SÖZLEŞME KARARI > Yapım Hakedişleri

ihalede 448 Gün Süre Uzatımı Verildiği, Uzatılan Sürede Fiyat Farkı Hesaplanıp Hesaplanamayacağı Hususu...

ihalede 448 gün süre uzatımı verildiği, uzatılan sürede fiyat farkı hesaplanıp hesaplanamayacağı hususu

Devamı

ihale Sözleşme Kapsamında Olan Taş Duvar imalatı için Yapılan Kazı Naklinin Sözleşme Bedeline Dahil Olup...

ihale sözleşme kapsamında olan taş duvar imalatı için yapılan kazı naklinin sözleşme bedeline dahil olup olmadığı

Devamı

ihalede İş Ortaklığına Yapılan ilgili Düzenlemelere Göre istisna Kapsamına Alınan Sürelere isabet Etmeye...

ihalede İş Ortaklığına yapılan ilgili düzenlemelere göre istisna kapsamına alınan sürelere isabet etmeyen hakediş ödemelerinden damga vergisi kesintisi yapılmaması sonucu kamu zararına neden olunduğu tespit edilmekle birlikte söz konusu kamu zararı tutarının muhasebe işlem fişi ile yüklenicinin hakedişinden kesilmek suretiyle tahsil edilmesi

Devamı

Sözleşme Ve Eki ihale Dokumanlarına istinaden Yüklenici Tarafından *poz Numaralı ‘Cephelerde Daldırma Ga...

sözleşme ve eki ihale dokumanlarına istinaden yüklenici tarafından *poz numaralı ‘Cephelerde daldırma galvanizli çelik elemanlarla geniş açıklıklı iskele kurulması’’, * poz numaralı ‘Kubbe ve Tonozlarda Çelik Borudan Tam Güvenlikli İş İskelesi Yapılması (0,00-51,50m arası)’’ ve * poz numaralı “Çelik Borudan Tam Güvenlikli İş İskelesi Yapılması” imalatlarının yapılması gerekirken İş iskelesi 0-12.5 m yükseklikte (duvar için) ve İş iskelesi 0-12.5 m yükseklikte (tavan için) imalatlarının yapıldığı ancak ödemelerin gerçekte imal edilen iş kalemleri üzerinden değil sözleşme kapsamındaki iş kalemleri için belirlenen pozlar üzerinden yapıldığı görülmüş Sonuç olarak İdare tarafından yüklenici firmaya sözleşme hükümlerine aykırı olarak ödeme yapılmış olması

Devamı

ihale Poz Tanımında imalatın ödenebilmesi için çeşitli şartlar Sayılmış Buna Göre iskelenin Standartları...

ihale poz tanımında imalatın ödenebilmesi için çeşitli şartlar sayılmış Buna göre iskelenin standartlarına, mevzuatına ve projesine uygun olarak yapıldığı hususunun yapı denetim görevlisi ve yüklenici ile birlikte tutanağa bağlanması, bu tutanağın idarenin onayına sunulması, iskelenin genel ve detay durumunu gösterecek şekilde CD’ye aktarılması, bunun tutanak ekine konulması, bu tutanak ve CD’nin ödeme evraklarına eklenmesi gerekti hk

Devamı

Yüklenici işi Yarım Bırakması Ve Akdi Feshetmesinde Kusur Yüklenemeyeceğinden Yapılan iş Nedeniyle Sözl...

yüklenici işi yarım bırakması ve akdi feshetmesinde kusur yüklenemeyeceğinden yapılan iş nedeniyle sözleşme fiyatlarına göre yüklenicinin hak ettiği iş bedelinin hesap ettirilmesi, hesap ettirilecek iş bedeli ile kanıtlanan ödemelere göre varsa fazla ödemelerin istirdadına karar verilmesi gerekirken yapılmayan iş bedeline göre hesaplama yapan bilirkişi raporuna bağlı kalınarak yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bozulması gerektiği hk

Devamı

Uygulama Ayına Ait Endeksler Belli Olmadan Hakedişin Düzenlendiği Hallerde, Sonradan Açıklanan Uygulama ...

Uygulama ayına ait endeksler belli olmadan hakedişin düzenlendiği hallerde, sonradan açıklanan uygulama ayı endeksi hakedişteki fiyat farkı hesabına esas alınan endeksten daha düşükse kamu zararı oluşması hk

Devamı

Geçici Hakedişlerin Sözleşmesinde Belirtilen Sürede ödenmemesi Sonucu idareden Kaynaklanan ödenek Yeters...

