İHALE KARARLARI > KİK'in Açtığı Davalar

ihalede Sözleşmeye Konu Araçların Bir Kısmının Kamuya Taahhüt Edilen işler Kapsamında Bir Kısmının ise ö...

ihalede sözleşmeye konu araçların bir kısmının kamuya taahhüt edilen işler kapsamında bir kısmının ise özel sektöre taahhüt edilen işler kapsamında kullanıldığı anlaşılmış olup sözleşmenin bütünüyle iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı hk 

Devamı

ihalede Sözleşmeye Konu Araçların Bir Kısmının Kamuya Taahhüt Edilen işler Kapsamında Bir Kısmının ise ö...

ihalede sözleşmeye konu araçların bir kısmının kamuya taahhüt edilen işler kapsamında bir kısmının ise özel sektöre taahhüt edilen işler kapsamında kullanıldığı anlaşılmış olup sözleşmenin bütünüyle iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı hk 

Devamı

ihalede Gerçek Olmayan Bir Yerli Malı Belgesinin Sunulduğu Ve Bu Durumun ihale Kapsamında Yeterlik şartı...

ihalede gerçek olmayan bir yerli malı belgesinin sunulduğu ve bu durumun ihale kapsamında yeterlik şartı olarak aranan bir belgenin hiç sunulmadığı şeklinde değerlendirilmesi gerektiği öte yandan söz konusu belgenin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilerek tamamlatılmasına da imkan bulunmadığı sonucuna Bu itibarla, davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yönündeki Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmadığı hk (Danıştay K)

Devamı

ihalede Gerçek Olmayan Bir Yerli Malı Belgesinin Sunulduğu Ve Bu Durumun ihale Kapsamında Yeterlik şartı...

ihalede gerçek olmayan bir yerli malı belgesinin sunulduğu ve bu durumun ihale kapsamında yeterlik şartı olarak aranan bir belgenin hiç sunulmadığı şeklinde değerlendirilmesi gerektiği öte yandan söz konusu belgenin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilerek tamamlatılmasına da imkan bulunmadığı sonucuna Bu itibarla, davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yönündeki Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmadığı hk (Danıştay K)

Devamı

ihalede Gerçek Olmayan Bir Yerli Malı Belgesinin Sunulduğu Ve Bu Durumun ihale Kapsamında Yeterlik şartı...

ihalede gerçek olmayan bir yerli malı belgesinin sunulduğu ve bu durumun ihale kapsamında yeterlik şartı olarak aranan bir belgenin hiç sunulmadığı şeklinde değerlendirilmesi gerektiği öte yandan söz konusu belgenin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilerek tamamlatılmasına da imkan bulunmadığı sonucuna Bu itibarla, davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yönündeki Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmadığı hk (Danıştay K)

Devamı

ihalede Sunulan iş Deneyim Belgesi Olarak Tüzel Kişiliğin %50’den Fazla Hissesine Sahip Ortağına Ait iş ...

ihalede sunulan iş deneyim belgesi olarak tüzel kişiliğin %50’den fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılması halinde sunulması zorunlu olan ve İdari Şartnamede açıkça düzenlenen aynı zamanda ihale dokümanı ekinde bulunan standart formlarda yer verilen Ortaklık Tespit Belgesinin başvuru sahibi tarafından mevzuata uygun şekliyle sunulmadığı anlaşıldığı hk (Danıştay K)

Devamı

ihale itirazen şikâyetinde Teknik Şartnamede istekliler Tarafından Teklif Edilen Araçların Hizmet Alımı ...

ihale itirazen şikâyetinde Teknik Şartnamede istekliler tarafından teklif edilen araçların Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerinde belirtilen hükmün kontrolü için araçların markası, modeli, model yılı ve motor hacmini gösterir listenin teklif zarfında sunulmasının istenildiği, ancak İdari Şartnamede sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağının kurala bağlandığı, bu kapsamda istekliler tarafından teklif zarflarında Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerdeki şartlara uygunluğunun tespit edilmesi için teklif dosyalarında belge sunulmasına gerek bulunmadığı, idare tarafından söz konusu hususun sözleşmenin uygulanması aşamasında tespit edilebileceği anlaşıldığı hk (Danıştay K)

Devamı

ihale itirazen şikâyetinde Teknik Şartnamede istekliler Tarafından Teklif Edilen Araçların Hizmet Alımı ...

