YARGI KARARLARI > Yargıtay Kararları

ihale Makaminin Pozisyonu...

ihale makaminin pozisyonu

Devamı

Sözleşme Feshinden Sonra, Yeniden Sözleşme Yapılamamasından Doğan Zarar Ve Bu Zararın Yasal Faizinin Tah...

Sözleşme feshinden sonra, yeniden sözleşme yapılamamasından doğan zarar ve bu zararın yasal faizinin tahsili

Devamı

Sözleşmenin Feshinden Sonra Yapılan Yeni Bir Sözleşmede Ortaya çıkan Fiyat Farkının Yükleniciye ödettiri...

Sözleşmenin feshinden sonra yapılan yeni bir sözleşmede ortaya çıkan fiyat farkının yükleniciye ödettirilmesi

Devamı

Sözleşmesi Yapılarak ..tarihinde işyeri Teslimi Yapıldığı, işin Bitim Tarihinin ...olarak Kararlaştırıld...

sözleşmesi yapılarak ..tarihinde işyeri teslimi yapıldığı, işin bitim tarihinin ...olarak kararlaştırıldığı, ancak,...yılına gelinmesine rağmen taahhüdün yerine getirilmemesi üzerine İdarece sözleşmen

Devamı

Geçersiz Dahi Olsa Bir Sözleşmeden Doğan Alacak, Yükleniciye ödeme Yapılması...

Geçersiz dahi olsa bir sözleşmeden doğan alacak, yükleniciye ödeme yapılması

Devamı

Sözleşme Bulunmaması Halinde, Yüklenicinin Yaptığı işlerin ödemesi...

Sözleşme bulunmaması halinde, yüklenicinin yaptığı işlerin ödemesi

Devamı

Süre, Ay ile Veya Yıl, Yan Yıl Ve Yılın Dörtte Biri Gibi, Birden çok Aylan içine Alan Bir Zaman ile Beli...

Süre, ay ile veya yıl, yan yıl ve yılın dörtte biri gibi, birden çok aylan içine alan bir zaman ile belirlenmişse, borç, sözleşmenin yapıldığı gün belirleme

Devamı

Gün ile Belli Edilen Sürelerin Belirlenmesi...

Gün ile belli edilen sürelerin belirlenmesi

Devamı

Sözleşmenin Feshi Halinde Gelir Kaydedilen Kesin Teminatın Müteahhit Veya Müşterinin Borcundan Mahsup Ed...

sözleşmenin feshi halinde gelir kaydedilen kesin teminatın müteahhit veya müşterinin borcundan mahsup edilemeyeceği

Devamı

İdare Haksız Yere Sözleşme Feshi Yaparsa, Teminata Elkoyması...

İdare haksız yere sözleşme feshi yaparsa, teminata elkoyması

Devamı

Haksız Fesih Nedeniyle Teminatların Tazmin Edilmesi...

Haksız fesih nedeniyle teminatların tazmin edilmesi

Devamı

Yüklenici Sözleşmeye Uygun Mal Vermemesi Nedeniyle Sözleşme Fesih Edildiğinde, Bu Sözleşme Yerine Yapıla...

Yüklenici sözleşmeye uygun mal vermemesi nedeniyle sözleşme fesih edildiğinde, bu sözleşme yerine yapılan yeni ihalede hangi özellikler olması halinde iki ihale arasındaki fark yükleniciden tahsil edi

Devamı

Sözleşme Feshinden Sonra, Yeniden Sözleşme Yapılamamasından Doğan Zarar Ve Bu Zararın Yasal Faizi...

Sözleşme feshinden sonra, yeniden sözleşme yapılamamasından doğan zarar ve bu zararın yasal faizi

Devamı

Kesin Teminatın Gelir Kaydedilerek Sözleşmenin Fesh Edilmesi Ve Hesabın Genel Hükümlere Göre Tasfiyesini...

kesin teminatın gelir kaydedilerek sözleşmenin fesh edilmesi ve hesabın genel hükümlere göre tasfiyesinin gerektiği, ancak 4735 sayılı Sözleşme Kanunu'nun 21. maddesi gereğince Bölge Müdürlüklerin

Devamı

Sözleşmenin Feshinden Sonra Yapılan Yeni Bir Sözleşmede Ortaya çıkan Fiyat Farkının Yükleniciye ödettiri...

