YARGI KARARLARI > Danıştay Kararları

ihalede Gerçek Olmayan Bir Yerli Malı Belgesinin Sunulduğu Ve Bu Durumun ihale Kapsamında Yeterlik şartı...

ihalede gerçek olmayan bir yerli malı belgesinin sunulduğu ve bu durumun ihale kapsamında yeterlik şartı olarak aranan bir belgenin hiç sunulmadığı şeklinde değerlendirilmesi gerektiği öte yandan söz konusu belgenin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilerek tamamlatılmasına da imkan bulunmadığı sonucuna Bu itibarla, davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yönündeki Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmadığı hk (Danıştay K)

Devamı

ihalede Sunulan iş Deneyim Belgesi Olarak Tüzel Kişiliğin %50’den Fazla Hissesine Sahip Ortağına Ait iş ...

ihalede sunulan iş deneyim belgesi olarak tüzel kişiliğin %50’den fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılması halinde sunulması zorunlu olan ve İdari Şartnamede açıkça düzenlenen aynı zamanda ihale dokümanı ekinde bulunan standart formlarda yer verilen Ortaklık Tespit Belgesinin başvuru sahibi tarafından mevzuata uygun şekliyle sunulmadığı anlaşıldığı hk (Danıştay K)

Devamı

ihale itirazen şikâyetinde Teknik Şartnamede istekliler Tarafından Teklif Edilen Araçların Hizmet Alımı ...

ihale itirazen şikâyetinde Teknik Şartnamede istekliler tarafından teklif edilen araçların Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerinde belirtilen hükmün kontrolü için araçların markası, modeli, model yılı ve motor hacmini gösterir listenin teklif zarfında sunulmasının istenildiği, ancak İdari Şartnamede sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağının kurala bağlandığı, bu kapsamda istekliler tarafından teklif zarflarında Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerdeki şartlara uygunluğunun tespit edilmesi için teklif dosyalarında belge sunulmasına gerek bulunmadığı, idare tarafından söz konusu hususun sözleşmenin uygulanması aşamasında tespit edilebileceği anlaşıldığı hk (Danıştay K)

Devamı

ihale itirazen şikâyetinde Teknik Şartnamede istekliler Tarafından Teklif Edilen Araçların Hizmet Alımı ...

ihale itirazen şikâyetinde Teknik Şartnamede istekliler tarafından teklif edilen araçların Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerinde belirtilen hükmün kontrolü için araçların markası, modeli, model yılı ve motor hacmini gösterir listenin teklif zarfında sunulmasının istenildiği, ancak İdari Şartnamede sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağının kurala bağlandığı, bu kapsamda istekliler tarafından teklif zarflarında Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerdeki şartlara uygunluğunun tespit edilmesi için teklif dosyalarında belge sunulmasına gerek bulunmadığı, idare tarafından söz konusu hususun sözleşmenin uygulanması aşamasında tespit edilebileceği anlaşıldığı hk (Danıştay K)

Devamı

ihale Dokümanında ihale Konusu işte çalıştırılacak Araçların Yapacağı Kilometre Bilgisine Yer Verilmediğ...

ihale dokümanında ihale konusu işte çalıştırılacak araçların yapacağı kilometre bilgisine yer verilmediği görülmekle birlikte, söz konusu araçların kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde ihale konusu hizmetin ifasında kullanılacağı, bununla birlikte ihale konusu işte çalıştırılacak araçların yapacağı kilometre bilgisinin akaryakıt gibi asli bir maliyet kalemi için önem arz edeceği, ihale konusu iş kapsamında ise akaryakıtın idare tarafından karşılanacağının düzenlendiği, ayrıca birim fiyat teklif cetvelinde tekliflerin araç sayısı ve ay üzerinden verilmesinin istenildiği, araçların kiralama bedeline ilişkin idare tarafından yapılacak hakedişlerin de araçların yaptığı kilometre esas alınarak değil, aylık dönemler itibarıyla ödeneceği, dolayısıyla ihale dokümanı kapsamında araçların yapacağı kilometre bilgisine yer verilmemesinin isteklilerin tekliflerini oluşturmaları bakımından herhangi bir engel teşkil etmeyeceği

Devamı

ihale Dokümanında ihale Konusu işte çalıştırılacak Araçların Yapacağı Kilometre Bilgisine Yer Verilmediğ...

