar Özeti:

İhale birim fiyat teklif mektubu standart formunda yer alan “ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvellerde yer alan kısımlarını” kısmının çıkarılarak, birim fiyat teklif mektubunun eki olan birim fiyat teklif cetvelinde ihalenin kısımlarına ilişkin yer alan teklif tutarlarının ayrıntılı olarak birim fiyat teklif mektubuna yazıldığı, söz konusu hususun teklifin esasını değiştirecek ve ihale komisyonunu çelişkiye düşürecek nitelikte bir husus olmadığı değerlendirilmiş olup, başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır

Bukarar 20 EKİM 2021 Tarihinde Tarafımızca aldırılmıştır

 

 

 

HATALI İŞLEM YAPAN  İDARE Danışmanlık Yaptığımız  Firma Adına HİZMET Konusu 

 

      

T.C

…………….

3o EYLÜL 2021

Yapım işi İhalesi

İDARENİN İHALE SÖZLEŞMESİNİ HAKSIZ FESHİ ile yüklenici Firmaların Teminatlarının Çözülmesi için hep kullandıkları KLASİK talepleri olan

TEMİNAT MEKTUPLARININ ÜZERİNE HACİZ ve TEDBİR  Konulamaz Hükümleri Bu aldırmış olduğumuz karar ile Bir Anlamı Kalmadığı netlik kazanmıştır

Karar Özeti:

Haksız ihale feshinde Yüklenicinin idareye verilen teminatın nakde çevrilmesinin önlenmesi yönünde verilen ihtiyati tedbir kararının hukuka uygun olduğu teminat mektubunun dava sonuçlanıncaya kadar paraya çevrilmemesi yönünde verilen ihtiyati tedbir kararının Dairemizce dosya kapsamına usul ve yasa hükümlerine uygun görülmesi nedeniyle mahkemece davalı idarenin bu karara yaptığı itirazın reddine karar verilmiş olması da bu kapsamda doğru olduğundan davalı idare avukatının verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılması talebinin RED edildiği Dava Kararı 

(bu karar 29 Eylül 2021 Tarihinde Tarafımızca aldırılmıştır)

 

 

 

HATALI İŞLEM YAPAN  İDARE Danışmanlık Yaptığımız  Firma Adına HİZMET Konusu 

T.C

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

23 EYLÜL 2021

Hizmet Alım ihalesi

1-)Yapılan tespitler çerçevesinde … şahıs ile ltd. şti. tarafından ihale dokümanının aynı gün ve aynı ıp üzerinden ekap’tan indirilmesi

 

2-)Limited şirketi ile …..ltd  tek ortaklarının eş olması bir arada değerlendirildiğinde 4734 sayılı kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (j) bendi kapsamında işlem yapılması gerektiği kararı aldırılmıştır

 

HATALI İŞLEM YAPAN  İDARE Danışmanlık Yaptığımız  Firma Adına HİZMET Konusu 

 

       İHALE SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ FESİH SÜRECİNDE TEMİNAT MEKTUBUNUN İRAD KAYDININ  YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI  

T.C

KAYSERİ D.S.İ

…. Bölge Müdürlüğü

31 AĞUSTOS 2021

Yapım işi İhalesi

İDARENİN İHALE SÖZLEŞMESİNİ HAKSIZ FESHİ ne ait  YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

T.C. KAYSERİ D.S.İ .. Bölge Müdürlüğü‘nce tek taraflı olarak feshedildiği,

feshin hukuka aykırı veya uygun olduğu hususunun yargılamayı gerektirir nitelikte olduğu Kanun maddesindeki mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir” hükmünü içermektedir

Yüklenici şirket tarafından verilen kesin teminat mektubunun işbu fesih sebebiyle davalı tarafın ilgili bankaya teminat mektubunun irat kaydedilmesi yönünde başvuruda bulunması halinde teminat mektubunun paraya çevrilmesinin davacı şirket yönünden ticari risk taşıması sebebiyle ve telafisi imkansız zararlara sebebiyet verebileceği değerlendirilmekle;

söz konusu teminat mektubunun irat kaydedilmemesi yönünde teminat karşılığı teminat mektubu veya nakdi olarak mahkememiz veznesine yatırılacak teminat karşılığında ihtiyati tedbir kararı vermek gerekmiş olup, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:
İhtiyati tedbir talebinin; davacı tarafından taraflar arasında imzalanan sözleşme hükümleri gereği alınan kesin teminat
mektubunun ihtiyati tedbir talebinin KABULÜNE,

 

 

HATALI İŞLEM YAPAN  İDARE Danışmanlık Yaptığımız  Firma Adına HİZMET Konusu 

 

Bakım Onarım ve Güvenlik Hizmet Alımı İhalelerinin Bir arada Çıkartılamayacağı Hk

T.C

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

31 AĞUSTOS 2021

Hizmet Alım ihalesi

1-ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığı’nın pilot ortağı Şti. ve özel ortağı Ltd. Şti.nin faaliyet alanlarının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olmadığı dikkate alındığında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale konusu alanda faaliyet göstermediği anlaşılmış olup, anılan istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması

 

2-ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığı’nın özel ortağı olan Limited Şirketi’nin beyan etmiş olduğu iş deneyim belgesine konu işin idarece belirlenen benzer iş tanımı kapsamında yer almadığı anlaşıldığından, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması kararları neticesinde DÜZELTİCİ İŞLEM KARARI ALINMIŞTIR

 

 

HATALI İŞLEM YAPAN  İDARE Danışmanlık Yaptığımız  Firma Adına HİZMET Konusu 

 

       İHALE SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ FESİH SÜRECİNDE TEMİNAT MEKTUBUNUN İRAD KAYDININ  YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI  

T.C

Trabzon Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım
İzleme Müdürlüğü

16 AĞUSTOS 2021

Yapım işi İhalesi

İDARENİN İHALE SÖZLEŞMESİNİ HAKSIZ FESHİ ne ait  YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

T.C. Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü’nce tek taraflı olarak feshedildiği,
feshin hukuka aykırı veya uygun olduğu hususunun yargılamayı gerektirir nitelikte olduğu Kanun maddesindeki mevcut
durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir” hükmünü içermektedir ve yüklenici şirket tarafından verilen kesin teminat mektubunun işbu fesih sebebiyle davalı
tarafın ilgili bankaya teminat mektubunun irat kaydedilmesi yönünde başvuruda bulunması halinde teminat mektubunun paraya çevrilmesinin davacı şirket yönünden ticari risk taşıması
sebebiyle ve telafisi imkansız zararlara sebebiyet verebileceği değerlendirilmekle söz konusu teminat mektubunun irat kaydedilmemesi yönünde teminat karşılığı teminat mektubu veya nakdi olarak mahkememiz veznesine yatırılacak teminat karşılığında ihtiyati tedbir kararı vermek gerekmiş olup, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM:
1-İhtiyati tedbir talebinin; davacı tarafından taraflar arasında imzalanan sözleşme hükümleri gereği alınan kesin teminat
mektubunun ihtiyati tedbir talebinin KABULÜNE,
2-Kararın infazı için T.C. Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasına,
karar verildi.

