İHALE KARARLARI > KİK'in Açtığı Davalar > Danıştay'ın Bozduğu K

İtirazen şikâyet Başvurusunda ihale Konusu işin Süresinin 12 Ay Olduğu, Sözleşme Tasarısı’nın 20. Maddes...

İtirazen şikâyet başvurusunda ihale konusu işin süresinin 12 ay olduğu, Sözleşme Tasarısı’nın 20. maddesinde işin tamamlanmasının ardından işin kabulünün ne kadarlık süre içerisinde yapılacağının belirlendiği, bu hususlar dikkate alınarak işin kabulünün ne zaman yapılabileceğinin hesaplanabilir nitelikte olduğu anlaşılmış olup, kesin teminat süresinin isteklilerce hesaplanabileceği gibi bu durumun tekliflerin sağlıklı bir şekilde oluşturulmasına ve eşit şartlarda değerlendirilmesine engel nitelikte olmadığı, kesin teminat süresinin Sözleşme Tasarısı'nda belirtilmemesine ilişkin eksikliğin, sözleşmeye davet yazısında giderilebileceği anlaşıldığından, bu iddianın reddine dair Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı

Devamı

ihalede Sözleşmeye Konu Araçların Bir Kısmının Kamuya Taahhüt Edilen işler Kapsamında Bir Kısmının ise ö...

ihalede sözleşmeye konu araçların bir kısmının kamuya taahhüt edilen işler kapsamında bir kısmının ise özel sektöre taahhüt edilen işler kapsamında kullanıldığı anlaşılmış olup sözleşmenin bütünüyle iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı hk 

Devamı

ihalede Gerçek Olmayan Bir Yerli Malı Belgesinin Sunulduğu Ve Bu Durumun ihale Kapsamında Yeterlik şartı...

ihalede gerçek olmayan bir yerli malı belgesinin sunulduğu ve bu durumun ihale kapsamında yeterlik şartı olarak aranan bir belgenin hiç sunulmadığı şeklinde değerlendirilmesi gerektiği öte yandan söz konusu belgenin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilerek tamamlatılmasına da imkan bulunmadığı sonucuna Bu itibarla, davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yönündeki Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmadığı hk (Danıştay K)

Devamı

EKAP üzerinden E-şikâyet Başvurusunda Bulunduğuşikâyet Dilekçesi Ekinde Sunulan Faaliyete ilişkin Evrakt...

EKAP üzerinden e-şikâyet başvurusunda bulunduğuşikâyet dilekçesi ekinde sunulan faaliyete ilişkin evrakta ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğini tevsik eden belgeye ilişkin bilgilerin yer almadığı görüldüğünden, davacının itirazen şikâyet başvurusunun şekil yönünden reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmadığı hk (Danıştay K)

Devamı

ihale şikâyet Dilekçesi Ekinde Sunulan Faaliyete ilişkin Evrakta ihale Konusu Alanda Faaliyet Gösterildi...

ihale şikâyet dilekçesi ekinde sunulan faaliyete ilişkin evrakta ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğini tevsik eden belgeye ilişkin bilgilerin yer almadığı ancak ünvanında “gıda” ibaresinin bulunduğu görüldüğün itirazen şikâyet başvurusunun şekil yönünden reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamadığı HK (Danıştay K)

Devamı

EKAP üzerinden E-şikâyet Başvurusunda Bulunduğuşikâyet Dilekçesi Ekinde Sunulan Faaliyete ilişkin Evrakt...

