İHALE KARARLARI > Hatalı İstekli İtirazları

ihale itirazen şikâyet incelemesinde Numune Değerlendirme işlemi Aşamasında Yapılan Tespitlerin Doğruluğ...

ihale itirazen şikâyet incelemesinde numune değerlendirme işlemi aşamasında yapılan tespitlerin doğruluğunun denetlenmesinin mümkün olmayacağı

Devamı

İhale Şartname Hükümlerinin Uygulanması Sırasında idareye Zarar Verildiği Takdirde idarenin Doğacak Zara...

İhale Şartname hükümlerinin uygulanması sırasında idareye zarar verildiği takdirde idarenin doğacak zararları yüklenicinin öncelikle hak edişinden kesinti yapacağı, kesin teminattan kesinti yapılabilme imkanının ise ancak iş tamamlandıktan sonra bahse konu hususlardan kaynaklı olarak idareye borcunun bulunması halinde mümkün olabileceği, dolayısıyla idarece işin sürmesi veya kabul işlemlerinin tamamlanması gibi bir süreç ayrımına gidildiğinden yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı idareye sözleşme konusu iş devam ederken bir borç çıkarılması durumunda kesin teminattan kesinti yapılması durumunun ortaya çıkmayacağı, kesin teminattan kesinti yapılmasına ilişkin düzenlemenin işin kabulünden sonraki aşamaya ilişkin olduğu değerlendirildiğinden anılan düzenlemenin mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmediği

Devamı

İhalede Tür Değiştirerek A.Ş Dönüştüğü Unvan Değiştirerek Katılan isteklinin iş Bitirme Belgesine Dayan...

İhalede tür değiştirerek A.Ş dönüştüğü unvan değiştirerek katılan isteklinin iş bitirme belgesine dayanak belgelerin kendi içerisinde çelişki taşıdığı ve ilgili iş bitirme belgesinin idarece söz konusu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu, öte yandan söz konusu belgeyi düzenleyen belediye tarafından gönderilen yazıların da kendi içinde tutarlı olmadığı, söz konusu yazılar arasında da çelişki bulunmakla birlikte, ilgili iş bitirme belgesinin EKAP kaydının belgeyi düzenleyen Belediye tarafından silindiği gelinen aşamada yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bahse konu iş deneyim belgesinin EKAP kaydının bulunmadığı bir diğer ifade ile geçersiz konuma geldiği idarece tesis edilen anılan iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması

Devamı

Yıllara Yaygın Hizmet ihale Yüklenmeleri Bakımından Somut Olay Bakıldığında, Belediye Seçim Tarihini izl...

yıllara yaygın hizmet ihale yüklenmeleri bakımından somut olay bakıldığında, Belediye seçim tarihini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yapılabileceği ancak, başvuruya konu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nda işin süresinin işe başlama tarihinden itibaren 9 ay, işe başlama tarihinin ise sözleşme imzalanmasından itibaren 5 gün olarak düzenlendiği, bu çerçevede; ihale konusu hizmet işinin yıllara yaygın olmaması, ihale konusu işin süresinin aynı takvim yılı içerisinde başlayıp, aynı yıl içerisinde sonlanacağı ve bu sürenin seçimin yapılacağı takvim yılı içerisinde kaldığı hususları birlikte göz önüne alındığında, ihale konusu işin söz konusu madde kapsamının dışında değerlendirilmesi gerektiği, bu nedenle şikâyete konu ihalenin gerçekleştirilmesinin anılan mevzuata aykırılık teşkil etmediği

Devamı

ihalede En Avantajlı ikinci Teklif Sahibinin Belirlenmesinin ihale Komisyonunun Takdirinde Olduğu...

ihalede en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlenmesinin ihale komisyonunun takdirinde olduğu

Devamı

idare Tarafından, Yüklenicinin ihale Sözleşmesinde Yazılı Süre içinde işe Başlayabilmesini Teminen idare...

