AŞIRI DÜŞÜK KARAR > Vergi Kararları [Maliye B.]

Uhdesinde Kalan ihalenin Sözleşmesi imzalanmadan Geçici Olarak ihaleden Men Edilen Firmanın ihale Kararı...

Uhdesinde kalan ihalenin sözleşmesi imzalanmadan geçici olarak ihaleden men edilen firmanın ihale kararına ilişkin damga vergisi ödeyip ödemeyeceği hk.

Devamı

Bankaların Afet Konutları ihalelerine Katılmak isteyen Firmalara Vereceği Geçici Ve Kesin Teminat Mektup...

bankaların afet konutları ihalelerine katılmak isteyen firmalara vereceği geçici ve kesin teminat mektupları üzerinden alacağı komisyonların % 5 nispetinde banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi tutulması gerektiği hk

Devamı

Belediye iştiraki iki Firma Arasında Yapılacak Personel çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı işinde KDV ...

Belediye iştiraki iki firma arasında yapılacak personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işinde KDV oranı hk.

Devamı

Belediye Tarafından Verilen Bakım Destek Ve Refakat Hizmetlerinde Uygulanacak KDV Oranı....

Belediye tarafından verilen bakım destek ve refakat hizmetlerinde uygulanacak KDV oranı.

Devamı

Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmetinde Kullanılan Araçların istisna Kapsamında Yenilenmek istenmesi...

Sürücüsüz araç kiralama hizmetinde kullanılan araçların istisna kapsamında yenilenmek istenmesi

Devamı

Toprak Analizi işinin Yıllara Sari iş Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği Hk....

Toprak analizi işinin yıllara sari iş kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.

Devamı

Ortaklık Payının Diğer Ortağa Devredilmesi işlemi Adi Ortaklığın Sona Ermesi Sonucunu Doğurduğundan, işl...

Ortaklık payının diğer ortağa devredilmesi işlemi adi ortaklığın sona ermesi sonucunu doğurduğundan, işletmedeki tüm haklarınızın devri karşılığı belirlenen toplam bedel üzerinden, devir tarihi itibariyle fatura düzenlenmesi ve katma değer vergisi hesaplanması

Devamı

Bina inşaat Harcı Matrahının Tespitinde Her Bir Bağımsız Bölümün Ayrı Ayrı Olarak Mı, Yoksa Binanın Topl...

Bina inşaat harcı matrahının tespitinde her bir bağımsız bölümün ayrı ayrı olarak mı, yoksa binanın toplam yüzölçümü üzerinden mi hesaplanacağı hk.

Devamı

Yıllara Sari inşaat Ve Onarım işi Hakediş Gelirinin Yıllık Satış Tutarı (cirosu) Kapsamında Değerlendiri...

Yıllara sari inşaat ve onarım işi hakediş gelirinin yıllık satış tutarı (cirosu) kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hakkında.

Devamı

Sözleşmede Belirtilen Montaj Ve Benzeri işleri Kapsamında Yapılacak ödemelerin Tevkifata Tabi Olup Olmay...

Sözleşmede belirtilen montaj ve benzeri işleri kapsamında yapılacak ödemelerin tevkifata tabi olup olmayacağı hk

Devamı

Bitirilen Yıllara Sari inşaat işinin Yeni Bir Sözleşmeye istinaden Tekrar Başlanmasında, Söz Konusu işin...

Bitirilen yıllara sari inşaat işinin yeni bir sözleşmeye istinaden tekrar başlanmasında, söz konusu işin yıllara sari inşaat işi olup olmadığı hk.

Devamı

İnşaat Proje Yönetimi, Kontrol Ve Koordinasyonu işinin GVK'nın 42'nci Maddesi Kapsamında Değerle...

İnşaat proje yönetimi, kontrol ve koordinasyonu işinin GVK'nın 42'nci maddesi kapsamında değerlendirilmesi.

Devamı

ihalede Konkasör Malzemesi (agrea, Mıcır) Teslimi için Şirketinize Yapılacak Olan Hakediş ödemeleri üzer...

ihalede konkasör malzemesi (agrea, mıcır) teslimi için Şirketinize yapılacak olan hakediş ödemeleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin (KDV) tevkifata tabi olup olmadığı

Devamı

inşaat şantiyesi içerisinde üretilen Betonun Mikser Kamyonlarıyla inşaat Güzergahına Sevki Esnasında Sev...

inşaat şantiyesi içerisinde üretilen betonun mikser kamyonlarıyla inşaat güzergahına sevki esnasında sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.

Devamı

ihalede Çelik Beton Kalıbı imalatı işinin Gelir Vergisi Kanunu Maddesi Kapsamında Değerlendirilip Değerl...

ihalede Çelik beton kalıbı imalatı işinin Gelir Vergisi Kanunu maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.