EKAP üzerinden e-şikâyet başvurusunda bulunduğuşikâyet dilekçesi ekinde sunulan faaliyete ilişkin evrakta ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğini tevsik eden belgeye ilişkin bilgilerin yer almadığı görüldüğünden, davacının itirazen şikâyet başvurusunun şekil yönünden reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmadığı hk (Danıştay K)

Devamı

isteklinin EKAP’ta Kayıtlı Olan Bilgi Ve Belgelerinden, Ortaklık Ve Ortaklık Oranlarına ilişkin Bilgiler...

isteklinin EKAP’ta kayıtlı olan bilgi ve belgelerinden, ortaklık ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerin Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen bilgilerle uyumlu olduğu, EKAP üzerinde ortaklara ilişkin bilgilere dayanak teşkil eden pay defterinin ve bir adet karar defteri örneğinin de yer aldığı fakat söz konusu pay defteri ve yönetim kurulu karar defteri incelendiğinde, pay defterindeki ortaklık oranları ile yeterlik bilgileri tablosundaki oranları aynı olsalar da söz konusu yönetim kurulu karar defteri incelendiğinde bu defterde yer alan kararın şirketin ortaklık durumuna ilişkin olmadığı ve pay defterinde yer alan ortaklık oranlarına dayanak olabilecek başka bir yönetim kurulu kararının da EKAP sistemine yüklenmediği, başka bir ifade ile teklifte beyan edilen ve EKAP’ta kayıtlı pay defterinde yer alan ortaklık yapısına dayanak teşkil eden yönetim kurulu kararı defterinin EKAP sisteminde yüklü olmadığı, bu nedenle dava konusu Kurul kararının hukuka uygun olduğu hk (Danıştay K)

Devamı

ihalede Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde Yer Alan A/V Grubu Karayolu İşleri’nin Benzer iş ...

ihalede Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan A/V Grubu Karayolu İşleri’nin benzer iş olarak kabul edildiği, davacı tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ihale konusu iş veya benzer iş kapsamına girdiği, bu kapsamda davacı şirketin ihalede benzer iş olarak kabul edilen karayolu işleri alanında faaliyette bulunduğu ve bu alanında iş deneyim belgesine sahip olduğu dikkate alındığında, uyuşmazlığa konu bağlantı yolu yapım işi ihalesi ile meşrû, güncel ve mâkûl menfaat alâkasının olduğu, dolayısıyla dava açma ehliyetinin bulunduğu sonucuna ulaşıldığından, davanın ehliyet yönünden reddine ilişkin Mahkeme kararında usûl kurallarına uygunluk bulunmadığı HK (Danıştay K)

Devamı

ihale Teklif Geçerlilik Süresinin ihale Tarihinden itibaren 120 Takvim Günü Olarak Belirlendiği Göz önün...

ihale teklif geçerlilik süresinin ihale tarihinden itibaren 120 takvim günü olarak belirlendiği göz önüne alındığında, davacıya bu süre içerisinde sözleşmeye davet yazısı gönderildiği, ancak davacının sözleşme imzalamamak için herhangi bir mücbir sebep hâli ileri sürmediği anlaşıldığından, itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararıda hukuka aykırılık bulunmadığı hk (Danıştay K)

Devamı

ihale üzerinde Bırakılan Davalı Yanında Müdahil şirketlerin Oluşturduğu iş Ortaklığıyla ihale Sözleşmesi...

ihale üzerinde bırakılan davalı yanında müdahil şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığıyla ihale sözleşmesinin imzalandığı müdahil şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığının taahhüdünü zamanında yerine getirmediği ve kalan sürede işin bitirilmesinin teknik olarak imkânsız olduğundan bahisle, davacı idarenin ihtar yazıları sonrasında ihale sözleşmesinin feshedilmesi hk (Danıştay K)

Devamı

ihalede iş Ortaklığının Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarının Reddedilerek Değerlendirme Dışı Bırakılması V...

ihalede iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilerek değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği ancak müdahillerin oluşturduğu iş ortaklığının teklifi Kurul kararları ile değerlendirme dışı bırakıldığından bahisle davacının itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı Bu itibarla, itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır (Danıştay K)

Devamı

ihaleyi Gerçekleştiren idarece Ramazan Ayında iftar Menüsü çıkartılmasının istenildiği, Ayrıca idare Tar...