 

 

HATALI İŞLEM YAPAN  İDARE Danışmanlık Yaptığımız  Firma Adına HİZMET Konusu 

 

      İHALE İPTALİNDE İTA AMİRİNİN TAKDİR YETKİSİNİ                     KEYFİ KULLANAMAYACAĞI na ilişkin           YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

T.C

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi 

11 AĞUSTOS 2021

Yapım işi İhalesi

 Mahkeme Kararından Alıntıihaleye 7 isteklinin katıldığı ekonomik açıdan en avantajlı Teklifin davacı Firma tarafından verildiği ve bu  teklifin yaklaşık maliyetten daha düşük olduğu; idarenin yaklaşık maliyeti hatalı olarak belirlendiğine dair herhangi bir iddia, bilgi ve belgenin de bulunmadığı hususları dikkate alındığında herhangi bir somut bir sebep ortaya  konulmaksızın SALT idarenin TAKDİR yetkisine istinaden dava konusu ihalenin İPTAL edilmesine ilişkin işlemlerde HUKUKA UYARLILIK BULUNMAMAKTADIR

 

Açıklanan Nedenler ile DAVA KONUSU İŞLEMİN İPTALİNE karar verilmiştir

FİRMA 12.AĞUSTOS 2021 Tarihinde SÖZLEŞME İMZALAMIŞTIR

 

HATALI İŞLEM YAPAN  İDARE Danışmanlık Yaptığımız  Firma Adına HİZMET Konusu       

T.C

    Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

30 Temmuz 2021

Mal Alım İhalesi

KİK Kararından Alıntı:İhalenin Uhdesinde kaldığı  ifade edilen istekli tarafından ihalede beyan edilen ve EKAP’ ta kayıtlı olan iş deneyim belgesinin Özel Sektör iş deneyim belgesi olduğu

 

Yapılan sözleşmenin yapım işi niteliği taşımadığı kanaatine varılmış olmakla beraber düzenlenmiş olan İş Deneyim Belgesine ait bedelin de aşağıda belirtilen gerekçe ile hesaplamasının da mevzuata uygun olarak düzenlenmediği görülmüş olup;

Uygulama Yönetmelik maddeleri bir arada değerlendirildiğinde, gerçek kişilere veya Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşları dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işler için iş deneyim belgelerinin,

belediye sınırları veya mücavir alan içinde ilgili belediye tarafından düzenleneceği, belediyenin ilgili birimi tarafından düzenlenen iş deneyim belgelerinin, belediye başkanı veya yetkili birim amiri tarafından onaylanacağı, kat karşılığı inşaat işlerine ilişkin olarak iş deneyim belgesi taleplerinde noter onaylı sözleşme, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesinin başvuru ekinde sunulması gerektiği, kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde,

yapı ruhsatında belirtilen inşaatın yüzölçümü ile sözleşmenin imzalandığı yıla ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde inşaatın sınıfına ve grubuna göre belirlenen yapı birim maliyetinin çarpılması suretiyle hesaplanan bedelin % 60’ının esas alınarak iş deneyim belgesinin düzenlenmesi gerektiği

ancak isteklinin yeterlilik bilgi tablosunda sunduğu iş deneyim belgesinin Uygulama Yönetmelik maddesine aykırı düzenlendiğinin tespiti için açmış olduğumuz İTİRAZEN ŞİKAYETİMİZİN KABUL EDİLMESİ

 

HATALI İŞLEM YAPAN  İDARE Danışmanlık Yaptığımız  Firma Adına HİZMET Konusu       

T.C

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı 

08 Temmuz 2021

Mal Alım İhalesi

           

 

KİK Kararından Alıntı: Fazla Yatırılan Geçici teminat mektubu Tutarının iadesi için başvuru sonucu alınan Düzeltici işlem kararı

 

 

HATALI İŞLEM YAPAN  İDARE Danışmanlık Yaptığımız  Firma Adına KAMU İHALE KURULUNA BAŞVURULAN İtirazen şikayet Konusu 

T.C

Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

11 EYLÜL 2020

Yapım işi İhalesi

Yüklenici firmaya Yeni Birim Fiyat fiyat tespit edilerek bedelin ödenmesi gerektiğine karar  vermiştir

 

Şirketi tarafından teklif dosyası kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesi üzerinden yapılan sorgulama sonucunda alınan yetki belgesi çıktısının sunulduğu,

belgede anılan isteklinin YAMBİS numarası görülmüş olup, numara esas alınarak yapılan sorgulamada söz konusu isteklinin  sisteme kayıtlı ve aktif olduğu tespit edilmiştir. Bu itibar la bahse konu isteklinin anılan gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

HATALI İŞLEM YAPAN  İDARE Danışmanlık Yaptığımız  Firma Adına YÜKSEK FEN KURULUNA BAŞVURULAN HİZMET Konusu 

T.C

MAMAK Büyükşehir Belediyesi 

29 Temmuz 2020

Yapım işi İhalesi

 ihale Sözleşmesine ilişkin idarenin Bilgi eksiklikleri nedeni ile İstinat duvarı ihale sözleşmesine istinaden,Yüklenicinin yapım işlerini uygulama sürecinde;

 

-Parapet Duvar imalatına ait birim fiyat poz tariflerinde her hangi bir iş kalemi pozunun olmadığı ancak merdiven döşeme kaplaması için farklı  bir kurum poz tarifi bulunduğu,

yapı denetim görevlileri tarafından birim fiyat teklif cetvelinde yer almayan ** iş kaleminden duvar imalatı yaptırılması, hakediş ödemelerinin ise ** iş kalemi üzerinden yapıldığı konusundaki başvurumuzda

Yüklenici firmaya Yeni Birim Fiyat fiyat tespit edilerek bedelin ödenmesi gerektiğine karar  vermiştir

 

 

HATALI İHALE KARARI ALAN İDARE Danışmanlık Yaptığımız  Firmaya Verilen Hizmet Konusu 

T.C

….. Büyükşehir Belediyesi 

07 Temmuz 2020

Yapım işi İhalesi

Dava konusu ihaleye ilişkin idarenin,İHALE HUKUKU ve İHALE DANIŞMANLIK Hizmetini yaptığımız yüklenici firmanın sözleşmesini haksız fesih yaparak Yüklenici Firmanın Teminatının İRAD kaydetmesi ihaleden Yasaklaması ve yapılan işlerdeki hakedişlerini bloke etmesine dair açmış olduğumuz mahkeme kararı ile

 

**İdarenin haksız yere ihale sözleşmesinin feshi ile Teminat mektubunun nakte  çevirmiş olduğu 420.000 Tl lik teminat mektubu bedelinin  nakte çevrildiği tarihten  mahkeme kararının verildiği tarihe kadar işleyecek yasal faiziyle birlikte  idarenin Yüklenici firmaya iadesine

**idarenin haksız yere yapmış olduğu ceza kesintisi uygulaması nedeniyle 809.700 Tl alacak bedelinin de ceza kesintisi yapıldığı tarihten tarihten  mahkeme kararının verildiği tarihe kadar işleyecek TİCARİ AVANS Faizi ile birlikte  idarenin Yüklenici firmaya iadesine  dair Mahkeme  kararıalınmıştır

 

HATALI İHALE KARARI ALAN İDARE Danışmanlık Yaptığımız  Firmaya Verilen Hizmet Konusu 

