YENİ HABERLER > Kat karşılığı

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Konusu Taşınmaz Hissesinin Temlik Alınması...

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Konusu Taşınmaz Hissesinin Temlik Alınması

Devamı

YÜKLENİCİLERE DEVRİ GEREKEN DÖRT ADET BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DEVREDİLDİĞİ TARİHİ İLE İHTARIN TEBLİĞ TARİHİ ARA...

YÜKLENİCİLERE DEVRİ GEREKEN DÖRT ADET BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DEVREDİLDİĞİ TARİHİ İLE İHTARIN TEBLİĞ TARİHİ ARASINDAKİ SÜRE İÇİN BİLİRKİŞİLERDEN EK RAPOR ALINMAK SURETİYLE KİRA KAYBI HESAPLATTIRILARAK HÜKÜM ALTINA ALINMASI GEREKİR.

Devamı

Kat Karşılığı inşaat Sözleşmesine istinaden Gecikme Tazminatı...

kat karşılığı inşaat sözleşmesine istinaden gecikme tazminatı

Devamı

Yüklenicinin Sözleşme Gereği Bağımsız Bölümlere Hak Kazanabilmesi inşaatı Kusursuz Ve Eksiksiz Tamamlayı...

Yüklenicinin sözleşme gereği bağımsız bölümlere hak kazanabilmesi inşaatı kusursuz ve eksiksiz tamamlayıp teslim etmesine bağlıdır. Sözleşmeden sonra ve inşaat süresince yükleniciye bir kısım payların devri avans niteliğindedir. Sözleşmenin geriye etkili feshi halinde bu arsa payları talep hali

Devamı

Geç Teslimden Dolayı Kira Kaybı Nedeniyle Tazminat Sorumluluğu...

Geç Teslimden Dolayı Kira Kaybı Nedeniyle Tazminat Sorumluluğu

Devamı

Kat Karşılığı inşaat Sözleşmesinin Geriye Etkili Olarak Feshine Karar Verildiğine Göre, Tarafların Sebep...

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin geriye etkili olarak feshine karar verildiğine göre, tarafların sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre birbirlerine verdiklerini geri almaları

Devamı

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Karşı Davada Cezai Şart Ve Gecikme Tazminatı Talep Edildiği – Zamanaşı...

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Karşı Davada Cezai Şart ve Gecikme Tazminatı Talep Edildiği – Zamanaşımı Süresinin İskanın Alınış Tarihinden İtibaren Başlatıldığında Her İki İstem İçin de 5 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolmadığının Kabul Edileceği )

Devamı

Satıcının Yüklenici Olması Halinde Uyuşmazlığın 4077 Sayılı Yasa Kapsamında Olduğu Ve Tüketici Mahkemesi...

Satıcının yüklenici olması halinde uyuşmazlığın 4077 Sayılı Yasa kapsamında olduğu ve Tüketici Mahkemesinin görevli olduğu kuşkusuzdur. Bu durumda, mahkemece, davalıların murisi ile arsa sahipleri arasındaki kat karşılığı inşaat sözleşmesi ibraz ettirilmeli, davacıların murisine satılan dairenin yükleniciye düşen daire olup olmadığı saptanmalı, şayet uyuşmazlık konusu daire davalıya düşen daire olup, yüklenici tarafından satılmış ise satıcının yüklenici olduğu ve uyuşmazlığın 4077 Sayılı Yasa kapsamında kaldığından bunun sonucu Tüketici Mahkemesinin görevli olduğu kabulü

Devamı

Edimlerini Tamamlamayan Yüklenicinin Payının Bir Bölümünü 3. şahsa Temlik Etmesi...

Edimlerini tamamlamayan yüklenicinin payının bir bölümünü 3. şahsa temlik etmesi

Devamı

BK’nın 22. Maddesi Yönünden Bir “ÖN SÖZLEŞME” Niteliğindedir. Önsözleşmeler De Başlı Başına Karşılıklı E...

BK’nın 22. Maddesi yönünden bir “ÖN SÖZLEŞME” niteliğindedir. Önsözleşmeler de başlı başına karşılıklı edimleri içermekle birlikte; asıl sözleşmelerin şartlarına bağlı olduklarından BK. Md. 106’da aranan şartlara uyulmadan feshedilemez ve bir tarafın karşı koyması halinde feshi için mahkeme hükmü gerekir.

Devamı

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Geriye Etkili Olarak Feshi...