ihaleyi gerçekleştiren idarece Ramazan ayında iftar menüsü çıkartılmasının istenildiği, ayrıca idare tarafından belirlenecek tarihlerde biner kişilik olmak üzere toplam iki kere, menüsü kurum diyetisyeni tarafından hazırlanacak, 4 kap yemek, içecek ve iftariyelik tabaktan oluşacak iftar menüsünün verilmesinin istendiği, örnek menüde yer alan yemek çeşitleri kullanılarak Ramazan ayına ilişkin öğün bedeli oluşturabileceği, bu bedel kişi sayısıyla çarpılarak ulaşılan tutarın toplam teklif bedeline yansıtılabileceği, bu bakımdan iddia konusu düzenlemenin bedelsiz hizmet alımı anlamına gelmeyeceği anlaşıldığından, dava konusu işlemde mezkûr iddia bakımından hukuka aykırılık, dava konusu işlemin bu iddia yönünden kısmen iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır

Devamı

ihale üzerinde Bırakılan iş Ortaklığının Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarına Yönelik Olarak itirazen şikây...

ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamalarına yönelik olarak itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu bu bağlamda iş ortaklığınca dava konusu Kurul kararında belirtilen 12 iddia ile ilgili olarak ihale komisyonu kararının tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde başvuruda bulunulması gerektiği dikkate alındığında anılan iş ortaklığı tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun süresinde olmadığı hk

Devamı

ihale Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Mesleki Ve Teknik Yeterliğe ilişkin Bilgilerin Tevsiki ...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgilerin tevsiki için idareye, iş deneyimini gösterir sözleşme, sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri, sözleşmeye ait damga vergisinin ödendiğini gösterir tahakkuk fişi ve diğer belgelerin sunulduğunun görüldüğü, istekli tarafından sunulan sözleşme için gerek şikâyet gerek itirazen şikâyet dilekçesinde ileri sürmüş olduğu İdari Şartnamedeki yeterlik kriterlerine ve ihale üzerinde kalan istekliye yönelik belge düzenleme koşullarına ilişkin olarak Kurul tarafından inceleme yapılması ve belirtilen hususlar hakkında bir karar verilmesi gerekmektiği (Danıştay K)

Devamı

ihaleye Sunulan EKAP’ta iş Deneyim Belgesinde Esaslı Unsurun Hem “AI” Hem De “AV” Grubu Olarak Belirtil...

ihaleye sunulan EKAP’ta iş deneyim belgesinde esaslı unsurun hem “AI” hem de “AV” grubu olarak belirtildiği görülse de hatalı bir belirleme yapıldığının davalı idarece yapılan tespitler üzerine ortaya konulduğu söz konusu iş deneyim belgesinin “AI Grup: Köprü ve Viyadük İşleri” kapsamında değerlendirilmesini sağlayacak nitelikte yapım imalatları olmadığının anlaşıldığı, bu itibarla, anılan iş deneyim belgesinin dava konusu ihale kapsamında benzer işe uygun olmadığından bahisle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı kararının Bozulması hk (Danıştay K)

Devamı

ihale Teknik Şartname Düzenlemesindeki Belgelerin ihale Uhdesinde Bırakılan Yükleniciden Sözleşme imzala...

ihale Teknik Şartname düzenlemesindeki belgelerin ihale uhdesinde bırakılan yükleniciden sözleşme imzalanmadan önce istenilmesinin kamu ihale mevzuatına aykırı olmadığı, bu bağlamda İdari Şartname ile Teknik Şartname arasında bir çelişki bulunmadığı, Teknik Şartname ile ihaleyi gerçekleştiren idarece ihale konusu işin başlayacağı tarihin yakınlığı dikkate alınarak, ilgili belgelerin sözleşme imzalandığı aşamada kendilerine teslim edilmesinin istenilmesinde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamadığı gerekçesiyle mahkeme kararının bozulmasına ait karar ( Danıştay Kararlı)

