İHALE KARARLARI > KİK'in Açtığı Davalar > KİK in Yargıda Kaybettiği K

ihalede Sözleşmeye Konu Araçların Bir Kısmının Kamuya Taahhüt Edilen işler Kapsamında Bir Kısmının ise ö...

ihalede sözleşmeye konu araçların bir kısmının kamuya taahhüt edilen işler kapsamında bir kısmının ise özel sektöre taahhüt edilen işler kapsamında kullanıldığı anlaşılmış olup sözleşmenin bütünüyle iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı hk 

Devamı

ihalede Gerçek Olmayan Bir Yerli Malı Belgesinin Sunulduğu Ve Bu Durumun ihale Kapsamında Yeterlik şartı...

ihalede gerçek olmayan bir yerli malı belgesinin sunulduğu ve bu durumun ihale kapsamında yeterlik şartı olarak aranan bir belgenin hiç sunulmadığı şeklinde değerlendirilmesi gerektiği öte yandan söz konusu belgenin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilerek tamamlatılmasına da imkan bulunmadığı sonucuna Bu itibarla, davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yönündeki Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmadığı hk (Danıştay K)

Devamı

ihale Konusu işte çalıştırılacak Araçlara Ait Kasko Sigortası Ve Koltuk Sigortası Giderlerinin Teklif Fi...

ihale konusu işte çalıştırılacak araçlara ait kasko sigortası ve koltuk sigortası giderlerinin teklif fiyata dahil giderler arasında sayıldığı, söz konusu hususun idarenin takdir yetkisi kapsamında olduğu ve istekliler tarafından ihale konusu işte çalıştırılacak araçlara ait kasko sigortası ve koltuk sigortası giderlerinin teklif fiyata dahil edilmek suretiyle kendi ticari gerekleri doğrultusunda teklif fiyatlarını oluşturmalarına engel bir durum bulunmadığı

Devamı

idarelerin ihale Şartname Hazırlama Sürecinde Göz önüne Alacakları Teknik önerileri içerdiği idarenin ih...

idarelerin ihale Şartname hazırlama sürecinde göz önüne alacakları teknik önerileri içerdiği idarenin ihtiyacını karşılarken alımını yapacağı hizmetin teknolojik performansını belirlemek konusunda takdir hakkı ve yetkisinin bulunduğu dikkate alındığında, idarece tespit edilmiş olan hizmetin niteliğine ilişkin belirlemelere yönelik Teknik Şartname düzenlemelerinin, alımın konusunun ve teknik ayrıntılarının idarenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlandığı ve bu düzenlemelerin idarenin ihtiyaçları ve takdir hakkı doğrultusunda yapıldığı hk (Danıştay K)

Devamı

ihale şikayet Dilekçesi Ekinde imza Sirküleri ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin Bulunduğu, Söz Kon...

ihale şikayet dilekçesi ekinde imza sirküleri ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin bulunduğu, söz konusu belgelerin dışında başvuru sahibi tarafından başkaca bir belge sunulmadığı, başvuru sahibinin şikâyet dilekçesine ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin bir belge eklenmediği hk (Danıştay K)

Devamı

Aşırı Düşük Teklifi Açıklamasındaki Nakliye Girdisine ilişkin Açıklamalarının, ihaleyi Gerçekleştiren id...

aşırı düşük teklifi açıklamasındaki nakliye girdisine ilişkin açıklamalarının, ihaleyi gerçekleştiren idarece açıklama istenilen iş kalemlerine ilişkin poz numaraları verilmekle Birim Fiyat Kitabı’nda belirtilen nakliye formüllerine atıf yapıldığı halde, atıf yapılan tablolarının nakliye girdilerine ilişkin ve nakliye formülleri sonucunda ulaşılan değerlerde çok daha düşük olması hk (Danıştay K)

Devamı

İhalede Puanlama Sisteminde ihale Komisyonunca  idare Cevaplarındaki ...