Geçici hakedişlerin sözleşmesinde belirtilen sürede ödenmemesi sonucu idareden kaynaklanan ödenek yetersizliğinin yüklenicinin ortadan kaldırmaya gücünün yetmeyeceği dikkate alındığında geçici hakediş ödemelerinde gecikme hesap edilerek süre uzatımı verilmesi ve bu sürede eksik harcanan ödeneğinin diğer yıla aktarılması

Devamı

İhale Teknik Şartnamesi Uyarınca Malzemelerin Teslim Tarihinden Sonra Yapılacak Kontrol Sonrası Malzemel...

İhale Teknik Şartnamesi uyarınca malzemelerin teslim tarihinden sonra yapılacak kontrol sonrası malzemelerde herhangi bir eksiklik bulunmaz ise sözleşme bedelinin %50’sinin ödeneceği hüküm altına alın

Devamı

ihalede 5. Hakedişten Kaynaklanan Bakiye ile 1 Ve 2 Numaralı Hakedişlerden  Bloke Edilen Bedelin Davalıd...

ihalede 5. hakedişten kaynaklanan bakiye ile 1 ve 2 numaralı hakedişlerden  bloke edilen bedelin davalıdan tahsilini istemiş Mahkemenin ilk kararında ek rapora itibar edilerek 5 numaralı hakediş bedel

Devamı

İhalede Yüklenicinin Hakediş Yapması için SGK  Borcu Yoktur  Yazısı Alması için Taşeron Firmasında istem...

İhalede yüklenicinin hakediş yapması için SGK  borcu yoktur  yazısı alması için Taşeron firmasında istemiş olduğu  belgeler(Yargıtay K1)

Devamı

itiraz Edilen Hakedişlerdeki Fiyat Farkı (sözleşmeye Göre Kazı Yapılması için ödenecek Bedel ile Zeminin...

itiraz edilen hakedişlerdeki fiyat farkı (sözleşmeye göre kazı yapılması için ödenecek bedel ile zeminin sözleşme sırasında verilen zemin raporlarına uygun olmadığının anlaşılması sebebiyle kazının bi

Devamı

idarece Kesin Hakediş Raporu Onaylanmış ise De Kesin Hakedişin Yüklenici Ortak Girişim Tarafından ihtira...

idarece kesin hakediş raporu onaylanmış ise de kesin hakedişin yüklenici ortak girişim tarafından ihtirazi kayıt ile imzalanması ve kesin hesap ile kesin kabul tutanağı ve kesin hakediş onaylanmasında

Devamı

Hesap Kesme Hakedişi Düzenlenmiş ise De Yüklenici Tarafından Söz Konusu Hakediş imzalanmadığı Ve Dava Aç...

hesap kesme hakedişi düzenlenmiş ise de yüklenici tarafından söz konusu hakediş imzalanmadığı ve dava açılarak alacak itirazında bulunulduğundan, mahkemece iş sahibi idareden sözleşme konusu işle ilgi

Devamı

Hakediş ödemelerinde Meydana Gelen Gecikmeler Nedeniyle Faiz Talip Edilebilmesi için iş Sahibine ihtarna...

Hakediş ödemelerinde meydana gelen gecikmeler nedeniyle faiz talip edilebilmesi için iş sahibine ihtarname gönderilmesi ve temerrüde düşürülmesi gerekir

Devamı

İhale Şartnamesine Göre, Ara Hakedişlerin imzalanmasından itibaren Otuz Gün içinde Tahakkuka Bağlanması,...

İhale Şartnamesine göre, ara hakedişlerin imzalanmasından itibaren otuz gün içinde tahakkuka bağlanması, bu tarihi takip eden otuz gün zarfında da ödemenin yapılması gerekir Bu haliyle ödeme tarihleri

Devamı

ihale şartnamesinin ilgili Maddeleri Uyarınca Davacı Yüklenici Tarafından Yapıldığı iddia Edilen Fazla i...

ihale şartnamesinin ilgili maddeleri uyarınca davacı yüklenici tarafından yapıldığı iddia edilen fazla işin sözleşme kapsamında olup olmadığı sözleşme kapsamında olduğunun kabulü halinde taraflar aras

Devamı

Yapım işini Tamamlanarak Teslim Edildiği Kesin Hakediş Konusunda Taraflar Arasında Farklılık Oluştuğunu,...

