İHALE KARARLARI > İhale Şikayet Hataları

ihaleye EKAP üzerinden E-şikayet Başvuru Ekinde Ticaret Sicil Gazetesinin Faaliyet Konusu İşe İlişkin Be...

ihaleye EKAP üzerinden e-şikayet başvuru ekinde Ticaret sicil gazetesinin Faaliyet Konusu İşe İlişkin Belgelerinin bulunduğu sayfanın eklenmesi zorunludur

Devamı

idarece Talep Edilmesi Halinde istekliler Tarafından, E-teklifleri Kapsamında Beyan Edilen Bilgi Ve Belg...

idarece talep edilmesi halinde istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyen belgeler ile birlikte bu belgelerin eklerinin belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulması gerektiği, ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen belgeler içerisinde başvuru sahibi istekli tarafından sunulan mezuniyet belgesi üzerinde idare tarafından yapılmış herhangi bir onayın bulunmadığı  itirazen şikayet dilekçesi ekinde Kurum’a sunulan ait mezuniyet belgesi üzerinde Diplomanın aslını gördüm” ifadesinin yer aldığı görülmüş olup iki belge arasında farklılıkların bulunduğu geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi 

Devamı

idareye ihale şikâyet Başvurusunda Dile Getirilmeyen Hususların; şikâyet Başvurusu üzerine idare Tarafın...

idareye ihale şikâyet başvurusunda dile getirilmeyen hususların; şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararda belirtilen hususlar hariç, itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceği anlaşılmaktadır. Buna göre, başvuru sahibinin iddiasının şekil yönünden reddedilmesi gerektiği

Devamı

ihale itirazen şikâyet Başvurusunda Bulunulabilmenin ön Koşulu, idareye Usulüne Uygun Olarak şikâyet Baş...

ihale itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmenin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikâyet başvurusunda bulunulmasıdır. Başvuru sahibi tarafından “ihale dokümanında yapılan zeyilname ile ulusal bayram ve genel tatil gün sayılarında yapılan değişikliğin yaklaşık maliyette de esaslı bir değişiklik anlamına geldiği” yönünde iddialarda bulunulsa da, söz konusu dokümana yönelik şikayet başvurusu tarihinde ihalenin henüz gerçekleştirilmediği, yaklaşık maliyetin henüz açıklanmadığı, şikayet başvurusunun yapıldığı aşamada yaklaşık maliyetin gizliliğini koruduğu, dolayısıyla yaklaşık maliyetin bileşenleri ve miktarının ihale tarihinden önce istekli olabilecekler tarafından bilinmesinin mümkün olmadığı

Devamı

ihalelere Yönelik Başvuruların, Anılan Yönetmelik’in Elektronik Ortamda Yapılacak şikâyet Ve itirazen şi...

ihalelere yönelik başvuruların, anılan Yönetmelik’in elektronik ortamda yapılacak şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularına ilişkin hükümleri esas alınarak EKAP üzerinden e-imza kullanılarak yapılması zorunlu olduğu hk

Devamı

ilana Ve ön Yeterlik Veya ihale Dokümanına Yönelik EKAP üzerinden E-imza Kullanılarak (e-şikayet) Gönder...

ilana ve ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik EKAP üzerinden e-imza kullanılarak (e-şikayet) gönderilen idareye şikayet dilekçeleri

Devamı

EKAP üzerinden şikayet Başvurusunda Bulunduğu Başvuru Dilekçesinin idare Kayıtlarına Girdiği Tarihinden...

EKAP üzerinden şikayet başvurusunda bulunduğu başvuru dilekçesinin idare kayıtlarına girdiği tarihinden itibaren idarenin on günlük karar verme süresinin bitimini takip eden ilk mesai gününe bir karar almadığı bu durumda idarenin zımni red işleminin oluştuğu buna göre şikayetçinin; idarenin on günlük karar verme süresinin bitim tarihini izleyen günden itibaren Kuruma itirazen şikayet başvuru süresi olan 10 (on) günlük süre içinde ve en son günü mesai bitimine kadar Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerektiği

Devamı

ihalede  isteklinin Gerçek Kişi Olduğu, Başvuru Sahibinin iddialarının Tüzel Kişilerin Teklif Vermesi, T...

