İHALE KARARLARI > KİK'in Açtığı Davalar > KİK'in Danıştayda kazandığı K

EKAP üzerinden E-şikâyet Başvurusunda Bulunduğuşikâyet Dilekçesi Ekinde Sunulan Faaliyete ilişkin Evrakt...

EKAP üzerinden e-şikâyet başvurusunda bulunduğuşikâyet dilekçesi ekinde sunulan faaliyete ilişkin evrakta ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğini tevsik eden belgeye ilişkin bilgilerin yer almadığı görüldüğünden, davacının itirazen şikâyet başvurusunun şekil yönünden reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmadığı hk (Danıştay K)

Devamı

EKAP üzerinden E-şikâyet Başvurusunda Bulunduğuşikâyet Dilekçesi Ekinde Sunulan Faaliyete ilişkin Evrakt...

EKAP üzerinden e-şikâyet başvurusunda bulunduğuşikâyet dilekçesi ekinde sunulan faaliyete ilişkin evrakta ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğini tevsik eden belgeye ilişkin bilgilerin yer almadığı görüldüğünden, davacının itirazen şikâyet başvurusunun şekil yönünden reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmadığı hk (Danıştay K)

Devamı

ihale Teklif Geçerlilik Süresinin ihale Tarihinden itibaren 120 Takvim Günü Olarak Belirlendiği Göz önün...

ihale teklif geçerlilik süresinin ihale tarihinden itibaren 120 takvim günü olarak belirlendiği göz önüne alındığında, davacıya bu süre içerisinde sözleşmeye davet yazısı gönderildiği, ancak davacının sözleşme imzalamamak için herhangi bir mücbir sebep hâli ileri sürmediği anlaşıldığından, itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararıda hukuka aykırılık bulunmadığı hk (Danıştay K)

Devamı

ihalede iş Ortaklığının Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarının Reddedilerek Değerlendirme Dışı Bırakılması V...

ihalede iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilerek değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği ancak müdahillerin oluşturduğu iş ortaklığının teklifi Kurul kararları ile değerlendirme dışı bırakıldığından bahisle davacının itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı Bu itibarla, itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır (Danıştay K)

Devamı

ihaleyi Gerçekleştiren idarece Ramazan Ayında iftar Menüsü çıkartılmasının istenildiği, Ayrıca idare Tar...

ihaleyi gerçekleştiren idarece Ramazan ayında iftar menüsü çıkartılmasının istenildiği, ayrıca idare tarafından belirlenecek tarihlerde biner kişilik olmak üzere toplam iki kere, menüsü kurum diyetisyeni tarafından hazırlanacak, 4 kap yemek, içecek ve iftariyelik tabaktan oluşacak iftar menüsünün verilmesinin istendiği, örnek menüde yer alan yemek çeşitleri kullanılarak Ramazan ayına ilişkin öğün bedeli oluşturabileceği, bu bedel kişi sayısıyla çarpılarak ulaşılan tutarın toplam teklif bedeline yansıtılabileceği, bu bakımdan iddia konusu düzenlemenin bedelsiz hizmet alımı anlamına gelmeyeceği anlaşıldığından, dava konusu işlemde mezkûr iddia bakımından hukuka aykırılık, dava konusu işlemin bu iddia yönünden kısmen iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır

Devamı

ihale üzerinde Bırakılan iş Ortaklığının Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarına Yönelik Olarak itirazen şikây...

ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamalarına yönelik olarak itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu bu bağlamda iş ortaklığınca dava konusu Kurul kararında belirtilen 12 iddia ile ilgili olarak ihale komisyonu kararının tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde başvuruda bulunulması gerektiği dikkate alındığında anılan iş ortaklığı tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun süresinde olmadığı hk

Devamı

ihale Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Mesleki Ve Teknik Yeterliğe ilişkin Bilgilerin Tevsiki ...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgilerin tevsiki için idareye, iş deneyimini gösterir sözleşme, sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri, sözleşmeye ait damga vergisinin ödendiğini gösterir tahakkuk fişi ve diğer belgelerin sunulduğunun görüldüğü, istekli tarafından sunulan sözleşme için gerek şikâyet gerek itirazen şikâyet dilekçesinde ileri sürmüş olduğu İdari Şartnamedeki yeterlik kriterlerine ve ihale üzerinde kalan istekliye yönelik belge düzenleme koşullarına ilişkin olarak Kurul tarafından inceleme yapılması ve belirtilen hususlar hakkında bir karar verilmesi gerekmektiği (Danıştay K)

Devamı

İhale şikayet Ve itirazen şikayet Dilekçelerinde Yer Almayan Teknik Şartname Maddesinin Birbiri ile çeli...

