İHALE KARARLARI > KİK'in Açtığı Davalar > Danıştay'ın RED K.

ihalede Gerçek Olmayan Bir Yerli Malı Belgesinin Sunulduğu Ve Bu Durumun ihale Kapsamında Yeterlik şartı...

ihalede gerçek olmayan bir yerli malı belgesinin sunulduğu ve bu durumun ihale kapsamında yeterlik şartı olarak aranan bir belgenin hiç sunulmadığı şeklinde değerlendirilmesi gerektiği öte yandan söz konusu belgenin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilerek tamamlatılmasına da imkan bulunmadığı sonucuna Bu itibarla, davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yönündeki Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmadığı hk (Danıştay K)

Devamı

ihalede Sunulan iş Deneyim Belgesi Olarak Tüzel Kişiliğin %50’den Fazla Hissesine Sahip Ortağına Ait iş ...

ihalede sunulan iş deneyim belgesi olarak tüzel kişiliğin %50’den fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılması halinde sunulması zorunlu olan ve İdari Şartnamede açıkça düzenlenen aynı zamanda ihale dokümanı ekinde bulunan standart formlarda yer verilen Ortaklık Tespit Belgesinin başvuru sahibi tarafından mevzuata uygun şekliyle sunulmadığı anlaşıldığı hk (Danıştay K)

Devamı

ihale itirazen şikâyetinde Teknik Şartnamede istekliler Tarafından Teklif Edilen Araçların Hizmet Alımı ...

ihale itirazen şikâyetinde Teknik Şartnamede istekliler tarafından teklif edilen araçların Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerinde belirtilen hükmün kontrolü için araçların markası, modeli, model yılı ve motor hacmini gösterir listenin teklif zarfında sunulmasının istenildiği, ancak İdari Şartnamede sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağının kurala bağlandığı, bu kapsamda istekliler tarafından teklif zarflarında Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerdeki şartlara uygunluğunun tespit edilmesi için teklif dosyalarında belge sunulmasına gerek bulunmadığı, idare tarafından söz konusu hususun sözleşmenin uygulanması aşamasında tespit edilebileceği anlaşıldığı hk (Danıştay K)

Devamı

ihale Konusu işte çalıştırılacak Araçlara Ait Kasko Sigortası Ve Koltuk Sigortası Giderlerinin Teklif Fi...

ihale konusu işte çalıştırılacak araçlara ait kasko sigortası ve koltuk sigortası giderlerinin teklif fiyata dahil giderler arasında sayıldığı, söz konusu hususun idarenin takdir yetkisi kapsamında olduğu ve istekliler tarafından ihale konusu işte çalıştırılacak araçlara ait kasko sigortası ve koltuk sigortası giderlerinin teklif fiyata dahil edilmek suretiyle kendi ticari gerekleri doğrultusunda teklif fiyatlarını oluşturmalarına engel bir durum bulunmadığı

Devamı

idarelerin ihale Şartname Hazırlama Sürecinde Göz önüne Alacakları Teknik önerileri içerdiği idarenin ih...

idarelerin ihale Şartname hazırlama sürecinde göz önüne alacakları teknik önerileri içerdiği idarenin ihtiyacını karşılarken alımını yapacağı hizmetin teknolojik performansını belirlemek konusunda takdir hakkı ve yetkisinin bulunduğu dikkate alındığında, idarece tespit edilmiş olan hizmetin niteliğine ilişkin belirlemelere yönelik Teknik Şartname düzenlemelerinin, alımın konusunun ve teknik ayrıntılarının idarenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlandığı ve bu düzenlemelerin idarenin ihtiyaçları ve takdir hakkı doğrultusunda yapıldığı hk (Danıştay K)

Devamı

ihale şikayet Dilekçesi Ekinde imza Sirküleri ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin Bulunduğu, Söz Kon...

ihale şikayet dilekçesi ekinde imza sirküleri ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin bulunduğu, söz konusu belgelerin dışında başvuru sahibi tarafından başkaca bir belge sunulmadığı, başvuru sahibinin şikâyet dilekçesine ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin bir belge eklenmediği hk (Danıştay K)