ihalede  isteklinin gerçek kişi olduğu, başvuru sahibinin iddialarının tüzel kişilerin teklif vermesi, tüzel kişiliklerin mahiyetindeki değişikliklerde son durumu gösteren bilgiler, tüzel kişi şirketlerdeki ortaklık yapıları, pay miktarları, MERSİS numarasının beyan edilmemesi gibi hususlara ilişkin olduğundan, gerçek kişi olan istekli yönünden ilgili hususların incelenemeyeceği anlaşıldığı

Devamı

şikâyet Dilekçesinde ileri Sürülmeyen Bir iddianın itirazen şikâyet Dilekçesinde ileri Sürülmesi Durumun...

şikâyet dilekçesinde ileri sürülmeyen bir iddianın itirazen şikâyet dilekçesinde ileri sürülmesi durumunda bu iddianın doğrudan Kurul'ca incelenmesi mümkün olmadığından, temyize konu Mahkeme kararının incelenen kısmında hukuka uygunluk, itirazen şikâyet başvurusunun şekil ve süre yönünden reddine ilişkin Kurul kararında ise hukuka aykırılık bulunmadığı

Devamı

ihale E-şikayet Ve E-itirazen şikayet Olarak Yapılması Zorunluluğu Başlıklı Ek-1’inci Maddesinde İhalele...

ihale e-şikayet ve e-itirazen şikayet olarak yapılması zorunluluğu başlıklı Ek-1’inci maddesinde İhalelere yönelik şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının bu Tebliğin elektronik ortamda yapılacak şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularına ilişkin hükümleri esas alınarak EKAP üzerinden e-imza kullanılarak yapılması zorunludur

Devamı

ihale şikayet Dilekçesi Ekinde Yer Alan Faaliyet Konusu İşe İlişkin Belgeler Başlıklı Belgede Teyit Adre...

ihale şikayet dilekçesi ekinde yer alan Faaliyet Konusu İşe İlişkin Belgeler başlıklı belgede teyit adresi olarak  Sicil Gazetesi sayfasına atıf yapıldığı, teyit adresi olarak bilgilerine yer verildiğ

Devamı

ihale itirazen şikayete Konu Kapsamındaki işlerin Doğrudan Temin Ve Pazarlık Usulü ile Alınarak Bitirilm...

ihale itirazen şikayete konu kapsamındaki işlerin doğrudan temin ve pazarlık usulü ile alınarak bitirilmesi nedeniyle ortada ihtiyacın kalmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği 

Devamı

Zeyilname,ihale Dokümanına Yönelik EKAP üzerinden E-imza Kullanılarak (e-şikayet) Gönderilen idareye şik...

Zeyilname,ihale dokümanına yönelik EKAP üzerinden e-imza kullanılarak (e-şikayet) gönderilen idareye şikayet dilekçelerinde ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişikin EKAP’ta yer alan belgen

Devamı

ihaleye ilişkin Olarak Başvurunun EKAP üzerinden E-imza Kullanılarak “e-şikâyet” ile idareye Yapılması G...

ihaleye ilişkin olarak başvurunun EKAP üzerinden e-imza kullanılarak “e-şikâyet” ile idareye yapılması gerektiği hk

Devamı

ihale Dokümanına E-şikâyet Başvurusu Ekindeki Faaliyet Konusu İşe İlişkin Belgeler için Sicil Gazetesini...

ihale dokümanına e-şikâyet başvurusu ekindeki Faaliyet Konusu İşe İlişkin Belgeler için sicil gazetesinin sayfasına atıf yaptığı herhangi bir bilginin bulunmadığı hk

Devamı

15.04.2023 Tarihinden Sonra ilanı Veya Duyurusu Yapılmış Olan ihalelere Yönelik itirazen şikâyet Başvuru...

15.04.2023 tarihinden sonra ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihalelere yönelik itirazen şikâyet başvurularının, anılan Yönetmelik’in elektronik ortamda yapılacak şikâyet ve itirazen şikâyet başvurula

Devamı

Pazarlık Usulü ihalede Beş Günlük şikayet Süresinin Tükenmesi Beklenmeden Son Başvuru Gününde idarenin F...