İhalede puanlama sisteminde ihale komisyonunca  idare cevaplarındaki

Devamı

ihalede 1 Teklifin Alternatif Teklif Olarak Kabul Edilebilmesi için ihale Konusu Malın Teknik şartnamesi...

ihalede 1 teklifin alternatif teklif olarak kabul edilebilmesi için ihale konusu malın teknik şartnamesinde belirlenen asgari özellik ve şartları taşıyan birden fazla ürünün ayrı ayrı teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli ile teklif edilmesi gerektiği, başvuru sahibinin birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinde herhangi bir marka ismi belirtilmemesinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ürünlerin aynı fiyatla teklif edildiği anlamına geldiği ve bunun alternatif teklif olarak değerlendirilemeyeceği, bunun yüklenici tarafından teslim edilen ürünün istenilen yeterlik şartlarının karşılayıp karşılamadığının tespitinin sözleşmenin yürütümü aşamasında yapılacağı anlamına geldiği, bu hususun başvuru sahibinin teklifinin değerlendirilmesinde tereddüde yol açmayacağı ve ihalede kendisine bir avantaj sağlamayacağı

Devamı

ihale Teknik Şartname Düzenlemesindeki Belgelerin ihale Uhdesinde Bırakılan Yükleniciden Sözleşme imzala...

ihale Teknik Şartname düzenlemesindeki belgelerin ihale uhdesinde bırakılan yükleniciden sözleşme imzalanmadan önce istenilmesinin kamu ihale mevzuatına aykırı olmadığı, bu bağlamda İdari Şartname ile Teknik Şartname arasında bir çelişki bulunmadığı, Teknik Şartname ile ihaleyi gerçekleştiren idarece ihale konusu işin başlayacağı tarihin yakınlığı dikkate alınarak, ilgili belgelerin sözleşme imzalandığı aşamada kendilerine teslim edilmesinin istenilmesinde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamadığı gerekçesiyle mahkeme kararının bozulmasına ait karar ( Danıştay Kararlı)

Devamı

İhalede Pilot Ortağa Ait Ortaklık Bilgileri Yeterlik Bilgileri Tablosu'nda Beyan Edilen Ticaret Sici...

İhalede pilot ortağa ait ortaklık bilgileri Yeterlik Bilgileri Tablosu'nda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerinden tespit edilebileceğinden ve "şirketin ortaklarına ve ortaklık yapısına ilişkin pay defterinin dayanağı olan yönetim kurulu kararının ilgili kısımlarının" EKAP sistemine yüklenilmemiş olması teklifin esasına etkili bir husus olmadığından itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava da EKAP'a yüklenen pay defterlerinin ekinde yer alan yönetim kurulu karar defterinin yönetim ve temsile ilişkin olduğu ve pay defterinde yer alan ortakların ortaklık oranlarına yönelik herhangi bir bilgi içermediği, dolayısıyla ortaklar ve ortaklık oranlarına ilişkin pay defterlerinin dayanağı olmadığı, tüzel kişiliğin ortaklık yapısını tevsik etmek üzere gerekli belgelerin EKAP'a yüklenmesine ilişkin sorumluluğun isteklilerde olduğu, davacılar tarafından pay defterine dayanak yönetim kurulu karar defterinin ilgili sayfalarının EKAP'a yüklenmediği anlaşıldığından, idarece, anılan isteklinin teklifinin "yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ortaklık oranlarına ilişkin EKAP'a yüklenen ve pay defterinin dayanağı olan yönetim kurulu karar defterinin ilgili sayfalarında tüzel kişiliğin ortakları ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerin yer almadığı" gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı hk (Danıştay Kararlı)

Devamı

ihale üzerinde Bırakılan isteklinin Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Beyan Ettiği Araçları Teslim Etmekle...

ihale üzerinde bırakılan isteklinin yeterlilik bilgileri tablosunda beyan ettiği araçları teslim etmekle yükümlü olduğu, dolayısıyla sözleşmeyi imzalamasının ardından, ihale ve sözleşme konusu araçları teslim edememesi hâlinde sözleşmesinin feshedilerek hakkında ihaleden yasaklama hükümlerinin uygulanacağı hususu da dikkate alındığında, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hk (Danıştay İhale Kararı)

Devamı

İsteklinin Yurt Dışında Alt Yüklenici Olarak Yapmış Olduğu  işlere Ait  iş Deneyim Belgesinin EKAP'a...

