SÖZLEŞME KARARI > Sözleşme Kararları

Kurumun iş Eksilişine Gitmesi Nedeniyle Yasa Gereği ödenmesi Gereken * TL'nin ödenmediğini Bu Miktar...

kurumun iş eksilişine gitmesi nedeniyle yasa gereği ödenmesi gereken * TL'nin ödenmediğini bu miktarın tahsili için 4735 sayılı Yasa maddesi gereğince davacının davalıdan iş eksiliş bedeli karşılığı * TL talep edebileceği, 8* TL işlemiş faiz alacağının bulunduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne

Devamı

Yapım ihalesindeki Asansörlerdeki Eksik imalâtların Bedeli, Eserin Teslim Edildiği Tarihteki Piyasa Rayi...

Yapım ihalesindeki asansörlerdeki eksik imalâtların bedeli, eserin teslim edildiği tarihteki piyasa rayicine göre, gizli ayıplı imalâtların bedeli, gizli ayıpların ortaya çıktığı tarihteki piyasa rayicine göre saptanması gerektiği

Devamı

ihale Sözleşmesinde Yüklenicilerin Tüm şartları Dikkate Almak Koşuluyla Teklif Verecekleri, Sonradan Mal...

ihale Sözleşmesinde yüklenicilerin tüm şartları dikkate almak koşuluyla teklif verecekleri, sonradan maliyet arttırıcı teklifler yapmayacağı, uygulamada teklife göre farklılıklar oluşmasının fiyatı etkilemeyeceği, yapılan fazla kazı imalatının yüklenici tarafından karşılanması belirtilmiştir. Yüklenici, belirtilen şartları göz önüne almış olduğu varsayımına dayalı olarak götürü bedelin içinde değerlendirmesi gerektiğinden, söz konusu işlerin sözleşme kapsamında yapılması gereken işler olarak kabul edilmesi gerekmektedir

Devamı

Yapım ihalesinde Ruhsat Alımındaki Gecikme, Numunelerin incelenme Süresi, Hak Ediş ödemelerindeki Gecikm...

Yapım ihalesinde ruhsat alımındaki gecikme, numunelerin incelenme süresi, hak ediş ödemelerindeki gecikme, anıtlar kurulunca projenin onaylanmasındaki gecikme, iş artışı ile mevsim nedeniyle çalışılmayan günler, iş artışı ve özellikle Anıtlar Yüksek Kurulu’nun denetimine tabi eser sözleşmelerindeki gecikme ve süre uzatımları sözleşmenin yapıldığı sırada işinin ehli olup basiretli bir tacir gibi hareket etmesi gereken yüklenici tarafından öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum niteliğinde değildir

Devamı

ihale Teklif Birimi Fiyatı *TL/m3 Olan *pozundan ödenmesi Gerekirken, Tünel Kazısının *olarak Tanımlanıp...

ihale teklif birimi fiyatı *TL/m3 olan *pozundan ödenmesi gerekirken, tünel kazısının *olarak tanımlanıp teklif birim fiyatı TL/m3 olan *pozundan ödenmesi

Devamı

Muhtelif Demirbaş Malzemeleri Alım ihale işinde Yersiz Olarak Süre Uzatımı Verilmesi...

Muhtelif Demirbaş Malzemeleri Alım ihale işinde yersiz olarak süre uzatımı verilmesi

Devamı

Yapım ihale İşinde Sözleşme Ve Süre Uzatım Kararıyla Toplam 360 Gün Olarak Belirlenen iş Süresine Sözleş...

Yapım ihale İşinde sözleşme ve süre uzatım kararıyla toplam 360 gün olarak belirlenen iş süresine sözleşmeye aykırı olarak, fen noktasında çalışmaya uygun olmayan *günlük sürenin de ilave edilmesi sonucu iş bitim tarihinin hatalı olarak belirlenmesi nedeniyle gecikme cezasının kesilmemesi

Devamı

Yıllara Sari Restorasyon ihale işine ilişkin ihale Eki Birim Fiyat Teklif Cetvellerinde Yer Alan ÖZEL-03...