idare tarafından, yüklenicinin ihale sözleşmesinde yazılı süre içinde işe başlayabilmesini teminen idarece verilecek olan her türlü demirbaşa ilişkin maliyet unsurlarının teklif fiyata dahil edilebileceği öte yandan demirbaşlara ilişkin olarak verilen ayrıntılar ile ilgili ürünlerin tesliminden önce her iki taraf arasında tutulacak tutanağın söz konusu ürünlerin kırılması, bozulması, yıpranması gibi durumlarda hangi nitelikteki demirbaş malzemenin piyasadan temin edilip yerine konulmasının istendiği hususu ile tazmini olarak tutar tespitinin ne şekilde yapılacağının düzenlendiği, söz konusu demirbaş tutanak ile teslim alınacağından ürünlerin mevcut durumlarının bu tutanakta belirtilmesine engel bulunmadığı, netice itibariyle iddiaya konu madde düzenlemelerinin tekliflerin oluşturulması bakımından herhangi bir engel teşkil etmediği

Devamı

Yüklenici iş Bitirme Belgesinin ihale üzerinde Bırakılan istekli Adına * Tarihinde Düzenlendiği, Bu Nede...

yüklenici iş bitirme belgesinin ihale üzerinde bırakılan istekli adına * tarihinde düzenlendiği, bu nedenle ayrıca ortaklık tespit belgesinin sunulmasına gerek bulunmadığı, kesin kabul tarihinin * olduğu itirazen şikâyete konu ihalenin ilan tarihinin ise * olduğu dolayısıyla süre yönünden mevzuatta aranan şartı sağladığı iş bitirme belgesine konu mal alımının konusunun mevcut ihalede aranılan benzer iş tanımına uygun olduğu, bahse konu iş bitirme belgesinin EKAP’a kayıtlı ve EKAP üzerinden sorgulanıp teyit edilebilen bir belge olduğu

Devamı

idare Tarafından  Kurul Kararının Uygulanması Amacıyla ihale Sürecine ilişkin Yeni Bir ihale Komisyonu K...

idare tarafından  Kurul kararının uygulanması amacıyla ihale sürecine ilişkin yeni bir ihale komisyonu kararı alınması bu kararın onaylanmasından önce mevzuat hükümleri uyarınca idarece yasaklılık teyidi gerçekleştirilmesi ve bu teyit neticesinde başvuru sahibinin ihalelere katılmaktan yasaklı olduğunun tespit edildiği gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hk(Danıştay Kararlı)

Devamı

idare Tarafından ihale Konusu işin Yürütülmesi için işyerinde Bulundurulması öngörülen Makine, Teçhizat ...

idare tarafından ihale konusu işin yürütülmesi için işyerinde bulundurulması öngörülen makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin bilgilere Sözleşme Tasarısı’nda yer verileceği, bu kapsamda her ne kadar ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın 33’üncü maddesinin boş bırakıldığı görülse de idare tarafından ihale konusu iş kapsamında kullanılacak teknik personel ve makine, araç, ekipman ile ilgili hususlara Teknik Şartname’nin 5’inci maddesinde yer verildiği, dolayısıyla söz konusu hususlara ilişkin ayrıntılara Sözleşme Tasarısı’nın ilgili maddesinde yer verilmese de ihale dokümanının bir bütün olduğu ve bahse konu düzenlemelere Teknik Şartname’de yer verildiği görüldüğünden bu konuyla ilgili ihale dokümanında herhangi bir belirsizliğin olmadığı, söz konusu düzenlemenin, ihalede yeterlik kriteri veya kendi malı şartı getirilerek fiyat dışı unsur olarak da belirlenmediği, tekliflerin hazırlanması açısından belirsizliğe mahal verecek bir durum oluşturmadığı

Devamı

ihalenin İdari Şartnamesinde ihale Konusu işte Kullanılacak Midibüse ilişkin Olarak D Türü Yetki Belgele...