T.C

İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü

26 ŞUBAT 2020

———————–

Dava konusu ihaleye ilişkin idari şartnameye göre benzer iş kapsamında kabul edilebilecek olan işler olarak daha önce kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü ağaç bakım, onarım ve restorasyon işleri düzenlemesi yapılmış olmakla birlikte, anılan Şartname hükmünün Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen benzer iş kavramının tanımı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, anılan yönetmeliğe göre ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işlerin benzer iş kapsamında değerlen dirilmesi gerektiği göz önünde bulundurulduğunda, ihalenin anıt ağaç niteliği taşıyan ağaçların bakım, onarım ve restorasyon çalışmasına ilişkin olduğu, amacının anıt ağaç niteliği taşıyan ağaçların hastalık, çürümüş veya çürümeye yüz tutmuş kısımlarının tedavi edilmesi, tehlike arz eden veya tehlike oluşturabilecek kısımlarının güvenlikli hale getirilmesi ve ağacın gelecek nesillere aktarılması adına ömrünü uzatmak için koruyucu sistemlerin uygulanması olarak açıkça düzenlendiği anlaşıldığından, dava konusu ihalenin klasik nitelikte bir ağaç bakım işi olmadığı, ihale kapsamında anıt ağaç niteliği taşıyan milli kültür mirasımız olan ağaçlar hakkında çalışma yapılacağı, yapılacak işin normal ağaç bakım işlerinden çok daha fazla uzmanlık ve deneyim gerektirdiği anlaşıldığından,anılan yönetmelik hükmü ile ihaleye ilişkin teknik ve idari şartname birlikte değerlendirildiğinde ihale kapsamında herhangi bir ağaç bakım işinin benzer iş olarak kabul edilemeyeceği anlaşılmakta olup Kamu İhale Kurulunun YANLIŞ Kararına aitYürütmenin durdurulmasına dair kararalınmıştır

 

HATALI İHALE KARARI ALAN İDARE Danışmanlık Yaptığımız  Firmaya Verilen Hizmet Konusu 

T.C

Milli Eğitim Bakanlığı

30 Ocak 2020

———————–

4734 sayılı kanunun 10.maddesi uyarınca ihalenin yapıldığı tarihte isteklinin SGK dan yapılan borç sorgulamasında ihale tarihi itibari ile SGK prim borcu olduğu bu durumun davacı firma tarafından kabul edildiği dolayısı ile ihaleye katılmayacak durumda olmasına rağmen ihale katıldığı davacı şirketin söz konusu eylemin süresi içinde sözleşmenin imzalanmaması kapsamında olmadığı anlaşıldığından şirketin teklifinin değerlendirme dışı bıakılması gerekirken idarenin sözleşmeyi imzalamadığı gerekçesi ile yasaklama kararının Yürütmeyi durdurulmasına dair kararalınmıştır

 

HATALI İHALE YAPAN İDARE Danışmanlık Yaptığımız  Firmaya Verilen Hizmet Konusu 

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

06 Aralık 2019

———————–SAĞLIK BAKANLIĞI UTS kodlarına YANLIŞ KAYITLI ÜRÜNLERDEN SADECE BİRİNE AİT  HAK ARAMA KARARI

Teknik Şartname’de belirtilen ürünün sistemde kayıtlı ve onaylı olduğu, ancak mezkûr ürüne ait kullanma kılavuz unda aynı ürüne ait iki farklı modelden bahsedildiği, üreticilerinin aynı olmasına karşın farklı iki model ile ürün özelliğinin/görselinin kullanımının vb. değişmesi sebebiyle ilgili ürünler için farklı barkod düzenlememesi,

 

teklif edilen cihazın Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kaydının mevzuata uygun olarak yapılmamasına karşı 

İtirazen şikayet Başvurumuzun KİK tarafından 80 günde  karar  vermesi  sonucu Firma lehine Düzeltici işlem kararı alınmıştır

 

HATALI İHALE YAPAN İDARE Danışmanlık Yaptığımız  Firmaya Verilen Hizmet Konusu 
 

 

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü

Gölcük Sağlık Kompleksi Hizmet Binası Yapımı

09 EYLÜL 2019

 

 

Teknik Şartname’de belirtilen belgelerin de yeterlik belgesi olarak kabul edilmesi gerektiğine ilişkin yapılması gerekirken ihale komisyonuncaihaleye katılan avantajlı teklif sahip teklifin değerlendirme dışı kalmasına sebep olduğundan söz konusu doküman ile ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması mümkün bulunmamaktadır konulu  itirazımız sonucu 13 MİLYON BEDELLİ İHALE DANIŞMANLIĞINI Yaptığımız FİRMA ya verilmesine karar verilmiştir

 

HATALI İHALE YAPAN İDARE  Danışmanlık Yaptığımız  Firmaya Verilen Hizmet Konusu 
 

 

…..İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI, 13 İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

26 Ağustos 2019

 

 

kısmi teklife açık ihalelerde, aritmetik hatanın toplam fiyat üzerinden değil kısımlar bazında kontrolünün yapılması gerekirken ihale komisyonuncaihaleye katılan avantajlı teklif sahip tekliflerin değerlendirme dışı kalmasına sebep olduğundan söz konusu doküman ile ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması mümkün bulunmamaktadır konulu  itirazımız sonucu 16 MİLYON BEDELLİ İHALE SÖZLEŞMESİ FİRMA İLE YAPILMIŞTIR

 

HATALI İHALE YAPAN İDARE    Danışmanlık Yaptığımız  Firmaya Verilen Hizmet Konusu 
 

 

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI /ADANA

(Yeni Ameliyathane Asansör Yapımişi)

21 Şubat 2019

 • İhalede Teknik şartnameye uygunluk Taahhütnamelerinin yeterlilik kriteri olarak teklifle birlikte istenilmesi ihaleye katılan avantajlı teklif sahip tekliflerin değerlendirme dışı kalmasına sebep olduğundan söz konusu doküman ile ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması mümkün bulunmamaktadır konulu  itirazımız sonucu İHALE İPTAL ETTİRİLMİŞTİR

 

HATALI İHALE YAPAN İDARE    Danışmanlık Yaptığımız  Firmaya Verilen Hizmet Konusu 
 

 

 

12. MKNZ P. TUGAY K.LIĞI /AĞRI

(Gıda Alım İhalesi)

8 Haziran 2018

 

 • Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Teklif geçerlilik süresinin dolmasından sonra sözleşme yapılması” başlıklı 16.7’nci maddesi gereği,   ekonomik açıdan en avantajlı birinci veya ikinci isteklinin kabul etmesi halinde, teklif geçerlilik süresi sona erdikten sonra dahi sözleşme yapılabilmesi mümkündür. Hükmü nün uygulamadan  idarece  işlem yapılması
 • Teklif geçerlilik süresinin uzatılmasına karar verilmesi durumunda, İstekli ayrıca teminatının da süresini uzatma zorunluğunun İdarece  istenilmemesi
 • İhale sürecinin uzaması sonucunda teklif geçerlilik süresinin uzatılması konusunda idarenin görevinin ihlal ederek takdir yetkisinin kullanılması hukukun uygun olmadığı

 

 

ADRESE TESLİM İHALE YAPAN İDARE    Danışmanlık Yaptığımız  Firmaya Verilen Hizmet Konusu 

 

KAMU İHALE KURULUNUN 78 Günde Karar Verebildiği bu ihale  İdarenin Zeyilname Başvuruları ile  bir ihalenin iptal edileceğinin Kanıtıdır

 

 

 

KADIKÖY Belediyesi

(Bilgi İşlem Müdürlüğü)

7 Haziran 2018

 