Pazarlık usulü ihalede beş günlük şikayet süresinin tükenmesi beklenmeden son başvuru gününde idarenin firmayı sözleşmeye davet yazısının EKAP üzerinden başvuru sahibine gönderildiği görülmüş, işPazar

Devamı

idare Tarafından Verilen Cevapta EKAP üzerinden Yapılan Sorgulama ile Başvuru Sahibinin itirazen şikâyet...

idare tarafından verilen cevapta EKAP üzerinden yapılan sorgulama ile başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesi ekinde sunmuş olduğu vekaletname

Devamı

ihale  E-şikâyet Başvurusu Ekindeki Faaliyet Konusu İşe İlişkin Belgede Teyit Adresi Olarak  Gazete Sayf...

ihale  e-şikâyet başvurusu ekindeki Faaliyet Konusu İşe İlişkin belgede teyit adresi olarak  gazete sayfasına atıf yaptığı internet adresi üzerinden incelendiğinde başvuru sahibi tarafından şikayet ba

Devamı

ihaleye ilişkin Olarak Başvurunun EKAP üzerinden E-imza Kullanılarak “e-şikâyet” Yöntemi ile idareye Yap...

ihaleye ilişkin olarak başvurunun EKAP üzerinden e-imza kullanılarak “e-şikâyet” yöntemi ile idareye yapılması gerektiği

Devamı

ihale E-şikâyet Dilekçesi Ekinde Faaliyet Alanını Göstermek üzere Beyan Edilen Ticaret Sicil Gazetesinde...

ihale e-şikâyet dilekçesi ekinde faaliyet alanını göstermek üzere beyan edilen Ticaret Sicil Gazetesinde faaliyet alanına ilişkin bilgilerin yer almadığı ve dilekçe ekinde başka bir belgeye yer verilm

Devamı

idareye Yaptığı ihale şikayet Başvurusunun Reddi üzerine itirazen şikayet Başvurusunun Neticesi Beklenme...

idareye yaptığı ihale şikayet başvurusunun reddi üzerine itirazen şikayet başvurusunun neticesi beklenmeksizin doğrudan Mahkememiz nezdinde açılan dava açılması

Devamı

ihale şikâyet Başvurusunda ileri Sürülmeyen Hususların itirazen şikâyet Başvurusuna Konu Edilemeyeceğini...

ihale şikâyet başvurusunda ileri sürülmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceğinin karara bağlandığı, ancak davacının durumunun şikâyet başvurusunda ileri sürdüğü ve ihaleyi yap

Devamı

 ihale şikâyet Dilekçesi Ekinde Sunulan ihale Konusu Alanda Faaliyet Gösterdiği içeren Sicil Gazetesinde...

 ihale şikâyet dilekçesi ekinde sunulan ihale konusu alanda faaliyet gösterdiği içeren sicil gazetesinde ihale konusu işe ait  bilgilerin bulunmaması nedeniyle başvurunun RED edilmesi

Devamı

Aynı idarenin önceki Yıllarda Yaptığı Benzer ihalelerin Yaklaşık Maliyetleri ile Kıyaslama Yapılmak Sure...

aynı idarenin önceki yıllarda yaptığı benzer ihalelerin yaklaşık maliyetleri ile kıyaslama yapılmak suretiyle incelemeye konu ihalenin yaklaşık maliyetinin yüksek belirlendiği iddia edilmekte ise de h

Devamı

idareye EKAP üzerinden E-şikâyet Başvuru Ekinde ihale Konusu işe Ait Faaliyet Konusuna Ait Bilgilere Tic...

idareye EKAP üzerinden e-şikâyet başvuru ekinde ihale konusu işe ait faaliyet konusuna ait bilgilere Ticaret Sicil Gazetesi üzerinden, faaliyet konusu işe ilişkin bilgilere ulaşılabileceği

Devamı

E-şikayet Dilekçesi Ekinde imza Sirküleri Ve ihale Konusu işe ilişkin Faaliyet Bilgilerinin Yer Almadığı...

e-şikayet dilekçesi ekinde imza sirküleri ve ihale konusu işe ilişkin faaliyet bilgilerinin yer almadığı hk