ihalenin İdari Şartnamesinde ihale konusu işte kullanılacak midibüse ilişkin olarak D türü yetki belgelerinin ve S türü güzergâh belgelerinin yeterlik kriteri olarak belirlenmediği, dolayısıyla ilgili belgelerin yeterlik kriteri olarak teklif dosyası kapsamında sunulmasına gerek bulunmadığı

Devamı

ihalede iş Kalemleri için istekli Tarafından Teklif Edilen iş Kalemi Tutarının, isteklinin Toplam Teklif...

ihalede iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kaleminin yaklaşık maliyetteki bedelinin, toplam yaklaşık maliyete oranının %90-%110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için belirlenmiş olan puanların verileceği (Alınabilecek azami fiyat dışı unsur puanı 60 puandır), aksi halde ise puan verilmeyeceği hk

Devamı

ihalede Meslek Kuruluşlarının internet Sayfası üzerinden Sorgulanamayan Belgelerin (katalog Ve/veya Foto...

ihalede meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan belgelerin (katalog ve/veya fotoğraf) sunulmasının istenildiği (eksik bilgi/belgelerin tamamlanmasına ilişkin talepte bulunulmadığı) teklifinde beyan edilen belge ve bilgileri doğrulayan belgelerin sunulmaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması

Devamı

İdari Şartname’nin ihaleye Katılabilmek için Gereken Belgeler Ve Yeterlik Kriterlerine ilişkin  Maddesi ...

İdari Şartname’nin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerine ilişkin  maddesi gereğince istekliler tarafından, alım konusu malı teklif etmeye yetkili olunduğunun tevsiki amacıyla “Yetki Belgesi” ile medikal eldiven için “AB Uygunluk Beyanı” sunmaları gerektiği, dolayısıyla beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyen nitelikteki söz konusu belgelerin aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin ya da idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerinin sunulması gerektiği

Devamı

Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarının Sunulması için Verilen Süre Geçtikten Sonra idareye Ulaşan Belgelerin...

aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması için verilen süre geçtikten sonra idareye ulaşan belgelerin ise dikkate alınamayacağı

Devamı

 ihaleye Katılan Ltd. Sti.nin Tek Ortağına Karşı Açılan Mahkeme Dosyasına Ait Tensip Zaptı Yazımız Ekind...

 ihaleye katılan Ltd. Sti.nin tek ortağına karşı açılan Mahkeme dosyasına ait tensip zaptı yazımız ekinde gönderilmiş olup zaptın başka bir  kişiye ilişkin olarak Alacağın tahsili amacıyla yağma suçu kapsamında  düzenlendiği istekli hakkında açılmış herhangi bir kamu davası bulunmadığı

Devamı

ihale Yeterlik Bilgileri Tablosunda EKAP’ta Kayıtlı Olmayan iş Deneyim Belgesi Satırında Beyan iş Deneyi...

ihale Yeterlik Bilgileri Tablosunda EKAP’ta kayıtlı olmayan iş deneyim belgesi satırında beyan iş deneyiminin mevzuat gereği EKAP’a kayıt edilmesi

Devamı

ihalede isteklinin Ticari işletmesinin Gerçek Kişi Tacir Olduğu, Ticari Bir şirket Olmadığı Ticari işlet...

ihalede isteklinin ticari işletmesinin gerçek kişi tacir olduğu, ticari bir şirket olmadığı ticari işletmenin tür değiştirerek şirkete dönüşmesi durumunda uygulanması gereken kanun maddelerinin açıkça belirtildiği ve ticari işletmenin tür değiştirerek şirkete dönüşmesinin, bir şirketin başka bir şirkete dönüşmesi niteliğinde olmadığının açık olduğu, bu itibarla Şirketinin eski ticari işletmesinin devamı niteliğinde sayılamayacağı dolayısıyla istekli adına düzenlenmiş iş deneyim belgesinin doğrudan başvuru sahibi istekli  Şirketi tarafından kullanılamayacağı hk