ihale itirazen şikâyetinde Teknik Şartnamede istekliler tarafından teklif edilen araçların Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerinde belirtilen hükmün kontrolü için araçların markası, modeli, model yılı ve motor hacmini gösterir listenin teklif zarfında sunulmasının istenildiği, ancak İdari Şartnamede sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağının kurala bağlandığı, bu kapsamda istekliler tarafından teklif zarflarında Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerdeki şartlara uygunluğunun tespit edilmesi için teklif dosyalarında belge sunulmasına gerek bulunmadığı, idare tarafından söz konusu hususun sözleşmenin uygulanması aşamasında tespit edilebileceği anlaşıldığı hk (Danıştay K)

Devamı

ihale Konusu işte çalıştırılacak Araçlara Ait Kasko Sigortası Ve Koltuk Sigortası Giderlerinin Teklif Fi...

ihale konusu işte çalıştırılacak araçlara ait kasko sigortası ve koltuk sigortası giderlerinin teklif fiyata dahil giderler arasında sayıldığı, söz konusu hususun idarenin takdir yetkisi kapsamında olduğu ve istekliler tarafından ihale konusu işte çalıştırılacak araçlara ait kasko sigortası ve koltuk sigortası giderlerinin teklif fiyata dahil edilmek suretiyle kendi ticari gerekleri doğrultusunda teklif fiyatlarını oluşturmalarına engel bir durum bulunmadığı

Devamı

ihale Konusu işte çalıştırılacak Araçlara Ait Kasko Sigortası Ve Koltuk Sigortası Giderlerinin Teklif Fi...

ihale konusu işte çalıştırılacak araçlara ait kasko sigortası ve koltuk sigortası giderlerinin teklif fiyata dahil giderler arasında sayıldığı, söz konusu hususun idarenin takdir yetkisi kapsamında olduğu ve istekliler tarafından ihale konusu işte çalıştırılacak araçlara ait kasko sigortası ve koltuk sigortası giderlerinin teklif fiyata dahil edilmek suretiyle kendi ticari gerekleri doğrultusunda teklif fiyatlarını oluşturmalarına engel bir durum bulunmadığı

Devamı

ihale Konusu işte çalıştırılacak Araçlara Ait Kasko Sigortası Ve Koltuk Sigortası Giderlerinin Teklif Fi...

ihale konusu işte çalıştırılacak araçlara ait kasko sigortası ve koltuk sigortası giderlerinin teklif fiyata dahil giderler arasında sayıldığı, söz konusu hususun idarenin takdir yetkisi kapsamında olduğu ve istekliler tarafından ihale konusu işte çalıştırılacak araçlara ait kasko sigortası ve koltuk sigortası giderlerinin teklif fiyata dahil edilmek suretiyle kendi ticari gerekleri doğrultusunda teklif fiyatlarını oluşturmalarına engel bir durum bulunmadığı

Devamı

EKAP üzerinden E-şikâyet Başvurusunda Bulunduğuşikâyet Dilekçesi Ekinde Sunulan Faaliyete ilişkin Evrakt...

EKAP üzerinden e-şikâyet başvurusunda bulunduğuşikâyet dilekçesi ekinde sunulan faaliyete ilişkin evrakta ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğini tevsik eden belgeye ilişkin bilgilerin yer almadığı görüldüğünden, davacının itirazen şikâyet başvurusunun şekil yönünden reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmadığı hk (Danıştay K)

Devamı

EKAP üzerinden E-şikâyet Başvurusunda Bulunduğuşikâyet Dilekçesi Ekinde Sunulan Faaliyete ilişkin Evrakt...

EKAP üzerinden e-şikâyet başvurusunda bulunduğuşikâyet dilekçesi ekinde sunulan faaliyete ilişkin evrakta ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğini tevsik eden belgeye ilişkin bilgilerin yer almadığı görüldüğünden, davacının itirazen şikâyet başvurusunun şekil yönünden reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmadığı hk (Danıştay K)

Devamı

ihale şikâyet Dilekçesi Ekinde Sunulan Faaliyete ilişkin Evrakta ihale Konusu Alanda Faaliyet Gösterildi...

ihale şikâyet dilekçesi ekinde sunulan faaliyete ilişkin evrakta ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğini tevsik eden belgeye ilişkin bilgilerin yer almadığı ancak ünvanında “gıda” ibaresinin bulunduğu görüldüğün itirazen şikâyet başvurusunun şekil yönünden reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamadığı HK (Danıştay K)

Devamı

EKAP üzerinden E-şikâyet Başvurusunda Bulunduğuşikâyet Dilekçesi Ekinde Sunulan Faaliyete ilişkin Evrakt...