ihale dokümanında ihale konusu işte çalıştırılacak araçların yapacağı kilometre bilgisine yer verilmediği görülmekle birlikte, söz konusu araçların kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde ihale konusu hizmetin ifasında kullanılacağı, bununla birlikte ihale konusu işte çalıştırılacak araçların yapacağı kilometre bilgisinin akaryakıt gibi asli bir maliyet kalemi için önem arz edeceği, ihale konusu iş kapsamında ise akaryakıtın idare tarafından karşılanacağının düzenlendiği, ayrıca birim fiyat teklif cetvelinde tekliflerin araç sayısı ve ay üzerinden verilmesinin istenildiği, araçların kiralama bedeline ilişkin idare tarafından yapılacak hakedişlerin de araçların yaptığı kilometre esas alınarak değil, aylık dönemler itibarıyla ödeneceği, dolayısıyla ihale dokümanı kapsamında araçların yapacağı kilometre bilgisine yer verilmemesinin isteklilerin tekliflerini oluşturmaları bakımından herhangi bir engel teşkil etmeyeceği

Devamı

ihale Konusu işte çalıştırılacak Araçlara Ait Kasko Sigortası Ve Koltuk Sigortası Giderlerinin Teklif Fi...

ihale konusu işte çalıştırılacak araçlara ait kasko sigortası ve koltuk sigortası giderlerinin teklif fiyata dahil giderler arasında sayıldığı, söz konusu hususun idarenin takdir yetkisi kapsamında olduğu ve istekliler tarafından ihale konusu işte çalıştırılacak araçlara ait kasko sigortası ve koltuk sigortası giderlerinin teklif fiyata dahil edilmek suretiyle kendi ticari gerekleri doğrultusunda teklif fiyatlarını oluşturmalarına engel bir durum bulunmadığı

Devamı

EKAP üzerinden E-şikâyet Başvurusunda Bulunduğuşikâyet Dilekçesi Ekinde Sunulan Faaliyete ilişkin Evrakt...

EKAP üzerinden e-şikâyet başvurusunda bulunduğuşikâyet dilekçesi ekinde sunulan faaliyete ilişkin evrakta ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğini tevsik eden belgeye ilişkin bilgilerin yer almadığı görüldüğünden, davacının itirazen şikâyet başvurusunun şekil yönünden reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmadığı hk (Danıştay K)

Devamı

ihale şikâyet Dilekçesi Ekinde Sunulan Faaliyete ilişkin Evrakta ihale Konusu Alanda Faaliyet Gösterildi...

ihale şikâyet dilekçesi ekinde sunulan faaliyete ilişkin evrakta ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğini tevsik eden belgeye ilişkin bilgilerin yer almadığı ancak ünvanında “gıda” ibaresinin bulunduğu görüldüğün itirazen şikâyet başvurusunun şekil yönünden reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamadığı HK (Danıştay K)

Devamı

EKAP üzerinden E-şikâyet Başvurusunda Bulunduğuşikâyet Dilekçesi Ekinde Sunulan Faaliyete ilişkin Evrakt...

EKAP üzerinden e-şikâyet başvurusunda bulunduğuşikâyet dilekçesi ekinde sunulan faaliyete ilişkin evrakta ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğini tevsik eden belgeye ilişkin bilgilerin yer almadığı görüldüğünden, davacının itirazen şikâyet başvurusunun şekil yönünden reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmadığı hk (Danıştay K)

Devamı

isteklinin EKAP’ta Kayıtlı Olan Bilgi Ve Belgelerinden, Ortaklık Ve Ortaklık Oranlarına ilişkin Bilgiler...

isteklinin EKAP’ta kayıtlı olan bilgi ve belgelerinden, ortaklık ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerin Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen bilgilerle uyumlu olduğu, EKAP üzerinde ortaklara ilişkin bilgilere dayanak teşkil eden pay defterinin ve bir adet karar defteri örneğinin de yer aldığı fakat söz konusu pay defteri ve yönetim kurulu karar defteri incelendiğinde, pay defterindeki ortaklık oranları ile yeterlik bilgileri tablosundaki oranları aynı olsalar da söz konusu yönetim kurulu karar defteri incelendiğinde bu defterde yer alan kararın şirketin ortaklık durumuna ilişkin olmadığı ve pay defterinde yer alan ortaklık oranlarına dayanak olabilecek başka bir yönetim kurulu kararının da EKAP sistemine yüklenmediği, başka bir ifade ile teklifte beyan edilen ve EKAP’ta kayıtlı pay defterinde yer alan ortaklık yapısına dayanak teşkil eden yönetim kurulu kararı defterinin EKAP sisteminde yüklü olmadığı, bu nedenle dava konusu Kurul kararının hukuka uygun olduğu hk (Danıştay K)