Devamı

ihalede Herhangi Bir şikâyet Ve itirazen şikâyet Başvurusu Olmaksızın ihalenin idarece Re'sen iptal ...

ihalede herhangi bir şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusu olmaksızın ihalenin idarece re'sen iptal edilmesi hâlinde doğrudan dava açılması mümkün olmasına rağmen, dava konusu işlemde başvuru yolunun hatalı gösterilmesi nedeniyle idarenin doğru bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi ve hak arama özgürlüğünün ihlâl edilmiş olması karşısında davacıya yapılan bildirime uygun olarak yapılan şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusu üzerine, ihalenin re'sen iptal edildiğinden bahisle Kamu İhale Kurulu'nca itirazen şikâyet başvurusun görev yönünden reddine karar verilmesinden sonra 26/12/2022 tarihinde açılan davanın süresinde olduğunun kabulü gerektiği hk (Danıştay K)

Devamı

İhalede çalıştırılacak Araçların %90'ının Sözleşme Tarihinden 10 Gün öncesinde Hazır Bulundurulmasın...

İhalede çalıştırılacak araçların %90'ının sözleşme tarihinden 10 gün öncesinde hazır bulundurulmasının makul bir süre olmadığı ve ihaleye katılımı engelleyici nitelikte olduğu iddiasının, Sözleşme Tasarında işe başlama tarihinin belirlendiği, dolayısıyla yüklenicinin en geç *tarihinde iş kapsamında çalıştırılacak araçların %90'ını hazır bulundurmasının istendiği, ancak ihale sürecinin dinamik bir süreç olduğu yapılan şikâyet veya itirazen şikâyet başvuruları ile sözleşme tarihinin ötelenebileceği ve hatta sözleşmenin ihale dokümanında araçların temin edilmesi gerektiği ihale itirazına ait Danıştay Kararı

Devamı

idareye ihale şikayet Başvurusu Hakkında Verilen Karar üzerine itirazen şikayet Başvurusunda Bulunulması...

idareye ihale şikayet başvurusu hakkında verilen karar üzerine itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde Kurum tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamayacağı, bu sebeple davacının sözleşme imzalamaya davet edilmesinin mevzuata aykırı olduğu hk (Danıştay Kararı)

Devamı

idareye ihale şikayet Başvurusu Hakkında Verilen Karar üzerine itirazen şikayet Başvurusunda Bulunulması...

idareye ihale şikayet başvurusu hakkında verilen karar üzerine itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde Kurum tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamayacağı, bu sebeple davacının sözleşme imzalamaya davet edilmesinin mevzuata aykırı olduğu hk (Danıştay Kararı)

Devamı

ihalede Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nde Yer Alan "A/V Grubu Karayolu İşleri"nin Benze...

ihalede Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nde yer alan "A/V Grubu Karayolu İşleri"nin benzer iş olarak kabul edildiği, davacı tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında olduğu, bu kapsamda davacı şirketin ihalede benzer iş olarak kabul edilen karayolu işleri alanında faaliyette bulunduğu ve bu alanda iş deneyim belgesine sahip olduğu dikkate alındığında, uyuşmazlığa konu yapım işi ihalesi ile meşrû, güncel ve mâkûl menfaat ilgisinin olduğu, dolayısıyla dava açma ehliyetinin bulunduğu sonucuna ulaşıldığı hk (Danıştay İhale Kararı)

Devamı

ihalenin inşaat Mahallinde Yapılan imalatlara ilişkin Aşırı Düşük Açıklaması üçüncü Kişilerden Alınan Fi...

ihalenin inşaat mahallinde yapılan imalatlara ilişkin aşırı düşük açıklaması üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile yapılabilir ve bu durumda resmi analizdeki girdi miktarları düşürülmesi

Devamı

Belediye Bütçesinden ödeme Yapılmasını Gerektiren ihalenin 4734 Sayılı Kanuna Göre Yapılması Gerekirken...