Yıllara Sari Restorasyon ihale işine ilişkin ihale eki birim fiyat teklif cetvellerinde yer alan ÖZEL-03 no.lu pozun yine cetvellerde yer alan ÖZEL-22 no.lu poz ile mükerrerlik oluşturması

Devamı

ihale Dokümanında Fiyat Farkına ilişkin Endekslerin Belirlenmemiş Olmasına Rağmen, Fiyat Farkı Hesabında...

ihale dokümanında fiyat farkına ilişkin endekslerin belirlenmemiş olmasına rağmen, fiyat farkı hesabında ÜFE Genel endeksinin esas alınmaması

Devamı

Yüksek Fen Kurulunun ihale Kararında Belirtildiği Gibi Kamu İhale Kurul Kararı ile ihale Dokümanında Yap...

Yüksek Fen Kurulunun ihale kararında belirtildiği gibi Kamu İhale Kurul Kararı ile ihale dokümanında yapım işine ait sabit katsayıların belirlendiği ancak endekslerin belirlenmediği durumlarda fiyat farkı hesabının, niteliği belirli olan malzeme/makine girdilerine ilişkin Yİ-ÜFE ana sektöre ait endeksler kullanılarak hesaplanması gerektiği

Devamı

Yüksek Fen Kurulunun ihale Kararında Belirtildiği Gibi Kamu İhale Kurul Kararı ile ihale Dokümanında Yap...

Yüksek Fen Kurulunun ihale kararında belirtildiği gibi Kamu İhale Kurul Kararı ile ihale dokümanında yapım işine ait sabit katsayıların belirlendiği ancak endekslerin belirlenmediği durumlarda fiyat farkı hesabının, niteliği belirli olan malzeme/makine girdilerine ilişkin Yİ-ÜFE ana sektöre ait endeksler kullanılarak hesaplanması gerektiği

Devamı

ihale Sözleşmesinde Teknik Personel Olarak 5 Yıllık Tecrübeye Sahip inşaat Mühendisi Veya Tekniker öngör...

ihale Sözleşmesinde teknik personel olarak 5 yıllık tecrübeye sahip inşaat mühendisi veya tekniker öngörülmüş olmasına rağmen yüklenici tarafından taahhüt edilip çalıştırılan teknik personelin 5 yıllık tecrübeye sahip olmaması ve kesilmesi gereken cezanın kesilmemesi

Devamı

ihalede Fiyat Farkı Hesaplamalarında Temel Endeksin Hatalı Belirlenmesi Ve Güncel Endekslerin Uygulandığ...

ihalede Fiyat farkı hesaplamalarında temel endeksin hatalı belirlenmesi ve güncel endekslerin uygulandığı imalat dönemlerine ilişkin tutarların (An) hatalı belirlenmesi

Devamı

Mevcut ihale Projesinde Veya Mahal Listesinde Yer Almayıp iş Artışı Yapılmak Suretiyle imalata Giren iş ...

Mevcut ihale projesinde veya mahal listesinde yer almayıp iş artışı yapılmak suretiyle imalata giren iş kalemlerine %10 indirim yapılmasına karşılık, mevcut projede veya mahal listesinde yer alan ancak yapımından vazgeçilen ve iş eksilişi yapılan kalemler için ise %2709 oranında indirim yapılması ile Ticaret ve Sanayi Odasınca onaylanmamış rayiçlere istinaden yeni birim fiyat oluşturulması

Devamı

Anahtar Teslim Götürü Bedel Olarak ihale Edilen Yapım İşi ile ilgili Olarak Yerinde Yapılan incelemede, ...