EKAP üzerinden e-şikâyet başvurusunda bulunduğuşikâyet dilekçesi ekinde sunulan faaliyete ilişkin evrakta ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğini tevsik eden belgeye ilişkin bilgilerin yer almadığı görüldüğünden, davacının itirazen şikâyet başvurusunun şekil yönünden reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmadığı hk (Danıştay K)

Devamı

EKAP üzerinden E-şikâyet Başvurusunda Bulunduğuşikâyet Dilekçesi Ekinde Sunulan Faaliyete ilişkin Evrakt...

EKAP üzerinden e-şikâyet başvurusunda bulunduğuşikâyet dilekçesi ekinde sunulan faaliyete ilişkin evrakta ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğini tevsik eden belgeye ilişkin bilgilerin yer almadığı görüldüğünden, davacının itirazen şikâyet başvurusunun şekil yönünden reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmadığı hk (Danıştay K)

Devamı

isteklinin EKAP’ta Kayıtlı Olan Bilgi Ve Belgelerinden, Ortaklık Ve Ortaklık Oranlarına ilişkin Bilgiler...

isteklinin EKAP’ta kayıtlı olan bilgi ve belgelerinden, ortaklık ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerin Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen bilgilerle uyumlu olduğu, EKAP üzerinde ortaklara ilişkin bilgilere dayanak teşkil eden pay defterinin ve bir adet karar defteri örneğinin de yer aldığı fakat söz konusu pay defteri ve yönetim kurulu karar defteri incelendiğinde, pay defterindeki ortaklık oranları ile yeterlik bilgileri tablosundaki oranları aynı olsalar da söz konusu yönetim kurulu karar defteri incelendiğinde bu defterde yer alan kararın şirketin ortaklık durumuna ilişkin olmadığı ve pay defterinde yer alan ortaklık oranlarına dayanak olabilecek başka bir yönetim kurulu kararının da EKAP sistemine yüklenmediği, başka bir ifade ile teklifte beyan edilen ve EKAP’ta kayıtlı pay defterinde yer alan ortaklık yapısına dayanak teşkil eden yönetim kurulu kararı defterinin EKAP sisteminde yüklü olmadığı, bu nedenle dava konusu Kurul kararının hukuka uygun olduğu hk (Danıştay K)

Devamı

idarelerin ihale Şartname Hazırlama Sürecinde Göz önüne Alacakları Teknik önerileri içerdiği idarenin ih...

idarelerin ihale Şartname hazırlama sürecinde göz önüne alacakları teknik önerileri içerdiği idarenin ihtiyacını karşılarken alımını yapacağı hizmetin teknolojik performansını belirlemek konusunda takdir hakkı ve yetkisinin bulunduğu dikkate alındığında, idarece tespit edilmiş olan hizmetin niteliğine ilişkin belirlemelere yönelik Teknik Şartname düzenlemelerinin, alımın konusunun ve teknik ayrıntılarının idarenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlandığı ve bu düzenlemelerin idarenin ihtiyaçları ve takdir hakkı doğrultusunda yapıldığı hk (Danıştay K)

Devamı

idarelerin ihale Şartname Hazırlama Sürecinde Göz önüne Alacakları Teknik önerileri içerdiği idarenin ih...

idarelerin ihale Şartname hazırlama sürecinde göz önüne alacakları teknik önerileri içerdiği idarenin ihtiyacını karşılarken alımını yapacağı hizmetin teknolojik performansını belirlemek konusunda takdir hakkı ve yetkisinin bulunduğu dikkate alındığında, idarece tespit edilmiş olan hizmetin niteliğine ilişkin belirlemelere yönelik Teknik Şartname düzenlemelerinin, alımın konusunun ve teknik ayrıntılarının idarenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlandığı ve bu düzenlemelerin idarenin ihtiyaçları ve takdir hakkı doğrultusunda yapıldığı hk (Danıştay K)

Devamı

ihale şikayet Dilekçesi Ekinde imza Sirküleri ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin Bulunduğu, Söz Kon...

ihale şikayet dilekçesi ekinde imza sirküleri ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin bulunduğu, söz konusu belgelerin dışında başvuru sahibi tarafından başkaca bir belge sunulmadığı, başvuru sahibinin şikâyet dilekçesine ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin bir belge eklenmediği hk (Danıştay K)