Belediye bütçesinden ödeme yapılmasını gerektiren ihalenin 4734 sayılı Kanuna göre yapılması gerekirken, 2886 sayılı Kanuna tabi olarak yapılması hukuka aykırıılığı hk

Devamı

ihale Sözleşmenin imzalandığı Tarihten itibaren 5 Gün içinde iş Yerini Teslim Alarak işe Başlaması Gere...

ihale sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde iş yerini teslim alarak işe başlaması gerekirken, işe başlamadığı ihtilafsız olan davacının sözleşme ile yüklendiği taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi ile sözleşmenin feshi olamaycağı sözleşmenin feshi öncesinde ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından en az 10 (on) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarın yasal bir zorunluluk olduğu, şayet söz konusu ihtara ve verilen mühlete rağmen sözleşme hükümlerine aykırılık devam ederse, ancak o şart altında sözleşmenin feshedilebileceği (Danıştay K)

Devamı

Yapım işe Ait ihale Sözleşmesi Hükümlerine Göre işi Tamamlaması Ve Geçici Kabule Hazır Hale Getirmesi Ge...

Yapım işe ait ihale sözleşmesi hükümlerine göre işi tamamlaması ve geçici kabule hazır hale getirmesi gerektiği hâlde sözleşmeye uygun olarak işi tamamlamadığı sonrasında farklı tarihlerde davacıya 3

Devamı

 iş Ortaklığında ihaleye Katılmanın Amaçlarından Birinin De Asgari iş Deneyimine ilişkin şartları Kolayl...

 iş ortaklığında ihaleye katılmanın amaçlarından birinin de asgari iş deneyimine ilişkin şartları kolaylaştıran düzenlemelerden yararlanmak olduğu, kişinin aynı zamanda ortağı olduğu şirket ile iş ort

Devamı

ihale işinin Bitirilmemesi Durumunda Sözleşmeye Göre işlem Yapılacağı Hususunu Bildiren Ancak Süre içerm...

ihale işinin bitirilmemesi durumunda Sözleşmeye göre işlem yapılacağı hususunu bildiren ancak süre içermeyen ihtar yazısında davacıya verilmesi gereken sürenin sehven verilmediği şirkete belirlenen no

Devamı

ihale Sözleşmesinin Tasfiye Talebinde Bulunulması üzerine Sözleşmenin şartlı Olarak Tasfiye Edilmesinden...

ihale sözleşmesinin tasfiye talebinde bulunulması üzerine sözleşmenin şartlı olarak tasfiye edilmesinden sonra bu talepten vazgeçilerek sözleşmeye devam edilmesine yönelik başvurunun reddine ilişkin d

Devamı

ihalede istekliden Pay Defterinin Sunulmasının istenmediği, ihale ilan Tarihinde Yürürlükte Bulunan Mevz...

ihalede istekliden pay defterinin sunulmasının istenmediği, ihale ilan tarihinde yürürlükte bulunan mevzuata göre de istekli tarafından pay defteri sunulması zorunluğunun bulunmadığı, dolayısıyla sunu

Devamı

Yasaklama Kararının Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonra Davacı şirket Tarafından ihaleye Teklif Verilmesini...

yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihten sonra davacı şirket tarafından ihaleye teklif verilmesinin 4734 sayılı Kanun'un 17. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yasak fiil ve da

Devamı

ihale Konusu Yapının Mimarlık Kültürü Açısından önemli Olduğu Ve Bir Dönemin Mimari Kültürünü Yansıttığı...

ihale konusu yapının mimarlık kültürü açısından önemli olduğu ve bir dönemin mimari kültürünü yansıttığı ileri sürülerek ihalenin iptalinin talep edildiği, meslekle ilgili alanlarda doğal ve kamusal v

