SÖZLEŞME KARARI > Y. Fen Kurulu Kararları

ihalenin Sözleşmeye Bağlanan Yapım işinin Yürütülmesi Sırasında, İdaresince Gerekli Görülerek Yaptırılma...

ihalenin sözleşmeye bağlanan yapım işinin yürütülmesi sırasında, İdaresince gerekli görülerek yaptırılmasına karar verilen ve birim fiyat teklif cetvelinde bulunmayan “Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti)” ile “Prefabrik panel yapımı, nakli ve yerine montajı (400*200*30 cm boyutlarında” iş kalemlerinin birim fiyatının tespiti hususunda yüklenici ile aralarında anlaşmazlık oluştuğu

Devamı

ihale Sözleşmede Teminat Süresinin 24 Ay Olarak Belirlendiği, Kesin Kabul işleminin Yapılabilmesi için G...

ihale sözleşmede teminat süresinin 24 ay olarak belirlendiği, kesin kabul işleminin yapılabilmesi için geçici kabul itibar tarihinden sonra 24 ay beklenilmesi zorunluluğunun olup olmadığı hususunda

Devamı

ihale Sözleşmesinde, Fiyat Farkının Hesaplanacağı Ancak Fiyat Farkı Hesabında Sabit Katsayılar ile Endek...

ihale sözleşmesinde, fiyat farkının hesaplanacağı ancak fiyat farkı hesabında sabit katsayılar ile endekslerin belirlenmediği, işin devamı sırasında projede yapılan değişiklikler ile betonarme olan pazar alanı kolonlarının çeliğe dönüştürüldüğü ve spor alanı bölümünün de çelik imalatlar içeren pazar alanına dönüştürüldüğü, bu nedenle yüklenicinin fiyat farkı hesabının ağırlık oranlarına göre yapılmasını

Devamı

Halı Saha Yapım ihale işinin Sözleşmede Belirtilen Sürede Bitirilmemesi Ve iş Programına Göre işin Başın...

Halı saha yapım ihale işinin sözleşmede belirtilen sürede bitirilmemesi ve iş programına göre işin başında teknik personel bulundurulmaması nedeniyle kesilen cezaların miktarına yüklenicinin itiraz etmesi nedeniyle yaşanan anlaşmazlık

Devamı

ihalede Lojman Binalarında Bulunan Ebeveyn Banyolarındaki Duşakabin imalatlarının Sözleşme Bedeline Dâhi...

ihalede lojman binalarında bulunan ebeveyn banyolarındaki duşakabin imalatlarının sözleşme bedeline dâhil olup olmadığı konusu

Devamı

ihale işin Devamı Sırasında Yapımına ihtiyaç Duyulan Ve işe Ait Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Bulunmayan...

ihale işin devamı sırasında yapımına ihtiyaç duyulan ve işe ait birim fiyat teklif cetvelinde bulunmayan “Çapı 400 mm, PE 100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi” imalatının birim fiyatı ile ilgili olarak idare ile yüklenici arasında anlaşmazlık

Devamı

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 12 Nci Maddesinde Düzenleme Yapıldığı V...

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 12 nci maddesinde düzenleme yapıldığı ve fiyat farkı hakkı doğduğu belirtilerek geriye dönük fiyat farkı talep ettiğinden yüklenici ile idaresi arasında oluşan anlaşmazlık konusu

Devamı

ihalede Fiyat Farkı Verilmesi Talebinde Bulunduğu, Ancak Düzenlenen Hakedişlerde Yüklenicinin Fiyat Fark...

ihalede fiyat farkı verilmesi talebinde bulunduğu, ancak düzenlenen hakedişlerde yüklenicinin fiyat farkı talebinde bulunmadığı ve hakedişlerin ihtirazi kayıt olmaksızın tahakkuka bağlandığı belirtilerek, bu durumda fiyat farkı verilip verilemeyeceği, verilecek ise fiyat farkı talebinden önce ihtirazi kayıtsız olarak tahakkuka bağlanan hakedişlere esas iş kalemleri ya da iş gruplarına fiyat farkı hesaplanıp hesaplanamayacağı hususları

Devamı

Süre Uzatımlarına Göre Hazırlanan Revize iş Programı Dikkate Alınarak, idaresince Onaylanan Revize iş Pr...

Süre uzatımlarına göre hazırlanan revize iş programı dikkate alınarak, idaresince onaylanan revize iş programına uygun olarak uzatılan süre içerisinde yapılan imalatlara fiyat farkı hesaplanması gerektiği hk

Devamı

Geçici Hakedişlerin Sözleşmede Belirtilen Sürede ödenmemesi Halinde, Bu Sebeple işte Gerçekleşen Gecikme...