Devamı

ihale şikayet Dilekçesi Ekinde imza Sirküleri ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin Bulunduğu, Söz Kon...

ihale şikayet dilekçesi ekinde imza sirküleri ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin bulunduğu, söz konusu belgelerin dışında başvuru sahibi tarafından başkaca bir belge sunulmadığı, başvuru sahibinin şikâyet dilekçesine ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin bir belge eklenmediği hk (Danıştay K)

Devamı

ihalede Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde Yer Alan A/V Grubu Karayolu İşleri’nin Benzer iş ...

ihalede Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan A/V Grubu Karayolu İşleri’nin benzer iş olarak kabul edildiği, davacı tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ihale konusu iş veya benzer iş kapsamına girdiği, bu kapsamda davacı şirketin ihalede benzer iş olarak kabul edilen karayolu işleri alanında faaliyette bulunduğu ve bu alanında iş deneyim belgesine sahip olduğu dikkate alındığında, uyuşmazlığa konu bağlantı yolu yapım işi ihalesi ile meşrû, güncel ve mâkûl menfaat alâkasının olduğu, dolayısıyla dava açma ehliyetinin bulunduğu sonucuna ulaşıldığından, davanın ehliyet yönünden reddine ilişkin Mahkeme kararında usûl kurallarına uygunluk bulunmadığı HK (Danıştay K)

Devamı

ihale Sözleşmesi imzalanmadan önce Damga Vergisi Defteri Sunulduğu Ve Sözleşmenin imzalanmasının Sağland...

ihale sözleşmesi imzalanmadan önce damga vergisi defteri sunulduğu ve sözleşmenin imzalanmasının sağlandığı, ancak sonra ibraz edilen dekontun sahte olduğunun anlaşılması HK (Danıştay K)

Devamı

ihale Teklif Geçerlilik Süresinin ihale Tarihinden itibaren 120 Takvim Günü Olarak Belirlendiği Göz önün...

ihale teklif geçerlilik süresinin ihale tarihinden itibaren 120 takvim günü olarak belirlendiği göz önüne alındığında, davacıya bu süre içerisinde sözleşmeye davet yazısı gönderildiği, ancak davacının sözleşme imzalamamak için herhangi bir mücbir sebep hâli ileri sürmediği anlaşıldığından, itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararıda hukuka aykırılık bulunmadığı hk (Danıştay K)

Devamı

ihale Teklif Geçerlilik Süresinin ihale Tarihinden itibaren 120 Takvim Günü Olarak Belirlendiği Göz önün...

ihale teklif geçerlilik süresinin ihale tarihinden itibaren 120 takvim günü olarak belirlendiği göz önüne alındığında, davacıya bu süre içerisinde sözleşmeye davet yazısı gönderildiği, ancak davacının sözleşme imzalamamak için herhangi bir mücbir sebep hâli ileri sürmediği anlaşıldığından, itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararıda hukuka aykırılık bulunmadığı hk (Danıştay K)

Devamı

Aşırı Düşük Teklifi Açıklamasındaki Nakliye Girdisine ilişkin Açıklamalarının, ihaleyi Gerçekleştiren id...

aşırı düşük teklifi açıklamasındaki nakliye girdisine ilişkin açıklamalarının, ihaleyi gerçekleştiren idarece açıklama istenilen iş kalemlerine ilişkin poz numaraları verilmekle Birim Fiyat Kitabı’nda belirtilen nakliye formüllerine atıf yapıldığı halde, atıf yapılan tablolarının nakliye girdilerine ilişkin ve nakliye formülleri sonucunda ulaşılan değerlerde çok daha düşük olması hk (Danıştay K)

Devamı

Aşırı Düşük Teklifi Açıklamasındaki Nakliye Girdisine ilişkin Açıklamalarının, ihaleyi Gerçekleştiren id...

aşırı düşük teklifi açıklamasındaki nakliye girdisine ilişkin açıklamalarının, ihaleyi gerçekleştiren idarece açıklama istenilen iş kalemlerine ilişkin poz numaraları verilmekle Birim Fiyat Kitabı’nda belirtilen nakliye formüllerine atıf yapıldığı halde, atıf yapılan tablolarının nakliye girdilerine ilişkin ve nakliye formülleri sonucunda ulaşılan değerlerde çok daha düşük olması hk (Danıştay K)