Devamı

Kamu Menfaatini Süre Kaybı Yönüyle Olumsuz Yönde Etkileyeceği, işin önemli Bir Kısmının (%71,70) Tamamla...

kamu menfaatini süre kaybı yönüyle olumsuz yönde etkileyeceği, işin önemli bir kısmının (%71,70) tamamlanmış olduğu, işin süresinin 720 gün olduğu, işin fiziki ve nakdi gerçekleşme oranının %71,70 old

Devamı

4735 Sayılı ihale Sözleşme Kanun'un Geçici 4. Maddesi Kapsamında Sözleşmenin Tasfiyesi Talebiyle Yap...

4735 sayılı ihale sözleşme Kanun'un Geçici 4. maddesi kapsamında sözleşmenin tasfiyesi talebiyle yapılan başvuru üzerine idarenin sözleşme kurallarına ve işin durumuna bakarak ve yükleniciyle eşit

Devamı

Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği Uyarınca Açık ihale Usulü ile Anahtar Teslim Götürü Bed...

Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği uyarınca açık ihale usulü ile anahtar teslim götürü bedel teklif alınmak suretiyle  gerçekleştirilen  Yapım İşi ihalesine katılan davacı şirketin geçic

Devamı

ihalede iş Deneyim Belgesi Kullanılan şahsın şirketin Yönetim Kurulu üyesi Olarak Temsile Yetkili Olduğu...

ihalede iş deneyim belgesi kullanılan şahsın şirketin yönetim kurulu üyesi olarak temsile yetkili olduğu gerekçesiyle dava konusu Kurul kararının iptaline karar verilmiş ise de, davacı iş ortaklığının

Devamı

Hizmet Alımı Yoluyla Gerçekleştirilmesi öngörülen ihalenin  21/f Bendinde öngörülen Değerin Altında Kalm...

Hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilmesi öngörülen ihalenin  21/f bendinde öngörülen değerin altında kalması hâlinde pazarlık usulü ile yapılabileceği açık olup idari şartname maddesinde de ihalenin 21

Devamı

idarece şirketin 1 Yıl  ihalelerine Katılmaktan Yasaklanmasına ilişkin Kararı Resmi Gazetede Yayımlandığ...

idarece şirketin 1 yıl  ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin kararı Resmi Gazetede yayımlandığı geçici teminatın irat kaydedilmesi ihaleden yasaklama kararının yayımlandığı gün gerçekleştiri

Devamı

ihale ilanında  Aktarılan Yasal Düzenlemeler Gereği ihale ilanının Yayımlandığı Tarihinden itibaren 10 G...

ihale ilanında  aktarılan yasal düzenlemeler gereği ihale ilanının yayımlandığı tarihinden itibaren 10 günlük süre içersinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerektiği ancak davacının bu süre ge

Devamı

iş Deneyim Belgesine Konu iş Her Ne Kadar Sürekli Personel çalıştırılmasını ihtiva Etmesi Bakımından Uyu...

iş deneyim belgesine konu iş her ne kadar sürekli personel çalıştırılmasını ihtiva etmesi bakımından uyuşmazlık konusu ihaleden farklılaşmakta ise de, belgeye konu işin "işletme" kısmının, yapılan işl

Devamı

Mevzuat Hükümleri Uyarınca ihale ilanının Yayımlandığı Tarihinden itibaren 10 Günlük Süre içerisinde iha...

mevzuat hükümleri uyarınca ihale ilanının yayımlandığı tarihinden itibaren 10 günlük süre içerisinde ihale dokümanının ilgili kısmına yönelik olarak başvuruda bulunulması gerekirken davacı şirket tara

Devamı

ihale Konusu işin 4734 Sayılı Kanun'un 4. Maddesinde Tanımlandığı üzere Bir Yapım işi Olduğu, Bu Kap...