Devamı

ihale Sözleşmesi imzalanmadan önce Damga Vergisi Defteri Sunulduğu Ve Sözleşmenin imzalanmasının Sağland...

ihale sözleşmesi imzalanmadan önce damga vergisi defteri sunulduğu ve sözleşmenin imzalanmasının sağlandığı, ancak sonra ibraz edilen dekontun sahte olduğunun anlaşılması HK (Danıştay K)

Devamı

ihaleye Ait Teknik Şartnamede Tüm Teknik Dokümanlar (katalog, Resim, Vb.) Teklif Dosyasında Verilecektir...

ihaleye ait Teknik Şartnamede tüm teknik dokümanlar (katalog, resim, vb.) teklif dosyasında verilecektir yeterlik kriterine yer verildiği söz konusu kriterin değerlendirme yapılırken göz önüne alınması gerektiği hk (Danıştay K)

Devamı

Hizmet Alımı ihale Mevzuat Hükümleri Kapsamında Kamu İhale Kanunu’na Tâbi Olmaksızın Doğrudan Temin Usul...

hizmet alımı ihale mevzuat hükümleri kapsamında Kamu İhale Kanunu’na tâbi olmaksızın doğrudan temin usulüyle iştiraki olan A.Ş protokol yapmak suretiyle gerçekleştirmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı hk (Danıştay K)

Devamı

ihalede şirket Tarafından ihalenin Gerçekleştirilme Tarihi  itibarıyla Tüzel Kişiliğin Ortakları Ve Orta...

ihalede şirket tarafından ihalenin gerçekleştirilme tarihi  itibarıyla tüzel kişiliğin ortakları ve ortaklık oranlarını gösteren pay defterinden  şirketin tek ortağı olduğunun anlaşıldığı bu itibarla ihale üzerinde bırakılan müdahil şirketin teklif kapsamında sunduğu belgelerde yer alan bilgilerin pay defterleri ile uyumlu olduğu ve son durumu gösterdiği, öte yandan sunulan birim fiyat teklif mektubunun ... tarafından imzalandığı ve teklif dosyası içerisinde anılan kişi adına düzenlenen  vekâletname ile imza beyannamesinin yer aldığı, ihale evraklarının ...’nın tayin ettiği ... tarafından imzalandığı anlaşıldığı (Danşıtayın KİK Başvurusunu RED ETTİĞİ Karar)

Devamı

ihale Dokümanında Yer Alan ön Projelere Ve Bunlara ilişkin Mahal Listeleri ile Birim Fiyat Tarifelerine ...

ihale dokümanında yer alan ön projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tarifelerine dayalı olarak belirlenen bedel üzerinden sözleşme imzalandığı Sözleşmeye göre, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacağı ve taahhüdün tümünün iş yeri teslim tarihinden itibaren 600 gün içinde tamamlanarak geçici kabule hazır hâle getirileceğinin kararlaştırıldığı, havanın fen noktasında çalışmaya uygun olmadığı günlerin ise 75 gün olarak belirlendiği sonrasında davacıya, anılan Sözleşme gereğince iş programına uygun iş yapılmadığından bahisle tutanaklar ile 10'ar günlük süre verilerek işin iş programına uygun hâle getirilmesi gerektiğinin ihtar edildiği, ihaleyi yapan idare bünyesindeki teknik personellerce incelemede herhangi bir iş ve işlemin yapılmadığının tespit edilmesi üzerine sözleşmenin fesh edilmesi

Devamı

ihaleye Katılırken Sunmuş Olduğu Birim Fiyat Teklif Mektubunun 3. Maddesinde Yer Alan ifadesinin 4734 Sa...

ihaleye katılırken sunmuş olduğu birim fiyat teklif mektubunun 3. maddesinde yer alan ifadesinin 4734 sayılı Kanun'un 10. maddesinde dokuz bent hâlinde sayılan taahhütname kapsamında nitelendirilmesinin mümkün olmadığı Bu itibarla davacının teminat mektubunu nakde çevrildiği tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tazmin edilmesi gerektiği istekliye ödenmesine karar verilmiştir (Danıştay K)