İhale şikayet ve itirazen şikayet dilekçelerinde yer almayan Teknik Şartname maddesinin birbiri ile çeliştiği iddialarının ileri sürülemeyeceği dava konusu düzenlemelerin işçi ücretlerinin ödenmesine ilişkin idarenin takip ve ve temin yükümlülüğünün zamanında yerine getirilmesi ve işçi haklarının korunmasına yönelik olduğu, işten çıkarılacak personelle ilgili bütün yetkiyi idareye veren bir düzenleme de bulunmadığı dolayısıyla dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu (Danıştay K)

Devamı

ihalede Sunulan Sözleşmede Bahsedilen işin Konusunun idarece Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin...

ihalede sunulan sözleşmede bahsedilen işin konusunun idarece Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2020 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ'in 5B Grub

Devamı

Yapım ihale İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin Bina işlerine ilişkin Gruplandırmaları Göz önüne Al...

Yapım ihale İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin bina işlerine ilişkin gruplandırmaları göz önüne alındığında, bir işin B-II veya B-III grubuna uygun olarak değerlendirilebilmesinin ana koşulunun,

Devamı

ihale Konusu iş Makinelerine ilişkin Olarak Teklif Kapsamında Kesinleşen şartname Hükümlerinde Belirtile...

ihale konusu iş makinelerine ilişkin olarak teklif kapsamında kesinleşen şartname hükümlerinde belirtilen ruhsat veya ruhsatı bulunmayan iş makineleri için ruhsat yerine istenilen fatura aslı veya not

Devamı

idarenin Ve ihale üzerinde Kalan isteklinin Sigorta Maliyetini Hatalı Hesapladığı 24 Aylık Poliçe Maliye...

idarenin ve ihale üzerinde kalan isteklinin sigorta maliyetini hatalı hesapladığı 24 aylık poliçe maliyetinin karşılanamayacağı sigorta maliyetinden dolayı idarenin sınır değerinin hatalı olduğu kısm

Devamı

İhale şikâyet Dilekçesi Ekinde Sunulan Faaliyete ilişkin Evrakta ihale Konusu Alanda Faaliyet Gösterildi...

İhale şikâyet dilekçesi ekinde sunulan faaliyete ilişkin evrakta ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğini tevsik eden belgeye ilişkin bilgilerin yer almadığı görüldüğünden, davacının itirazen şikây

Devamı

ihalede Farklı Farklı Model Yıllarına ilişkin Düzenlemenin Gerekçesine Verilen Cevaplar Uyarınca,* Model...

ihalede farklı farklı model yıllarına ilişkin düzenlemenin gerekçesine verilen cevaplar uyarınca,* model yılı araçların daha yoğun ve ağır işlerde kullanılan ve piyasada çok olan araçlar olduğu, su ta

Devamı

İhale Yeterlik Bilgileri Tablosunun ilgili Kısmında Beyan Edilen Ve Bu Beyanı Tevsik Amacıyla Sunulan Be...

İhale yeterlik bilgileri tablosunun ilgili kısmında beyan edilen ve bu beyanı tevsik amacıyla sunulan belgenin yerli malı belgesinin anılan Oda tarafından düzenlenmediği dikkate alındığında, davacı ta

Devamı

itirazen şikâyet Başvurusunun şikâyet Dilekçesine ihale Konusu Alanda Faaliyet Gösterildiğine ilişkin Be...

itirazen şikâyet başvurusunun şikâyet dilekçesine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belgenin eklenmediğinden bahisle şekil yönünden reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka ay

Devamı

ihale Tarih Ve Saatinde Geçerli Olan Gıda Üretim İzin Belgesi’nin (İşletme Kayıt Belgesi) Beyan Edilmesi...

ihale tarih ve saatinde geçerli olan Gıda Üretim İzin Belgesi’nin (İşletme Kayıt Belgesi) beyan edilmesinin gerektiği, söz konusu Gıda Üretim İzin Belgesi’ne (İşletme Kayıt Belgesi) ilişkin olarak bel

Devamı

Kurul Kararları üzerine Alınan 2. ihale Komisyonu Kararının EKAP üzerinden Davacı Dâhil Tüm isteklilere...