Sözleşmenin feshinden sonra yapılan yeni bir sözleşmede ortaya çıkan fiyat farkının yükleniciye ödettirilmesi

Devamı

İdarenin Yapmış Olduğu ihale Sonucunda imzalanan Sözleşme idare Tarafından Feshedilebileceği Gibi Yüklen...

İdarenin yapmış olduğu ihale sonucunda imzalanan sözleşme idare tarafından feshedilebileceği gibi yüklenici tarafından da feshedilebilir. Sözleşmenin yüklenici tarafından feshi halinde idare yeni bir

Devamı

Daha önce Seri Dosyalarda Da Zincirleme Akitlerin Olduğu Ve ihale Yapılamadığında Geçici Bir Süre ihale ...

daha önce seri dosyalarda da zincirleme akitlerin olduğu ve ihale yapılamadığında geçici bir süre ihale yapılıncaya kadar işçilerin çalıştırılmaya devam edildiği görülmektedir” denilmesine rağmen mahk

Devamı

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığınca Yayımlanan Rayiçlerin Endeksler Kullanılarak Güncellenemeyeceği....

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan rayiçlerin endeksler kullanılarak güncellenemeyeceği.

Devamı

Sözleşmenin Eki Olan Teknik şartnamede idarece Ocak Yeri Gösterilmeyeceği, Yüklenicinin Malzemeyi Temi...

Sözleşmenin eki olan teknik şartnamede idarece ocak yeri gösterilmeyeceği, yüklenicinin malzemeyi temin edeceği yeri dikkate alarak teklif vereceği hükmü bulunduğundan, yüklenici kırmataş nakli için talepte bulunamaz.

Devamı

ihale Sözleşmesinin Ekleri Arasında Sayılmayan Yapım İşleri Genel Şartname Hükmü Esas Alınamayacağı...

ihale Sözleşmesinin ekleri arasında sayılmayan Yapım İşleri Genel Şartname hükmü esas alınamayacağı

Devamı

Götürü Bedelli ihale işlerinde %10’u Aşan imalâtın Tespiti Halinde Bedelinin iş Sahibi Yararına Olması K...

Götürü bedelli ihale işlerinde %10’u aşan imalâtın tespiti halinde bedelinin iş sahibi yararına olması koşuluyla yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçleriyle belirlenmesi gerektiği Piyasa fiyatlarının içerisinde KDV, yüklenici kârı ve nakliye bedeli dahil olduğundan belirlenecek fiyatlara ayrıca bu kalemleri eklenmez.

Devamı

Yüklenicinin Kendisine Verilen Projelerin Hatalı Olduğunu Tespit Etmesi Halinde Durumu idareye Bildirmes...

Yüklenicinin kendisine verilen projelerin hatalı olduğunu tespit etmesi halinde durumu idareye bildirmesi gerekli olup bu şekilde bir bildirim yapıldığı ispatlanamadığı halde projelerin hatalı olması nedeni ile ortaya çıkan durumdan yüklenici sorumlu olduğu hk

Devamı

Onaylı iş Programlarına işe Devam Edilmiş Olmasına Rağmen imalat Değişiklilerine Ait Yeni Birim Fiyatlar...

Onaylı iş programlarına işe devam edilmiş olmasına rağmen imalat değişiklilerine ait yeni birim fiyatların çeşitli bahanelerle yeniden belirlenmeye çalışılması iyiniyet ve dürüstlük kurallarıyla bağdaşmadığı gibi sözleşmelerin taraflarının eşitlik ilkesinin de ihlal edilmesi hk

Devamı

İhalesiz iş Yaptırmak, ihaleye Girme Olanağı Bulunan Kişileri Bu Olanaktan Yoksun Bırakarak Onların Mağd...

İhalesiz iş yaptırmak, ihaleye girme olanağı bulunan kişileri bu olanaktan yoksun bırakarak onların mağduriyetine neden olduğundan, görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur

Devamı

İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Oluşabilmesi için Kanunlarda öngörülmüş ihale Usullerinden Biriyle Usul...