Yapım işini tamamlanarak teslim edildiği kesin hakediş konusunda taraflar arasında farklılık oluştuğunu, davalı kurumdan alacaklı olmalarına rağmen davalı kurum hesaplarında  fazla ödeme yapıldığı şek

Devamı

Yüklenici Tarafından Hakedişteki Metrajlara Meblağlara Ve ödemelere Sözleşme Eki Uygulama İşleri Genel Ş...

yüklenici tarafından hakedişteki metrajlara meblağlara ve ödemelere sözleşme eki Uygulama İşleri Genel Şartnamesinde belirtildiği şekilde itiraz edilmediği anlaşıldığından hakedişi olduğu gibi kabul e

Devamı

Sözleşme Feshinde Yüklenicinin Hesap Kesme Hakedişi Düzenlenmiş ise De; Yüklenici Tarafından Söz Konusu ...

sözleşme feshinde yüklenicinin hesap kesme hakedişi düzenlenmiş ise de; yüklenici tarafından söz konusu hakediş imzalanmadığı ve dava açılarak alacak itirazında bulunulduğundan, mahkemece iş sahibi id

Devamı

Hakedişlere Giren işler Sözleşme Dışı Olup  iş Artış Raporundaki Gösterilen işler Ve Her iki Kaleme De G...

hakedişlere giren işler sözleşme dışı olup  iş artış raporundaki gösterilen işler ve her iki kaleme de girmeyen sözleşme dışı fazla işlerin ayrı ayrı belirlenerek hakedişlerin  Genel Şartname maddesin

Devamı

ihale Sözleşmesi ile Yüklenilen işin Sözleşme Ve Eklerine Uygun Olarak Yapılıp Teslim Edildiği Geçici Ka...

ihale sözleşmesi ile yüklenilen işin sözleşme ve eklerine uygun olarak yapılıp teslim edildiği geçici kabulünün yapıldığını, işin devamı sırasında idarenin talep ettiği sözleşme dışı imalatların da ya

Devamı

Yapım İşleri Genel Şartnamesine Göre iş Fesih Edilmiş Olduğun Şartname Maddesine Göre  işin Tasfiye Edil...

Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre iş fesih edilmiş olduğun Şartname maddesine göre  işin tasfiye edilmesi gerektiği  Ancak taraflar bir araya gelerek hesap kesme hakedişi yapmamış ve kamu ihale söz

Devamı

inşaat Sözleşmesi ile Müvekkili şirkete ihale Edilen Ve Genel Müdürlüğü Oluru ile şirkete işyerinin Tesl...

inşaat sözleşmesi ile müvekkili şirkete ihale edilen ve Genel Müdürlüğü oluru ile şirkete işyerinin teslim edildiğini ve müvekkili tarafından işin yapımına başlandığı * tarihinde tamamlanan ve geçici

Devamı

ihaleyi Alan şirket ile Davacı Kurum Arasında 6 Adet içme Suyu Tankeri Kiralanmasına ilişkin ihale Neden...

ihaleyi alan şirket ile davacı kurum arasında 6 adet içme suyu tankeri kiralanmasına ilişkin ihale nedeni ile müvekkili şirkete eksik hakediş ödemesi yapıldığını teknik şartnameye göre 70 km yi geçen

Devamı

Yapım ihale işinden Doğan Dava Dışı Belediye Başkanlığından Fatura Karşılığı TL Alacağının 2 No'lu H...

yapım ihale işinden doğan dava dışı Belediye Başkanlığından fatura karşılığı TL alacağının 2 no'lu hak ediş bedeli olan *TL'nin TL'lik kısmı TBK Kanunun maddeleri uyarınca müvekkiline gayr

Devamı

İhale Sözleşmesinin Teknik şartnamesi ile Ekleri ihale Dokümanları Tüm Kayıt Ve Tutanaklar ile Yapılan Y...

İhale sözleşmesinin teknik şartnamesi ile ekleri ihale dokümanları tüm kayıt ve tutanaklar ile yapılan yazışmaları davacı şirketin yaptığı iş ve dönem kapsamında ayrıntılı hakediş tablosu ile abone du

Devamı

ihale Sözleşme Kapsamında Temlik Sözleşmesinden Sonra Olmak üzere Davalı Adına Faturalandırılan Tahakkuk...

ihale sözleşme kapsamında temlik sözleşmesinden sonra olmak üzere davalı adına faturalandırılan tahakkuka bağlanmış hakediş tutarlarının bilirkişi heyetince sözleşme ve yapım işleri genel şartnamesi h

Devamı

ihalelerde Hakediş ödemesi Yapılabilmesi için Bu işle ilgili çalıştırdığı Personelin Bir önceki Aya Ait ...

ihalelerde hakediş ödemesi yapılabilmesi için bu işle ilgili çalıştırdığı personelin bir önceki aya ait SSK tahakkuk ve ödeme makbuzu ile maaşlarının ödendiğinin gösterir belgeleri hakedişle birlikte

Devamı

Mahkemece Bilirkişi Raporu Esas Alınarak Davacıların Sözleşme Dışı ilave işleri Yapıp Teslim Ettiği, ila...