Devamı

idarelerin ihale Şartname Hazırlama Sürecinde Göz önüne Alacakları Teknik önerileri içerdiği idarenin ih...

idarelerin ihale Şartname hazırlama sürecinde göz önüne alacakları teknik önerileri içerdiği idarenin ihtiyacını karşılarken alımını yapacağı hizmetin teknolojik performansını belirlemek konusunda takdir hakkı ve yetkisinin bulunduğu dikkate alındığında, idarece tespit edilmiş olan hizmetin niteliğine ilişkin belirlemelere yönelik Teknik Şartname düzenlemelerinin, alımın konusunun ve teknik ayrıntılarının idarenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlandığı ve bu düzenlemelerin idarenin ihtiyaçları ve takdir hakkı doğrultusunda yapıldığı hk (Danıştay K)

Devamı

ihale şikayet Dilekçesi Ekinde imza Sirküleri ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin Bulunduğu, Söz Kon...

ihale şikayet dilekçesi ekinde imza sirküleri ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin bulunduğu, söz konusu belgelerin dışında başvuru sahibi tarafından başkaca bir belge sunulmadığı, başvuru sahibinin şikâyet dilekçesine ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin bir belge eklenmediği hk (Danıştay K)

Devamı

ihalede Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde Yer Alan A/V Grubu Karayolu İşleri’nin Benzer iş ...

ihalede Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan A/V Grubu Karayolu İşleri’nin benzer iş olarak kabul edildiği, davacı tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ihale konusu iş veya benzer iş kapsamına girdiği, bu kapsamda davacı şirketin ihalede benzer iş olarak kabul edilen karayolu işleri alanında faaliyette bulunduğu ve bu alanında iş deneyim belgesine sahip olduğu dikkate alındığında, uyuşmazlığa konu bağlantı yolu yapım işi ihalesi ile meşrû, güncel ve mâkûl menfaat alâkasının olduğu, dolayısıyla dava açma ehliyetinin bulunduğu sonucuna ulaşıldığından, davanın ehliyet yönünden reddine ilişkin Mahkeme kararında usûl kurallarına uygunluk bulunmadığı HK (Danıştay K)

Devamı

ihale Sözleşmesi imzalanmadan önce Damga Vergisi Defteri Sunulduğu Ve Sözleşmenin imzalanmasının Sağland...

ihale sözleşmesi imzalanmadan önce damga vergisi defteri sunulduğu ve sözleşmenin imzalanmasının sağlandığı, ancak sonra ibraz edilen dekontun sahte olduğunun anlaşılması HK (Danıştay K)

Devamı

ihale Teklif Geçerlilik Süresinin ihale Tarihinden itibaren 120 Takvim Günü Olarak Belirlendiği Göz önün...

ihale teklif geçerlilik süresinin ihale tarihinden itibaren 120 takvim günü olarak belirlendiği göz önüne alındığında, davacıya bu süre içerisinde sözleşmeye davet yazısı gönderildiği, ancak davacının sözleşme imzalamamak için herhangi bir mücbir sebep hâli ileri sürmediği anlaşıldığından, itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararıda hukuka aykırılık bulunmadığı hk (Danıştay K)

Devamı

Aşırı Düşük Teklifi Açıklamasındaki Nakliye Girdisine ilişkin Açıklamalarının, ihaleyi Gerçekleştiren id...

aşırı düşük teklifi açıklamasındaki nakliye girdisine ilişkin açıklamalarının, ihaleyi gerçekleştiren idarece açıklama istenilen iş kalemlerine ilişkin poz numaraları verilmekle Birim Fiyat Kitabı’nda belirtilen nakliye formüllerine atıf yapıldığı halde, atıf yapılan tablolarının nakliye girdilerine ilişkin ve nakliye formülleri sonucunda ulaşılan değerlerde çok daha düşük olması hk (Danıştay K)

Devamı

ihaleye Ait Teknik Şartnamede Tüm Teknik Dokümanlar (katalog, Resim, Vb.) Teklif Dosyasında Verilecektir...