Devamı

ihalede şirketin Kendisine Yapılan Bildirime Ve Verilen Süreye Rağmen Taahhüdünü Sözleşmede öngörülen Sü...

ihalede şirketin kendisine yapılan bildirime ve verilen süreye rağmen taahhüdünü sözleşmede öngörülen süre içeresinde ihale dokümanı ile sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği hususunun sabit olduğu, davacı şirketin bu durumun aksini ispat eder herhangi bir bilgi veya belge sunamadığı dolayısıyla ihale sözleşmesindeki teslim yükümlülüğü çerçevesinde taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği açık olan davacı şirketin 4735 sayılı Kanun hükümleri uyarınca 2 yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı (Danıştay K)

Devamı

İhale işinin Teslim Tarihinden itibaren 120 Gün içinde Bitirilmesi Gerektiği Yüklenici Tarafından Henüz ...

İhale işinin teslim tarihinden itibaren 120 gün içinde bitirilmesi gerektiği yüklenici tarafından henüz işe başlanmadığı davalı idarece davacı şirkete verilen 30 günlük ilave sürede de işin tamamlanmadığı, bilahare  gerçekleştirilen denetimde de işin tamamlanmadığının tespit edildiği açık olduğundan, dava konusu yasaklama işleminde hukuka aykırılık bulunmaması ile ihalenin feshi (Danıştay K)

Devamı

idarenin ihalede işe Başlamasının ihtar Edildiği Davacı şirketin Cevabi Yazısı ile Asfalt Plentinin ÇED ...

idarenin ihalede işe başlamasının ihtar edildiği davacı şirketin cevabi yazısı ile asfalt plentinin ÇED başvurusu sonucunun beklendiğinin dışarıdan asfalt temin edilemeyeceğinin asfalt plentinin devreye alınması ile işe başlanıp işin süresi içerisinde bitireceğinin taahhüt edildiği davacı şirketin bu yazısına cevaben idareye tekrar yazı yazarak Asfalt Plentinin çalıştırılıp çalıştırılmamasına bakılmaksızın yazının tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde işe başlanmaması halinde sözleşmenin fesih edilmesi hk (Danıştay K)

Devamı

21/b Pazarlık Usulü ihale ile Yapılan Yapım İşi ihalesine Davet Edilmesi istemiyle idareye Yapılan Başv...

21/b pazarlık usulü ihale ile yapılan Yapım İşi ihalesine davet edilmesi istemiyle idareye yapılan başvurunun zımnen reddine yönelik Danıştay Kararı

Devamı

İhaleye Katılan isteklilerin Teknik Değer Nitelik Puanlamasına Dahil Edilebilmeleri için Yapım İşlerinde...

İhaleye katılan isteklilerin teknik değer nitelik puanlamasına dahil edilebilmeleri için Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nde yer alan ''A/XVIII grubu ''Spor ve Rekreasyo

Devamı

iş Deneyim Belgesine Konu işin Amacı ile işlevini Gerçekleştirecek Seviyede Veya Bir iş Grubuna ilişkin ...

iş deneyim belgesine konu işin amacı ile işlevini gerçekleştirecek seviyede veya bir iş grubuna ilişkin aşama ve kısımları içerecek şekilde tamamlanmaması gibi hâllerde işin esaslı unsurunun belirlene

Devamı

Yapım ihale İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin Bina işlerine ilişkin Gruplandırmaları Göz önüne Al...