Devamı

ihalenin Konusunun Otobüs Kiralama Hizmet Alım işi olduğu Ve Benzer iş Olarak Kabul Edilecek işlerin Kam...

ihalenin konusunun otobüs kiralama hizmet alım işi olduğu ve benzer iş olarak kabul edilecek işlerin kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen tek sözleşmeye dayalı her türlü araç kiralama hizmet alımı işleri şeklinde belirlenmesinin benzer işe uygun olduğu

Devamı

EKAP üzerinden Gönderilen Sözleşmeye Davet Yazısı Ve “Sözleşme Sürecinde Yapılması Gereken İşlemler” Kon...

EKAP üzerinden gönderilen sözleşmeye davet yazısı ve “Sözleşme Sürecinde Yapılması Gereken İşlemler” konulu yazılarda sunulması istenilen bilgilere/belgelere açık ve net bir şekilde yer verildiği tebliğ edilen “Geçici Teminatın Gelir Kaydedileceği” konulu yazı ve ekindeki tutanakta anılan istekli tarafından sunulan bilgi ve belgelerde eksikliklerin tespit edildiği ve başvuru sahibi ile sözleşme yapılmamasına ve geçici teminatın gelir kaydedilmesine karar verildiği, mevcut ihalede Teknik Şartnamedeki düzenlemeye ilişkin olarak Kuruma yapılan bir itirazen şikâyet başvurusunun bulunmadığı, dolayısıyla doküman düzenlemelerinin mevcut haliyle kesinleştiği, doküman düzenlemelerinin kesinleşmiş mevcut haliyle kabul edilerek teklif sunulduğu, “Sözleşme Sürecinde Yapılması Gereken İşlemler” konulu yazıya da itirazın bulunmadığı, bu açıdan sözleşme öncesinde sunulması istenen belgelerin eksiksiz sunulması gerekliliğini yerine getirmediği anlaşılan başvuru sahibi ile sözleşme imzalanmayarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi

Devamı

İdare Tarafından Aşırı Düşük Teklif Açıklama Talep Yazısında Dozer Maliyetinin Açıklanmasının Talep Edil...

İdare tarafından aşırı düşük teklif açıklama talep yazısında dozer maliyetinin açıklanmasının talep edilmediği, pickup, çekici ve semitreyler gideri için amortisman/kiralama giderinin açıklanmasının talep edildiği, bununla birlikte anılan istekli tarafından pickup, çekici ve semitreyler gideri için amortisman hesabı yapılmadığı hk

Devamı

ihale Yeterlik Bilgileri Tablosunda Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) internet Sayfası üzerind...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) internet sayfası üzerinden sorgulama yapılmasına olanak sağlayacak herhangi bir yetki belgesi beyanında bulunulmadığı, bu noktada bahse konu hususun bilgi eksikliği kapsamında da değerlendirilemeyeceği

Devamı

ihalede idarece Numune Değerlendirilmesi işlemi Sırasında Gözlemlenemeyen özelliklere ilişkin ürünlerin ...

ihalede idarece numune değerlendirilmesi işlemi sırasında gözlemlenemeyen özelliklere ilişkin ürünlerin Teknik Şartname’de belirtilen şartları sağladığına ilişkin belge ve raporların istekli tarafından getirilmesi talebinde bulunulmasının mevzuata açıkça aykırı olduğu, idarece ürünlerin uygunluk değerlendirilmesinin kesinleşen ihale dokümanına göre ancak sunulan numuneler üzerinden yapılabileceği, ayrıca teklif edilen tüm ürünlerin Şartname düzenlemelerine uygun olup olmadığı hususunun muayene kabul aşamasında da değerlendirileceği

Devamı

İdari Şartnamede Yer Verilmeyen Herhangi Bir ihale Dokümanı Düzenlemesinin Başvuruya Konu ihalede Yeterl...