ihaleye ait Teknik Şartnamede tüm teknik dokümanlar (katalog, resim, vb.) teklif dosyasında verilecektir yeterlik kriterine yer verildiği söz konusu kriterin değerlendirme yapılırken göz önüne alınması gerektiği hk (Danıştay K)

Devamı

ihale üzerinde Bırakılan Davalı Yanında Müdahil şirketlerin Oluşturduğu iş Ortaklığıyla ihale Sözleşmesi...

ihale üzerinde bırakılan davalı yanında müdahil şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığıyla ihale sözleşmesinin imzalandığı müdahil şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığının taahhüdünü zamanında yerine getirmediği ve kalan sürede işin bitirilmesinin teknik olarak imkânsız olduğundan bahisle, davacı idarenin ihtar yazıları sonrasında ihale sözleşmesinin feshedilmesi hk (Danıştay K)

Devamı

ihalede Tazminat isteminin idarece Alınan ihale Kararlarının Yargı Yerince iptal Edilmesi Neticesinde i...

ihalede tazminat isteminin idarece alınan ihale kararlarının yargı yerince iptal edilmesi neticesinde ihaleyi yapan idarece sürecin ağırdan alındığına dayandırıldığı anlaşıldığından, davanın görüm ve çözümünde ihaleyi gerçekleştiren idarenin bulunduğu ve zararı doğuran idari uyuşmazlığı çözümlemeye yetkili idare mahkemesi olan Mahkemenin yetkili olduğu hk (Danıştay K)

Devamı

Hizmet Alımı ihale Mevzuat Hükümleri Kapsamında Kamu İhale Kanunu’na Tâbi Olmaksızın Doğrudan Temin Usul...

hizmet alımı ihale mevzuat hükümleri kapsamında Kamu İhale Kanunu’na tâbi olmaksızın doğrudan temin usulüyle iştiraki olan A.Ş protokol yapmak suretiyle gerçekleştirmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı hk (Danıştay K)

Devamı

Mahalli idarelerin (belediyelerin) %50 Nin üzerinde Hissesi Bulunan iştirak şirketlerince Yapılan ihalel...

mahalli idarelerin (belediyelerin) %50 nin üzerinde hissesi bulunan iştirak şirketlerince yapılan ihalelere ilişkin olarak ihaleden yasaklama işlemlerinin hangi kurum tarafından yapılması gerektiği ilişkin Kamu İhale Kurul kararında Kanunda belirtilenden farklı bir yol öngörülmüş ise de bu hususun net bir şekilde kanuni düzenleme ile hüküm altına alınmasından dolayı söz konusu kararda belirtilen usule itibar edilemeyeceği hk (Danıştay K)

Devamı

ihalede iş Ortaklığının Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarının Reddedilerek Değerlendirme Dışı Bırakılması V...

ihalede iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilerek değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği ancak müdahillerin oluşturduğu iş ortaklığının teklifi Kurul kararları ile değerlendirme dışı bırakıldığından bahisle davacının itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı Bu itibarla, itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır (Danıştay K)

Devamı

ihaleyi Gerçekleştiren idarece Ramazan Ayında iftar Menüsü çıkartılmasının istenildiği, Ayrıca idare Tar...

ihaleyi gerçekleştiren idarece Ramazan ayında iftar menüsü çıkartılmasının istenildiği, ayrıca idare tarafından belirlenecek tarihlerde biner kişilik olmak üzere toplam iki kere, menüsü kurum diyetisyeni tarafından hazırlanacak, 4 kap yemek, içecek ve iftariyelik tabaktan oluşacak iftar menüsünün verilmesinin istendiği, örnek menüde yer alan yemek çeşitleri kullanılarak Ramazan ayına ilişkin öğün bedeli oluşturabileceği, bu bedel kişi sayısıyla çarpılarak ulaşılan tutarın toplam teklif bedeline yansıtılabileceği, bu bakımdan iddia konusu düzenlemenin bedelsiz hizmet alımı anlamına gelmeyeceği anlaşıldığından, dava konusu işlemde mezkûr iddia bakımından hukuka aykırılık, dava konusu işlemin bu iddia yönünden kısmen iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır

Devamı

ihale üzerinde Bırakılan iş Ortaklığının Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarına Yönelik Olarak itirazen şikây...

ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamalarına yönelik olarak itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu bu bağlamda iş ortaklığınca dava konusu Kurul kararında belirtilen 12 iddia ile ilgili olarak ihale komisyonu kararının tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde başvuruda bulunulması gerektiği dikkate alındığında anılan iş ortaklığı tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun süresinde olmadığı hk

Devamı

ihalede Sunulan Belgede işin Maliyetinin Sunulan Teklifin Yaklaşık Altında Yapılabileceğinin Beyan Edild...

ihalede sunulan belgede işin maliyetinin sunulan teklifin yaklaşık altında yapılabileceğinin beyan edildiği bu durumdan kamu kaynaklarının verimli kullanılmadığı sonucunun çıkarılabileceği ihalede rekabetin oluştuğundan ve yeterli indirim yapıldığından söz edilemeyeceği ve bu hâliyle ihaleden beklenen kamu yararının gerçekleşmediği anlaşıldığından, ihalenin iptaline ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hk (Danıştay K)

Devamı

ihale Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Mesleki Ve Teknik Yeterliğe ilişkin Bilgilerin Tevsiki ...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgilerin tevsiki için idareye, iş deneyimini gösterir sözleşme, sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri, sözleşmeye ait damga vergisinin ödendiğini gösterir tahakkuk fişi ve diğer belgelerin sunulduğunun görüldüğü, istekli tarafından sunulan sözleşme için gerek şikâyet gerek itirazen şikâyet dilekçesinde ileri sürmüş olduğu İdari Şartnamedeki yeterlik kriterlerine ve ihale üzerinde kalan istekliye yönelik belge düzenleme koşullarına ilişkin olarak Kurul tarafından inceleme yapılması ve belirtilen hususlar hakkında bir karar verilmesi gerekmektiği (Danıştay K)

Devamı

ihaleye Sunulan EKAP’ta iş Deneyim Belgesinde Esaslı Unsurun Hem “AI” Hem De “AV” Grubu Olarak Belirtil...

ihaleye sunulan EKAP’ta iş deneyim belgesinde esaslı unsurun hem “AI” hem de “AV” grubu olarak belirtildiği görülse de hatalı bir belirleme yapıldığının davalı idarece yapılan tespitler üzerine ortaya konulduğu söz konusu iş deneyim belgesinin “AI Grup: Köprü ve Viyadük İşleri” kapsamında değerlendirilmesini sağlayacak nitelikte yapım imalatları olmadığının anlaşıldığı, bu itibarla, anılan iş deneyim belgesinin dava konusu ihale kapsamında benzer işe uygun olmadığından bahisle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı kararının Bozulması hk (Danıştay K)

Devamı

ihale Teknik Şartname Düzenlemesindeki Belgelerin ihale Uhdesinde Bırakılan Yükleniciden Sözleşme imzala...

ihale Teknik Şartname düzenlemesindeki belgelerin ihale uhdesinde bırakılan yükleniciden sözleşme imzalanmadan önce istenilmesinin kamu ihale mevzuatına aykırı olmadığı, bu bağlamda İdari Şartname ile Teknik Şartname arasında bir çelişki bulunmadığı, Teknik Şartname ile ihaleyi gerçekleştiren idarece ihale konusu işin başlayacağı tarihin yakınlığı dikkate alınarak, ilgili belgelerin sözleşme imzalandığı aşamada kendilerine teslim edilmesinin istenilmesinde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamadığı gerekçesiyle mahkeme kararının bozulmasına ait karar ( Danıştay Kararlı)

Devamı

ihalede Herhangi Bir şikâyet Ve itirazen şikâyet Başvurusu Olmaksızın ihalenin idarece Re'sen iptal ...

ihalede herhangi bir şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusu olmaksızın ihalenin idarece re'sen iptal edilmesi hâlinde doğrudan dava açılması mümkün olmasına rağmen, dava konusu işlemde başvuru yolunun hatalı gösterilmesi nedeniyle idarenin doğru bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi ve hak arama özgürlüğünün ihlâl edilmiş olması karşısında davacıya yapılan bildirime uygun olarak yapılan şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusu üzerine, ihalenin re'sen iptal edildiğinden bahisle Kamu İhale Kurulu'nca itirazen şikâyet başvurusun görev yönünden reddine karar verilmesinden sonra 26/12/2022 tarihinde açılan davanın süresinde olduğunun kabulü gerektiği hk (Danıştay K)

Devamı

İhalede çalıştırılacak Araçların %90'ının Sözleşme Tarihinden 10 Gün öncesinde Hazır Bulundurulmasın...