Devamı

ihalede Nefaset Bedelinin Teslim Veya Hizmete ilişkin Katma Değer Vergisi Matrahından indirilmemesi Ve K...

ihalede nefaset bedelinin teslim veya hizmete ilişkin katma değer vergisi matrahından indirilmemesi ve katma değer vergisinin toplam teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanması gerektiğinden Okul Yapım İşi dolayısıyla İnşaat Müdürlüğü ile imzalamış olduğunuz sözleşmede belirlenen standartlara uygun davranmadığınız gerekçesiyle işi yaptıran idare tarafından hakedişinizden nefaset bedeli adı altında kesilerek firmanıza ödenmeyen *TL'ye isabet eden *TL tutarındaki katma değer vergisinin firmanızca adı geçen idareye iade edilmesine gerek bulunmadığı hk

Devamı

Yapılan ihale işinin Yıllara Sari inşaat işi Olup Olmadığı Ve Bu iş Kapsamında şirketinize Yapılacak öde...

Yapılan ihale işinin yıllara sari inşaat işi olup olmadığı ve bu iş kapsamında şirketinize yapılacak ödemelerden vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.

Devamı

ihale Sözleşme Kapsamında * Motorunun üretimi işinin Geçici Ve Kesin Kabul Usulüne Tabi Ve Yıllara Yaygı...

ihale sözleşme kapsamında * motorunun üretimi işinin geçici ve kesin kabul usulüne tabi ve yıllara yaygın inşa edilecek tesis binası inşaatı işinden bağımsız olarak sadece söz konusu motorun üretilmesi işi olması, sözleşmede … motorun tesliminin ayrı bir kabul tutanağına bağlanması ve bu iş için ayrı bir bedel tespit edilmiş olması durumunda yapılan iş (tesis binası kısmı hariç) yıllara yaygın inşaat ve onarım işi olarak değerlendirilmeyerek tevkifat yapılmayaca

Devamı

İhalede Taşeron Olarak imzaladığı Sözleşme ile Taahhüt Ettiğiniz işin Aynı Yıl içinde Başlayıp Aynı Yıl ...

İhalede taşeron olarak imzaladığı sözleşme ile taahhüt ettiğiniz işin aynı yıl içinde başlayıp aynı yıl içinde bitirilmesi öngörülmüş ise söz konusu işin Gelir Vergisi Kanunun kapsamında yıllara sari inşaat ve onarma işi olarak değerlendirilmesi mümkün olmayıp, bu işe ilişkin olarak tarafınıza yapılan hakediş ödemelerinden tevkifat yapılmaması gerektiği hk

Devamı

Yıllara Sari ihale inşaat işinde iade/mahsup işlemi Hk...

Yıllara sari ihale inşaat işinde iade/mahsup işlemi hk

Devamı

ihalede Zemin Araştırmasına ilişkin Raporlama işinin Yıllara Sari inşaat işi Kapsamında Değerlendirilip ...

ihalede Zemin araştırmasına ilişkin raporlama işinin yıllara sari inşaat işi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmediği hk

Devamı

Lojman ihale inşaatına Ait Sözleşmenin 222 Sayılı İlköğretim Ve Eğitim Kanunu Kapsamında Damga Vergisind...

Lojman ihale inşaatına ait sözleşmenin 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu kapsamında damga vergisinden istisna olup olmayacağı hk.

Devamı

Fark işçilik Tutarının Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Kaydedilip Edilemeyeceği Hk. (Sosyal Güv...

Fark işçilik tutarının kurum kazancının tespitinde gider olarak kaydedilip edilemeyeceği hk. (Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından re'sen tahakkuk ettirilen sigorta primleri, fiilen bu Kuruma ödendiği tarihte gider olarak dikkate alınabilecek olup bu şekilde hesaplanan sigorta primleri nedeniyle söz konusu kuruma ödenen para cezaları ile gecikme zamları ve faizlerin kurum kazancından indirilmesi mümkün değidir)

Devamı

Aynı Yıl içinde Bitirilecek Olan ihalr işinin Yıllara Sari iş Kapsamında Değerlendirilmeyeceği Hk...

Aynı yıl içinde bitirilecek olan ihalr işinin yıllara sari iş kapsamında değerlendirilmeyeceği hk

Devamı

Hafriyat Sonucu çıkan Toprağın Taşınması Esnasında Taşıma irsaliyesi Bulundurulması Ve Sevk irsaliyesi D...

Hafriyat sonucu çıkan toprağın taşınması esnasında taşıma irsaliyesi bulundurulması ve sevk irsaliyesi düzenlenmesi hk.