İdari Şartnamede yer verilmeyen herhangi bir ihale dokümanı düzenlemesinin başvuruya konu ihalede yeterlik kriteri olarak dikkate alınamayacağı, bu kapsamda İdari Şartname maddesinde yeterlik kriteri olarak düzenlenmeyen hususlara ilişkin ihaleye katılan isteklilerce yeterlik bilgileri tablosunda herhangi bir bilgi/belge beyanında bulunulması ve sonrasında belge sunulmasının beklenmeyeceği

Devamı

ihalede En Avantajlı 2.teklif Sahibi Olarak Belirlenen istekliye Ait Yeterlik Bilgileri Tablosunda TOBB ...

ihalede en avantajlı 2.teklif sahibi olarak belirlenen istekliye ait Yeterlik Bilgileri Tablosunda TOBB tarafından düzenlenmiş kapasite raporunun beyan edildiği beyan edilen bilgiler ile sunulan belgedeki bilgilerin birbiriyle uyumlu olduğu söz konusu belgenin ihale tarihi itibarıyla geçerliliğinin devam etmekte olduğu İdari Şartnamede belirtilen kapasiteyi karşıladığı

Devamı

ihalede  üstlenilen işler için Kontrol Teşkilatının öngöreceği Formda Ve Detaylarda Ayrıntılı Bir iş Pro...

ihalede  üstlenilen işler için kontrol teşkilatının öngöreceği formda ve detaylarda ayrıntılı bir iş programı düzenleyeceği ve kontrol teşkilatının uygun görüşüne sunacağı, yüklenicinin, idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorunda olduğu hükmüne yer verildiği Tip Sözleşme’nin ilgili maddesinde yüklenicinin iş programına göre daha fazla iş yapması halinde, idarenin fazla işin bedelini imkân bulduğu takdirde ödeyeceğinin düzenlendiği, idare tarafından hazırlanan Sözleşme Tasarısı’nda da söz konusu matbu ifadenin korunduğu

Devamı

ihale Dökümanında Aynı Anahtar Teknik Personel Listesi ile Farklı ihalelerin ön Yeterliğine Başvuruda Bu...

ihale dökümanında aynı anahtar teknik personel listesi ile farklı ihalelerin ön yeterliğine başvuruda bulunulmuş olması halinin bir puanlama kriteri olarak belirlenmesine rağmen bu kriterin daha sonraki tarihlerde yapılacak ihalelerde yapılacak puanlamalarda esas alınacağı anlaşıldığından incelemeye konu ihalede kullanılmasının da mümkün olmadığı  ihalenin iptal edilmesi gerektiği soncuna ulaşılmakla birlikte, ihalenin ihale yetkilisi tarafından ödenek yetersizliği gerekçe gösterilerek iptal edilmesi

Devamı

ihale Konusu işin Eksik Personel ile Yapılması Durumunda Yükleniciye ilk Sözleşme Bedelinin Binde Biri O...

ihale konusu işin eksik personel ile yapılması durumunda yükleniciye ilk sözleşme bedelinin binde biri oranında ceza uygulanmasının öngörüldüğü, düzenlemeye konu hususun ihale konusu işin ihale dokümanına uygun olarak yapılmaması halinde uygulanacak bir ceza niteliğinde olduğu ve  SGK Kanunu ile ilgilisinin bulunmadığı ve düzenlemenin mevzuata aykırılık içermediği

Devamı

idarece Aşırı Düşük Teklif Açıklama isteme Yazısı Ekinde Gönderilen Analiz Formatlarının Birebir Kullanı...