Devamı

ihaleye Ait Teknik Şartnamede Tüm Teknik Dokümanlar (katalog, Resim, Vb.) Teklif Dosyasında Verilecektir...

ihaleye ait Teknik Şartnamede tüm teknik dokümanlar (katalog, resim, vb.) teklif dosyasında verilecektir yeterlik kriterine yer verildiği söz konusu kriterin değerlendirme yapılırken göz önüne alınması gerektiği hk (Danıştay K)

Devamı

ihale üzerinde Bırakılan Davalı Yanında Müdahil şirketlerin Oluşturduğu iş Ortaklığıyla ihale Sözleşmesi...

ihale üzerinde bırakılan davalı yanında müdahil şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığıyla ihale sözleşmesinin imzalandığı müdahil şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığının taahhüdünü zamanında yerine getirmediği ve kalan sürede işin bitirilmesinin teknik olarak imkânsız olduğundan bahisle, davacı idarenin ihtar yazıları sonrasında ihale sözleşmesinin feshedilmesi hk (Danıştay K)

Devamı

Hizmet Alımı ihale Mevzuat Hükümleri Kapsamında Kamu İhale Kanunu’na Tâbi Olmaksızın Doğrudan Temin Usul...

hizmet alımı ihale mevzuat hükümleri kapsamında Kamu İhale Kanunu’na tâbi olmaksızın doğrudan temin usulüyle iştiraki olan A.Ş protokol yapmak suretiyle gerçekleştirmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı hk (Danıştay K)

Devamı

Mahalli idarelerin (belediyelerin) %50 Nin üzerinde Hissesi Bulunan iştirak şirketlerince Yapılan ihalel...

mahalli idarelerin (belediyelerin) %50 nin üzerinde hissesi bulunan iştirak şirketlerince yapılan ihalelere ilişkin olarak ihaleden yasaklama işlemlerinin hangi kurum tarafından yapılması gerektiği ilişkin Kamu İhale Kurul kararında Kanunda belirtilenden farklı bir yol öngörülmüş ise de bu hususun net bir şekilde kanuni düzenleme ile hüküm altına alınmasından dolayı söz konusu kararda belirtilen usule itibar edilemeyeceği hk (Danıştay K)

Devamı

ihalede iş Ortaklığının Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarının Reddedilerek Değerlendirme Dışı Bırakılması V...

ihalede iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilerek değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği ancak müdahillerin oluşturduğu iş ortaklığının teklifi Kurul kararları ile değerlendirme dışı bırakıldığından bahisle davacının itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı Bu itibarla, itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır (Danıştay K)

Devamı

ihalede iş Ortaklığının Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarının Reddedilerek Değerlendirme Dışı Bırakılması V...

ihalede iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilerek değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği ancak müdahillerin oluşturduğu iş ortaklığının teklifi Kurul kararları ile değerlendirme dışı bırakıldığından bahisle davacının itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı Bu itibarla, itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır (Danıştay K)

Devamı

ihaleyi Gerçekleştiren idarece Ramazan Ayında iftar Menüsü çıkartılmasının istenildiği, Ayrıca idare Tar...

ihaleyi gerçekleştiren idarece Ramazan ayında iftar menüsü çıkartılmasının istenildiği, ayrıca idare tarafından belirlenecek tarihlerde biner kişilik olmak üzere toplam iki kere, menüsü kurum diyetisyeni tarafından hazırlanacak, 4 kap yemek, içecek ve iftariyelik tabaktan oluşacak iftar menüsünün verilmesinin istendiği, örnek menüde yer alan yemek çeşitleri kullanılarak Ramazan ayına ilişkin öğün bedeli oluşturabileceği, bu bedel kişi sayısıyla çarpılarak ulaşılan tutarın toplam teklif bedeline yansıtılabileceği, bu bakımdan iddia konusu düzenlemenin bedelsiz hizmet alımı anlamına gelmeyeceği anlaşıldığından, dava konusu işlemde mezkûr iddia bakımından hukuka aykırılık, dava konusu işlemin bu iddia yönünden kısmen iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır

Devamı

ihaleyi Gerçekleştiren idarece Ramazan Ayında iftar Menüsü çıkartılmasının istenildiği, Ayrıca idare Tar...