İsteklinin Yurt dışında alt yüklenici olarak yapmış olduğu  işlere ait  iş deneyim belgesinin EKAP'a kaydedilmesi talebi üzerine Kurum tarafından anılan Yönetmeliğin maddesi kapsamında söz konusu iş deneyim sertifikasının EKAP'a kaydedilmesine ilişkin işlemlerin başlatılması gerekirken, Yönerge maddesi gerekçe gösterilerek başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı hk İÇTİHAT METNİ (Danıştayın KİK Başvurusına ait verdiği Karar)

Devamı

ihalede şirket Tarafından ihalenin Gerçekleştirilme Tarihi  itibarıyla Tüzel Kişiliğin Ortakları Ve Orta...

ihalede şirket tarafından ihalenin gerçekleştirilme tarihi  itibarıyla tüzel kişiliğin ortakları ve ortaklık oranlarını gösteren pay defterinden  şirketin tek ortağı olduğunun anlaşıldığı bu itibarla ihale üzerinde bırakılan müdahil şirketin teklif kapsamında sunduğu belgelerde yer alan bilgilerin pay defterleri ile uyumlu olduğu ve son durumu gösterdiği, öte yandan sunulan birim fiyat teklif mektubunun ... tarafından imzalandığı ve teklif dosyası içerisinde anılan kişi adına düzenlenen  vekâletname ile imza beyannamesinin yer aldığı, ihale evraklarının ...’nın tayin ettiği ... tarafından imzalandığı anlaşıldığı (Danşıtayın KİK Başvurusunu RED ETTİĞİ Karar)

Devamı

Yapım İhalesine Ait Aşırı Düşük Analizlerinde Yer Alan Makine Girdilerinin Kendi Malı Araçlarla Açıklanm...

Yapım İhalesine ait aşırı düşük analizlerinde yer alan makine girdilerinin kendi malı araçlarla açıklanmadığı, açıklama istenilen iş kalemlerinden makine ile her derinlikte dar, derin, yumuşak, sert toprak kazılması, serilmesi ve düzeltilmesi iş kalemi ile kırılmamış elenmemiş çakıllı malzeme ile stabilize yol temel ve taban kaplaması yapılması iş kaleminin girdilerinin tümü için birer adet fiyat teklifi alındığı, söz konusu iş kalemlerine ilişkin olarak sunulan analizlerin, idarece sorgulama yazısı ekinde isteklilere gönderilen analiz formatına uygun olmadığı, başka bir ifadeyle, anılan fiyat tekliflerinde “makine, yakıt, işçilik, malzeme vb.” şeklinde ayrı ayrı girdilere yer verildiği, ancak isteklilere gönderilen analiz formatındaki girdi cinslerini belirtir şekilde bir açıklamaya yer verilmediği, dolayısıyla analiz formatına aykırı açıklamalarda bulunulduğu, davacının idare tarafından oluşturulmuş olan analiz formatını kullanarak açıklama yapması gerekirken, belirtilen iş kalemlerinin girdilerinin tamamı için fiyat teklifi almasının mevzuata aykırı olduğu anlaşıldığı

Devamı

Yüklenici Tarafından Operatörün Sebep Olduğu Hataların Yol Açacağı Arızalarda Dahil ücretsiz Teknik Dest...

Yüklenici tarafından operatörün sebep olduğu hataların yol açacağı arızalarda dahil ücretsiz teknik destek sunulmasını öngören düzenlemenin, idarece operatör olarak istihdam edilen personelin sebep ol

Devamı

ihalede Sunulan Sözleşmede Bahsedilen işin Konusunun idarece Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin...

ihalede sunulan sözleşmede bahsedilen işin konusunun idarece Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2020 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ'in 5B Grub

Devamı

iş Deneyim Belgesine Konu işin Amacı ile işlevini Gerçekleştirecek Seviyede Veya Bir iş Grubuna ilişkin ...

iş deneyim belgesine konu işin amacı ile işlevini gerçekleştirecek seviyede veya bir iş grubuna ilişkin aşama ve kısımları içerecek şekilde tamamlanmaması gibi hâllerde işin esaslı unsurunun belirlene

Devamı

ihalede Pay Defterlerinin EKAP Veya Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşları ile Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek...

ihalede pay defterlerinin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyen belgelerden