Devamı

Yurtdışında Otoyol Projesinin Yapımı ile ilgili Olarak Yapılan Yol çizgi Ve Levha işaretleme işinden Eld...

Yurtdışında otoyol projesinin yapımı ile ilgili olarak yapılan yol çizgi ve levha işaretleme işinden elde edilen kazancın kurumlar vergisinden istisna olup olmadığı hk.

Devamı

Kanalizasyon Hatlarının Temizlenmesi, Görüntülenmesi Ve çıkan Tresubatın Döküm Sahasına Nakli işinin Yıl...

Kanalizasyon hatlarının temizlenmesi, görüntülenmesi ve çıkan tresubatın döküm sahasına nakli işinin yıllara sari inşaat işi olup olmadığı hk.

Devamı

Kamu Kurumuna Yapılacak İnşaat Taahhüt İşine Karşılık Alınacak Arsanın KDV’ne Tabi Olup Olmadığı....

Kamu Kurumuna Yapılacak İnşaat Taahhüt İşine Karşılık Alınacak Arsanın KDV’ne Tabi Olup Olmadığı.

Devamı

Bina İnşaat Harcı, Teknik Uygulama Sorumlusu (TUS) Dosya Bedeli Ve Yol Harcamalarına Katılma Payı Hk...

Bina İnşaat Harcı, Teknik Uygulama Sorumlusu (TUS) Dosya Bedeli ve Yol Harcamalarına Katılma Payı Hk

Devamı

Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı Karşılığında ödenen Tutarların Gider Kaydının Hangi Tarihte Yapı...

Kanalizasyon harcamalarına katılma payı karşılığında ödenen tutarların gider kaydının hangi tarihte yapılacağı

Devamı

Yıllara Sari inşaat Ve Onarma işinde Taahhüt Konusu işin, işyeri Teslim Tutanağı Düzenlenerek işyerinin ...

Yıllara sari inşaat ve onarma işinde taahhüt konusu işin, işyeri teslim tutanağı düzenlenerek işyerinin fiilen teslim edildiği tarihde başlamış olması ve sözleşmeye göre ertesi yılda (365 takvim günü içinde) bitirileceğinin öngörülmesi nedeniyle, Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi gereğince yıllara sari inşaat ve onarma işi kapsamında değerlendirilmesi ve ödenecek istihkak bedelleri üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 15/1-a maddesi uyarınca kurumlar vergisi kesintisi yapılması

Devamı

Sözleşmenin Feshi Nedeniyle Ödenecek Tazminatlarda Damga V. Hk....

Sözleşmenin Feshi Nedeniyle Ödenecek Tazminatlarda Damga V. Hk.

Devamı

Yıllara Sari inşaat Ve Onarım işine Kar/zarar Paylaşım Esasına Göre Katılan şirketin Vergilendirilmesi...

Yıllara sari inşaat ve onarım işine kar/zarar paylaşım esasına göre katılan şirketin vergilendirilmesi

Devamı

ihaleye istinaden Kurulan Adi Ortaklığın iş Bitimi Sonucunda Vergilendirilmesi Ve Belge Düzeni Hk....

ihaleye istinaden kurulan adi ortaklığın iş bitimi sonucunda vergilendirilmesi ve belge düzeni hk.

Devamı

İş Ortaklığınca Alınan ihaleye ilişkin Sözleşmenin Devrinde Vergi...

İş ortaklığınca alınan ihaleye ilişkin sözleşmenin devrinde vergi

Devamı

Resmi Kurumlar Tarafından Yapılan ihalelere Katılan iştirakçilerin, iş Bitirme Belgeleri Ekinde Sundukla...

resmi kurumlar tarafından yapılan ihalelere katılan iştirakçilerin, iş bitirme belgeleri ekinde sundukları ve özel sektör firmaları tarafından alınan ihale kararları ve imzalanan sözleşmelere ait damga vergisinin beyan ve ödenmesi

Devamı

İhalenin iptali Nedeniyle Daha önce Düzenlenen ihale Kararı Ve Sözleşmeye Ait Damga Vergisinin iade Edil...

İhalenin iptali nedeniyle daha önce düzenlenen ihale kararı ve sözleşmeye ait damga vergisinin iade edilmeyeceği ile ihale bedelinin alıcıya geri ödenmesine ilişkin kağıdın damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

Devamı

Sözleşmenin Feshi Nedeniyle Ödenecek Tazminatın GV, DV Ve KDV Ye Tabi Olup Olmadığı...

Sözleşmenin Feshi Nedeniyle Ödenecek Tazminatın GV, DV ve KDV ye Tabi Olup Olmadığı

Devamı

İptal Edilen İhaleye İlişkin Düzenlenen Sözleşmenin Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı Hk....