ihaleyi gerçekleştiren idarece Ramazan ayında iftar menüsü çıkartılmasının istenildiği, ayrıca idare tarafından belirlenecek tarihlerde biner kişilik olmak üzere toplam iki kere, menüsü kurum diyetisyeni tarafından hazırlanacak, 4 kap yemek, içecek ve iftariyelik tabaktan oluşacak iftar menüsünün verilmesinin istendiği, örnek menüde yer alan yemek çeşitleri kullanılarak Ramazan ayına ilişkin öğün bedeli oluşturabileceği, bu bedel kişi sayısıyla çarpılarak ulaşılan tutarın toplam teklif bedeline yansıtılabileceği, bu bakımdan iddia konusu düzenlemenin bedelsiz hizmet alımı anlamına gelmeyeceği anlaşıldığından, dava konusu işlemde mezkûr iddia bakımından hukuka aykırılık, dava konusu işlemin bu iddia yönünden kısmen iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır

Devamı

ihale üzerinde Bırakılan iş Ortaklığının Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarına Yönelik Olarak itirazen şikây...

ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamalarına yönelik olarak itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu bu bağlamda iş ortaklığınca dava konusu Kurul kararında belirtilen 12 iddia ile ilgili olarak ihale komisyonu kararının tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde başvuruda bulunulması gerektiği dikkate alındığında anılan iş ortaklığı tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun süresinde olmadığı hk

Devamı

ihale üzerinde Bırakılan iş Ortaklığının Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarına Yönelik Olarak itirazen şikây...

ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamalarına yönelik olarak itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu bu bağlamda iş ortaklığınca dava konusu Kurul kararında belirtilen 12 iddia ile ilgili olarak ihale komisyonu kararının tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde başvuruda bulunulması gerektiği dikkate alındığında anılan iş ortaklığı tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun süresinde olmadığı hk

Devamı

ihalede Sunulan Belgede işin Maliyetinin Sunulan Teklifin Yaklaşık Altında Yapılabileceğinin Beyan Edild...

ihalede sunulan belgede işin maliyetinin sunulan teklifin yaklaşık altında yapılabileceğinin beyan edildiği bu durumdan kamu kaynaklarının verimli kullanılmadığı sonucunun çıkarılabileceği ihalede rekabetin oluştuğundan ve yeterli indirim yapıldığından söz edilemeyeceği ve bu hâliyle ihaleden beklenen kamu yararının gerçekleşmediği anlaşıldığından, ihalenin iptaline ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hk (Danıştay K)

Devamı

ihale Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Mesleki Ve Teknik Yeterliğe ilişkin Bilgilerin Tevsiki ...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgilerin tevsiki için idareye, iş deneyimini gösterir sözleşme, sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri, sözleşmeye ait damga vergisinin ödendiğini gösterir tahakkuk fişi ve diğer belgelerin sunulduğunun görüldüğü, istekli tarafından sunulan sözleşme için gerek şikâyet gerek itirazen şikâyet dilekçesinde ileri sürmüş olduğu İdari Şartnamedeki yeterlik kriterlerine ve ihale üzerinde kalan istekliye yönelik belge düzenleme koşullarına ilişkin olarak Kurul tarafından inceleme yapılması ve belirtilen hususlar hakkında bir karar verilmesi gerekmektiği (Danıştay K)

Devamı

ihale Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Mesleki Ve Teknik Yeterliğe ilişkin Bilgilerin Tevsiki ...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgilerin tevsiki için idareye, iş deneyimini gösterir sözleşme, sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri, sözleşmeye ait damga vergisinin ödendiğini gösterir tahakkuk fişi ve diğer belgelerin sunulduğunun görüldüğü, istekli tarafından sunulan sözleşme için gerek şikâyet gerek itirazen şikâyet dilekçesinde ileri sürmüş olduğu İdari Şartnamedeki yeterlik kriterlerine ve ihale üzerinde kalan istekliye yönelik belge düzenleme koşullarına ilişkin olarak Kurul tarafından inceleme yapılması ve belirtilen hususlar hakkında bir karar verilmesi gerekmektiği (Danıştay K)

Devamı

ihaleye Sunulan EKAP’ta iş Deneyim Belgesinde Esaslı Unsurun Hem “AI” Hem De “AV” Grubu Olarak Belirtil...

ihaleye sunulan EKAP’ta iş deneyim belgesinde esaslı unsurun hem “AI” hem de “AV” grubu olarak belirtildiği görülse de hatalı bir belirleme yapıldığının davalı idarece yapılan tespitler üzerine ortaya konulduğu söz konusu iş deneyim belgesinin “AI Grup: Köprü ve Viyadük İşleri” kapsamında değerlendirilmesini sağlayacak nitelikte yapım imalatları olmadığının anlaşıldığı, bu itibarla, anılan iş deneyim belgesinin dava konusu ihale kapsamında benzer işe uygun olmadığından bahisle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı kararının Bozulması hk (Danıştay K)

Devamı

İhalede Puanlama Sisteminde ihale Komisyonunca  idare Cevaplarındaki ...