 • Süreç Bazlı Web Tabanlı Yönetim Bilgi Sistemi Yazılım Modülleri Ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Hizmeti Alımı ihalesine ait Zeyilnamemizin kabul edilmemesi nedeni ile  KİK e başvurumuz sonucu İhalenin İptaline  karar verilmiştir.
 • İç işleri Bakanlığına Yapılan Başvuru inceleme süresi devam etmektedir
 • Sayıştay  Başkanlığına Yapılan Başvuru inceleme süresi devam etmektedir
 • Kadıköy Belediyesine SUÇ DUYURUSU bildirim işlemleri de devam etmektedir

 kamu ihale kanununun 4734/ 5. Maddesi gereği REKABET ilkelerinin göstermelik yerine getirildiğini göstermek amacı ile formalite olarak ihale yapılmış  olup,İdarelerin DEVLETİN PARASINI PEŞKEŞ ÇEKENLERİN Hukuki süreçleri devam ettirmekteyiz

İdarelerin Adrese Teslim ihale Yaparken Aptalca Kurnazlıklarında Karşılaşacakları CEZALAR İBRET  olmasını dileriz

 

ADRESE TESLİM İHALE YAPAN İDARE    Danışmanlık Yaptığımız  Firmaya Verilen Hizmet Konusu 
İdarelerin Adrese Teslim ihale Yaparken Firmaları Formalite olarak Davet ettiklerini gösteren Aptalca Kurnazlıklarında Karşılaşa cakları CEZALAR

 

 

……….….İLÇE MİLLİ EĞİTİM Müdürlüğü

 

 • İhaleye Teklif verme davet tebliği tarihi – ihalenin yapılacağı tarihten  bir önceki gün mesai bitim saatinden sonra saat 17.28 olup,
 • Bir sonraki gün saat  09.00 yapılan  ihaleye  teklif veren 2 Firmanın ihale dosya alındı tarihi ise  ihale tarihinden bir önceki gün kendilerine  ekap’tan daha ihaleye katılım davetiyeleri gönderilmeden önce mesai saati içinde  ihale dosyalarının alındığının tespiti
 •  ihaleye teklif veren iki firmaya da mesai saati bitiminden sonra tebliğ edildiğinin tespiti yapılmış olup
 • Bir sonraki gün sabah saat  09.00 da yapılan bu  ihaleye  verilen teminatların hangi tarihlerde  sunulduğu ayrıca  tespit edilmiştir
 • İhale uhdesinde  kalan Yüklenicinin,Öğrenci Taşıma ihalesinde  her araçta  bulunması  gereken Araç Gözetmenler listesini incelememiz neticesinde  Danışmanlığı yaptığımız ve  Şikayetçi olan Firmanın sahibinin de Araç Gözetmeni olarak Hakediş Bordrolarında geçtiğini tespit  etmiş olup,SGK ve Maliye Bakanlığına SUÇ DUYURUSU bildirim işlemleri de devam etmektedir

Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişlerince yapılan tespitler  sonucunda 4734/ 21/b maddesi kapsamında yapılan ihale usulü için en az 3 istekliye idarece davetiye gönderilerek kamu ihale kanununun 4734/ 5. Maddesi gereği REKABET ilkelerinin göstermelik yerine getirildiğini göstermek amacı ile Firmaya formalite olarak davetiye gönderilmesi tespit edilmiş olup,İdarelerin DEVLETİN PARASINI PEŞKEŞ ÇEKENLERİN Hukuki süreçleri devam ettirmekteyiz

 

Hatalı Karar Alan Mahkeme  İstekli Firmaya Verilen Hizmet Konusu 

  Ankara 8. İdare Mahkemesi

 

 • kararda, “…Olayda, dava konusu ihale dokümanında işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi hâlinde idarece her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere kesilecek ceza miktarının belirlendiği, ancak bu aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak gerçekleştirilmek suretiyle belli bir sayıya ulaşması durumunda sözleşmenin feshedileceği hususunda bir belirleme yapılmadığı; bu çerçevede, ihale dokümanında yer alan mevcut düzenlemelerin Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin 26 numaralı dipnotunda yer verilen açıklamalara uygun olmadığı açık olup; söz konusu eksikliğin, idarelerce yapılacak sözleşmelerin “Tip Sözleşme” hükümleri esas alınarak düzenleneceği ve sözleşmelerde sözleşmenin feshine ilişkin şartların belirtilmesinin zorunlu olduğu yönündeki 4735 sayılı Kanun’da yer alan emredici kurallara da aykırı olduğu ..
 • Ankara İdari Mahkemesi tarafından da  onanmasına karşılık olarak  Danıştay da açmış olduğumuz  dava kararı neticesinde KARAR  BOZULMUŞTUR

 

Hatalı Karar Alan İdare 

 İstekli Firmaya Verilen Hizmet Konusu 
  Kamu  İhale Kurulu

 

19 Mayıs 2017

 • -Geçici Teminat mektubunda  Şirket  Ünvanı Banka Şube  Personelince YANLIŞ  olarak   (SEHVEN) yazım HATASI sonucu ,
 • Kamu  İhale Kurulunun İtirazen Şikayetimizi RED etmesi ile
 • Ankara İdari Mahkemesi tarafından da  onanmasına karşılık olarak  Danıştay da açmış olduğumuz  dava kararı neticesinde KARAR  BOZULMUŞTUR

 

Hatalı Karar Alan İdare 

 İstekli Firmaya Verilen Hizmet Konusu 
  Zonguldak İl Özel İdaresi Yatırım Ve İnşaat M.lüğü -banka referans mektubunun KİK.024.0/Y standart formuna uygun olmadığı gerekçe gösterilerek elenemez (bu itiraz firmamız tarafında yapılmıştır)

 

Kurum Ünvanı  Verilen Hizmet Konusu 
   ÇANKAYA BELEDİYESİ -Çankaya Belediyesi “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” temalı heykel yarışması Teknik şartname hazırlanması  için bilgi  detsek Hizmeti verilmiştir.

 

Firma Ünvanı  Verilen Hizmet Konusu 
          TOS ÇELİK 

 

(TOSYALI HOLDİNG ‘e bağlı  şirketler Grubu )

-Şirketin Yurt Dışına Yapmış olduğu  İhracatın Özel Sektör  İş Deneyim Belgesi olarak düzenlenmesi için Bilgi Destek Hizmet verilmiş olup,Kamu İhalelerine katılımı sağlanmıştır

 

İhalelere katılmak amacı ile ;Ana Şirketten Yavru şirket kuruluşu için bilgi  detsek Hizmeti verilmiştir.

 

İdare Ünvanı  Verilen Hizmet Konusu 
 BATMAN BELEDİYESİ

 

(Kayyum Atanmış Süreç)

KAYYUM ATANAN BATMAN BELEDİYESİNİN
17.11.2016 Tarihinde Açmış olduğu Yaklaşık Maliyeti 10.192.623,69 Tl olan Temizlik Hizmet alımı ihalesinin
idari şartname maddesi nin 32.2 nolu Aşırı düşük Savunma istenilecektir hükmünü ihlal ederek ihalenin Karara Bağlanarak,
sınır değer altında kalan 2 Firmanın Birim Fiyat Teklif Cetvellerine ait Makine konulu kalemlerde 0.00 Tl Fazla Bedelleri ifade eden teklifleri kabul ederek ihaleyi neticelendirilmesine çaba vermesine karşılık yapmış olduğumuz itiraz neticesinde ihalenin iptaline karar verilmiştir.