Mahkemece bilirkişi raporu esas alınarak davacıların sözleşme dışı ilave işleri yapıp teslim ettiği, ilave işlere uygulanacak birim fiyatların sözleşmedeki maddelere ve *nolu hak edişe kadar olması ge

Devamı

imzalanan ihale Sözleşme Maddesinde Hakediş Raporlarının Sözleşmenin Eki Olan Genel Şartnamede Düzenlene...

imzalanan ihale sözleşme maddesinde hakediş raporlarının sözleşmenin eki olan Genel Şartnamede düzenlenen esaslar çerçevesinde kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk 5 günü içinde düzenleneceği h

Devamı

Davaya Konu Edilen ihale Hususlarında ihtirazi Kayıt Konulmak Suretiyle imzalanmıştır Bu Nedenle * Numar...

davaya konu edilen ihale hususlarında ihtirazi kayıt konulmak suretiyle imzalanmıştır Bu nedenle * numaralı hakedişler haricinde kalan diğer hakedişlerin yüklenici tarafından davaya konu edilen alacak

Devamı

Bilirkişi Raporu içeriğine Göre ihalede Taraflar Arasında Teknik Personel Teminine ilişkin Hizmet Alım S...

bilirkişi raporu içeriğine göre ihalede taraflar arasında teknik personel teminine ilişkin hizmet alım sözleşmesi düzenlendiği ve buna ilişkin evrakların ve teknik şartnamenin davalı idareye teslim ed

Devamı

Taraflar Arasında İnşaat ihale Yapımına ilişkin Düzenlenen Sözleşme Ekleri  Maddesinde Sözleşme Ekindeki...

Taraflar arasında İnşaat ihale yapımına ilişkin düzenlenen Sözleşme Ekleri  maddesinde sözleşme ekindeki ihale dökümanı ve diğer belgelerle bir bütündür İdareyi ve yükleniciyi bağlar hükmüne yer veril

Devamı

Somut Olayda Mahkemece ikinci Kez Düzenlenen ihalede Kesin Hakedişin Geçerli Kabul Edilemeyeceği Gerekçe...

somut olayda mahkemece ikinci kez düzenlenen ihalede kesin hakedişin geçerli kabul edilemeyeceği gerekçesiyle yüklenicinin açtığı davaların kabulü ile iş sahibinin açtığı davaların reddine karar veril

Devamı

Yüklenicinin Ara Hakedişlere Belirtilen Prosedüre Uygun Bir itirazı Sözkonusu Olmadığından Hakediş içeri...

yüklenicinin ara hakedişlere belirtilen prosedüre uygun bir itirazı sözkonusu olmadığından hakediş içeriklerinin kesinleştiği anlaşılmaktadır. Ancak ara hakedişlere ve kesin hakedişe girmeyen istek ka

Devamı

ihale Sözleşmesinin Eki Genel Şartname Maddesi Gereğince Davada istek Kalemlerinin Hangilerinin Geçici H...

ihale sözleşmesinin eki Genel Şartname maddesi gereğince davada istek kalemlerinin hangilerinin geçici hakedişlerde yer aldığının belirlenerek davacı yüklenicinin geçici hakedişlere giren talepleriyle

Devamı

Yüklenicinin ihalede Geçici Hakedişlere Ve Kesin Hakedişe itirazı Olduğu Takdirde Karşı Görüşlerinin Nel...

yüklenicinin ihalede geçici hakedişlere ve kesin hakedişe itirazı olduğu takdirde karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri idareye vereceği ve bir örneğini de hakediş raporuna ekleye

Devamı

Ara Hakedişlerin itirazsız imzalandığı Ve Böylece Yüklenici Açısından Kesinleştiği Nazara Alınmadan Düze...

ara hakedişlerin itirazsız imzalandığı ve böylece yüklenici açısından kesinleştiği nazara alınmadan düzenlenen gerekçe içermeyen bilirkişi görüşü ile bağlı kalınması da doğru olmamış hükmün bu nedenle

Devamı

ihale Hakedişlerin itirazsız imzalandığı Ve Böylece Yüklenici Açısından Kesinleştiği Nazara Alınmadan Dü...