Yapım ihale İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin bina işlerine ilişkin gruplandırmaları göz önüne alındığında, bir işin B-II veya B-III grubuna uygun olarak değerlendirilebilmesinin ana koşulunun,

Devamı

ihale Konusu iş Makinelerine ilişkin Olarak Teklif Kapsamında Kesinleşen şartname Hükümlerinde Belirtile...

ihale konusu iş makinelerine ilişkin olarak teklif kapsamında kesinleşen şartname hükümlerinde belirtilen ruhsat veya ruhsatı bulunmayan iş makineleri için ruhsat yerine istenilen fatura aslı veya not

Devamı

ihalede Revize iş Programı Ve Termin Planının ivedilikle Sunulmasının Ve En Kısa Sürede işe Başlanmaması...

ihalede revize iş programı ve termin planının ivedilikle sunulmasının ve en kısa sürede işe başlanmaması hâlinde 4735 İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca gerekli işlemlerin başlatılacağının bildirildiğ

Devamı

ihalede şirket Ve Ortağının Banka Hesaplarının Aktif Olarak Kullanıldığı Bu Hesaplarda Ciddi Tutarda Par...

ihalede şirket ve ortağının banka hesaplarının aktif olarak kullanıldığı bu hesaplarda ciddi tutarda para giriş ve çıkışlarının bulunduğu, anılan şahıs hakkında verilen ve Mahkemece hükme esas alınan

Devamı

ihale Revize iş Programındaki Artışları şerhli imzalandığı Ve Onay Kısmının Boş Olduğu Bu Nedenle Davacı...

ihale revize iş programındaki artışları şerhli imzalandığı ve onay kısmının boş olduğu bu nedenle davacı şirketin taahhüdünü iş programına uygun olarak yerine getirmesi gerektiği bildirimlerinin ödene

Devamı

ihaleye Katılan 2 Farklı şirketlerden Birinin Farkında Olmadan Farklı 1 Günde Komşu şirketinin Kullanmış...

ihaleye katılan 2 farklı şirketlerden birinin farkında olmadan farklı 1 günde komşu şirketinin kullanmış olduğu internete dizüstü bilgisayarın bağlanması neticesinde aynı IP adresinden e-teklif verild

Devamı

İhalelerden Yasaklama Hükümlerinin Genişletilmesi(Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin "E...

İhalelerden yasaklama hükümlerinin genişletilmesi(Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin "Elektronik ihale" maddesi ile 2020/DK.D-222 sayılı Kurul kararında, Elektronik İhale Uygulama Yön

Devamı

ihaleye Konu Olan Taşınmazların Riskli Alan Ve Yılında Rezerv Alanı ilan Edildiği ihale Konusu işin Biti...

ihaleye konu olan taşınmazların riskli alan ve yılında rezerv alanı ilan edildiği ihale konusu işin bitirilme süresinin 680 gün olarak belirlenmesinin işin ivediliği ile bağdaşmadığı niteliği gereği k

Devamı

ihale Komisyonu Kararıyla iptal Edilmesi Nedeniyle  Malzemelerin Kuruma Satılmasına Yönelik Başvurunun R...

ihale komisyonu kararıyla iptal edilmesi nedeniyle  malzemelerin Kuruma satılmasına yönelik başvurunun reddine ilişkin işlemin de iptalinin istenildiği bu kısma ilişkin davanın konusunun kalmadığının

Devamı

ihalede Ortak Girişimi Oluşturan Ortaklardan Birinin Yasak Fiil Ve Davranışta Bulunduğunun Ortaya çıkmas...

ihalede ortak girişimi oluşturan ortaklardan birinin yasak fiil ve davranışta bulunduğunun ortaya çıkması hâlinde, ortak girişim ortaklarından bir veya birden fazla ortağın yasak fiil veya davranışa i

Devamı

idarece ihale Yaklaşık Maliyet Hesabının incelenmesinde “Kar Ve Buz Mücadelesi için Kamyon çalıştırılmas...

idarece ihale yaklaşık maliyet hesabının incelenmesinde “Kar ve buz mücadelesi için kamyon çalıştırılması” iş kalemi içerisinde yer alan “Kamyon” analiz girdisine yönelik 290 Hp gücünde kamyon üzerind

Devamı

ihalede Bilgileri Beyan Edilen  Sicil Gazetelerinin Son Durumu Göstermediği Ortaklık Ve Yönetimdeki Göre...

ihalede bilgileri beyan edilen  Sicil Gazetelerinin son durumu göstermediği ortaklık ve yönetimdeki görevlilere ilişkin beyanların MERSİS sistemi ile uyuşmadığı iddialarının değerlendirilmesinden, iha