anahtar teslim götürü bedel olarak ihale edilen Yapım İşi ile ilgili olarak yerinde yapılan incelemede, inşaat alanından çıkan kazı malzemesinin şantiye yakınında bulunan hafriyat döküm alanına nakledilmesine rağmen 30 km mesafeye nakil bedeli ödenmesi

Devamı

ihale Sözleşme Ve Eklerinde Bulunmayan Ve işin Devamında Yapılması Zorunlu Görülen işlere ilişkin Oluştu...

ihale Sözleşme ve eklerinde bulunmayan ve işin devamında yapılması zorunlu görülen işlere ilişkin oluşturulan yeni birim fiyatların yaklaşık maliyet ile ihale bedeli arasındaki oran üzerinden teklif birim fiyata dönüştürülmemesi

Devamı

ihale Sözleşme Konusu Mallar Zamanında Teslim Edilmemesine Rağmen Yükleniciden Gecikme Cezası Tahsil Edi...

ihale sözleşme konusu mallar zamanında teslim edilmemesine rağmen yükleniciden gecikme cezası tahsil edilmemesi

Devamı

ihalede Yüklenicinin Gerek Sözleşme Süresi Gerekse Uzatılan Süre içinde, Sözleşmenin Tamamen ifasına Kad...

ihalede yüklenicinin gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamayacağı ve sözleşme kapsamında yapılan işler için fiyat farkı hesaplanmayacağı

Devamı

ihale Sözleşme Kapsamında Olmayıp işin Devamı Sırasında Yapımına Karar Verilen iş Kaleminin Yeni Birim F...

ihale sözleşme kapsamında olmayıp işin devamı sırasında yapımına karar verilen iş kaleminin yeni birim fiyatına işin sözleşmesi gereği “itibari değerlendirme oranı” uygulanması gerekirken benzer iş kalemine ilişkin tenzilat oranının uygulanması

Devamı

ihale Sözleşme Eki Poz iş Kaleminin Birim Fiyat Tarifinde ölçü Başlığı Altında ikincil Malzeme Birim Fi...

ihale Sözleşme eki poz iş kaleminin birim fiyat tarifinde ölçü başlığı altında ikincil malzeme birim fiyatların tespitinde dikkate alındığından ölçüde dikkate alınmazlar açıklaması yer aldığı Bu açıklamaya göre iş kaleminin yapımı aşamasında kullanılan ikincil malzemelerin ağırlığının ödeme aşamasında dikkate alınmaması gerektiği hk

Devamı

ihalede Yeni Birim Fiyatların Hatalı Hazırlanan Yaklaşık Maliyet Fiyatları ile Kıyaslanmak Suretiyle Tes...

ihalede Yeni birim fiyatların hatalı hazırlanan yaklaşık maliyet fiyatları ile kıyaslanmak suretiyle tespit edilmesi

Devamı

ihalede Yüklenicinin Sözleşmeye Uygun Olarak işi Süresinde Bitirmediği Takdirde Gecikilen Her Takvim Gün...

ihalede yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % oranında gecikme cezası uygulanacağı hüküm altına alınmış Ancak, geçici kabule engel nitelikteki eksikliklerin giderilerek işin süre uzatımları dahil bitirilmesi gereken sürede bitirilmemesine rağmen söz konusu gecikme cezasının uygulanmaması

Devamı

ihale Birim Fiyat Tarifine Göre Fore Kazık imalatlarında Yerinde Bırakılması Gereken Kesonların Yerinde ...

ihale birim fiyat tarifine göre fore kazık imalatlarında yerinde bırakılması gereken kesonların yerinde bırakılmadığı ve yerinde bırakılmayan kesonların bedellerinin düşülmediği

Devamı

ihalede Yeni iş Kalemlerinin Birim Fiyatlarının, Yüklenicinin Teklifinde Yer Alan Ve Yeni iş Kalemleri i...