 

İdare Ünvanı  Verilen Hizmet Konusu 
 BATMAN İL ÖZEL İDARESİ  Almış olduğumuz Yürütmeyi Durdurma Kararından Özet

 

ihaleye verdikleri teklif mektubunda teklif edilen bedelle ilgili olarak herhangi bir uyumsuzluk olmadığı, rakamla ve yazıyla teklif edilen bedelin aynı olduğu,bu hususun teklif mektubunun incelenmesinden açıkça anlaşılabileceği belirtilerek idareye itirazda bulunulmuş, itirazın reddi üzerine aynı iddiayla davalı idareye itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş olup, davalı idarece davacı iş ortaklığı iddiasının değerlendirilmesi ve incelenmesi amacıyla ihaleyi yapan idareden davacı iş ortaklığınca verilen teklif mektubunun aslı istenmiş, ancak idarece teklif mektubu aslının kaybolduğu belirtilerek aslı gibidir yazılı fotokopisinin gönderildiği, davalı idarece bu belge esas alınarak itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmıştır.
Davacı tarafından teklif mektubunda yer alan teklif beledinin yazı ile ve rakam ile olan kısımlarının aynı olduğu, ikisi arasında bir farklılık olmadığı, bu hususun teklif mektubu aslının incelenmesinden açıkça anlaşılacağı iddia edildiğinden, davalı idarece mektup aslı incelenerek davacı başvurusu hakkında bir karar verilmesi gerekmektedir. Olayda ise davacı tarafından verilmiş olan teklif mektubu aslının kaybolduğu belirtilerek “aslı gibidir” yazılı fotokopisinin ihaleyi yapan idarece davalı idareye gönderildiği, davalı idarece de fotokopi belge üzerinden inceleme yapılarak dava konusu işlem tesis edilmiş ise de ; ihaleye ait tüm bilgi ve belgeleri muhafaza etmekle sorumlu olan ihaleyi yapan idarenin bu bilgi ve belgeleri muhafaza etmemesi nin yaptığı ihaleyle ilgili ortaya çıkan uyuşmazlığın sağlıklı bir şeklide incelenmesini
olanaksız kıldığı, bunun sonucunda idareye ve yapılan ihaleye güvenilirliği zedelediği göz önüne alındığında davalı idarece ihalenin iptaline karar verilmesi gerekirken itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır.

 

İdare Ünvanı  Verilen Hizmet Konusu 
 …İlçe milli Eğitim Müdürlüğü  … Belediyesinden Yasaklanan Firmanın, …. İlçe Milli eğitim Müdürlüğünün Öğrenci taşıma ihalesine katılmış olup,Yasaklı olmasına Rağmen,İTA Amirince Yasaklama alan Firmanın sadece Yasaklama veren Belediyenin ihalesine katılamayacağını gerekçe göstererek ihale sözleşmesi yapmasına karşı ihale hukuk sürecinde Danışmanlık Hizmeti  verilmiştir

 

08 MART  2016 Tarih Kamu İhaleleri Danışmanlık Hizmetleri Çözüm Ortaklığımız Yabancı Şirketler

  Şirket  Bilgileri  OYO CORPORATİON  (Group Business Network)
   Grup şirketleri (12 Yapan şirketi –  8 Farklı ülke şirketleri olan halka  açık şirketler grubu ile Dünya genelinde farklı sektörlerde hizmet vermektedir)
 Verilen Hizmet Konusu    2886  ve 4734 sayılı ihale kanunları ve 2. cil mevzuatlar hk Bilgilendirme ve Türk şirketleri ile olan iş birliklerinin kurulması ile şirketler  Grubunun Yapım işleri – Mühendislik ve  Zemin Etüdleri alanlarında bilgilendirme Hizmetleri

 

10 NİSAN 2015 Tarih Kamu İhaleleri Danışmanlık Hizmetleri Çözüm Ortaklığımızdan Hizmet Alamaya Başlayan İdareler

  İdare  Bilgileri TKİ EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ
 Verilen Hizmet Konusu   İdarenin 2886  ve 4734 sayılı ihale kanunlara göre  hazırlamış oldukları ihale süreçlerinde Hiz.
   

 

 

KAMU KURUM ve KURULUŞLARA İHALE EĞİTİMİ HİZMETLERİMİZDEN BAZI REFERANSLAR

Kurum Bilgileri Verilen Hizmet Konusu
CİZRE BELEDİYESİ /ŞIRNAK İhale Kanun Mevzuatı Eğitim Hizmeti (İdare Bünyesinde   yapılmıştır)
ATÇA BELEDİYESİ /AYDIN İhale Kanun Mevzuatı Eğitim Hizmeti (İdare Bünyesinde   yapılmıştır)
GÜMELİBELEDİYESİ/ALAPLI/ZONGULDAK İhale Kanun Mevzuatı Eğitim Hizmeti (İdare Bünyesinde   yapılmıştır)
ULUS BELEDİYESİ /BARTIN İhale Kanun Mevzuatı Eğitim Hizmeti (İdare Bünyesinde yapılmıştır
   

YERLİ MALI BELGESİ HÜKÜMLERİNİ İHLAL EDEREK İHALE ALMAYA ÇALIŞANLARA ÖRNEK (ŞİKAYET BAŞVURUMUZA AİT KİK KARARI)

.SAMED SAMSUN MEDİKAL Elektronik San.Tic. A.Ş  / SAMSUN .İtirazımız neticesinde; 14.11.2012 Tarihli KİK kararı:…..   Üyemize verilen Yerli Malı Belgesi, Flat Panel Dedektörleri Kontrol Ünitesini kapsamaktadır. Flat Panel Dedektörlerinin üretimi Türkiye’de zaten yapılmadığından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce onaylı 02.01.2012 tarih ve 000002 no.lu Kapasite Raporunun Tablo IV Tüketim Malzemeleri bölümünde Fiat Panel Dedektörü üyemize ihtiyaç malzemesi olarak verilmiştir.Odamızca tanzim edilen 10.09.2012 tarih ve 4/505788-2829 sayılı Yerli Malı Belgesinde Dijital Fiat Panel Dedektörleri, firma tarafından zaten üretilmediğinden, Odamızca Dijital Fiat Panel Dedektörlerine Yerli Malı Belgesi düzenlenmesi mümkün değildir.