Geçici hakedişlerin sözleşmede belirtilen sürede ödenmemesi halinde, bu sebeple işte gerçekleşen gecikme süresinin tespit edilerek en az gecikilen süre kadar yükleniciye süre uzatımı verilmesi gerektiği hk

Devamı

Yeni Birim Fiyatların Tespitinde; YİGŞ’nin 22 Nci Maddesinin 2 Nci Ve 3 üncü Fıkralarında Belirtilen Usu...

Yeni birim fiyatların tespitinde; YİGŞ’nin 22 nci maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkralarında belirtilen usuller çerçevesinde yüklenici karı ve genel gider oranı da eklenerek tespit edilen ve ihale yetkilisince de onaylanan yeni birim fiyatların, yeni iş kalemine ait resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak hesaplanan birim fiyatın %90’ını geçemeyeceği

Devamı

Uygulama Projesi Sayılmayan Avam Proje ile ihaleye çıkılarak Anahtar Teslim Götürü Bedel Sözleşmeye Bağl...

Uygulama projesi sayılmayan avam proje ile ihaleye çıkılarak anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işinin kanuna aykırı sözleşme mahiyetindedir ve avam projeden kaynaklı anlaşmazlıkların çözümü Yüksek Fen Kurulunca mümkün olmadığı hk

Devamı

Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme imzalamış Olan Müteahhitlerinizin, Mevcut Sözleşmenin Feshi Ve Tas...

anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalamış olan müteahhitlerinizin, mevcut sözleşmenin feshi ve tasfiyesi durumunda yapılacak uygulamaların belirsizliği

Devamı

Birim Fiyat Sözleşmeye Bağlanan Yapım işinde Anlaşmazlık Konusu imalatının Birim Fiyat Teklif Cetvelinde...

Birim fiyat sözleşmeye bağlanan yapım işinde anlaşmazlık konusu imalatının birim fiyat teklif cetvelinde yer alan bazı imalatların yapımı için gerekli bir imalat olduğu ve bu imalat olmaksızın söz konusu diğer imalatların yapılamasının zor olduğu, başka bir deyişle anlaşmazlık konusu imalatın anılan diğer imalatların tamamlayıcı unsuru olduğu ve ihale öncesi isteklilerin tekliflerine bu imalatı yansıttığı, ayrıca, işe ait uygulama projelerinde bir değişiklik yapılmadığı ve anlaşmazlık konusu imalatın iş kaleminin birim fiyat teklif cetvelinde yer almadığı hususları birlikte göz önüne alındığında; söz konusu imalata yeni birim fiyat yapılarak ödenemeyeceği hususu

Devamı

Sözleşmenin Uygulanmasından Kaynaklanan Anlaşmazlıklar Nedeniyle Yargılama Veya Sayıştay incelemesine Ko...

Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan anlaşmazlıklar nedeniyle yargılama veya Sayıştay incelemesine konu edilmiş olan anlaşmazlığın çözümü için Yüksek Fen Kurulu’na başvuru yapılamaz.

Devamı

Teknik şartnamede Yer Verilen imalatların Bedelinin Yüklenicinin Teklif Bedeline Dahil Olduğu...

Teknik şartnamede yer verilen imalatların bedelinin yüklenicinin teklif bedeline dahil olduğu

Devamı

Yükleniciye Havanın Fen Noktasından çalışmaya Uygun Olmayan Devresinde çalışmadığı Gerekçesiyle Süre Uza...

Yükleniciye havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresinde çalışmadığı gerekçesiyle süre uzatımı verilemeyeceği ancak idarece verilecek süre uzatımlarında, yapılacak işin özelliğine göre çalışılamayacak günler de dikkate alınarak süre uzatımı verileceği.

Devamı

Anahtar Teslim Götürü Bedel Sözleşmeye Bağlanan Yapım işinde, Uygulama Projesinde Değişikliğe Gidilmeksi...

Anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işinde, uygulama projesinde değişikliğe gidilmeksizin bir imalat kaleminin anahtar teslimi götürü bedel sözleşme kapsamından çıkartılarak birim fiyata dönüştürülmesinin sözleşme hükümlerine uygun düşmeyeceği

Devamı

Geçici Hakedişlerin Sözleşmesinde Belirtilen Sürede ödenmemesi Sonucu idareden Kaynaklanan ödenek Yeters...