Devamı

ihalede istekliden Pay Defterinin Sunulmasının istenmediği, ihale ilan Tarihinde Yürürlükte Bulunan Mevz...

ihalede istekliden pay defterinin sunulmasının istenmediği, ihale ilan tarihinde yürürlükte bulunan mevzuata göre de istekli tarafından pay defteri sunulması zorunluğunun bulunmadığı, dolayısıyla sunu

Devamı

ihalede iş Ortaklığının Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarına Dayanak Teşkil Eden Tesisin Geri Kazanım Tesis...

ihalede iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamalarına dayanak teşkil eden tesisin geri kazanım tesisi niteliğinde olduğu ihaleye konu işte çıkacak hafriyatın nakli ve depolanmasına uygun nitelikte

Devamı

İhale Yetkilisi Karar Tarihini izleyen En Geç 5 iş Günü içinde ihale Kararını Onaylar Veya Gerekçesini A...

İhale yetkilisi karar tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder düzenlemesi sürenin idarenin iç işleyişine yönelik bir düze

Devamı

ihale Dokümanı ile Talep Edilen Yedek Mutfağın Dokümanda Sayılan Olağanüstü Koşullarda idarenin Mutfağın...

ihale dokümanı ile talep edilen yedek mutfağın dokümanda sayılan olağanüstü koşullarda idarenin mutfağının kullanılamayacak hâle gelmesi durumunda hizmetin aksatılmaması amacıyla kullanılacağının açık

Devamı

İhale şartnamesinde Yer Alan çift Kabin Tenteli Kamyonetin Panelvan Olarak Nitelendirilmesi Gerektiği, B...

İhale şartnamesinde yer alan çift kabin tenteli kamyonetin panelvan olarak nitelendirilmesi gerektiği, bu durumun ihalede tekliflerin oluşturulması aşamasında isteklileri tereddüte düşürdüğü

Devamı

ihaleyi Gerçekleştiren idarece Ramazan Ayında iftar Menüsü çıkartılmasının istenildiği, Ayrıca idare Tar...

ihaleyi gerçekleştiren idarece Ramazan ayında iftar menüsü çıkartılmasının istenildiği, ayrıca idare tarafından belirlenecek tarihlerde biner kişilik olmak üzere toplam iki kere, menüsü kurum diyetisy

Devamı

ihalede şirketin Sorgulanmasında şirketin Tek Ortaklı Bir A.Ş Olduğu Ve Tüm Bilgilerinin Sicil Gazetesin...

ihalede şirketin sorgulanmasında şirketin tek ortaklı bir A.Ş olduğu ve tüm bilgilerinin sicil gazetesinden görülebileceğinin anlaşıldığı, bu haliyle yeterlik bilgileri tablosunda “Ortaklar ve Ortaklı

Devamı

ihale Teklif Dosyasında ürün Kataloglarının Sunulmadığına ilişkin iddiası Yönünden itirazen şikâyet Başv...

ihale teklif dosyasında ürün kataloglarının sunulmadığına ilişkin iddiası yönünden itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu Kurul kararın

Devamı

İhalede Fiyatlarda Yaşanan Döviz Kurlarının Arttığı şirket Tarafından ifa imkânsızlığının Somut Olarak ...

İhalede fiyatlarda yaşanan döviz kurlarının arttığı şirket tarafından ifa imkânsızlığının somut olarak ortaya konulamadığı ihale konusu ürün olan granül ürenin tamamının ithalat yoluyla karşılanıp ka

Devamı

ihale Konusu işin Niteliği ile Yapılan Bakım Ve Onarım Hizmeti işlerinin Benzer iş Olarak Belirlenmesini...

ihale konusu işin niteliği ile yapılan bakım ve onarım hizmeti işlerinin benzer iş olarak belirlenmesinin ve belirlenen benzer iş kapsamının ihale konusu işle aynı olarak belirlenmesinin ihaleye katıl

Devamı

ihaleye 2 Adet Fiyat Teklifi Verdiği Gerekçesiyle Teklifi Değerlendirme Dışı Bırakılmışsa Da, Söz Konus...

ihaleye 2 adet fiyat teklifi verdiği gerekçesiyle teklifi değerlendirme dışı bırakılmışsa da, söz konusu teklif mektuplarından birinin ekinde birim fiyat teklif cetveli bulunmasına rağmen diğerinin e

Devamı

İdari Şartnamede Sayılan Belgeler Dışındaki Belgelerin Tekliflerin Değerlendirilmesinde Yeterlik Kriteri...