KİK in TUTARSIZ KARARINA KARŞI İDAR İMAHKEMEDE ALDIĞIMIZ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ

Şirket Bilgileri Verilen Hizmet Konusu
Netline Teknolojik Sis. Elekt. San. Tic. Ltd. Şti. -Megateks Mak. Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti.İş Ortaklığı /ADANA Danışmanlığını Yaptığımız şirketin uhdesinde kaldığını belirten karara Yapılan İtirazen Şikayet üzerine KİK,şirket Müdürünün son bir yıldır aynı görevde bulunmadığını öne  sürerek hak etmiş olduğu ihaleyi şikayetçi firmaya verilmesi için düzeltici işlem kararı vermiştir.Kamu ihale kurulunun tutarsız  kararlarından biri olan bu dava  şirket müdürlüğü yapan Mühendisin İhale konusu işte Anahtar Teknik Personel olarak belgelendirdiğimiz bilgileri KİK e sunduğumuz halde KİK Kabul etmemiş olup,İdari Mahkemede açmış olduğumuz Dava neticesinde,idari Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı çıkmış olup,BOTAŞ ADANA Bölge Müdürlüğünün yapmış olduğu elenme gerekçelerinin yanlış olduğunu sunmuş olduğumuz İdari mahkeme kararının yürütmeyi Durdurma kararını,Yürütmeyi durdurma kararının gerçek bir mahkeme kararı olmadığını ifade etmesi üzerine kazanmış olduğumuz YÜrütmeyi Durdurma Kararının emredi ci hükümlerini yerine getirmesi ile HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ ACI BİR DERS OLARAK KABUL ETMESİNİ DİLERİZ– 14. İDARİ MAHKEMESİNDE AÇILAN DAVA KARARI: Tarafımıza Tebliğ Tarihi 11 ARALIK 2012 kararın sonuç bölümünden Alıntı:…tüzel kişilikte en az bir yıldır ortak olduklarının ve müdürlük görevini yürüttüklerinin ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya SMMM tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilmesi gerektiği,şirket müdürü olduğu teklif ekinde sunulan bilgi ve belgelerden…….. şirket müdürlüğü görevini son 1 yıldır yürüttüğüne dair mevzuat hükümlerinde öngörülen şekilde bir belge sunulmadığı gerekçesi ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına kurul kararında hukuka uyarlılık görülmemiş olup yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir
Şirket Bilgileri Verilen Hizmet Konusu
MEGA NÜHENDİSLİK MAK. SAN ve TİC LTD ŞTİ/ KIRIKKALE Danışmanlığını Yaptığımız şirketin uhdesinde kaldığını belirten karara Yapılan İtirazen Şikayet üzerine KİK, şirket Müdürünün son bir yıldır aynı görevde bulunmadığını öne sürerek hak etmiş olduğu ihaleyi şikayetçi firmaya verilmesi için düzeltici işlem kararı vermiştir Kamu ihale kurulunun tutarsız kararlarından biri olan bu dava  şirket müdürlüğü yapan Mühendisin İhale konusu işte Anahtar Teknik Personel olarak belgelendirdiğimiz bilgileri KİK e sunduğumuz halde KİK Kabul etmemiş olup,İdari Mahkemede açmış olduğumuz Dava neticesinde, idari Mahkemesi tarından yürütmeyi durdurma kararı çıkmış olup,KİK in itiraz yönetmeliğinde şikayetçi firmaların yargıya gitmesine engel teşkil edici zorunlu kik e şikayet bedeli yatırtmak hükmüne karşı YARGI kik in hatalı hazırlanan İHALE KANUNU hukuk çerçevesinde kik e YAPTIRIMLARI  ile  RESMEN DERS VERMEYE DEVAM EDİYOR– 4. İDARİ MAHKEMESİNDE AÇILAN DAVA KARARI: Tarafımıza Tebliğ Tarihi 15 Haziran 2012 kararın sonuç bölümünden Alıntı:..Bu durumda ihale üzerinde bırakılan şirketin,idari şartnamede anahtar teknik personele ilişkin öngörülen yeterlilik kriterlerini karşıladığı şirket müdürünün …den itibaren 20 yıl süre ile şirket müdürü olduğu teklif ekinde sunulan bilgi ve belgelerden…….. şirket müdürlüğü görevini son 1 yıldır yürüttüğüne dair mevzuat hükümlerinde öngörülen şekilde bir belge sunulmadığı gerekçesi ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına kurul kararında hukuka uyarlılık görülmemiş olup yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir

ÇOK ÖZEL İDARİ DAVADA DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ

İdarenin,sözleşme hükmünde belirtilen orandan fazla ceza bedeli olan 313.003,94 TL’nın firmanın hak edişinden kesilmesine istinaden 2 Yılı aşkın verilen Hukuk mücadelesindeki Danışmanlık Hizmetimiz

Şirket Bilgileri Verilen Hizmet Konusu
ALABAY Taşıma Turizm Petrol Ürün İnş. San. Tic. Ltd. Şti Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı İzmir Deniz İkmal Grup Komutanlığı’nca, Güney Deniz Saha Komutanlığı bağlısı birliklerin personel servis taşımacılığı hizmet alımı işi NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA /İZMİR Karar :güzergah izin belgesinin verilmemiş olması nedeniyle işe başlama tarihi olan 01.07.2009 tarihinden   belgelerin teslim edildiği 24-25 Eylül 2009 tarihine kadar ceza uygulandığını ve bu doğrultuda düzenlenen tahakkuklarda cüzi bir miktar alacak kaldığını belirterek asıl borca ve faizine itiraz etmiştir. Böylece itiraz üzerine icra takibi durdurulmuştur.İZMİR – 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDE AÇILAN DAVA Karar :1-) 313.337.66 TL asıl alacak üzerinden ve takip tarihinden itibaren değişen oranlarda avans faizi uygulanmak sure ile   takibin devamına;2-) Vaki feragat nedeni ile davacının   birikmiş faiz talebinin reddine 3-)Takdiren % 40 itibari ile 125.336.06 TL icra inkar tazminatının davalıdan (İdareden) alınarak Davacıya verilmesine ….Karar Tarihi : 27.12.2011 Sonuç: İdarelerin   Yetki sınırlarının sınırsız olmayıp, ihale komisyonlarının keyfi davranışlarının sonucunda Kamuyu zarar uğratmalarının 2 yılı aşkın hukuk mücadelesi sonucunda ispatlayan bir karar olup, İhale komisyon görevlilerinin Hazineyi uğratmış olduğu zarar rakamsal olarak yukarıda belirtilmiştir

 

İDARELERE İTİRAZ – KİK e İTİRAZEN ŞİKAYETLERDE VERİLEN DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Şirket ve Kurum Bilgileri Verilen Hizmet Konusu
Avcılar Dil Konuşturma ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti KİK kararı: 1) Yazı İşleri Müdürlüğünce kayda alınan resmi evrakın zimmet karşılığı başvuru sahibine geri verilmesi   hususunun incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere İstanbul Valiliği’ne bildirilmesine, 2-)Düzeltici işlem belirlenmesine,

 

M.Fatih BAHÇECİ/ELAZIĞ Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü/ELAZIĞ — 1)Teklif mektubumdaki “teklif fiyat” rakamının doğru olmadığı — 2-)Teklif mektubu un dipnotu olan 4734 ün 4 maddesinde ki “Yerli istekli” ibaresinin tarafımca işaretlenmediği gerekçesi —3-Teklif mektubunda   “Tebliğ” seçeneklerinde birinin seçilmemesi elenme gerekçesinin olması konularına itirazımız neticesinde;KİK kararı: 1) Düzeltici işlem belirlenmesine,

 

YAPIKUR İNŞ. SAN TİC. LTD.ŞTİ./ KASTAMONU Karayolları 15. Bölge müdürlüğünün agrega nakli ihalesinde idarenin 38. madde gereği Aşırı düşük sorgulama süreci kapsamına ait itirazımız neticesinde;İK kararı:idare tarafından açıklama istenilmeyecek girdinin adının karışıklığa yol   açacak şekilde hatalı belirlendiği; Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı k” şeklinde ifade edilmesinin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