İhalede çalıştırılacak araçların %90'ının sözleşme tarihinden 10 gün öncesinde hazır bulundurulmasının makul bir süre olmadığı ve ihaleye katılımı engelleyici nitelikte olduğu iddiasının, Sözleşme Tasarında işe başlama tarihinin belirlendiği, dolayısıyla yüklenicinin en geç *tarihinde iş kapsamında çalıştırılacak araçların %90'ını hazır bulundurmasının istendiği, ancak ihale sürecinin dinamik bir süreç olduğu yapılan şikâyet veya itirazen şikâyet başvuruları ile sözleşme tarihinin ötelenebileceği ve hatta sözleşmenin ihale dokümanında araçların temin edilmesi gerektiği ihale itirazına ait Danıştay Kararı

Devamı

ihale Uhdesinde Kalan Davacıların Oluşturduğu is Ortaklığının Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları Kapsamında...

ihale uhdesinde kalan davacıların oluşturduğu is ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunduğu  açıklama yazısında, MTV giderine yönelik olarak Cumhurbaşkanı Kararı'nda motorlu taşıtlar vergisine uygulanmak üzere %61,5 oranında katsayının belirlendiği, dava konusu ihale kapsamında 2017 model araç çalıştırılacağının belirtildiği, 1-6 yas kategorisinde 36-45 kişiye kadar olan otobüslerin 2022 MTV tutarının 5.292,00-TL olduğu, davacılar tarafından 2023 yılı için MTV tutarının %61,5 artış oranıyla 8.543,35-TL olarak hesaplandığı ve ihale konusu iste çalıştırılacak 17 araç için toplam 145.236,95-TL MTV gideri hesaplandığının görüldüğü, ancak 30/12/2022 tarih ve 32059 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 55 seri nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nde 1-6 yas kategorisinde 36-45 kişiye kadar olan otobüslerin 2023 yılı MTV tutarının 8.546,00-TL olarak açıklandığı, dolayısıyla MTV'ye ilişkin maliyetin araç bası 8.546,00-TL olmak üzere 17 araç için 145.282,00-TL olması gerekirken davacılar tarafından araç bası 8.543,35-TL olmak üzere 145.236,95-TL olarak eksik hesaplandığı anlaşıldığı  itirazen şikâyet başvurusunun uygun bulunmasına dair Kurul kararında hukuka aykırılık, söz konusu Kurul kararının anılan iddiaya ilişkin kısmının iptali yönündeki  Mahkeme kararının bu kısmında ise hukuki isabet bulunmamaktadır gerekçelerle Mahkemes kararının kısmen bozulmasına ait karar (Danıştay Kararlı)

Devamı

İdari Şartname'de De Tekliflerin Hangi Tarihteki Asgari ücrete Göre Hazırlanacağına ilişkin Herhangi...

İdari Şartname'de de tekliflerin hangi tarihteki asgari ücrete göre hazırlanacağına ilişkin herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı göz önüne alındığında gerek tekliflerin değerlendirilmesi gerekse de sınır değerin belirlenmesi yönünden ciddi bir belirsizliğin bulunduğu, ihaleyi yapan idarece getirilen, davacının teklifinin "bilgi amaçlı olarak" 2023 yılı için belirlenen asgari ücrete göre güncellenmesi şeklindeki çözümün bu belirsizliği gidermediği gibi istekliler arasında eşitsizliğe sebebiyet verdiği, bu durumda, saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, hukuki belirlilik, öngörülebilirlik ve hukuki güvenlik ilkeleri de dikkate alındığında, tekliflerin oluşturulması ve hazırlanmasında isteklileri tereddüte düşürdüğü anlaşılan ihale dokümanıyla davaya konu ihalenin sonuçlandırılamayacağı anlaşıldığından, ihale dokümanında ihale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek aykırılıklar nedeniyle ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiğinden, dava konusu Kurulkararının iptali istemiyle açılan davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararının bozulması hk Danıştay Kararı

Devamı

ihalede Yüklenici iş Ortaklığı ile Yaptığı Alt Yüklenici Sözleşmesi Ve Ek Protokolleri Kapsamında Fiilen...