Kurul kararları üzerine alınan 2. ihale komisyonu kararının EKAP üzerinden davacı dâhil tüm isteklilere tebliğ edildiği ve bu süreçte sözleşmelerin imzalandığı anlaşılmakta ise de 10 günlük şikâyet b

Devamı

İhale Dokümanı Düzenlemelerinden Teknik Şartnamede Yer Alan öğrenci Taşıma ile Alakalı iş Bitirme Belgel...

İhale dokümanı düzenlemelerinden Teknik Şartnamede yer alan öğrenci taşıma ile alakalı iş bitirme belgelerinin kabul edilmeyeceğine yönelik koşulun İdari Şartname kapsamında sayılmadığı dikkate alındı

Devamı

ihale Sözleşme Tasarısında Düzenlenen Aykırılık Hallerinde Yer Alan Ve Somut Nitelikte Olmayan Fiilin Ge...

ihale sözleşme tasarısında düzenlenen aykırılık hallerinde yer alan ve somut nitelikte olmayan fiilin genel bir aykırılık hali olarak kabul edilerek bu aykırılık halinin Sözleşme Tasarı madde kapsamın

Devamı

şikâyet Başvurularının ihaleyi Yapan idareye Elden Veya Posta Yoluyla Ya Da EKAP üzerinden E-imza Kullan...

şikâyet başvurularının ihaleyi yapan idareye elden veya posta yoluyla ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak (e-şikâyet ile) yapılabileceği, EKAP üzerinden elektronik şikâyet başvurularının iş günü

Devamı

İhale Kapsamında Paçal Olan Pozlara ilişkin Analiz Girdileri Ve Miktarlarının Gösterildiği Analiz Format...

İhale kapsamında paçal olan pozlara ilişkin analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının ihale dokümanı içerisinde yer alması gerektiği, ancak ihale dokümanında söz konusu anali

Devamı

ihale Dokümanı Kapsamında Aşırı Düşük Teklif Açıklaması istenilecek iş Kalemlerine Ait Analiz Formatının...

ihale dokümanı kapsamında aşırı düşük teklif açıklaması istenilecek iş kalemlerine ait analiz formatının verilmesindeki amacın, teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerin teklif bedellerini açık

Devamı

İhale Kapsamında şirketin Sunmuş Olduğu Hizmet Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Tarihinin * Tarihine ...

İhale kapsamında şirketin sunmuş olduğu Hizmet Yeterlilik Belgesinin geçerlilik tarihinin * tarihine kadar olduğu anlaşıldığı ihale tarihi itibarıyla geçerliliği devam eden belgenin İdari Şart

Devamı

ihaleyi Gerçekleştiren idarenin Kamu Gücüne Dayanarak, Tek Yanlı irade Beyanıyla Tesis Ettiği Ve Hukuk D...

ihaleyi gerçekleştiren idarenin kamu gücüne dayanarak, tek yanlı irade beyanıyla tesis ettiği ve hukuk düzeninde değişiklik yapan, başka bir ifadeyle, davacı şirketin hukukunu etkileyen işlem niteliği

Devamı

ihaleye Katılan şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekilinin ihaleye Fesat Karıştırma Suçundan Mahkûmiyetini...

ihaleye katılan şirketin yönetim kurulu başkan vekilinin ihaleye fesat karıştırma suçundan mahkûmiyetinin kesinleştiği tacir olarak ticari faaliyetlerde bulunan şirketin yönetim kurulu başkan vekilini

Devamı

ihalenin Personel çalışmasına Dayalı Bir Hizmet Alımı ihalesi Olmadığı, Hizmetin ifasında Görev Alacak P...

ihalenin personel çalışmasına dayalı bir hizmet alımı ihalesi olmadığı, hizmetin ifasında görev alacak personel sayısına ve niteliklerine Teknik Şartname’de yer verildiği, bunlar arasında şoför yer al

Devamı

ihaleye Katılan iş Ortaklığın AŞ Nin %51 Ortağı iken Ticaret Siciline Göre Tescil Tarihinden itibaren 1...