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Geriye Etkili Olarak Feshi

Devamı

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ KONUSUNDA İRADELERİN UYUŞMADIĞI – KLENİCİ ŞİRKETİN VE ONDAN SAT...

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ KONUSUNDA İRADELERİN UYUŞMADIĞI – KLENİCİ ŞİRKETİN VE ONDAN SATIN ALANLARIN ELİNDE BULUNDURMA HAKLARININ DEVAM ETTİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

Devamı

Yüklenici, Ancak imara Ve Projeye Uygun Olarak Yaptığı, Diğer Bir ifade ile Yasal Olan işin Bedeline Hak...

Yüklenici, ancak imara ve projeye uygun olarak yaptığı, diğer bir ifade ile yasal olan işin bedeline hak kazanabilir. Dosyadaki bilirkişi raporlarında, yapılan imalatın imar durumuna ve projeye uygun olup olmadığı konusunda bir açıklama bulunmamaktadır. İş bedeli hesapları da .. yılı mahalli piyasa rayiçleri dikkate alınarak yapılmamıştır. Mahkemece belirtilen kurallara uygun olmayan rapora göre birleşen dava hakkında bir karar verilmesi doğru olmamıştır

Devamı

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ İÇİN AÇILAN İLK DAVADA SAKLI TUTULAN KISMIN TAHSİLİ...

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ İÇİN AÇILAN İLK DAVADA SAKLI TUTULAN KISMIN TAHSİLİ

Devamı

Adi Ortaklık; Ortaklığın Feshi Ve Tasfiyesi, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Usuli Kazanılmış Hak...

Adi Ortaklık; Ortaklığın Feshi ve Tasfiyesi, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Usuli Kazanılmış Hak

Devamı

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI...

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI

Devamı

Mirasçı Olduğu Bir Arsa üzerine 20 Daire Yapılmak üzere Müteahhit ile Yapılmış Ve üzerinde Kendilerine 3...

mirasçı olduğu bir arsa üzerine 20 daire yapılmak üzere müteahhit ile yapılmış ve üzerinde kendilerine 3 daire verildiğine dair noter onaylı anlaşma

Devamı

Noterlik Kanunu’nun 60. Maddeleri Uyarınca Geçersiz Olduğunu, Sözleşme Yapılması Hususunda Genel Kurul K...

Noterlik Kanunu’nun 60. maddeleri uyarınca geçersiz olduğunu, sözleşme yapılması hususunda genel kurul kararı olmadığı gibi sonradan sözleşmenin onaylanması hususunda bir genel kurul kararı bulunmadığını, sözleşmede müvekkilini zarara sokacak hükümlere yer verildiğini, davalıların sebepsiz zenginleştiğini, fahiş oranda cezai şartlar kabul edildiğini, sözleşmede gabin durumu bulunduğunu ileri sürerek, sözleşmenin butlanla geçersizliğinin tespiti ile yeniden kurulmasını talep

Devamı

Kat Karşılığı inşaat Sözleşmelerinde iskan Alınmadan Müteahhitin Arsa Sahiplerine Karşı Sorumluluğu...

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde iskan alınmadan müteahhitin arsa sahiplerine karşı sorumluluğu

Devamı

Bağımsız Bölümleri Teslim Aldığı Dönem için Kira Bedeli Talep Ettiği Ve Alacakların Muaccel Olduğu Tarih...

bağımsız bölümleri teslim aldığı dönem için kira bedeli talep ettiği ve alacakların muaccel olduğu tarihten itibaren faiz talep ettiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Devamı

Sözleşmede Yapı Kullanma izin Belgesinin Alınması Yükümlülüğü, Davalı Yüklenici şirkete Verildiği Gibi, ...

sözleşmede yapı kullanma izin belgesinin alınması yükümlülüğü, davalı yüklenici şirkete verildiği gibi, iki adet bağımsız bölümün yükleniciye devri şartı olarak da bu ruhsatın alınması öngörülmüştür. Ancak, dosya kapsamından, henüz yapı kullanma izin belgesinin alınmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, dava konusu iki adet bağımsız bölüm yönünden davanın reddine karar vermek gerekirken, kabulü doğru olmamıştır. Bununla birlikte, diğer bağımsız bölüm açısından ise, sözleşmede belirlenen devir koşullarının oluşup oluşmadığı incelenip, denetlenmeksizin kabul kararı verilmesi de hatalı olmuştur.