ihalede yüklenici iş ortaklığı ile yaptığı alt yüklenici sözleşmesi ve ek protokolleri kapsamında fiilen alt işveren olarak çalıştığı idarece bu durumdan haberdar olunduğu ve bu hususta herhangi bir itirazın bulunmadığı, işin bahsi geçen alt işveren sözleşmesi ve ekinde belirtilen kısımlarının davacı tarafından yapıldığına ilişkin fatura ve hakedişlerin düzenlendiği, esas sözleşmeye ek protokollerin yüklenici iş ortaklığınca idareye sunulmamasından davacı şirketin sorumlu tutulamayacağı hususları dikkate alındığında, davacı şirketin anılan yüklenici iş ortaklığı ile yaptığı alt işverenlik sözleşmesi ve ek protokolleri kapsamında yaptığı işlerin tümü üzerinden düzenlenen alt yüklenici iş bitirme belgesinin, anılan alt yüklenici sözleşmesi dışında herhangi bir ilave alt yüklenici sözleşmesinin idare onayına sunulmadığı gerekçesi ile sehven düzenlendiğinden bahisle değiştirilmesinde ve bu kısım yönünden davacının itirazen şikâyet başvurusu hk (Danıştay Kararlı)

Devamı

4734 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılan ihaleler Sonucunda Aktedilen Sözleşme...

4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılan ihaleler sonucunda aktedilen sözleşmelerde yapılacak değişikliklerin, 4353 sayılı Kanunun 31 inci maddesi kapsamında bir hakkın tanın

Devamı

Bir Sözleşmenin Uygulanmasından Karşılıklı Olarak Vazgeçmek Ve Akdi Feshetmenin De Anlaşma Hükmünde Olab...

bir sözleşmenin uygulanmasından karşılıklı olarak vazgeçmek ve akdi feshetmenin de anlaşma hükmünde olabileceği kabul edilmiştir.

Devamı

SÖZLEŞMENİN FESHİ İŞLEMİNİN İPTALİ...

SÖZLEŞMENİN FESHİ İŞLEMİNİN İPTALİ

Devamı

Kendisine Bildirilen Sipariş Süresi içerisinde Mal Teslimi Yapmayan Ve Verilen Ek Süre içerisinde Teslim...

Kendisine bildirilen sipariş süresi içerisinde mal teslimi yapmayan ve verilen ek süre içerisinde teslim ettiği malların iki kaleminin teknik şartnameye ve kabulü yapılan numuneye uygun olmadığı da te

Devamı

idari işlemlere Karşı Açılacak Davalarda, Süreler...

idari işlemlere karşı açılacak davalarda, süreler

Devamı

Sözleşmesi Fesh Edilen Firmanın Aynı idarenin Başka Bir ihalesine Katılması...

Sözleşmesi fesh edilen firmanın aynı idarenin başka bir ihalesine katılması

Devamı

İhale Kanuna Göre ihale Sürecine ilişkin Verilmiş Yasaklama Kararının, idareye Yapılan işler Sırasında i...

İhale Kanuna göre ihale sürecine ilişkin verilmiş yasaklama kararının, idareye yapılan işler sırasında iş veya meslek ahlâkına aykırı faaliyet olarak değerlendirilemeyeceği

Devamı

İsteklilerin ihalede Yaklaşık Maliyete ilişkin şikayet Başvuruları Bakımından Farkına Varıldığı/farkına ...

İsteklilerin ihalede yaklaşık maliyete ilişkin şikayet başvuruları bakımından farkına varıldığı/farkına varılması gereken tarihin ihale tarihi değil, aşırı düşük teklif açıklama yazısının tebliğ tarihinden başlatılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı hk

Devamı

İhalede Oluşan Tenzilat Oranının Yakın Tarihlerde Gerçekleştirilen Benzer Nitelikteki ihalelerdeki Tenzi...

İhalede oluşan tenzilat oranının yakın tarihlerde gerçekleştirilen benzer nitelikteki ihalelerdeki tenzilat oranlarından düşük olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı hk

Devamı

EKAP üzerinden Yapılan Tebligatlarda Tebligatın ilgililere Ait EKAP’ta Yer Alan Bildirim Kutusuna Ulaştı...