FSM MÜHENDİSLİK/SİVAS 23.08.2011 TARİHLİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ (TCDD) 4. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜ Samsun-Kalın Hattı Muhtelif Kilometrelerde L=8260 Metre Uzunluğunda B.A. İhata Duvarı Yapılması ihalesine Paravan Şirket Kurarak Katılan Firmanın ihaleyi kazanmasına itirazımız neticesinde;KİK kararı: 1) Düzeltici işlem  belirlenmesine,2) İdarenin muhtelif ihalelerinde de söz konusu isteklilerin birlikte hareket ederek 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesini ihlal ettikleri yönündeki iddianın incelenmek ve gerekiyorsa soruşturulmak üzere Ulaştırma Bakanlığı’na bildirilmesine,

 

TAC ELEKTRİK TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. / BOLU KİK kararı:1) İdarenin 1.600.000 Tl lık fazla bedel ile yapılan ihalenin iptaline,2) Bil taş Bilgi İşlem İnş. Oto. San. Tic. A.Ş  tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat teklifleri ve ekindeki maliyet/satış tutarı tespit tutanağını yazan/imzalayan/kaşeleyen meslek mensubu hakkında yapılan tespitlerin değerlendirilmek ve ilgili hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma yapılmak üzere konunun TÜRMOB a bildirilmesine,

 

BUZPAK TEMİZLİK HİZ. GIDA. İNŞ. BİL.SİS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ KİK kararı: İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nin Açmış olduğu ( 6.800.000 Tl) Temizlik ihalesinde Firmanın Birim Fiyat Teklif Çizelgesinin dipnotu olan 5.madde si gereği sadece son sayfasında imza ve kaşe olması sebebi ile ihaleden elenmesine karşı KİK e İtirazen Şikâyet Başvurumuz neticesinde “Düzeltici işlem belirlenmesine”

 

DAMLA MİMARLIK FUAR ORG. HİZMETLERİ SAN ve TİC LTD ŞTİ KİK kararı: Sivil Savunma Müsteşarlığının, Yurt Dışı Fuar organizasyon ihalelerinde yaşanılan rekabet ilkelerine karşı itiraz ve şikâyet başvuru sonucu iki ihalesi iptal ettirilmiştir

 

A GRUP İNTER – AS İNŞ. SAN ve TİC LTD. ŞTİ. …… İl Özel İdaresinin 18.000.000 TL lık Hükümet Konağı İnşaat ihalesini alan Firmanın İhale sonrası İdare tarafından alınan “Pursantaj Tablolarının Uygulama Projesine Uymaması” konusunda Firmamız Tarafından oluşturulan “Bilirkişi Raporları ile ortaya çıkarılması ve ihale Danışmanlık Hizmeti Verilmiştir

 

KARMAN İNŞAAT SAN ve TİC LTD ŞTİ/ KARAMAN Aynı Adreste Bulunan iki Firmanın, Aynı İhaleye Teklif vermesi   ile İdare Tarafından G. Teminat Mektubunu İRAD Kaydedilmesine karşı Açılan dava sürecinde Bilgi Desteği verilmiştir

 

ZONGULDAK BERAT İNŞAAT SAN ve TİC LTD İdari Mahkeme Kararı : 11.12.2003 tarihli iş deneyim belgesinde   yer alan yapının yapımında iş sahibi ve yüklenicinin aynı kişi olmasından   ötürü bir sözleşmeye dayanması gerekmediğinden, iş deneyim belgesi geçerli   kabul edilerek Şirketin itiraz başvurusunun kabul edilmesi ve ihale ile   ilgili olarak düzeltici işlem kararı verilmesi 18.05.2010 tarihli karar

 

İHALE DANIŞMANLIK-BİLGİLENDİRME HİZMETLERİMİZDEN BAZI REFERANSLAR

Şirket &Kurum Bilgileri Verilen Hizmet Konusu
SENKTA ELEKTRİK A.Ş /İZMİR İhale Kanun ve Mevzuatları – İhale hukuku hakkında online bilgi destek hizmeti
AVCILAR DİL KONUŞTURMA LTD İhale Kanun ve Mevzuatları – İhale hukuku hakkında online bilgi destek hizmeti
CAN YEMEK ÜRETİM SAN TİC LTD İhale Kanun ve Mevzuatları – İhale hukuku hakkında online bilgi destek hizmeti
KAV MADENCİLİK SAN ve TİC LTD İhale Kanun ve Mevzuatları – İhale hukuku hakkında online bilgi destek hizmeti
ARAN TEKSTİL SAN ve TİC A.Ş / DENİZLİ İhale Kanun ve Mevzuatları – İhale hukuku hakkında online   bilgi destek hizmeti
TÜRKİYE RESMİ SEKTÖR İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ İŞVEREN SENDİKASI Sendika üyesi İnşaat şirketlerine ihale kanun ve süreçleri dâhilinde yaşamış oldukları sorunlara ait “Canlı Destek Hattı” üzerinden bilgi destek hizmeti verilmektedir
PENTA ELEKTRONİK MEDİKAL SİSTEMLER A.Ş İhale Kanun ve Mevzuatları – İhale hukuku hakkında online bilgi destek hizmeti
A-KEN İNŞ. SAN ve TİC LTD ŞTİ. /AKMAN PERSONEL ve ÖĞRENCİ TAŞIMACILIK 3 – 4 Mayıs 2011 Tarih Aralığında YÜKSEKOVA – HAKKÂRİ de Kamu İhale Kanun ve Mevzuat Bilgilendirme (SEMİNER) hizmetleri verilmiş   olup,Şirketlere 2011 yılı kapsamında ihale danışmanlık hizmetleri verilmektedir
UZUNLAR İNŞ. SAN. Ve TİC A.Ş / İSTANBUL Galatasaray ARENA Stadı İnşaatı Yapan Firmamıza;İhale Kanun ve Mevzuatları – İhale hukuku hakkında online bilgi destek hiz.
BEST TASARIM PEYSAJ İNŞAAT LTD ŞTİ / ELAZIĞ İhale Kanun ve Mevzuatları – İhale hukuku hakkında online bilgi destek hizmeti
STM SİSTEM TELEFERİK A.Ş / İZMİR Ülkemizin ilk ve Tek Yerli Teleferik Üretimi Yapan Firmamıza;   İhale Kanun ve Mevzuatları – İhale hukuku hakkında online bilgi destek   hizmeti
ELİT ŞİRKETLER GRUBU B.ÇEKMECE-İSTANBUL İhale Kanun ve Mevzuatları – İhale hukuku hakkında online   bilgi destek hizmeti
GÜMELİ BELEDİYESİ ALAPLI/ZONGULDAK İhale Kanun ve Mevzuatları – İhale hukuku hakkında online bilgi destek hizmeti
ULUS BELEDİYESİ /BARTIN İhale Kanun ve Mevzuatları – İhale hukuku hakkında online bilgi destek hizmeti
YAPIKUR İNŞ. SAN. Ve TİC. LTD ŞTİ /KASTAMONU İhale Kanun ve Mevzuatları – İhale hukuku hakkında online bilgi destek hizmeti
CONSULAQUA HAMBURG BERATUNSGESELLSHAFT MBH İdarenin İhale İptal Kararının İptal Dava Takibi (İdarenin KİK Dava Kararı ihlali İhale Kanun ve Mevzuatları İhale hukuku hakkında online   bilgi destek hizmeti
KAYA İNŞAAT & WAROTEC GMBHORTAK GİRİŞİMİ İhale Kanun ve Mevzuatları – İhale hukuku hakkında online bilgi destek hizmeti
FATURAVİZYON TÜRKİYE FİNANSBANKASI İŞ BİRLİĞİ İhale Kanun ve Mevzuatları – İhale hukuku hakkında online bilgi destek hizmeti
BİLGE ADAM KURUMSAL HİZ. A.Ş Türkiye İş Kurumunun açmış olduğu Türkiye genelindeki Bilgisayar eğitim hizmetleri ile ilgili firmanın İhaleye Katılması için İhale   Dosyasının Hazırlanması muhammen Bedeli 3.200.000 TL
MAGİCLİFE DER CLUB İNTERNATİONALTURİZM HİZ. A.Ş Otel Zincirlerinin İhtiyaçları için ihale usulü ile teminlerinde Teknik Şartname Bilgi Desteği
ÜNTES MÜHENDİSLİK HİZMETLERİve PAZ. A.Ş Türkiye genelinde; firmanın Faaliyet konularını içeren   İhalelere Katılması için İhale Dosyalarının Hazırlanması
İSTANBUL MEDİKAL SAN TİC LTD ŞTİ Firmanın Faaliyet alanlarında ihalelerde ve muayene komisyonlarında karşılaştığı sorunlarda yıllık anlaşmalı olarak Danışmanlık   Hizmetleri
ALKANLAR TOPLU KONUT SAN TİC LTD ŞTİ İhale Kanun ve Mevzuatları – İhale hukuku hakkında online bilgi destek hizmeti