Devamı

ihale itirazen şikayetlerde Her ihalenin Kendi Doküman Düzenlemeleri çerçevesinde şikâyete Ve itirazen ş...

ihale itirazen şikayetlerde her ihalenin kendi doküman düzenlemeleri çerçevesinde şikâyete ve itirazen şikâyete konu edilebileceği Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafınd

Devamı

idare Tarafından ihale şikayet Başvurusuna Cevap Verilmediğinde şikayet Başvurusunun Zımnen Reddedildiği...

idare tarafından ihale şikayet başvurusuna cevap verilmediğinde şikayet başvurusunun zımnen reddedildiği anlamına geleceği

Devamı

İhale İtirazen şikayet Başvurularında Süre Başlıklı Kanunda Yer Verilen Başvurunun iş Günlerinde Ve 9.00...

İhale İtirazen şikayet başvurularında süre başlıklı kanunda yer verilen başvurunun iş günlerinde ve 9.00 – 18.00 saatleri (yarım mesai günlerinde 9.00-13.00) arasında yapılmaması durumunda bir sonraki

Devamı

ihaleye şikayet Başvuru Yapıldığı Ve Söz Konusu ihalenin ilan Tarihinin *olduğu Dikkate Alındığında, Anı...

ihaleye şikayet başvuru yapıldığı ve söz konusu ihalenin ilan tarihinin *olduğu dikkate alındığında, anılan ihaleye ilişkin olarak başvurunun EKAP üzerinden e-imza kullanılarak “e-şikâyet” yöntemi ile

Devamı

ihalede Sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosunda Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi internet Sayfası üzerin...

ihalede sunulan yeterlik bilgileri tablosunda Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi internet sayfası üzerinde sorgulamada yapılacak herhangi bir beyanda bulunulmadığı, sonuç olarak idarece tesis edilen i

Devamı

 EKAP Veya Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşları ile Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının internet ...

 EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan ve sunulması gereken belgelerin sadece iş deneyimine ilişkin be

Devamı

idarenin Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı Dağıtımı Ve Servis Hizmet Alımı Olduğu Başvu...

idarenin mutfağında yemek pişirme yoluyla mamul yemek alımı dağıtımı ve servis hizmet alımı olduğu başvuru sahibi tarafından e-şikâyet dilekçesi ekinde faaliyet alanını göstermek üzere beyan edilen be

Devamı

itirazen şikayet Dilekçesinde Geçici Teminatlarının irat Kaydedilmek üzere  ilgili Bankalardan Geri iste...

itirazen şikayet dilekçesinde geçici teminatlarının irat kaydedilmek üzere  ilgili bankalardan geri istenilmesine yönelik idare işlemlerinin mevzuata ve Kurul kararına aykırı olduğu, geçici teminatlar

Devamı

şikayet Ve itirazen şikayet Başvurularının ihale Sürecini Durdurma Ve Sözleşmenin imzalanması Sürecini E...

şikayet ve itirazen şikayet başvurularının ihale sürecini durdurma ve sözleşmenin imzalanması sürecini erteleme etkisinin olduğu başvurular sonucunda alınacak kararların sonucunun (başvuru red, şikaye

Devamı

itirazen şikâyet Başvurusu üzerine Yapılan Sorgulamada şikayetçinin MERSİS Kayıtlarına Ulaşılabildiği Du...

itirazen şikâyet başvurusu üzerine yapılan sorgulamada şikayetçinin MERSİS kayıtlarına ulaşılabildiği durumu birlikte değerlendirildiğinde idarenin ilk sorgulaması aşamasında sistemsel bir hata, bağla

Devamı

idarece Kamu ihale Kurumu Tarafından itirazen şikayet Başvurusu Hakkında Karar Verilmeden Yazılı Süreler...

idarece kamu ihale Kurumu tarafından itirazen şikayet başvurusu hakkında karar verilmeden yazılı sürelerin dolması beklenmeden ihale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalayamaz

Devamı

Kesinleşen ihale Kararına  Karşı isteklinin şikayet Başvurusundaki şikayet  Gerekçelerinin Sadece  Bir  ...