EKAP üzerinden yapılan tebligatlarda tebligatın ilgililere ait EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştığı tarih, bildirim tarihi olarak kabul edileceğinden firmadaki EKAP’ı kullanan yetkili kişinin EKAP’a girmediği için idarece istenen belgelerin süresinde sunulmaması nedeniyle isteklinin ihale dışı bırakılarak geçici teminatının irat kaydedilmesinde hukuka aykırı olmdığı hk

Devamı

Aşırı Düşük Savunmasında Nakliyeye ilişkin Aşırı Düşük Sorgulamasında, İdarece Poz Numarası Verilmek Sur...

Aşırı Düşük savunmasında Nakliyeye ilişkin aşırı düşük sorgulamasında, İdarece poz numarası verilmek suretiyle açıklanması istenen iş kalemleri bakımından, anılan poza ilişkin formül kullanılarak açıklama yapılması gerektiği hk

Devamı

İdarece ihalede Geçici Teminata ilişkin Eksikliğin Verilen Süre Sonuna Kadar Giderilmesi Gerektiği Husus...

İdarece ihalede geçici teminata ilişkin eksikliğin verilen süre sonuna kadar giderilmesi gerektiği hususunda bir bildirim yapılmaksızın sözleşme davetinin gönderildiği, böylelikle isteklinin kesin teminatın geçici teminat olarak sayılması talebinin zımnen kabul edildiği, ayrıca daha önce iki ayrı istekli ile sözleşme imzalandığı, gelinen aşamanın tekliflerin değerlendirilmesi safhasına ilişkin olmadığı dikkate alındığında, isteklinin teklif geçerlik süresine uygun geçici teminatı vermediğinden bahisle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hukuka uygun bulunmadığı hk karar

Devamı

İhalede Teklifinin Hukuka Aykırı şekilde Değerlendirme Dışı Bırakılan isteklinin Menfi Zarar Kapsamındak...

İhalede teklifinin hukuka aykırı şekilde değerlendirme dışı bırakılan isteklinin menfi zarar kapsamındaki masraflarının tazmin edilmesi gerekmekiği hk

Devamı

İhale Teknik şartnamede Sadece Marka istenmesinin Alınan Akademik Görüş Neticesinde Bir Markaya Veya Yer...

İhale teknik şartnamede sadece marka istenmesinin alınan akademik görüş neticesinde bir markaya veya yerli veya yabancı firmaya yönelik olarak düzenleme niteliğinde olmadığı, idarelerin ihtiyaçların belirlenmesinde takdir yetkisi olduğu

Devamı

ihale için Hazırlanan Teklifin ihale Tarihi itibarıyla Güncel Piyasa Fiyatları Baz Alınarak Hazırlandığı...

ihale için hazırlanan teklifin ihale tarihi itibarıyla güncel piyasa fiyatları baz alınarak hazırlandığı, ancak ihale tarihinden sonra piyasa fiyatlarında öngörülemeyecek biçimde artışlar yaşandığı, döviz kurunda meydana gelen artışlar sebebiyle hizmetin ifasının imkansız hale geldiği şeklindeki gerekçelerle sözleşme imzalamaktan imtina edildiği anlaşılmakta ise de, davacı şirketin Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği basiretli bir tacir gibi hareket etme yükümlülüğü bulunduğu, dolayısıyla ticari icaplara göre hareket etmesi ve ticari hayatın olağan akışı içerisinde kurda meydana gelebilecek dalgalanmaları hesaba katarak teklif vermesi gerektiği, başka bir anlatımla davacının ihale konusu işi ihale dokümanına uygun bir şekilde yerine getirmesini mümkün kılacak hazırlık ve programlama çalışmalarını basiretli bir tacir sorumluluğuyla önceden gerçekleştirmesi gerektiği, dolayısıyla döviz kuru artışı ve ekonomik olumsuzluklara ilişkin iddiaların usulüne göre sözleşme imzalamama noktasında mücbir bir hal olarak görülemeyeceği hk (Danıştay İhale Kararı)

Devamı

idareye ihale şikayet Başvurusu Hakkında Verilen Karar üzerine itirazen şikayet Başvurusunda Bulunulması...

idareye ihale şikayet başvurusu hakkında verilen karar üzerine itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde Kurum tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamayacağı, bu sebeple davacının sözleşme imzalamaya davet edilmesinin mevzuata aykırı olduğu hk (Danıştay Kararı)

Devamı