ihale hakedişlerin itirazsız imzalandığı ve böylece yüklenici açısından kesinleştiği nazara alınmadan düzenlenen gerekçe içermeyen bilirkişi görüşü ile bağlı kalınması da doğru olmamış hükmün bu neden

Devamı

Davacının Cezai şarta ilişkin Talebinin Hakedişlerin Davacı Yüklenici Yönünden Kesinleştiği Nazara Alına...

davacının cezai şarta ilişkin talebinin hakedişlerin davacı yüklenici yönünden kesinleştiği nazara alınarak bu yöndeki talebin reddedilmesi, ilave işe ilişkin olarak da bilirkişi heyetinden yukarıda b

Devamı

İhale Dökümanı içerisinde Verilen Bütün Projelerin Grup Grup Ayrılarak Mimari Projelerin Mimari Klasörün...

İhale dökümanı içerisinde verilen bütün projelerin grup grup ayrılarak mimari projelerin mimari klasöründe, statik projelerin statik klasöründe, mekanik projelerin mekanik klasöründe, elektrik projele

Devamı

Mahkemece Görüşüne Başvurulan iki Ayrı Bilirkişi Tarafından Rapor Düzenlenmiş İlk Raporda Bilirkişi Sıca...

Mahkemece görüşüne başvurulan iki ayrı bilirkişi tarafından rapor düzenlenmiş İlk raporda bilirkişi sıcak asfalt mal alımları sözleşmesi işinde sözleşme tarihinden önce alınan *ton asfalt malzemesinin

Devamı

ihalenin Fesihle Sona Erdirilmiş Olup Davalı-birleşen Dosya Davacısı iş Sahibince * Nolu Hesap Kesme Hak...

ihalenin fesihle sona erdirilmiş olup davalı-birleşen dosya davacısı iş sahibince * nolu hesap kesme hakedişi düzenlenmiş ise de yüklenici tarafından söz konusu hakediş imzalanmadığı ve dava açılarak

Devamı

Yapım Sözleşmesi Götürü Bedel Anahtar Teslim Esasıyla Yapıldığından Ve Hakedişler Pursantaj Esası ile öd...

yapım sözleşmesi götürü bedel anahtar teslim esasıyla yapıldığından ve hakedişler pursantaj esası ile ödendiğinden bilirkişilerce hesaplama yapılırken sözleşme konusu işte % kaç oranında keşif artışı

Devamı

Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme üzerinden Gerçekleştirilmesi Nedeniyle Hakedişlerin Sadece iş Grup...

anahtar teslimi götürü bedel sözleşme üzerinden gerçekleştirilmesi nedeniyle hakedişlerin sadece iş gruplarına göre pursantaj yüzdeleri üzerinden düzenlenmiş olması; iş kalemlerinin mahiyeti, miktarı,

Devamı

iş iskelesi imalatı öngörülen Bazı Yapım işlerinde iş iskelesi imalatının Genel Ve Detay Durumunu Göster...

iş iskelesi imalatı öngörülen bazı yapım işlerinde iş iskelesi imalatının genel ve detay durumunu gösteren CD düzenlenmeden ve bu CD ödeme evrakına eklenmeden yükleniciye hakediş ödenmesi hk

Devamı

Hakedişe Esas çalışma Süresi Hesaplanması Sırasında Fiilen işe Başlama Saatinin Değil, Araçların Garajda...

Hakedişe esas çalışma süresi hesaplanması sırasında fiilen işe başlama saatinin değil, araçların garajdan çıkış saatinin esas alındığı, dolayısı ile araçların garajdan iş sahasına kadar intikali için

Devamı

ihalede Mıcır Alımı Ve Nakli İşine Ait 3 No.lu Hakedişte, Temin Edilen Ve Nakledilen Mıcır Miktarının Tu...

ihalede Mıcır Alımı ve Nakli İşine ait 3 no.lu hakedişte, temin edilen ve nakledilen mıcır miktarının tutanakla tespit edilen miktardan daha fazla olarak hakedişe dahil edilerek ödeme yapılması sureti

Devamı

 ihale Sözleşmesi imzalanan * İşinde ihale Kapsamında Hakedişlerle ödenen Fiyat Farkı Tutarının Hesaplan...

 ihale sözleşmesi imzalanan * İşinde ihale kapsamında hakedişlerle ödenen fiyat farkı tutarının hesaplanmasında ödenen yol ve yemek bedeli ile yemek istisna tutarının dikkate alınmaması nedeniyle *TL

Devamı