Devamı

Arsa Payı Karşılığı inşaat Sözleşmesi imzalandığını, Sonrasında Aynı Tarihte Müvekkili ile Davalı Yüklen...

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, sonrasında aynı tarihte müvekkili ile davalı yüklenici arasında imzalanan adi yazılı ek sözleşme ile asıl sözleşmeye konu taşınmaz civarında en az 2+1 vasfında bir dairenin davalı yüklenici tarafından satın alınarak, en geç 2008 Kasım ayında müvekkiline tesliminin kararlaştırılmasına rağmen davalının ek sözleşmedeki edimini ihtarlara rağmen yerine getirmediğini ileri sürerek, ek sözleşmeye konu ve taahhüt edilen dairenin müvekkiline aynen teslimini, bu mümkün değilse daire bedelinin ve Kasım uğranılan kira kaybının yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsili

Devamı

Sözleşme Dışı Bir imalatın Sadece Arsa Sahipleri için Yapılması Halinde Yüklenici Lehine Alacak Hakkı Do...

Sözleşme dışı bir imalatın sadece arsa sahipleri için yapılması halinde yüklenici lehine alacak hakkı doğuracağı da gözden kaçırılarak eksik incelemeye dayalı şekilde tesis edilen hükmün bozulması

Devamı

Davalı Yüklenici Arasında imzalanan Adi Yazılı Ek Sözleşme ile Asıl Sözleşmeye Konu Taşınmaz Civarında E...

davalı yüklenici arasında imzalanan adi yazılı ek sözleşme ile asıl sözleşmeye konu taşınmaz civarında en az 2+1 vasfında bir dairenin davalı yüklenici tarafından satın alınarak, en geç 2008 Kasım ayında müvekkiline tesliminin kararlaştırılmasına rağmen davalının ek sözleşmedeki edimini ihtarlara rağmen yerine getirmediğini ileri sürerek, ek sözleşmeye konu ve taahhüt edilen dairenin müvekkiline aynen teslimini, bu mümkün değilse daire bedelinin ve Kasım 2008 tarihinden bu yana uğranılan kira kaybının yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep

Devamı

Sözleşmenin Arsa Sahibi Tarafından Haklı Nedenlere Dayalı Olarak Fesih Edildiği Dosya Kapsamı Delillerle...

sözleşmenin arsa sahibi tarafından haklı nedenlere dayalı olarak fesih edildiği dosya kapsamı delillerle sabittir. Davacı yüklenici asıl davada yaptığı iş bedeli olarak (…) TL.nin tahsilini istemiş, mahkemece imara aykırı inşaat yapılması nedeniyle iş bedelinin talep edilemeyeceği gerekçesi

Devamı

Yüklenici ile Akdedilen Ve Kat Karşılığı inşaat Yapımına ilişkin Olan Düzenleme şeklindeki Sözleşmenin F...

yüklenici ile akdedilen ve kat karşılığı inşaat yapımına ilişkin olan düzenleme şeklindeki sözleşmenin feshine, sözleşmeden doğan sair dava ve talep haklarının saklı tutulmasına karar verilmesi

Devamı

Sözleşme Geriye Etkili Feshedilince; Yüklenicinin Arsa Sahipleri Yararına Yaptığı Bir Kısım imalat Varsa...

Sözleşme geriye etkili feshedilince; yüklenicinin arsa sahipleri yararına yaptığı bir kısım imalat varsa, bu imalatın bedeli, fesih kararının kesinleştiği tarihteki serbest piyasa rayicine göre hesaplanır.

Devamı

Satış Vaadi Ve Kat Karşılığı inşaat Sözleşmesi Yapılmıştır. Bu Sözleşmenin 3. Maddesinde inşaatın Sözleş...

satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmıştır. Bu sözleşmenin 3. maddesinde inşaatın sözleşme tarihinden itibaren 18 ay içerisinde bitirilip anahtar teslimi olarak arsa sahibine teslimi

Devamı

Kat Karşılığı inşaat Sözleşmelerinin” Tamamı, Mahkemece Dava Dosyası Kapsamına Alınmamış ise...

kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin” tamamı, mahkemece dava dosyası kapsamına alınmamış ise

Devamı

Dava, Kat Karşılığı inşaat Sözleşmesine Dayalı Tapu iptali Ve Tescil istemi...

Dava, kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil istemi

Devamı

MÜTEAHHİDİN SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ...