Geçici hakedişlerin sözleşmesinde belirtilen sürede ödenmemesi sonucu idareden kaynaklanan ödenek yetersizliğinin yüklenicinin ortadan kaldırmaya gücünün yetmeyeceği dikkate alındığında geçici hakediş ödemelerinde gecikme hesap edilerek süre uzatımı verilmesi ve bu sürede eksik harcanan ödeneğinin diğer yıla aktarılması gerekmektedir

Devamı

Anahtar Teslim Götürü Bedel ile Sözleşmeye Bağlanan Yapım işinde, Sözleşmeye ödenek Dilimlerinin Değişti...

Anahtar teslim götürü bedel ile sözleşmeye bağlanan yapım işinde, sözleşmeye ödenek dilimlerinin değiştirilebileceğine dair hüküm konulmak suretiyle yıl içerisinde çalışılabilecek gün sayısının azaldığından bahisle ödenek dilimlerinin ve buna bağlı olarak da iş programının revize edilmesi mümkün değildir

Devamı

Anahtar Teslim Götürü Bedel Sözleşmeye Bağlanan Yapım işinde Proje Değişikliğine Bağlı Olarak iş Eksiliş...

Anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işinde proje değişikliğine bağlı olarak iş eksilişinin ortaya çıktığı durumlarda, iş eksilişi kapsamına giren imalatların fiyatının da YİGŞ’nin 22 nci maddesinde yer alan yeni fiyatın tespitine ilişkin hükümlerin aynı şekilde uygulanması suretiyle tespit edilmesi gerektiği.

Devamı

Birim Fiyat Sözleşmeye Bağlanan işte Taraflarca Birlikte Tespit Edilen Yeni Birim Fiyatın, Yüklenicinin ...

Birim fiyat sözleşmeye bağlanan işte taraflarca birlikte tespit edilen yeni birim fiyatın, yüklenicinin kabul ettiği durumlar hariç tenzilata tabi tutulmasına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır

Devamı

Kazı Pozunun Birim Fiyat Tarifinde Nakliyenin 25 Metrelik Bedeli Kapsadığı ifade Edilse De Teknik şartna...

Kazı pozunun birim fiyat tarifinde nakliyenin 25 metrelik bedeli kapsadığı ifade edilse de teknik şartnamede kazı bedelinin birim fiyata dahil olduğu belirtildiğinden, ayrıca her iş kalemi için verilen teklif birim fiyat bu iş kalemlerinin bünyesinde bulunan o imalatın yapılması için gerekli tüm girdileri ve unsurları kapsadığından, yeni birim fiyat yapılmak suretiyle nakliye bedeli ödenmesi mümkün değildir.

Devamı

Anahtar Teslim Götürü Bedel Sözleşmelerde Mahal Listesi ile Uygulama Projesinin çelişmesi Halinde Uygula...

Anahtar teslim götürü bedel sözleşmelerde mahal listesi ile uygulama projesinin çelişmesi halinde uygulama projesine göre imalatın gerçekleştirilmesi, idarece mahal listesindeki imalatın yapılmasının istenmesi durumunda ise proje değişikliğine gidilerek iş artışı / eksilişi yapılması gerekmektedir

Devamı

Yeni Birim Fiyat Tespitinde Sözleşmede Belirlenmiş Orandan Farklı Bir Kar Ve Genel Gider Oranı Kullanılm...

Yeni birim fiyat tespitinde sözleşmede belirlenmiş orandan farklı bir kar ve genel gider oranı kullanılması mümkün değildir. Ancak tespit edilen yeni birim fiyatın resmi birim fiyatın %90’ını da aşmaması gerekir.

Devamı

Hakediş Bedelinin Zamanında ödenmemesi Nedeniyle Yükleniciye Süre Uzatımı Verilmesi Ve Uzatılan Süreye G...

Hakediş bedelinin zamanında ödenmemesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmesi ve uzatılan süreye göre hazırlanacak revize iş programına uygun olarak fiyat farkı hesaplanması gerekir

Devamı

ihalede Yeni Birim Fiyat Tespitinde, idarede Veya Diğer idarelerde Mevcut Rayiçlerin Veya Birim Fiyatlar...

ihalede Yeni birim fiyat tespitinde, idarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçlerin veya birim fiyatların İnşaat Maliyeti Endeksleri esas alınmak suretiyle güncellenerek kullanılmasının mümkün olmadığı

Devamı

ihale Konu imalatın Analizinde Yer Alan Değerler; Analizin Düzenlenmesi Safhasında Ve Gerçekleştirilen i...

ihale konu imalatın analizinde yer alan değerler; analizin düzenlenmesi safhasında ve gerçekleştirilen imalatın özelliğine göre taraflarca anlaşmaya varılarak tespit edilmiş olduğundan yeni fiyat yapılmasına gerek duyulmadığına,” denilmek suretiyle esas olanının onaylanmış olan yeni birim fiyat olduğu, yararlanılan analizler yanlış uygulanmış olsa da fiyatın değişemeyeceği

Devamı

Mahkeme Kararına istinaden Tasfiye Onay Tarihi Geçici Kabul Tarihi Sayılmak üzere idaresince Tasfiye Edi...