KAMU KURUM ve   KURULUŞLARA İHALE DANIŞMANLIK- BİLGİLENDİRME HİZMETLERİMİZDEN BAZI REFERANSLAR

kurum Bilgileri Verilen Hizmet Konusu
CİZRE BELEDİYESİ İhale Kanun Mevzuatı – İhale hukuku hakkında online bilgi desteği
MERKEZ BANKASI Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Teknik şartname hazırlama bilgi desteği
BABAESKİ BELEDİYESİ Babaeski/KIRKLARELİ Sebze Meyve Hali – Pazar Yeri – Çarşı Kompleksi iş Merkezi   Projesi ihalesinin İdari – Teknik -Proje -Dosyaların hazırlama İhalenin   yapılması muhammen Bedeli 2.209.738 Ytl
SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayın Doç. Dr. İrfan ŞENCAN (G. Müdür) Sağlık Bakanlığımızın;Kamu İhale Kurumu ile İhale kanun ve mevzuatları için Yapılacak mülakatlar   kapsamında değerlendirilmek üzere, 8 Ağustos 2009 tarihli görüşmelerimiz   nezdinde Firmamızdan ihale süreçlerinde idarelerin ve isteklilerin   karşılaşmış oldukları sorunlar ile ilgili tarafsız bilgi ve öneri hizmeti   talep edilmesi Bedelsiz)
T.C ARDAHAN GÖLE KAYMAKAMLIĞI İhale Kanun ve Mevzuatları – İhale hukuku hakkında online bilgi destek hizmeti (Bedelsiz)
T.S.E (TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ GENEL M.LÜĞÜ)SATINALMA İhale Kanun ve Mevzuatları – İhale hukuku hakkında online bilgi destek hizmeti (Bedelsiz)
TÜVASAŞ (Türkiye Vagon Sanayi A.Ş İhale Kanun ve Mevzuatları – İhale hukuku hakkında online   bilgi destek hizmeti (BEDELSİZ 2 Yıl Bilgi destek hizmeti verilmiştir )
TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK BİRİMİ İhale Kanun ve Mevzuatları – İhale hukuku hakkında online   bilgi destek hizmeti Bedelsiz)
MUKKİ İL ÖZEL İDARESİ 4734 – 4735 – 5812 sayılı ihale kanun -mevzuat ve ihale   dosyası hazırlık konularında ihale danışmanlık hizmetleri verilmiştir
İZMİR TEPECİK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ Cihaz teknik spesifik bilgilerinin ihale dosyalarında   belirtilmesi hususları hakkında bilgi Hizmet Talepleri Bedelsiz)
TÜRK TARİH KURUMU İhale kanun ve mevzuatı-İhale dosya Hazırlama Konuları ile   ilgili Eğitim Hizmet Talepleri (Bedelsiz)
ASELSAN A.Ş 4 Mart 2009 Tarihinde yürürlüğe giren 5812 sayılı ihale Kanun   ve Mevzuatları ile ilgili Eğitim Hizmet TALEP TEKLİFİ (Bedelsiz)
IĞDIR Devlet Hastanesi İdarenin , İhale dosya hazırlıklarında ki idari ve teknik   şartname hazırlıklarında bilgi destek hizmetleri(Bedelsiz)
Ferro Döküm A.Ş (ŞişeCam Grubu ) Firmanın İhtiyaçları için ihale usulü ile teminlerinde Teknik   Şartname Hazırlamalarında Bilgi Desteği
Kent Konut TOKİ – Kocaeli İdarenin ihale konusu inşaat işlerinde idari şartname hazırlıklarında bilgi destek hizmeti (Bedelsiz)
SİİRT Devlet Hastanesi İdarenin Ortopedi ürün ihtiyaçlarının doğrudan alım yöntemleri   ile ürün teminlerinde bilgi desteği (Bedelsiz)
Beltur Belediye Turizm Hizmetleri Satın Alma Daire Başkanlığı Temizlik Hizmet Alım ihalesi Teknik Şartname hazırlama bilgi   desteği Bedelsiz)
İ.E.T.T Genel müdürlüğü Raylı Sistem Dairesi NFPA Yangın Yönetmeliği hk bilgi desteği(Bedelsiz)
Trakya Üniversitesi Döner Sermaye Daire Başkanlığı İdarenin Güvenlik Hizmet Alım İhalesinde teknik ve idari   şartname hazırlıklarında 5188 sayılı iş güvenlik kanuna uygunlukları hk.   bilgi desteği (Bedelsiz)
T.H.Y Similatör Dairesi Başkanlığı İdarenin uçak hangarlarında uygulamak üzere açmış oldukları   Güvenlik Sistemleri hk teknik şartnamede kullanılacak bilgi destek hizmeti   (Bedelsiz)
Darülaccize Vakfı Okmeydanı – Şişli – İstanbul İdarenin Çamaşırhane sistemimim yenilenmesi ile ilgili idari   ve teknik şartname hazırlamalarında bilgi desteği (Bedelsiz)

 

İHALE DANIŞMANLIK BİLGİLENDİRME HİZMETLERİMİZ HAKKINDA YAPILAN İKİLİ GÖRÜŞMELER

Şirket & Kurum Bilgileri Verilen Hizmet Konusu
 GATA HAYDARPAŞA HASTANESİ /İSTANBUL İhale Süreçlerinde yaşanılan sorunlarda bilgi destek Hizmeti
 DİYARBAKIR İÇ TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI İhale Süreçlerinde yaşanılan sorunlarda bilgi destek Hizmeti
 KREDİ YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhale Teknik şartname Hazırlama Hizmeti
GOLF İNTERNATİONAL TURİZM İNŞ TARIM ve TİC LTD ŞTİ İhale Danışmanlık Hizmet konulu
İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İhale Eğitim Hizmet konulu
TÜRK KIZILAYI / İstanbul Bölge Müdürlüğü İhale Danışmanlık Hizmet konulu
AKSAN HUKUK BÜROSU İhale Danışmanlık Hizmet konulu
MOBİT BİLİŞİM ELEKTRONİK ve KONTROL SİSTEMLERİ DIŞ TİC AŞ. İhale Danışmanlık Hizmet konulu