Devamı

Yapım ihale Aşamasında ihtiyaç Programının Ve Projelerinin Revize Edilmek Sureti ile Toplam inşaat Alanl...

yapım ihale aşamasında ihtiyaç programının ve projelerinin revize edilmek sureti ile toplam inşaat alanlı olarak teslim edildiği davacı şirketin iş teslimini sözleşme ve teknik şartnameye göre tam ve

Devamı

ihale işine ilişkin Olarak Süre Uzatımından Kaynaklı Fiyat Farkı Hesaplanması Konusunda Taraflar Arasınd...

ihale işine ilişkin olarak süre uzatımından kaynaklı fiyat farkı hesaplanması konusunda taraflar arasında ortaya çıkan anlaşmazlığın karara bağlanması istemiyle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kan

Devamı

ihalenin iptali Ve Geçici Teminatın Gelir Kaydedilmesi Nedeniyle Uğradığı Zararlardan * Tarihi itibarıyl...

ihalenin iptali ve geçici teminatın gelir kaydedilmesi nedeniyle uğradığı zararlardan * tarihi itibarıyla haberdar olduğu, bu tarihten itibaren zararlarının tazminine karar verilmesi istemiyle dava aç

Devamı

ihale Sözleşme Süresinin Yüklenici şirkete Yapılan Bildirim ile Birlikte 120 Gün Uzadığının Kabulü Gerek...

ihale sözleşme süresinin yüklenici şirkete yapılan bildirim ile birlikte 120 gün uzadığının kabulü gerektiği dikkate alındığında, 4735 sayılı Kanun'un 25/f. maddesinde yer alan şartın somut olayda

Devamı

Belediyenin Ortağı Olduğu şirketinin Kamu İhale Kurulu Kararının Ek 2 Kabul Edilmeyen 3 G İstisna Talep ...

Belediyenin ortağı olduğu şirketinin Kamu İhale Kurulu kararının Ek 2 Kabul Edilmeyen 3 g İstisna Talep Listesine ilişkin kısmının iptali için açılan davanın RED edilmesi(Danıştay Kararı 2022)

Devamı

ihaleye Teklif Veren Her 2 şirketin Hissedarı Olduğu  Ayrıca Mühendislik Diplomasının Her 2 şirket Taraf...

ihaleye teklif veren her 2 şirketin hissedarı olduğu  ayrıca mühendislik diplomasının her 2 şirket tarafından iş deneyim belgesi olarak sunulduğu, bu itibarla, uyuşmazlığa konu ihaledeki tekliflerin a

Devamı

ihale Yeterlik Bilgileri Tablosunun imza Sirküleri Kısmında Belirtilen Bilgiler ile Sunulan imza Sirküle...

ihale Yeterlik Bilgileri Tablosunun imza sirküleri kısmında belirtilen bilgiler ile sunulan imza sirküleri uyumlu olmakla birlikte, ihaleye ilişkin teklif mektubunun Yeterlik Bilgileri Tablosu'nun

Devamı

Taraflarca Düzenlenen özel Sektör iş Deneyim Belgesi iş in Muhtelif Peyzaj İşleri Olduğu Sözleşme Konusu...

Taraflarca düzenlenen özel sektör iş deneyim belgesi iş in Muhtelif Peyzaj İşleri olduğu sözleşme konusu iş kapsamında yabani otların temizliği, fidan dikimi ağaçların budanması, ağaçların etrafına su

Devamı

Hurda Karşılığı Binanın Yıkılması için Açılan ihale Konusu Taşınmazın  Kültür Varlığı Olarak Tescili Tal...

Hurda karşılığı binanın yıkılması için açılan ihale konusu taşınmazın  kültür varlığı olarak tescili talebi ile başvuruda bulunulması ile ihalenin iptalinin istemi hk (Danıştay K)

Devamı

Aşırı Düşük Teklifte Sunulan Fiyat Tekliflerine Konu Malzemeler ile Fiyat Teklifleri Eki Satış Tutarı Te...

aşırı düşük teklifte sunulan fiyat tekliflerine konu malzemeler ile fiyat teklifleri eki satış tutarı tespit tutanaklarındaki sıcak haddelenmiş ile  asitlenmiş rulodan saç analiz girdileri için alınan

Devamı

Aşırı Düşük Savunmada Sunulan Fiyat Teklifindeki Malzeme ile Ek.0-6 Belgesinde Belirtilen Malzemenin Far...