ihalede Yeni iş kalemlerinin birim fiyatlarının, yüklenicinin teklifinde yer alan ve yeni iş kalemleri ile benzerlik gösteren iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın, idarece aynı iş kaleminin yaklaşık maliyet birim fiyatına oranı ile yeni iş kalemlerine ait hesaplanan birim fiyatın çarpılması sonucunda elde edilen tutarı geçmeyecek şekilde hesaplanması

Devamı

ihale Sözleşme Kapsamında Olmayıp işin Devamı Sırasında Yapımına Karar Verilen iş Kalemleri için Düzenle...

ihale sözleşme kapsamında olmayıp işin devamı sırasında yapımına karar verilen iş kalemleri için düzenlenen yeni birim fiyat tutanaklarında, sözleşme yılı resmi birim fiyatları yerine bir önceki yılın resmi birim fiyatlarının hesaplamanın esas alınması

Devamı

ihale Sözleşme Bedellinde Düzenlenen Hakedişlerde Vergi, Resim, Harç İstisna Belgesine Dayanarak Uygulan...

ihale sözleşme bedellinde düzenlenen hakedişlerde Vergi, Resim, Harç İstisna Belgesine dayanarak uygulanan damga vergisi istisnasında, belge üzerinde belirtilen yapılacak faaliyetin toplam değerini aşan tutarlara damga vergisi istisnası uygulanarak kesilmesi gereken damga vergisinin tahsil edilmemesi

Devamı

ihale Sözleşme Kapsamında Olmayıp işin Devamı Sırasında Yapımına Karar Verilen iş Kalemi için Düzenlenen...

ihale sözleşme kapsamında olmayıp işin devamı sırasında yapımına karar verilen iş kalemi için düzenlenen yeni birim fiyat tutanağında, İdare tarafından yayımlanan tavan fiyatların dikkate alınmaksızın ödeme yapıldığı

Devamı

Hizmet Alımı ihale İşine ilişkin Yapılan Hakediş ödemelerinde, özel Tüketim Vergisinde Meydana Gelen Değ...

Hizmet Alımı ihale İşine ilişkin yapılan hakediş ödemelerinde, özel tüketim vergisinde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanan fiyat farkı hesaplamalarına ilişkin olarak Kamu İhale Kurulu tarafından yayımlanan kararın hatalı uygulanması

Devamı

ihale Konusu iş imalatına ilişkin Olarak Mevzuata Aykırı Bir şekilde Hatalı Yeni Birim Fiyat Yapılmasınd...

ihale konusu iş imalatına ilişkin olarak mevzuata aykırı bir şekilde hatalı yeni birim fiyat yapılmasından dolayı, yeni birim fiyat tutanağını düzenleyen kişilerin tamamının savunmalarının alınmadığı tespiti

Devamı

ihale İnşaatında Tünel içerisindeki Suyun Deşarj Edilmesine Yönelik Olarak ilave Pompalar için, Sözleşme...

ihale İnşaatında tünel içerisindeki suyun deşarj edilmesine yönelik olarak ilave pompalar için, sözleşmeye aykırı olarak yeni birim fiyat düzenlenerek ödeme yapılması

Devamı

ihale Sözleşme Eki “Birim Fiyat Tarifleri” Nde Yer Alan “uygun Enjeksiyon şerbetinin Hazırlanması” ifade...

ihale Sözleşme eki “Birim Fiyat Tarifleri” nde yer alan “uygun enjeksiyon şerbetinin hazırlanması” ifadesinden uygulanacak yönteminin baştan belli olmadığı uygulama aşamasındaki duruma göre * yöntemlerinden uygun olanına (kimyasal veya çimento) karar verilebileceği sonucuna ulaşılmış olup Dolayısıyla işin uygulama aşamasında poliüretan esaslı kimyasal enjeksiyon malzemesi için yeni birim fiyat tespit edilmesi ve ödenmesi mevzuata aykırıdır

Devamı

Yıllara Sari Yapım ihale işinin Yürütülmesi Aşamasında Ortaya çıkan Yeni iş Kalemlerine Ait Yeni Birim F...