MÜTEAHHİDİN SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ

Devamı

Satış Vaadi Ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Terkini...

Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Terkini

Devamı

Kural Olarak Arsa Sahibi ile Yüklenici Arsında Kat Karşılığı inşaat Yapılması Hususunda Söleşme Düzenlen...

Kural olarak arsa sahibi ile yüklenici arsında kat karşılığı inşaat yapılması hususunda söleşme düzenlendiğinde ve sözleşme koşulları yerine getirildiğinde yüklenici kişisel hak kazanır.Yüklenici bu kişisel hakka dayanarak arsa sahibinden inşaat sözleşmesi uyarınca kendisine bırakılan bağımsız bölümlerin mülkiyetlerinin adına nakledilmesini isteyebilir

Devamı

Düzenlenen Sözleşmenin Dördüncü Sahifesinde Gecikme Cezası Olarak Kararlaştırılan Bedel Ve Cezayı Aşan G...

düzenlenen sözleşmenin dördüncü sahifesinde gecikme cezası olarak kararlaştırılan bedel ve cezayı aşan gecikme tazminatı ifaya bağlı müspet zarar kapsamındadır ve akdin feshi halinde dahi istenebileceğine dair sözleşmede hüküm bulunmamaktadır. Bu hale göre, sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı ve akdin feshi de talep edilip feshe karar verildiğinden gecikme tazminatı

Devamı

Ruhsat Alınan Parsellerdeki inşaatlar Kararlaştırılan Sürede Tamamlanmadığı, Diğer Parseller için De Uzu...

ruhsat alınan parsellerdeki inşaatlar kararlaştırılan sürede tamamlanmadığı, diğer parseller için de uzunca bir süre geçmiş olmasına rağmen ruhsat dahi alınmadığından BK’nun 107. maddesindeki süre verilmeksizin ve ihtara gerek olmaksızın fesih koşulları gerçekleştiğinden, davacı arsa sahiplerinin BK. 106 maddesinin ikinci fıkrasında yazılı seçimlik hakları doğmuştur. Davacılar da bu seçimlik haklarını sözleşmenin feshi ve menfi zararın tazmini şeklinde kullanmışlardır.

Devamı

Borçlar Kanunu’nun 360/1. Maddesine Göre, Yapılan şey iş Sahibinin Kullanamayacağı Ve Nisfet Kaidesine G...

Borçlar Kanunu’nun 360/1. maddesine göre, yapılan şey iş sahibinin kullanamayacağı ve nisfet kaidesine göre kabule icbar edilemeyecek derecede kusurlu ve mukavele şartlarına muhalif olursa

Devamı

Mutfak Dolabı Yapım işine Dayalı Eser Sözleşmesi Nedeniyle Düzenlenen Senetlerin iptali Ve Tazminat iste...

mutfak dolabı yapım işine dayalı eser sözleşmesi nedeniyle düzenlenen senetlerin iptali ve tazminat istemi

Devamı

Dava, Eser Sözleşmesinden Kaynaklanmıştır. Davacı iş Sahibi, Davalı Tarafından Yapılan Dam izolasyonunun...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmıştır. Davacı iş sahibi, davalı tarafından yapılan dam izolasyonunun hatalı imâli nedeniyle su sızıntılarına sebep olduğunu ileri sürerek ödediği bedeli ve sızıntı sonucunda meydana gelen zararı ve manevi tazminatın davalıdan tahsili

Devamı

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Gereğince Davalı …'a Bırakılan Bağımsız Bölüm Miktarının Tespiti ile...

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi gereğince davalı …'a bırakılan bağımsız bölüm miktarının tespiti ile davalı tarafından kooperatife devredilmesi gereken arsa payının tespiti ve davalıya yapılan 46.000,00 TL ödemenin dava tarihi itibariyle gerçek karşılığının tespiti – akde aykırılık nedeniyle eksik ve hatalı imalatlar nedeniyle değer kaybı ve gecikme tazminatı istemi

Devamı

Dava, Ruhsatsız, -kaçak- Olarak inşaat Yapılması Nedeniyle, Sözleşmenin Feshi, Müdahalenin Men’i, Gayrim...

Dava, ruhsatsız, -kaçak- olarak inşaat yapılması nedeniyle, sözleşmenin feshi, müdahalenin men’i, gayrimenkulün eski hale getirilmesi için gereken masraflar karşılığı fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak şimdilik (…) TL.nin tahsili

Devamı

Dava Borçlar Yasasının 355 Ve Devamı Maddelerinde Tanımlanan Eser Sözleşmesinin Bir Türünü Oluşturan Gay...