Kesinleşen ihale kararına  karşı isteklinin şikayet başvurusundaki şikayet  gerekçelerinin sadece  bir  kısmına cevap vermesi neticesinde istekinin KİK e itirazen şikayet dilekçesinde yer alan iddiala

Devamı

İhale Sürecinde Yaşanan Sel Felaketinin Mücbir Sebep Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği iddia Edilmekle Bir...

İhale sürecinde yaşanan sel felaketinin mücbir sebep olarak kabul edilmesi gerektiği iddia edilmekle birlikte itirazen şikayet dilekçesinde belirtildiği üzere *ilinde yaşanan sel olayının * tarihinde

Devamı

İhale şikayet Sürecinin Sonunda Alınan Kurul Kararının Başvuru Sahibinin Avukat Vekiline Tebliğ Edilmede...

İhale şikayet sürecinin sonunda alınan Kurul kararının başvuru sahibinin avukat vekiline tebliğ edilmeden başvuru sahibi istekli tarafından idareye sözleşme imzalama talepli dilekçe sunularak sözleşme

Devamı

Covid 19 Salgını Nedeniyle Uygulanan Tam Kapanma Tedbirleri Kapsamında * Tarihleri Arasında Kamu Kurum V...

Covid 19 salgını nedeniyle uygulanan tam kapanma tedbirleri kapsamında * tarihleri arasında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin

Devamı

ilk ihale Komisyonu Kararı ile Bilgi Sahibi Olduğu Göz önünde Bulundurulduğunda Bahse Konu Tarihin ihale...

ilk ihale komisyonu kararı ile bilgi sahibi olduğu göz önünde bulundurulduğunda bahse konu tarihin ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemlerin farkına varılmış olması gereken tarih olarak es

Devamı

istekliler Tarafından Yapılan itirazen şikayet Başvuru Dilekçelerinin Kullanılan Yazı Fontları Hariç Ben...

istekliler tarafından yapılan itirazen şikayet başvuru dilekçelerinin kullanılan yazı fontları hariç benzer şekilde oluşturulduğu, anılan dilekçelerde aynı Kamu ihale Kurulu kararları ile Danıştay kar

Devamı

Kamu ihale Kurumun internet Sitesinde Yayımlanmaya Başlanmış Ve itirazen şikâyet Dilekçesini imzalayan A...

kamu ihale Kurumun internet sitesinde yayımlanmaya başlanmış ve itirazen şikâyet dilekçesini imzalayan Av yazı ile esasın incelenmesine geçilebilmesi için anılan şekil eksikliklerinin anılan yazının k

Devamı

Kesinleşen ihale Kararına Karşı şikayet Dilekçesinin Ekinde Sunulması Zorunlu Olan imza Sirkülerinin Asl...

Kesinleşen ihale kararına karşı şikayet dilekçesinin ekinde sunulması zorunlu olan imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin sunulmaması

Devamı

itirazen şikayet Dilekçesinde, ihale Dokümanı Düzenlemelerinin Aykırı Olduğu iddia Edilen Ve Yukarıda Ye...

itirazen şikayet dilekçesinde, ihale dokümanı düzenlemelerinin aykırı olduğu iddia edilen ve yukarıda yer verilen düzenlemelerin, ihale tarihi itibariyle yürürlükte olmayan maddeleri esas alınarak baş

Devamı

İhale itirazen şikâyet Başvurusu Ekinde Anılan şirketin ilgili Birimince  Düzenlenmiş, Gönderinin Pandem...

İhale itirazen şikâyet başvurusu ekinde anılan şirketin ilgili birimince  düzenlenmiş, gönderinin pandemi ve iş yoğunluğu nedeniyle gecikmeli olarak teslim edildiğini belirtir yazının sunulduğu görülm

Devamı

ihale şikayetine idarenin Cevap Yazısında Da Bahsi Geçtiği üzere, Başvuru Sahibinin Açıklaması Kapsamınd...

ihale şikayetine idarenin cevap yazısında da bahsi geçtiği üzere, başvuru sahibinin açıklaması kapsamında tüm işçilikler için ihale tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan saatlik asgari ücret olan 13.08

Devamı

Başvuru Dilekçesi Ekinde imza Sirkülerinin Aslı Veya Yetkili Mercilerce Onaylı örneğinin Bulunmaması...

başvuru dilekçesi ekinde imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunmaması

Devamı