idarece aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısı ekinde gönderilen analiz formatlarının birebir kullanıldığı, analiz formatlarında belirtilen miktarların aynen alındığı, söz konusu analizlerin içerisinde yer alan ve açıklama istenilmeyen analiz girdilerinin karşısında “açıklama istenilmedi” bilgisine yer verildiği, diğer girdilerin karşısına hangi kamu kurum ve kuruluşunun rayiçlerinin kullanıldığının belirtildiği görülmüştür. Analizlerde yer alan işçilik girdilerinin karşısında 2023 yılı 2. dönem asgari işçilik ücretinin kullanıldığının ifade edildiği ve asgari saatlik ücretin 67,00 TL/saat olarak kullanıldığı, 2023 yılı 2. dönemi için asgari saatlik ücretin 13.414,50/30/7,5 = 59,62 TL olduğu belirlendiği

Devamı

ihalede Tesis, Makine, Teçhizat Ve Diğer Ekipman iş Makinesi Analiz Girdilerine ilişkin Açıklamaların, R...

ihalede tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman iş makinesi analiz girdilerine ilişkin açıklamaların, resmi rayiçler veya isteklinin kendi malı olan iş makineleri için satın alma bedeli üzerinden yapılabileceği üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifinin ancak resmi rayici bulunmayan iş makineleri için kullanılabileceği, isteklilerin kendi malı olan iş makinesinin satın alma bedeli üzerinden yapacağı açıklamalarda, bu hususları tevsik eden belgelerin açıklama kapsamında sunulması zorunlu olduğu, amortisman sürelerinin isteklinin kendi malı olan makine ile açıklama yapması durumunda dikkate alınması gerektiği  makineler için resmi rayiçler üzerinden açıklama yaptığı ve kullandığı rayiçlerin doğru rakamlar olduğu belirlendiği

Devamı

Mal Alımı ihalelerine Yönelik Olarak ihaleye Verilen Tekliflerin, Diğer Tekliflerle Veya Yaklaşık Maliye...

mal alımı ihalelerine yönelik olarak ihaleye verilen tekliflerin, diğer tekliflerle veya yaklaşık maliyetle kıyaslanmak suretiyle, hangisinin veya hangilerinin aşırı düşük teklif olarak belirleneceği hususunda idarenin takdir yetkisinin bulunduğu

Devamı

ihale Yeterlik Bilgileri Tablosunda iş Denetleme Belge Sahibi inşaat Mühendisinin Limited Şirketinde şi...

ihale Yeterlik Bilgileri Tablosunda iş denetleme belge sahibi inşaat mühendisinin Limited Şirketinde şirket müdürü olarak münferiden yetkili olduğu ortaklık oranın ise %100 olduğu dolayısıyla anılan Yönetmeliğin İş deneyim belgelerinin verilmesi maddesinde yer alan en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olma ve sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olma şartlarını sağladığı

Devamı

Yapım ihalesi Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarında Poz Numaralı Motorin Girdisi için Çevre Şehircilik Ve İ...

Yapım ihalesi aşırı düşük teklif açıklamalarında poz numaralı Motorin girdisi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan rayiç fiyatı kullanıldığından ayrıca belge sunulmasına gerek bulunmadığı hk

Devamı

E-ihalelerde Ortak Giriişimlerin Birim Fiyat Teklif Mektubu Standart Formunun 5 Numaralı Dipnotunda Yer ...

E-ihalelerde ortak giriişimlerin birim fiyat teklif mektubu standart formunun 5 numaralı dipnotunda yer alan ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde teklif mektubunun bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerektiği hükmü gereği teklif mektubunun iş ortaklığını oluşturan şirketleri temsil ve ilzama yetkili olan kişileri tarafından ayrı ayrı e-imza ile imzalanması gerektiği

Devamı

ihalede iş Ortaklığının Pilot Ortağı Ve özel Ortağı Tarafından İdari Şartnamede Düzenlenen Yeterlik Krit...

ihalede iş ortaklığının pilot ortağı ve özel ortağı tarafından İdari Şartnamede düzenlenen yeterlik kriterine ilişkin Yeterlik Bilgileri Tablosuna ayrı ayrı bilgi girişinde bulunulması gerekirken pilot ortak tarafından istenilen yeterlik kriterine yönelik herhangi bir bilgi girişinde bulunulmaması

Devamı

ihalenin Personel çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımı Niteliğinde Olduğu Dikkate Alındığında, T...

ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı niteliğinde olduğu dikkate alındığında, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılma zorunluluğunun bulunmadığı

Devamı

ihale Dokümanı Düzenlemeleri Bir Bütün Olarak Değerlendirildiğinde ihale Konusu işin Gerçekleştirileceği...

ihale dokümanı düzenlemeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde ihale konusu işin gerçekleştirileceği yere ilişkin çelişkili bir düzenleme bulunmadığı, ayrıca dokümanda belirtilen trafik sigortası ve fenni ve egzoz muayenelerinin teklif fiyata dahil olduğuna ilişkin yapılan düzenlemenin hizmet alımı suretiyle taşıt edinilmesine ilişkin usul ve esaslara ve kamu ihale mevzuatına bir aykırılık teşkil etmediği, belirtilen giderler kanunen yaptırılması zorunlu giderler olmakla birlikte ihale konusu işte çalıştırılacak olan araçların idarenin hizmetinde kullanılacağı, dolayısıyla iddia konusu giderlerin teklif fiyata dahil olmasının mevzuata uygun olduğu, idarece gönderilen işlem dosyasında da söz konusu giderlerin mevzuata uygun olarak yaklaşık maliyete dahil edildiği anlaşılması

Devamı

İdarece EKAP üzerinden Gönderilen Yazı ile Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulmasının Ta...

İdarece EKAP üzerinden gönderilen yazı ile beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulmasının talep edilmesi üzerine, anılan istekli tarafından süresi içerisinde kendilerine hitaben anlaşma yapılan ve A.Ş. tarafından imzalanan Antlaşmanın sunulduğu  Anlaşma metninin ise “kabul ve taahhüt ediyoruz” şeklinde olduğu anlaşılmış olup Yapılan inceleme neticesinde “kabul ve taahhüt ediyoruz” ifadesinin;  “kabul ediyoruz” ifadesini kapsar nitelikte olduğu kabul edilmesi

Devamı

istekli Tarafından Elektronik ihale Ortamında Alınmış Geçici Teminat Mektubuna Ait Ayırt Edici Numaranın...

istekli tarafından elektronik ihale ortamında alınmış geçici teminat mektubuna ait ayırt edici numaranın yeterlik bilgileri tablosunda beyan edildiği

Devamı

İhale  Yeterlik Bilgileri Tablosu incelendiğinde, şirketin %100 Hissesine Sahip Ortağının Ve şirketin Te...

İhale  yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde, şirketin %100 hissesine sahip ortağının ve şirketin tek yönetim kurulu üyesinin şahsın olduğu, söz konusu şirketin tek ortaklı yapıda olduğundan dolayı yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine göre pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının taranarak EKAP’a yüklenmesi gibi bir zorunluluğun bulunmadığı, ayrıca yeterlik bilgileri tablosunun “Yöneticilere Ait Bilgiler” kısmında beyan edilen bilgilerin MERSİS sisteminde yer alan bilgilerle uyumlu olduğu 

Devamı

ihaleye Katılımda Sahte Belge Kullanmak Suretiyle Yasak Fiil Ve Davranışta Bulunduğu Gerekçesiyle Teklif...

ihaleye katılımda sahte belge kullanmak suretiyle yasak fiil ve davranışta bulunduğu gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve anılan kararda şirketin ihale komisyonu kararı onaylanmadan önce ihalelere katılmaktan yasaklı olması gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması

Devamı

ihale Kullanılacak Araçların Yolda Arıza Yapan Hizmet Araçları için Firma Yol Yardımı Uygulanacağı Araçt...