Mahkeme kararına istinaden tasfiye onay tarihi geçici kabul tarihi sayılmak üzere idaresince tasfiye edilen işte tasfiye kesin hesabının yapılabilmesine yönelik olarak işlerin ve ihzaratın ölçülebilir duruma getirilmesi için idaresince yükleniciye verilen sürenin, kabulü yapılan işlerde ortaya çıkan eksik ve kusurların tamamlatılması için verilen süre gibi değerlendirilmesi gerektiği ve bu sebeple süre uzatımı gerektiren haller ile ortaya çıkan ilave bir süre olarak değerlendirilemeyeceği için bu süre içerisinde yapılan işler için herhangi bir fiyat farkı hesaplanamayacağı.

Devamı

Geçici Hakedişlerin Sözleşmesinde Belirtilen Sürede ödenmemesi Sonucu idareden Kaynaklanan ödenek Yeters...

Geçici hakedişlerin sözleşmesinde belirtilen sürede ödenmemesi sonucu idareden kaynaklanan ödenek yetersizliğinin yüklenicinin ortadan kaldırmaya gücünün yetmeyeceği dikkate alındığında geçici hakediş ödemelerinde gecikme hesap edilerek süre uzatımı verilmesi ve bu sürede eksik harcanan ödeneğinin diğer yıla aktarılması

Devamı

Yüksek Fen Kurulu Kararı Uygulama Projesinde Yer Alan Ancak Mahal Listesinde Gösterilmeyen Kaplama imala...

Yüksek Fen Kurulu Kararı Uygulama projesinde yer alan ancak mahal listesinde gösterilmeyen kaplama imalatının götürü bedel kapsamında yapılması gerekir

Devamı

ihale Konusu işe Benzer Nitelikteki işlere ilişkin Maliyetler Ve idarenin Piyasa Araştırmasına Dayalı Ra...

ihale konusu işe benzer nitelikteki işlere ilişkin maliyetler ve idarenin piyasa araştırmasına dayalı rayiç ve fiyat tespitleri esas alınır. Yaklaşık maliyetin güncelliğini yitirmesi durumunda ise ida

Devamı

Hakediş ödemelerinin ön Görülen Sürede ödenememesi Durumu idarenin Sözleşmenin ifasına ilişkin Yükümlülü...

hakediş ödemelerinin ön görülen sürede ödenememesi durumu idarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerinin bir kısmını öngörülen sürede yerine getiremernesi veya idarenin sebebiyet verdiği halle

Devamı

Hakedişe Esas çalışma Süresi Hesaplanması Sırasında Fiilen işe Başlama Saatinin Değil, Araçların Garajda...

Hakedişe esas çalışma süresi hesaplanması sırasında fiilen işe başlama saatinin değil, araçların garajdan çıkış saatinin esas alındığı, dolayısı ile araçların garajdan iş sahasına kadar intikali için

Devamı

Müteahhidin Yaptığı işler ile ihzarattan Doğan Alacakları, Metrajlara Göre Hesaplanarak Sözleşme Hükümle...

Müteahhidin yaptığı işler ile ihzarattan doğan alacakları, metrajlara göre hesaplanarak sözleşme hükümleri uyarınca kesin ödeme niteliğinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak üzere geçici hakediş ra

Devamı

Hakediş Ödemesi …... Ltd. Şti Yükleniminde Bulunan ….. Kültür Merkezi İkmal İnşaatı işinde;İşin Devamın...

Hakediş Ödemesi …... Ltd. Şti yükleniminde bulunan ….. Kültür Merkezi İkmal İnşaatı işinde;İşin devamında ortaya çıkan kutu profillerle taşıyıcı 18 mm. beton panel kaplı rüzgarlık alnı kaplanması işi

Devamı

17 ) Nolu Hakedişten, 16 Yerine 15 Nolu Hakedişin Mahsubu Sonucu Küsurları Bir Yana 82 Milyar TL. Fazla ...

17 ) nolu hakedişten, 16 yerine 15 nolu hakedişin mahsubu sonucu küsurları bir yana 82 milyar TL. fazla ödeme yapıldığı uyuşmazlık konusu değildir.