ihale konusu işin 4734 sayılı Kanun'un 4. maddesinde tanımlandığı üzere bir yapım işi olduğu, bu kapsamda davacı şirketin yapım işleri alanında faaliyette bulunduğu ve yapım işi alanında iş deneyi

Devamı

 ihaleye Sunulan EKAP’ta Kayıtlı iş Deneyim Belgesinde Esaslı Unsurun Hem "AI" Hem De "AV" Grubu Olarak ...

 ihaleye sunulan EKAP’ta kayıtlı iş deneyim belgesinde esaslı unsurun hem "AI" hem de "AV" grubu olarak belirtildiği görülse de hatalı bir belirleme yapıldığının davalı idarece yapılan tespitler üzeri

Devamı

Herhangi Bir ihale şikâyet Ve itirazen şikâyet Başvurusu Olmaksızın ihalenin idarece Re'sen iptal Ed...

herhangi bir ihale şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusu olmaksızın ihalenin idarece re'sen iptal edilmesi hâlinde doğrudan dava açılması mümkün olmasına rağmen, dava konusu işlemde başvuru yolunu

Devamı

ihale ile Benzer işler Konkasörle Kırılmış Asfalt Mıcırı Temini, Nakli, Temel Yapılması ile Bölge Dâhili...

ihale ile benzer işler Konkasörle Kırılmış Asfalt Mıcırı Temini, Nakli, Temel Yapılması ile Bölge Dâhili Yollarda Sathi Kaplama Yapılması Yapım İşi konulu iş deneyim belgesi ile yine Karayolları taraf

Devamı

ihalenin ön Yeterlik Değerlendirme Aşamasında iş Deneyim Belgesi Geçersiz Olduğundan Bahisle Yeterli Bul...

ihalenin ön yeterlik değerlendirme aşamasında iş deneyim belgesi geçersiz olduğundan bahisle yeterli bulunmayan dava dışı iş ortaklığı tarafından iş deneyim belgesinin geçerli olduğu iddiasıyla yapıla

Devamı

ihale Konusu Alanda Faaliyet Gösterildiğine ilişkin Bilginin, EKAP üzerinden Veya Kamu Kurum Ve Kuruluşl...

ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin bilginin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının intemet sayfası üzerinden temin edilebil

Devamı

şikâyet Başvurusunun ihaleyi Gerçekleştiren idare Dışındaki Bir Başka Merciye Yapılması Hâlinde, Bu Başv...

şikâyet başvurusunun ihaleyi gerçekleştiren idare dışındaki bir başka merciye yapılması hâlinde, bu başvurunun idareye veya Kurum kayıtlarına ulaşma tarihinin şikâyet başvurusu tarihi olarak kabul edi

Devamı

İhalede Rekabet Ortamının Oluştuğu, Yaklaşık Maliyetin Altında Olan Tekliflerinin Kamu Zararı Oluşturmas...

İhalede rekabet ortamının oluştuğu, yaklaşık maliyetin altında olan tekliflerinin kamu zararı oluşturmasının hukuken ve fiilen mümkün olmadığı, ihalede geçerli iki teklifin kalmasının rekabetin oluşma

Devamı

ihale ön Malî Kontrol Sürecinin Uzadığı Yıl Sonu Satın Alma Hakediş Ve Kabul işlerinin Yoğunluğu, Bu Yoğ...

ihale ön malî kontrol sürecinin uzadığı yıl sonu satın alma hakediş ve kabul işlerinin yoğunluğu, bu yoğunluktan kaynaklanacak iş yeri teslim süresi, işin teslimi ve kontrolü, kabul süreçleri, yıl son

Devamı

ihalede iş Ortaklığının Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarına Dayanak Teşkil Eden Tesisin Geri Kazanım Tesis...

ihalede iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamalarına dayanak teşkil eden tesisin geri kazanım tesisi niteliğinde olduğu ihaleye konu işte çıkacak hafriyatın nakli ve depolanmasına uygun nitelikte

Devamı