İhalede puanlama sisteminde ihale komisyonunca  idare cevaplarındaki

Devamı

ihalede 1 Teklifin Alternatif Teklif Olarak Kabul Edilebilmesi için ihale Konusu Malın Teknik şartnamesi...

ihalede 1 teklifin alternatif teklif olarak kabul edilebilmesi için ihale konusu malın teknik şartnamesinde belirlenen asgari özellik ve şartları taşıyan birden fazla ürünün ayrı ayrı teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli ile teklif edilmesi gerektiği, başvuru sahibinin birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinde herhangi bir marka ismi belirtilmemesinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ürünlerin aynı fiyatla teklif edildiği anlamına geldiği ve bunun alternatif teklif olarak değerlendirilemeyeceği, bunun yüklenici tarafından teslim edilen ürünün istenilen yeterlik şartlarının karşılayıp karşılamadığının tespitinin sözleşmenin yürütümü aşamasında yapılacağı anlamına geldiği, bu hususun başvuru sahibinin teklifinin değerlendirilmesinde tereddüde yol açmayacağı ve ihalede kendisine bir avantaj sağlamayacağı

Devamı

ihale Teknik Şartname Düzenlemesindeki Belgelerin ihale Uhdesinde Bırakılan Yükleniciden Sözleşme imzala...

ihale Teknik Şartname düzenlemesindeki belgelerin ihale uhdesinde bırakılan yükleniciden sözleşme imzalanmadan önce istenilmesinin kamu ihale mevzuatına aykırı olmadığı, bu bağlamda İdari Şartname ile Teknik Şartname arasında bir çelişki bulunmadığı, Teknik Şartname ile ihaleyi gerçekleştiren idarece ihale konusu işin başlayacağı tarihin yakınlığı dikkate alınarak, ilgili belgelerin sözleşme imzalandığı aşamada kendilerine teslim edilmesinin istenilmesinde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamadığı gerekçesiyle mahkeme kararının bozulmasına ait karar ( Danıştay Kararlı)

Devamı

ihale Teknik Şartname Düzenlemesindeki Belgelerin ihale Uhdesinde Bırakılan Yükleniciden Sözleşme imzala...

ihale Teknik Şartname düzenlemesindeki belgelerin ihale uhdesinde bırakılan yükleniciden sözleşme imzalanmadan önce istenilmesinin kamu ihale mevzuatına aykırı olmadığı, bu bağlamda İdari Şartname ile Teknik Şartname arasında bir çelişki bulunmadığı, Teknik Şartname ile ihaleyi gerçekleştiren idarece ihale konusu işin başlayacağı tarihin yakınlığı dikkate alınarak, ilgili belgelerin sözleşme imzalandığı aşamada kendilerine teslim edilmesinin istenilmesinde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamadığı gerekçesiyle mahkeme kararının bozulmasına ait karar ( Danıştay Kararlı)

Devamı

ihalede Herhangi Bir şikâyet Ve itirazen şikâyet Başvurusu Olmaksızın ihalenin idarece Re'sen iptal ...

ihalede herhangi bir şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusu olmaksızın ihalenin idarece re'sen iptal edilmesi hâlinde doğrudan dava açılması mümkün olmasına rağmen, dava konusu işlemde başvuru yolunun hatalı gösterilmesi nedeniyle idarenin doğru bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi ve hak arama özgürlüğünün ihlâl edilmiş olması karşısında davacıya yapılan bildirime uygun olarak yapılan şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusu üzerine, ihalenin re'sen iptal edildiğinden bahisle Kamu İhale Kurulu'nca itirazen şikâyet başvurusun görev yönünden reddine karar verilmesinden sonra 26/12/2022 tarihinde açılan davanın süresinde olduğunun kabulü gerektiği hk (Danıştay K)

Devamı

İhalede çalıştırılacak Araçların %90'ının Sözleşme Tarihinden 10 Gün öncesinde Hazır Bulundurulmasın...