Yıllara Sari yapım ihale işinin yürütülmesi aşamasında ortaya çıkan yeni iş kalemlerine ait yeni birim fiyatların mevzuata aykırı bir şekilde belirlenmesi

Devamı

İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın Uygulama Esasları Maddesi S...

İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın Uygulama esasları maddesi sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin usul ve esaslarda sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamayacağı

Devamı

ihale Dokümanında Fiyat Farkı Hesabında Esas Alınması Gereken Endekslerin Belirlenmediği, ilgili Esaslar...

ihale dokümanında fiyat farkı hesabında esas alınması gereken endekslerin belirlenmediği, ilgili esaslar çerçevesinde yer alan endekslere göre fiyat farkı ödeneceğinin belirtildiği görülmüştür. Ancak anılan Esaslar’da “Makine ve ekipmana” ait amortisman için belirlenen Mo/Mn endekslerinde yer alan “Makine ve Teçhizat b.y.s.” sütunundaki endeks yerine; “Motorlu Kara Taşıtları” sütunundaki endeksin esas alınması

Devamı

Yapım işlerinde iş Artışı Nedeniyle Yeni Birim Fiyat Tespiti Yapılırken; Resmi Analiz Ve Rayiçler Kullan...

Yapım işlerinde iş artışı nedeniyle yeni birim fiyat tespiti yapılırken; resmi analiz ve rayiçler kullanılarak hesaplanan yeni birim fiyat sınırının aşılması

Devamı

ihale işinde Sözleşme Hükümleri Ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi’ne Aykırı Olarak Süre Uzatımı Verilmesi...

ihale işinde Sözleşme hükümleri ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi’ne aykırı olarak süre uzatımı verilmesi sonucu kesilmesi gereken gecikme cezasının uygulanmaması

Devamı

ihalede Hava şartlarının Gerekçe Gösterilerek Süre Uzatımı Verilmesi Mümkün Değildir...

ihalede hava şartlarının gerekçe gösterilerek süre uzatımı verilmesi mümkün değildir

Devamı

Hizmet Alımı ihale İşine ilişkin Yapılan Hakediş ödemelerinde, özel Tüketim Vergisinde Meydana Gelen Değ...

Hizmet Alımı ihale İşine ilişkin yapılan hakediş ödemelerinde, özel tüketim vergisinde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanan fiyat farkı hesaplamalarına ilişkin olarak Kamu İhale Kurulu tarafından yayımlanan kararın hatalı uygulanması

Devamı

ihale Konusu iş imalatına ilişkin Olarak Mevzuata Aykırı Bir şekilde Hatalı Yeni Birim Fiyat Yapılmasınd...

ihale konusu iş imalatına ilişkin olarak mevzuata aykırı bir şekilde hatalı yeni birim fiyat yapılmasından dolayı, yeni birim fiyat tutanağını düzenleyen kişilerin tamamının savunmalarının alınmadığı tespiti

Devamı

ihale İnşaatında Tünel içerisindeki Suyun Deşarj Edilmesine Yönelik Olarak ilave Pompalar için, Sözleşme...

ihale İnşaatında tünel içerisindeki suyun deşarj edilmesine yönelik olarak ilave pompalar için, sözleşmeye aykırı olarak yeni birim fiyat düzenlenerek ödeme yapılması

Devamı

ihale Sözleşme Eki “Birim Fiyat Tarifleri” Nde Yer Alan “uygun Enjeksiyon şerbetinin Hazırlanması” ifade...

ihale Sözleşme eki “Birim Fiyat Tarifleri” nde yer alan “uygun enjeksiyon şerbetinin hazırlanması” ifadesinden uygulanacak yönteminin baştan belli olmadığı uygulama aşamasındaki duruma göre * yöntemlerinden uygun olanına (kimyasal veya çimento) karar verilebileceği sonucuna ulaşılmış olup Dolayısıyla işin uygulama aşamasında poliüretan esaslı kimyasal enjeksiyon malzemesi için yeni birim fiyat tespit edilmesi ve ödenmesi mevzuata aykırıdır

Devamı

Yıllara Sari Yapım ihale işinin Yürütülmesi Aşamasında Ortaya çıkan Yeni iş Kalemlerine Ait Yeni Birim F...