ihaleye katılan iş ortaklığın AŞ nin %51 ortağı iken ticaret siciline göre tescil tarihinden itibaren 1 yıl boyunca kesintisiz olarak yarıdan fazla hissesine sahip ortak olmadığı ayrıca ortaklık tesp

Devamı

ihalede Bazı Araçların Yüklenicinin Kendi Malı Olması Gerektiğine Yönelik Dokümanda Yer Alan Düzenlemeni...

ihalede bazı araçların yüklenicinin kendi malı olması gerektiğine yönelik dokümanda yer alan düzenlemenin, ilgili Yönetmelik kuralının ihaleye katılımı ve rekabeti artırma amacına uygun düşmediği, iha

Devamı

ihalede Bazı Araçların Yüklenicinin Kendi Malı Olması Gerektiğine Yönelik Dokümanda Yer Alan Düzenlemeni...

ihalede bazı araçların yüklenicinin kendi malı olması gerektiğine yönelik dokümanda yer alan düzenlemenin, ilgili Yönetmelik kuralının ihaleye katılımı ve rekabeti artırma amacına uygun düşmediği, iha

Devamı

ihale Kararının Geri Alınması Olarak Değerlendirilerek Hukuk Aleminden Geriye Dönük Olarak Ortadan Kalka...

ihale kararının geri alınması olarak değerlendirilerek hukuk aleminden geriye dönük olarak ortadan kalkan ihale kapsamında gelir kaydedilen geçici teminatın bu nedenle iadesi gerektiği belirtilmiş ise

Devamı

ihale itirazen şikâyet Başvurusunda Arazöz Ve Damperli Kamyon Girdilerinin Genel Tebliğe Uygun Olmadığı...

ihale itirazen şikâyet başvurusunda Arazöz ve damperli kamyon girdilerinin Genel Tebliğe uygun olmadığı, motor yağı, arazöz ve damperli kamyon fiyat tekliflerinin aşırı düşük analizlerindeki özellikl

Devamı

ihale Komisyonu Kararına Hem De ihale Yetkilisinin işlemine Karşı itirazen şikâyet Başvurusunda Bulunmad...

ihale komisyonu kararına hem de ihale yetkilisinin işlemine karşı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmadığı ihale komisyonu kararıyla sıralaması değişmeyen davacının ihale komisyonu kararıyla birlikte

Devamı

ihale ile çok Geniş Kapsamlı Bir Hizmet Alımı Yapıldığı Düşünüldüğünde, Getirilen 10.000 Km şartının iha...

ihale ile çok geniş kapsamlı bir hizmet alımı yapıldığı düşünüldüğünde, getirilen 10.000 km şartının ihale konu işle iştigal eden … kişiler tarafından yerine getirilmesinin, dolayısıyla rekabet ortamı

Devamı

ihaleye Ait Teknik Şartnamede Tarafların Yükümlülükleri Kısmı incelendiğinde Her Bir Yemekhanede Yemek H...

ihaleye ait Teknik Şartnamede Tarafların Yükümlülükleri kısmı incelendiğinde her bir yemekhanede yemek hizmeti alan tüm kişilere ve tüm öğünlerde su verilmesi gerektiği anlaşıldığından hangi öğünlerin

Devamı

Uyuşmazlık Konusu ihalenin iptaline Karar Verildiği ihalenin iptali Kararında çeşitli Gerekçelere Yer Ve...

uyuşmazlık konusu ihalenin iptaline karar verildiği ihalenin iptali kararında çeşitli gerekçelere yer verildiği Tebliğ uyarınca tekliflerin geçerlilik süresinin şikâyet ve itirazen şikâyet nedeniyle d

Devamı

ihalenin iptali Kararında çeşitli Gerekçelere Yer Verildiği Ancak Tebliği Uyarınca Tekliflerin Geçerlili...

ihalenin iptali kararında çeşitli gerekçelere yer verildiği ancak Tebliği uyarınca tekliflerin geçerlilik süresinin şikâyet ve itirazen şikâyet nedeniyle dolması hâlinde ekonomik açından en avantajlı

Devamı

ihaleye ilişkin İdari Şartnamede Belirtilen Bazı iş Kalemlerinde Yer Alan işin En Az %80’i Oranında Tek ...

ihaleye ilişkin İdari Şartnamede belirtilen bazı iş kalemlerinde yer alan işin en az %80’i oranında tek sözleşmeye dayalı olarak isteklinin yurt içinde kamuya yaptığı işlerden almış olduğu ve ihale il

Devamı

İtirazen şikâyet Başvurusuna Konu Olan Fiyat Dışı Unsur Düzenlemesi incelendiğinde ihale Dokümanında Bel...