İptal Edilen İhaleye İlişkin Düzenlenen Sözleşmenin Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı hk.

Devamı

İptal Edilen ihalenin Danıştay Kararı Sonucu Tekrar ilgilisine iade Edilmesi Sonucu Kalan Süre için Düze...

İptal edilen ihalenin Danıştay kararı sonucu tekrar ilgilisine iade edilmesi sonucu kalan süre için düzenlenecek sözleşmenin ve alınacak ihale kararının damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

Devamı

İhalenin iptal Edilmesi Sonucunda İhale Makamına Verilen Geçici Teminat Mektubunun Gider Kaydedilmesi Ve...

İhalenin iptal edilmesi sonucunda İhale Makamına verilen geçici teminat mektubunun gider kaydedilmesi ve muhasebe kayıtlarında gösterilmesi hk.

Devamı

İdare Tarafından ihale işinin Tasfiye Geçici Kabule Hazır Hale Getirilmesi için Eksikliklerin Teknik şar...

İdare tarafından ihale işinin tasfiye geçici kabule hazır hale getirilmesi için eksikliklerin teknik şartnameye uygun olarak tamamlanması ve tasfiye geçici kabule başvurulması gerektiği bildirilmiş olduğundan, herhangi bir süre verilmeksizin kabule uygun bulunan işlerde olduğu üzere tasfiye onay tarihinin geçici kabul tarihi olarak kabul edilmesi

Devamı

Yol Yapım, Bakım işleri ile ilgili Yaptığı ihalelere ilişkin Olarak Düzenlenen Sözleşmelerin 6001 Sayılı...

yol yapım, bakım işleri ile ilgili yaptığı ihalelere ilişkin olarak düzenlenen sözleşmelerin 6001 sayılı Karayolları Kanununun 12 nci maddesine göre harç ve damga vergisinden muaf olup olmadığı

Devamı

ihale Teminat Mektubu için Uygulanan BSMV istisnası Alt Ve Üst Yapı İkmal İnşaatı işi Dolayısıyla Döviz ...

ihale teminat mektubu için uygulanan BSMV istisnası Alt ve Üst Yapı İkmal İnşaatı işi dolayısıyla döviz kazandırıcı faaliyetin gerçekleşmesi şartına bağlı olarak uygulanabilecek (uygulanan istisna, vergisiz olarak kapatılabilecek) bir istisna mahiyetinde olup, söz konusu faaliyete ilişkin ihalenin iptal edilmesiyle döviz kazandırıcı faaliyetin tamamlanmamış olması nedeniyle adı geçen bankaya teslim edilen teminat mektubuna ilişkin banka tarafından lehe alınan paraların BSMV'ye tabi tutulması

Devamı

Yerli imalatçı Firma ile Uluslararası ihaleyi Kazanan Adi Ortaklık Arasında Düzenlenen Temliknamede Da...

Yerli imalatçı firma ile uluslararası ihaleyi kazanan adi ortaklık arasında düzenlenen temliknamede damga vergisi hk.

Devamı

Devir işlemine ilişkin Yönetim Kurulu Kararının Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı...

Devir işlemine ilişkin yönetim kurulu kararının damga vergisine tabi olup olmadığı

Devamı

İhale şartnamesine istinaden Verilen Geçici Teminatın idare Tarafından Nakden Tahsil Edilmesi Durumunda,...

İhale şartnamesine istinaden verilen geçici teminatın idare tarafından nakden tahsil edilmesi durumunda, geçici teminat tutarının indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

Devamı

İhalede En Avantajlı Birinci Ve ikinci Teklif Sahiplerinin Sözleşmeyi imzalamaması Durumunda ikisinden D...

İhalede en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahiplerinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda ikisinden de ayrı ayrı damga vergisi alınıp alınmayacağı hk.

Devamı

ihalenin Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet üzerine işe Başlanılmadan iptal Edilmesi Nedeniyle, Hükmün...

ihalenin Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet üzerine işe başlanılmadan iptal edilmesi nedeniyle, hükmünden yararlanılmayan ihale kararına ve ihaleye ilişkin olarak ihale makamı ile düzenlenen sözleşmeye ait damga vergilerinin tamamı iade olunacaktır.

Devamı

ihalenin Sözleşmesi imzalanmadan Geçici Olarak ihaleden Men Edilen Firmanın ihale Kararına ilişkin Damg...

ihalenin sözleşmesi imzalanmadan geçici olarak ihaleden men edilen firmanın ihale kararına ilişkin damga vergisi ödeyip ödemeyeceği hk.

Devamı