Devamı

Taşeronun Hakedişlerine Yapılacak %10 ihtiyat Kesintisinin Taşeronun SSK Ve Diğer Borçları ödendikten So...

taşeronun hakedişlerine yapılacak %10 ihtiyat kesintisinin taşeronun SSK ve diğer borçları ödendikten sonra iade edileceği

Devamı

Bilirkişi Raporlarında Yüklenicinin, Sözleşmenin iş Sahibi Tarafından Haksız Olarak Feshedilmesi Nedeniy...

bilirkişi raporlarında yüklenicinin, sözleşmenin iş sahibi tarafından haksız olarak feshedilmesi nedeniyle mahrum kaldığı kar kaybı hesaplanırken, yüklenicinin işten el çektiği tarihe kadar yapmış old

Devamı

Sözleşme ile …’ne ihale Edildiği, Yüklenici Firmanın işi Zamanında Bitirmemesi Nedeniyle Söz1eşmenin Fes...

sözleşme ile …’ne ihale edildiği, yüklenici firmanın işi zamanında bitirmemesi nedeniyle söz1eşmenin fesih edildiği, ihaleye göre işin bitim tarihi olan * tarihi ile işin fesih tarihi olan, * tarihi a

Devamı

O.G. Enerji Hatlarının Askıya Alınması” imalatlarındaki Tarifin Son Derece Net Olduğunu, ödeme Esasları ...

O.G. Enerji hatlarının askıya alınması” imalatlarındaki tarifin son derece net olduğunu, ödeme esasları bölümünde ise “uygulama projesinden ölçülecek metre cinsinden askıya alınan kablo üzerinden yapı

Devamı

İhale Konusu işte Mücbir Sebepler Ya Da idarenin Kusuru Sonucu işin Bitim Tarihinin Süre Uzatımı Verilme...

İhale konusu işte mücbir sebepler ya da idarenin kusuru sonucu işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programı

Devamı

İhale Uygulama Projesinde Verilen Proje Ve Detaylarında Eksiklik Olması Halinde Bunların Bedelsiz Olarak...

İhale Uygulama projesinde verilen proje ve detaylarında eksiklik olması halinde bunların bedelsiz olarak yaptırılmasına ilişkin 

Devamı

ihale Proje Ve Mahal Listesinde Yer Almayan Ancak ilerleme Yüzdeleri ile Birim Fiyat Tarif Listesinde Ye...

ihale proje ve mahal listesinde yer almayan ancak ilerleme yüzdeleri ile birim fiyat tarif listesinde yer alan iş kalemi bedelinin, sözleşme bedelinden kesilemeyeceği hk

Devamı

ihalede Zemin Kat Kotu ile Mevcut Saha Kotu Arasında Ortalama 1.80 Metre Fark Olduğu ihaleye Esas Projel...

ihalede Zemin kat kotu ile mevcut saha kotu arasında ortalama 1.80 metre fark olduğu ihaleye esas projelerde dolgu imalatının bulunmadığı ve ek ücret talebi

Devamı

ihale Uygulama Projesinde Bulunmayan Ancak Mahal Listesinde Ve Pursantaj Cetvelinde Yer Alan iş Kalemini...

ihale Uygulama projesinde bulunmayan ancak Mahal listesinde ve pursantaj cetvelinde yer alan iş kaleminin ödenmesiyle ilgili anlaşmazlık hk

Devamı

ihalede İdarenin Kusurundan Kaynaklanan Nedenlerle işin Bitim Tarihinin Süre Uzatımı Verilmek Suretiyle ...

ihalede İdarenin kusurundan kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun ola

Devamı

Yüksek Fen Kurulu Kararında Uygulama Projesinde Yer Alan çelişkinin ihale öncesinde Zeyilname Düzenlener...

Yüksek Fen Kurulu kararında uygulama projesinde yer alan çelişkinin ihale öncesinde zeyilname düzenlenerek giderildiği zeyilname maddesi uyarınca öncelikli olduğu ve * imalatının yapılması gerektiği b

Devamı

ihale Proje, Mahal Listesi Ve Teknik şartnamelerde Ya Da Bunlardan Herhangi Birisi içinde Yer Alan Bir i...

ihale Proje, mahal listesi ve teknik şartnamelerde ya da bunlardan herhangi birisi içinde yer alan bir imalat teklif fiyata dahil kabul edilir Bunlardan birisinde yer alan bir imalatın diğerinde yer a

Devamı

önce Ruhsat Başvurusunda Bulunan ilgilinin Müracaatının, 2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıkları Kanunun...

önce ruhsat başvurusunda bulunan ilgilinin müracaatının, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa muhalefet iddiasıyla… Yargılamasının devam etmesi sebebiyle sonuçlandırılamadığı; davanın… Tar

Devamı