İhaleye fesat karıştırma suçunun oluşabilmesi için kanunlarda öngörülmüş ihale usullerinden biriyle usulüne uygun yapılmış ya da yapılacak bir ihale olmasının zorunlu olduğu, ihalenin şeklen yapılıp ihaleye konu işin daha önceden icra edildiğinin anlaşılması halinde görevi kötüye kullanma suçunun işlendiğinin kabul edilmesi gerekeceği.

Devamı

Adi Ortaklık (ortak Girişim) Adına Davetiye çıkartılması, Dosyada Taraf Teşkili Sağlanamadan işin Esasın...

adi ortaklık (ortak girişim) adına davetiye çıkartılması, dosyada taraf teşkili sağlanamadan işin esasına girilerek karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektiği

Devamı

Teklif Geçerlilik Süresi Dolmuş Olduğu Halde Yüklenici Sözleşmeyi imzalamış ise Sözleşmeden önceki Husus...

Teklif geçerlilik süresi dolmuş olduğu halde yüklenici sözleşmeyi imzalamış ise sözleşmeden önceki hususları ileri sürerek süre uzatım talebinde bulunamaz

Devamı

Devir Sözleşmesine Damga Vergisi istisnası Uygulanabilmesi için Devir Eden Ve Devir Alan Tarafın Her iki...

Devir sözleşmesine damga vergisi istisnası uygulanabilmesi için devir eden ve devir alan tarafın her ikisinin de bu kapsamda alınmış istisna belgesine sahip olması gerektiği

Devamı

Geçici Kabul Tutanağındaki Kabule Engel Nitelikte Olmayan Eksiklikler Verilen Sürede Tamamlanmamış ise G...

Geçici kabul tutanağındaki kabule engel nitelikte olmayan eksiklikler verilen sürede tamamlanmamış ise gecikme cezasının işin teslim tarihinden itibaren kesilmesi mümkün değildir

Devamı

Sözleşmenin Uyarlanmasını Talep Edebilmek için Ya Sözleşme ifa Edilmemiş Ya Da ifanın Aşırı ölçüde Güçle...

Sözleşmenin uyarlanmasını talep edebilmek için ya sözleşme ifa edilmemiş ya da ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan haklar saklı tutularak ifa edilmiş olması gerekir

Devamı

Sözleşmenin Feshedilmediği Durumda Gecikme Cezasının Gecikilen Her Takvim Günü için Kesilmesi Gerektiği...

Sözleşmenin feshedilmediği durumda gecikme cezasının gecikilen her takvim günü için kesilmesi gerektiği

Devamı

Feshedilen Sözleşmede Gecikme Cezası On Günlük ihtar Süresinden Fazlası için Uygulanamaz...

Feshedilen sözleşmede gecikme cezası on günlük ihtar süresinden fazlası için uygulanamaz

Devamı

Geçici Kabul Eksikliklerinin Yüklenici Yüklenici Nam Ve Hesabına Yaptırıldığı Hallerde, Yüklenici, işin ...

Geçici kabul eksikliklerinin yüklenici yüklenici nam ve hesabına yaptırıldığı hallerde, yüklenici, işin üçüncü kişiye yaptırılma bedelini ödemekle mükelleftir

Devamı

Gecikme Cezasının ihtarname Tarihinden itibaren Kesilebileceği...

Gecikme cezasının ihtarname tarihinden itibaren kesilebileceği

Devamı

Sözleşme Feshedilmiş ise Gecikme Cezası Kesilecek Süre Sözleşmedeki ihtar Süresi Kadardır...

Sözleşme feshedilmiş ise gecikme cezası kesilecek süre sözleşmedeki ihtar süresi kadardır

Devamı

Sözleşme Feshedilmemiş ise Kesin Teminat Gelir Kaydedilemez...

Sözleşme feshedilmemiş ise kesin teminat gelir kaydedilemez

Devamı

İş Programına Uyulmayarak işe Başlanmaması Halinde Sözleşme Feshedilebilir...

İş programına uyulmayarak işe başlanmaması halinde sözleşme feshedilebilir

Devamı

Sözleşme Eki Olmayan Analizlere Dayanarak Müteahhitlik Kârı Ve Genel Giderler Talep Edilemez...