Yıllara Sari yapım ihale işinin yürütülmesi aşamasında ortaya çıkan yeni iş kalemlerine ait yeni birim fiyatların mevzuata aykırı bir şekilde belirlenmesi

Devamı

İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın Uygulama Esasları Maddesi S...

İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın Uygulama esasları maddesi sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin usul ve esaslarda sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamayacağı

Devamı

ihale Dokümanında Fiyat Farkı Hesabında Esas Alınması Gereken Endekslerin Belirlenmediği, ilgili Esaslar...

ihale dokümanında fiyat farkı hesabında esas alınması gereken endekslerin belirlenmediği, ilgili esaslar çerçevesinde yer alan endekslere göre fiyat farkı ödeneceğinin belirtildiği görülmüştür. Ancak anılan Esaslar’da “Makine ve ekipmana” ait amortisman için belirlenen Mo/Mn endekslerinde yer alan “Makine ve Teçhizat b.y.s.” sütunundaki endeks yerine; “Motorlu Kara Taşıtları” sütunundaki endeksin esas alınması

Devamı

ihale İşi Kapsamında Kullanılmak Üzere Araç Ve İş Makinası Kiralanması İşi” Nde Teknik şartnamede Belirt...

ihale İşi Kapsamında Kullanılmak Üzere Araç ve İş Makinası Kiralanması İşi” nde teknik şartnamede belirtilen özellikleri taşımayan araç çalıştırılmasına rağmen sözleşmede öngörülen ceza kesintisinin yapılmaması

Devamı

Yapım işlerinde iş Artışı Nedeniyle Yeni Birim Fiyat Tespiti Yapılırken; Resmi Analiz Ve Rayiçler Kullan...

Yapım işlerinde iş artışı nedeniyle yeni birim fiyat tespiti yapılırken; resmi analiz ve rayiçler kullanılarak hesaplanan yeni birim fiyat sınırının aşılması

Devamı

ihale işinde Sözleşme Hükümleri Ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi’ne Aykırı Olarak Süre Uzatımı Verilmesi...

ihale işinde Sözleşme hükümleri ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi’ne aykırı olarak süre uzatımı verilmesi sonucu kesilmesi gereken gecikme cezasının uygulanmaması

Devamı

Tadilat Yapım ihale İşinde; Mevzuatta Belirtilen Oranın üzerinde Miktarı Artan imalat Kalemleri için Hes...

Tadilat Yapım ihale İşinde; mevzuatta belirtilen oranın üzerinde miktarı artan imalat kalemleri için hesaplanan ve bu iş kalemlerine uygulanan revize birim fiyatın, resmi analiz ve rayiçler kullanılarak hesaplanan birim fiyattan fazla olduğu

Devamı

Fiyat Farkı Verilmesi öngörülmeyen işlerde, Yeni Birim Fiyatın Düzenlendiği Tarihte Geçerli Olan Rayiç V...

Fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, yeni birim fiyatın düzenlendiği tarihte geçerli olan rayiç ve şartlara göre oluşturulması hukuka uygun olduğu hk

Devamı

Fiyat Farkı Verilmesi öngörülmeyen işlerde, Yeni Birim Fiyatın Düzenlendiği Tarihte Geçerli Olan Rayiç V...

Fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, yeni birim fiyatın düzenlendiği tarihte geçerli olan rayiç ve şartlara göre oluşturulması hukuka uygun olduğu hk

Devamı