İhalede çalıştırılacak araçların %90'ının sözleşme tarihinden 10 gün öncesinde hazır bulundurulmasının makul bir süre olmadığı ve ihaleye katılımı engelleyici nitelikte olduğu iddiasının, Sözleşme Tasarında işe başlama tarihinin belirlendiği, dolayısıyla yüklenicinin en geç *tarihinde iş kapsamında çalıştırılacak araçların %90'ını hazır bulundurmasının istendiği, ancak ihale sürecinin dinamik bir süreç olduğu yapılan şikâyet veya itirazen şikâyet başvuruları ile sözleşme tarihinin ötelenebileceği ve hatta sözleşmenin ihale dokümanında araçların temin edilmesi gerektiği ihale itirazına ait Danıştay Kararı

Devamı

İhalede Pilot Ortağa Ait Ortaklık Bilgileri Yeterlik Bilgileri Tablosu'nda Beyan Edilen Ticaret Sici...

İhalede pilot ortağa ait ortaklık bilgileri Yeterlik Bilgileri Tablosu'nda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerinden tespit edilebileceğinden ve "şirketin ortaklarına ve ortaklık yapısına ilişkin pay defterinin dayanağı olan yönetim kurulu kararının ilgili kısımlarının" EKAP sistemine yüklenilmemiş olması teklifin esasına etkili bir husus olmadığından itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava da EKAP'a yüklenen pay defterlerinin ekinde yer alan yönetim kurulu karar defterinin yönetim ve temsile ilişkin olduğu ve pay defterinde yer alan ortakların ortaklık oranlarına yönelik herhangi bir bilgi içermediği, dolayısıyla ortaklar ve ortaklık oranlarına ilişkin pay defterlerinin dayanağı olmadığı, tüzel kişiliğin ortaklık yapısını tevsik etmek üzere gerekli belgelerin EKAP'a yüklenmesine ilişkin sorumluluğun isteklilerde olduğu, davacılar tarafından pay defterine dayanak yönetim kurulu karar defterinin ilgili sayfalarının EKAP'a yüklenmediği anlaşıldığından, idarece, anılan isteklinin teklifinin "yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ortaklık oranlarına ilişkin EKAP'a yüklenen ve pay defterinin dayanağı olan yönetim kurulu karar defterinin ilgili sayfalarında tüzel kişiliğin ortakları ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerin yer almadığı" gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı hk (Danıştay Kararlı)

Devamı

ihale için Hazırlanan Teklifin ihale Tarihi itibarıyla Güncel Piyasa Fiyatları Baz Alınarak Hazırlandığı...

ihale için hazırlanan teklifin ihale tarihi itibarıyla güncel piyasa fiyatları baz alınarak hazırlandığı, ancak ihale tarihinden sonra piyasa fiyatlarında öngörülemeyecek biçimde artışlar yaşandığı, döviz kurunda meydana gelen artışlar sebebiyle hizmetin ifasının imkansız hale geldiği şeklindeki gerekçelerle sözleşme imzalamaktan imtina edildiği anlaşılmakta ise de, davacı şirketin Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği basiretli bir tacir gibi hareket etme yükümlülüğü bulunduğu, dolayısıyla ticari icaplara göre hareket etmesi ve ticari hayatın olağan akışı içerisinde kurda meydana gelebilecek dalgalanmaları hesaba katarak teklif vermesi gerektiği, başka bir anlatımla davacının ihale konusu işi ihale dokümanına uygun bir şekilde yerine getirmesini mümkün kılacak hazırlık ve programlama çalışmalarını basiretli bir tacir sorumluluğuyla önceden gerçekleştirmesi gerektiği, dolayısıyla döviz kuru artışı ve ekonomik olumsuzluklara ilişkin iddiaların usulüne göre sözleşme imzalamama noktasında mücbir bir hal olarak görülemeyeceği hk (Danıştay İhale Kararı)

Devamı

idareye ihale şikayet Başvurusu Hakkında Verilen Karar üzerine itirazen şikayet Başvurusunda Bulunulması...

idareye ihale şikayet başvurusu hakkında verilen karar üzerine itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde Kurum tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamayacağı, bu sebeple davacının sözleşme imzalamaya davet edilmesinin mevzuata aykırı olduğu hk (Danıştay Kararı)

Devamı