İdari Şartnamede sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı anlaşılmakla birlikte, demonstrasyonun anılan madde kapsamında “ist

Devamı

İhale Yeterlik Bilgileri Tablosundaki Tek Kişilik A.Ş Te Ortaklara Ait Bilgiler Kısmının Boş Bırakılması...

İhale yeterlik bilgileri tablosundaki Tek kişilik A.Ş te ortaklara ait bilgiler kısmının boş bırakılması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması yönündeki kısmının iptaline ait Danıştay Kararlı Ka

Devamı

İhale itirazen şikayet Dilekçesi Ekinde Sunulan Faaliyete ilişkin Evrakta ihale Konusu Alanda Faaliyet G...

İhale itirazen şikayet dilekçesi ekinde sunulan faaliyete ilişkin evrakta ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğini tevsik eden belgeye ilişkin bilgilerin yer almadığı görüldüğünden, davacının itira

Devamı

Pazarlık Usulüyle Yapılan ihaleye Davet Edilme isteminin Haklı Ve Makul Bir Sebep Gösterilmeksizin Ve “e...

pazarlık usulüyle yapılan ihaleye davet edilme isteminin haklı ve makul bir sebep gösterilmeksizin ve “eşit muamele ve rekabet” ilkeleri doğrultusunda mali ve teknik yeterlikler değerlendirilmeksizin

Devamı

ihalede iş Deneyim Belgesi Kullanılan şahsın şirketin Yönetim Kurulu üyesi Olarak Temsile Yetkili Olduğ...

ihalede iş deneyim belgesi kullanılan şahsın şirketin yönetim kurulu üyesi olarak temsile yetkili olduğu’ gerekçesiyle dava konusu Kurul kararının iptaline karar verilmiş ise de davacı iş ortaklığını

Devamı

İhalede Hizmet Yeterlilik Belgelerinin Kalite Yönetim Sistem Belgesi Olmamakla Birlikte Şartnamede Kalit...

İhalede hizmet yeterlilik belgelerinin kalite yönetim sistem belgesi olmamakla birlikte Şartnamede kalite yönetim sistem belgesi ile hizmet yeterlilik belgelerinin aynı kategoride değerlendirilmesi ih

Devamı

iş Deneyim Belgesi Sahibi Bir şahsın Ortak Olacağı Tüzel Kişi şirketin ihaleye Katılabilmesi için, Bu Be...

iş deneyim belgesi sahibi bir şahsın ortak olacağı tüzel kişi şirketin ihaleye katılabilmesi için, bu belge sahibinin en az bir yıldır şirketin yarısından fazla hissesine sahip olması zorunlu olduğund

Devamı

ihale Dökümanında Zeyilname ile Yapılan Değişiklikle Benzer iş Tanımının Daraltılması ihaleye Katılımda ...

ihale dökümanında zeyilname ile yapılan değişiklikle benzer iş tanımının daraltılması ihaleye katılımda daraltıcı etkisi olduğu hk

Devamı

ihaleye Verilen Teklifin Diğer Teklifler Veya Yaklaşık Maliyete Göre Aşırı Düşük Olup Olmadığı Yönünde ...

ihaleye verilen teklifin diğer teklifler veya yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olup olmadığı yönünde ihale komisyonunca bir değerlendirme yapılmadığı şikâyetin ise reddine karar verildiği bu karara

Devamı

ihaleye Katılan Firmanın Dava Dilekçesi Ve Eklerinin ihaleyi Gerçekleştiren idareye Tebliğ Edildiği Da...

ihaleye katılan firmanın dava dilekçesi ve eklerinin ihaleyi gerçekleştiren idareye tebliğ edildiği dava dilekçesi ve eklerinin idareye bir iç yazışmayla gönderildiği ve bu iç yazışmadan davacının h

Devamı

ihaleyi Gerçekleştiren idarenin ihtiyaçları çerçevesinde Hangi Kalite Standartlarını Talep Edeceğini Bel...