Sözleşme eki olmayan analizlere dayanarak müteahhitlik kârı ve genel giderler talep edilemez

Devamı

Taraflarca Sözleşme Eki Olarak Kararlaştırılmayan Olur’un (genelge-iç Yazışma) Uyuşmazlığın çözümünde Es...

Taraflarca sözleşme eki olarak kararlaştırılmayan Olur’un (genelge-iç yazışma) uyuşmazlığın çözümünde esas alınması mümkün değildir

Devamı

Sözleşme Uyuşmazlıklarında Sözleşme Eki Olmayan Belgeler Uyuşmazlığın çözümünde Esas Alınamaz...

Sözleşme uyuşmazlıklarında sözleşme eki olmayan belgeler uyuşmazlığın çözümünde esas alınamaz

Devamı

Birim Fiyat Tarifleri Sözleşmenin Ekleri Arasında Sayılmış, Bu Nedenle Sözleşme Hükmü Niteliğini Almıştı...

Birim fiyat tarifleri sözleşmenin ekleri arasında sayılmış, bu nedenle sözleşme hükmü niteliğini almıştır. Uyuşmazlığın sözleşme eki birim fiyat tariflerine göre çözülmesi gerekir

Devamı

Mahkemeler özellikle özel Ve Teknik Bilgiyi Gerektiren Konularda, Sunulan Uzman Görüşünün Dava Konusuyla...

Mahkemeler özellikle özel ve teknik bilgiyi gerektiren konularda, sunulan uzman görüşünün dava konusuyla ilgili olması halinde mutlaka dikkate almak ve değerlendirmek zorundadır

Devamı

Süre Uzatımının Hatalı Verildiği Gerekçesiyle Gecikme Cezası Kesilemez...

Süre uzatımının hatalı verildiği gerekçesiyle gecikme cezası kesilemez

Devamı

Yüklenicinin Gecikme Cezasından Sorumlu Tutulabilmesi için Gecikmenin Tamamen Kendi Kusurundan Kaynaklan...

Yüklenicinin gecikme cezasından sorumlu tutulabilmesi için gecikmenin tamamen kendi kusurundan kaynaklanması gerekir

Devamı

Hakediş Zamanında ödenmemiş ise Gecikme Cezası Talep Edilemez...

Hakediş zamanında ödenmemiş ise gecikme cezası talep edilemez

Devamı

İhtar Süresi Sözleşmenin Feshedilemeyeceği Süre Olup Gecikme Cezası istenebilecek Süre...

İhtar süresi sözleşmenin feshedilemeyeceği süre olup gecikme cezası istenebilecek süre

Devamı

Geçici Kabul Tutanağında Cezai şart isteme Hakkının Saklı Tutulduğuna Dair Bir Beyan Yoksa, Gecikme Ceza...

Geçici kabul tutanağında cezai şart isteme hakkının saklı tutulduğuna dair bir beyan yoksa, gecikme cezası istenemez

Devamı

Sözleşmedeki Protesto çekmeye Gerek Kalmaksızın Gecikme Cezası Kesilebileceği Hükmü Karşısında Ve iş Sah...

Sözleşmedeki protesto çekmeye gerek kalmaksızın gecikme cezası kesilebileceği hükmü karşısında ve iş sahibi gecikme cezası miktarınca ödemeden kaçındığından, gecikme cezasının istenemeyeceğini kabul etmek mümkün değildir

Devamı

Gecikme Cezasının istenebilmesi için Sözleşmede Açıkça Kararlaştırılmış Olmadıkça, Gecikmiş ifanın çekin...

Gecikme cezasının istenebilmesi için sözleşmede açıkça kararlaştırılmış olmadıkça, gecikmiş ifanın çekincesiz olarak kabul edilmemesi gerekir. Ancak idare malın teslimi üzerine mal bedelini cezai şart alacağı kadar eksik ödemekle, ihtirazi kaydı dermeyan etmiş sayılır

Devamı

Kısmi Kabul öngörülmeyen Bir Sözleşmede, Teslim Tarihi Ve Miktarı idarece Belirleniyorsa, Gecikme Cezas...

Kısmi kabul öngörülmeyen bir sözleşmede, teslim tarihi ve miktarı idarece belirleniyorsa, gecikme cezasının toplam sözleşme bedeli üzerinden uygulanamayacağı

Devamı