Dava Borçlar Yasasının 355 ve devamı maddelerinde tanımlanan eser sözleşmesinin bir türünü oluşturan gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan sözleşmenin feshi, tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.

Devamı

Dava Konusu inşaatın Ruhsata Aykırı Olarak Yapıldığı Ve şu Anda Bazı Bölümlerinin Kaçak Durumda Bulunduğ...

Dava konusu inşaatın ruhsata aykırı olarak yapıldığı ve şu anda bazı bölümlerinin kaçak durumda bulunduğu, yasal hale getirilmelerinin mümkün olup olmadığı araştırılmadığı gibi, sözleşmeye göre hangi bağımsız bölümlerin kime ait olduğunun mevcut duruma göre tespitinin de mümkün bulunmadığı

Devamı

Sözleşme Dışı Bir imalatın Sadece Arsa Sahipleri için Yapılması Halinde Yüklenici Lehine Alacak Hakkı Do...

Sözleşme dışı bir imalatın sadece arsa sahipleri için yapılması halinde yüklenici lehine alacak hakkı doğuracağı da gözden kaçırılarak eksik incelemeye dayalı şekilde tesis edilen hükmün bozulması

Devamı

Sözleşmenin Arsa Sahibi Tarafından Haklı Nedenlere Dayalı Olarak Fesih Edildiği Dosya Kapsamı Delillerle...

sözleşmenin arsa sahibi tarafından haklı nedenlere dayalı olarak fesih edildiği dosya kapsamı delillerle sabittir. Davacı yüklenici asıl davada yaptığı iş bedeli olarak (…) TL.nin tahsilini istemiş, mahkemece imara aykırı inşaat yapılması nedeniyle iş bedelinin talep edilemeyeceği gerekçesi

Devamı

Yüklenici ile Akdedilen Ve Kat Karşılığı inşaat Yapımına ilişkin Olan Düzenleme şeklindeki Sözleşmenin F...

yüklenici ile akdedilen ve kat karşılığı inşaat yapımına ilişkin olan düzenleme şeklindeki sözleşmenin feshine, sözleşmeden doğan sair dava ve talep haklarının saklı tutulmasına karar verilmesi

Devamı

TARAFLAR, SÖZLEŞMEDE AKSİNE BİR HÜKÜM OLUP OLMADIĞI...

TARAFLAR, SÖZLEŞMEDE AKSİNE BİR HÜKÜM OLUP OLMADIĞI

Devamı

Sözleşme Geriye Etkili Feshedilince; Yüklenicinin Arsa Sahipleri Yararına Yaptığı Bir Kısım imalat Varsa...

Sözleşme geriye etkili feshedilince; yüklenicinin arsa sahipleri yararına yaptığı bir kısım imalat varsa, bu imalatın bedeli, fesih kararının kesinleştiği tarihteki serbest piyasa rayicine göre hesaplanır.

Devamı

ARSA SAHİBİNDEN KAYNAKLANAN BİR NEDEN İLE İFANIN İMKÂNSIZLAŞMASI NEDENİYLE MÜTEAHHİDİN SÖZLEŞMEYİ SONA E...

ARSA SAHİBİNDEN KAYNAKLANAN BİR NEDEN İLE İFANIN İMKÂNSIZLAŞMASI NEDENİYLE MÜTEAHHİDİN SÖZLEŞMEYİ SONA ERDİRMESİ

Devamı

Satış Vaadi Ve Kat Karşılığı inşaat Sözleşmesi Yapılmıştır. Bu Sözleşmenin 3. Maddesinde inşaatın Sözleş...

satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmıştır. Bu sözleşmenin 3. maddesinde inşaatın sözleşme tarihinden itibaren 18 ay içerisinde bitirilip anahtar teslimi olarak arsa sahibine teslimi

Devamı

Kat Karşılığı inşaat Sözleşmeleri Tarafların Anlaşması Veya Mahkeme Kararı ile Feshedilebiliyor. Arsa Sa...

kat karşılığı inşaat sözleşmeleri tarafların anlaşması veya mahkeme kararı ile feshedilebiliyor. Arsa sahibi ile müteahhit karşılıklı anlaşarak kat karşılığı sözleşmesinin feshi

Devamı