Aşırı düşük savunmada sunulan fiyat teklifindeki malzeme ile Ek.0-6 belgesinde belirtilen malzemenin farklı malzemeler olduğu (iş kaleminin birim fiyat tariflerinde ve idarece aşırı düşük teklif açıkl

Devamı

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında istenilen Ve Müdahil Tarafından Sunulan Fiyat Tekliflerine Konu...

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında istenilen ve müdahil tarafından sunulan fiyat tekliflerine konu malzemeler ile fiyat teklifleri eki satış tutarı tespit tutanaklarındaki malzemelerin aynı malz

Devamı

ihale Tarihi itibarıyla Kullanımda Olan Ve Hatalı Sonuç Veren Modülü Kullanarak Teklif Veren istekliler ...

ihale tarihi itibarıyla kullanımda olan ve hatalı sonuç veren modülü kullanarak teklif veren istekliler ile bu modülü kullanmadan teklif veren istekliler arasında oluşan ve davalı idareden kaynaklanan

Devamı

isteklilerce ihale Konusu işe Ait Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Bulunan iş Kalemleri Esas Alınarak Tekli...

isteklilerce ihale konusu işe ait birim fiyat teklif cetvelinde bulunan iş kalemleri esas alınarak teklif oluşturulması gerektiği şoför giderinin birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinin

Devamı

ihalede Her Bir iş Kalemi için 0,01-TL'lik Eksik Hesaplama Yapılmak Suretiyle Aritmetik Hata Yapıldı...

ihalede her bir iş kalemi için 0,01-TL'lik eksik hesaplama yapılmak suretiyle aritmetik hata yapıldığı, davacıların oluşturduğu iş ortaklığınca ilgili iş kalemleri için birim fiyat teklif cetvelin

Devamı

İhale Yasaklama Kararlarının Belediyenin Hissedarı Olan şirketin ihale Yetkilisi Tarafından Verilmesi Ge...

İhale yasaklama kararlarının belediyenin hissedarı olan şirketin ihale yetkilisi tarafından verilmesi gerektiğinin düzenlendiği, dava konusu yasaklama kararının anılan yazılarla kendilerine verilen ye

Devamı

ihalelere Katılan  Firmaların idareler Dışında Yurt Dışında Gerçekleştirilen işler için Düzenlenen iş Bi...

ihalelere katılan  firmaların idareler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgelerinin belge sahibi tarafından veya pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topl

Devamı

Hizmet Alım ihalesinde Puanlama Sistemi Sürecinde Mahkeme Kararı ile iptal Edilen Bir ihalede ilişkin Sö...

Hizmet Alım ihalesinde puanlama sistemi sürecinde mahkeme kararı ile iptal edilen bir ihalede ilişkin sözleşme feshi durumunda yüklenicinin sözleşme bedeli üzerinden gerçekleşmeyebileceği göz önüne al

Devamı

 ihalede  Benzer iş Grubunun A-IV Grubu işler Benzer iş Olarak Belirlendiği Sunulan iş Deneyim Belgesine...

 ihalede  benzer iş grubunun A-IV grubu işler benzer iş olarak belirlendiği sunulan iş deneyim belgesine esas işlerin Benzer İş Grupları Tebliğine göre %15 oranında A-IX. Grup-Su Yapıları 3. Regülatör

Devamı

ihale Konusu işin Tekrar Eden Nitelikte Bir iş Olması Sebebiyle işin Tekrar Eden Kısımlarına Yönelik öng...

ihale konusu işin tekrar eden nitelikte bir iş olması sebebiyle işin tekrar eden kısımlarına yönelik öngörülecek cezai düzenlemesinde işin süresi boyunca her 1 aykırılığın aynı tipte meydana gelmesi h

Devamı