İtirazen şikâyet başvurusuna konu olan fiyat dışı unsur düzenlemesi incelendiğinde ihale dokümanında belirtilen 14 adet iş kalemi için “istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının isteklini

Devamı

ihalede Sunulan iş Deneyim Belgesinin %51 Oranında Hissesine Sahip Ortağı Olan *şirketine Ait Olduğu *t...

ihalede sunulan iş deneyim belgesinin %51 oranında hissesine sahip ortağı olan *şirketine ait olduğu *tarihinden itibaren davacı şirketi temsile ve yönetime yetkili ortağın ise * tarihli hisse devri

Devamı

ihale Teklif Sınır Değerin Altında Kalan isteklilere Gönderilen Aşırı Düşük Teklif Sorgulama Yazılarında...

ihale Teklif sınır değerin altında kalan isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazılarında açıklama istenecek iş kalemlerinde yer alan nakliye girdilerine ilişkin olarak formül belirtilm

Devamı

ihale Ortaklık Bilgileri Ve Yönetimdeki Görevliler Adlı Standart Formun ihale Dokümanında Yer Alması Kar...

ihale Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler adlı standart formun ihale dokümanında yer alması karşısında davacı tarafından Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gös

Devamı

ihale Analiz Formatında Yer Alan Mesafelerden Kendilerine Avantaj Sağlayacak Daha Uygun Mesafelerin Belg...

ihale analiz formatında yer alan mesafelerden kendilerine avantaj sağlayacak daha uygun mesafelerin belgelendirilmesi şartıyla aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılabileceği, istekli tarafından “m

Devamı

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasına Konu iş Kalemlerine Ait Girdilerin ürün Temini Ve Yerine Konulması şekli...

Aşırı düşük teklif açıklamasına konu iş kalemlerine ait girdilerin ürün temini ve yerine konulması şeklinde tanımlandığı söz konusu ürünlerin montajlarının esaslı isçilik veya malzeme katkısı gerektir

Devamı

ihale iş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanlamasının 30 Tam Puan üzerinden Teknik Değer Niteli...

ihale iş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlamasının 30 tam puan üzerinden teknik değer nitelik puanlamasının 30 tam puan üstünden yapılacağı, bu çerçevede iş kalemleri kapsamındaki işlerin

Devamı

ihale Komisyonu Kararıyla Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının Uygun Görülmemesi Nedeniyle Dava Dışı Bırakıl...

ihale komisyonu kararıyla aşırı düşük teklif açıklamasının uygun görülmemesi nedeniyle dava dışı bırakılan isteklinin kurul kararı ile aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesine karar verildiği d

Devamı

ihalenin iptaline ilişkin Kararın itirazen şikâyet üzerine Alınmadığı, isteklilerin Tekliflerinin Geçers...

ihalenin iptaline ilişkin kararın itirazen şikâyet üzerine alınmadığı, isteklilerin tekliflerinin geçersiz olduğuna ilişkin bir belirleme yapılmaksızın ihale dokümanındaki hata nedeniyle tüm teklifler

Devamı

ihale Teklif Dosyası Kapsamında Ortaklık Bilgilerine Ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Göste...

ihale teklif dosyası kapsamında Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin sunulmadığından bahisle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine yapılan i

Devamı

ihale Sözleşme Maddesi Dipnotunda Ağır Aykırılık Hallerini Belirleme Konusunda idarelere Takdir Yetkisi ...

ihale Sözleşme maddesi dipnotunda ağır aykırılık hallerini belirleme konusunda idarelere takdir yetkisi verildiği bu kapsamda idarelerin ağır aykırılık halleri belirlemek suretiyle bu aykırılıkların b

Devamı

ihalede iş Ortaklığı Tarafından Araçların Temel Standardına ilişkin Belge Sunulmayıp üst Yapıya ilişkin ...

ihalede iş ortaklığı tarafından araçların temel standardına ilişkin belge sunulmayıp üst yapıya ilişkin olan söz konusu uygunluk sertifikasının sunulduğu, dolayısıyla yeterlik kriterlerine ilişkin ola

Devamı