ihaleyi gerçekleştiren idarenin ihtiyaçları çerçevesinde hangi kalite standartlarını talep edeceğini belirleyebileceği hastanelere sunulacak yemek hizmetine ilişkin olarak hizmetin aksamaması adına be

Devamı

ihale Kanunu Temel ilkeler Maddesinde Belirtilen ilkelere Aykırı Bir Durumun Olduğuna Dair Herhangi Somu...

ihale Kanunu Temel ilkeler maddesinde belirtilen ilkelere aykırı bir durumun olduğuna dair herhangi somut bir tespitin yapılmadığı, ihaleyi gerçekleştiren idarece süreç içerisinde tesis edilen işlemle

Devamı

ihale Katılan Firmanın Konkordatonun Amacıyla Sınırlı Faaliyet çerçevesi Belirlenen Davacının Geçici Müh...

ihale katılan firmanın konkordatonun amacıyla sınırlı faaliyet çerçevesi belirlenen davacının geçici mühlet kararının hukuki niteliği ile geçici mühletin kesin mühletin sonuçlarını doğuracağı kuralı g

Devamı

ihale üzerinde Bırakılan Davacıların Oluşturduğu iş Ortaklığının Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarına Dayan...

ihale üzerinde bırakılan davacıların oluşturduğu iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamalarına dayanak teşkil eden tesisin geri kazanım tesisi niteliğinde olduğu, ihaleye konu işte çıkacak hafriya

Devamı

İhale Dokümanında Yeterlik Kriteri Olarak “Ek-1 Teklif Edilen Araç Listesi”nin Yeterlik Bilgileri Tablos...

İhale dokümanında yeterlik kriteri olarak “Ek-1 Teklif Edilen Araç Listesi”nin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesinin istenildiği, anılan listede altı grup araç için marka, model, model yılı

Devamı

ihaleye Katılan Firmanın iş Deneyime Sahip şirketi Devralma şeklinde Birleştiği Ve iş Deneyim Belgesi S...

ihaleye katılan firmanın iş deneyime sahip şirketi devralma şeklinde birleştiği ve iş deneyim belgesi sahibi olan şirketin devrolunan şirket konumunda olduğu anlaşıldığından, belge sahibi şirketin en

Devamı

Dava Konusu Kurul Kararıyla Kent Temizlik İşlerinde Kullanılmak Üzere Araç Ve İş Makinesi Kiralama İşi i...

dava konusu Kurul kararıyla Kent Temizlik İşlerinde Kullanılmak Üzere Araç ve İş Makinesi Kiralama İşi ihalesine ilişkin araçların teslimi için belirlenen sürenin makul olmadığı gerekçesiyle ihalenin

Devamı

ihale itirazen şikâyet Başvurusunda ileri Sürülen iddiaların şikâyet Başvurusunda ileri Sürülüp Sürülmed...

ihale itirazen şikâyet başvurusunda ileri sürülen iddiaların şikâyet başvurusunda ileri sürülüp sürülmediğine bakılmaksızın incelenmesi gerektiği hk

Devamı

ihaleye Ait İdarî Şartnamede Asfalt Plent ünitesinin Bölgede Kurulu Olma şartlarının Arandığı Her Ne Kad...

ihaleye ait İdarî Şartnamede asfalt plent ünitesinin bölgede kurulu olma şartlarının arandığı her ne kadar bu iki şart ile ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasının amaçlandığı kabul e

Devamı

İhale Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Poz Nolu Yapım işlerinden Elde Edilen iş Deneyimine il...

İhale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen poz nolu yapım işlerinden elde edilen iş deneyimine ilişkin kayıt belgesindeki belge tutarının başvuruya konu ihale kapsamında benzer iş olarak belirl

Devamı

ihale itirazen şikâyet Başvurusunda Arazöz Ve Damperli Kamyon Girdilerinin Genel Tebliğe Uygun Olmadığı...

ihale itirazen şikâyet başvurusunda Arazöz ve damperli kamyon girdilerinin Genel Tebliğe uygun olmadığı, motor yağı, arazöz ve damperli kamyon fiyat tekliflerinin aşırı düşük analizlerindeki özellikl

Devamı