ihale kullanılacak araçların yolda arıza yapan hizmet araçları için firma yol yardımı uygulanacağı araçtaki arızanın azami 2 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, geçici olarak şartnameye uygun idarenin onaylayacağı teknik özelliklere sahip bir araç tahsis edileceği, ayrıca, sepetli araçta oluşan herhangi bir arızadan dolayı ve yedek araç temin edilmediği takdirde çalışmadığı günlerin ödemesine ilişkin hakedişten kesinti yapılacağı, basiretli tacir olma yükümlülüğü çerçevesinde yüklenicinin ihale konusu işi ihale dokümanı kriterlerine göre yerine getirmekle sorumlu olduğu

Devamı

ihalede  hakedişin Tahakkuka Bağlanması Ve ödeme Yapılması için öngörülen Süreler ile 4857 Sayılı İş Kan...

ihalede  hakedişin tahakkuka bağlanması ve ödeme yapılması için öngörülen süreler ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun yine yukarıda yer verilen hükümleri uyarınca işçi ücretlerini aylık dönemlerde ödeme yükümlülüğü bulunduğu dikkate alındığında, yüklenicinin çalıştırmış olduğu personel maaşlarını ödenmesi gereken süre ile idarece düzenlenerek yükleniciye yapılacak hakedişin ödenmesi gereken sürenin birbirinden farklılık gösterebileceği ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde belirlenen usul doğrultusunda idarece hakediş ödemesi yapılacak dönemin ücreti henüz yükleniciye ödenmemişken, yüklenicinin işçi ücretlerini ödeme yükümlülüğünün doğabileceği

Devamı

ihalede Sunulan KİK031.1/Y No’lu Ortaklık Tespit Belgesi incelendiğinde, Belge Düzenleme Tarihinin * Tar...

ihalede sunulan KİK031.1/Y no’lu ortaklık tespit belgesi incelendiğinde, belge düzenleme tarihinin * tarihi olduğu, şahsın şirketin %100 ortağı olduğu ve belgenin düzenlenme tarihinden geriye doğru bir yıldır kesintisiz olarak yarıdan fazla ortağı olduğu ve bu sürede Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağı olduğu ifade edilmiş ise de başvuru sahibi istekli tarafından ortaklık tespit belgesi ile birlikte sunulan ticaret sicil tasdiknamesi ile ticaret sicil gazeteleri incelendiğinde şahsın temsil ve yönetim yetkisinin * tarihinden itibaren başladığı, EKAP üzerinden yapılan ticaret sicili bilgileri sorgulama sonucunda da bu bilgiye ulaşılabildiği tespit edildiğinden şahsın beyan edildiği şekilde belgenin düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak tüzel kişiliğin en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip ve bu sürede Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağı olmadığı

Devamı

ihalede A.Ş. Tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda iş Deneyimini Tevsik için * Adına Düzenlenmiş iş ...

ihalede A.Ş. tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda iş deneyimini tevsik için * adına düzenlenmiş iş deneyim belgesi ile tüzel kişiliğin %100’üne sahip olunduğuna dair SMMM tarafından onaylanan ortaklık tespit belgesinin beyan edildiği, idarenin EKAP üzerinden ilettiği talep yazısı üzerine de anılan istekli tarafından ortaklık tespit belgesinin idareye sunulduğu ancak sunulan ortaklık tespit belgesinde belge sahibinin imzasının bulunmadığı

Devamı

 ihale Konusu işin Personel çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım işi Olmadığı Anlaşılmış Olup ihalede Ulu...

 ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım işi olmadığı anlaşılmış olup ihalede ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılacak personel giderleri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmasını zorunlu kılan herhangi bir mevzuat hükmü bulunmadığından  bu giderler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmasının zorunlu olmadığı

Devamı

ihalede idare Tarafından Kesin Teminattan Kesinti Yapılabileceğine Yönelik Bir Düzenlemenin Yer Almadığı...

ihalede idare tarafından kesin teminattan kesinti yapılabileceğine yönelik bir düzenlemenin yer almadığı yüklenicinin kendisine teslim edilen demirbaşların eksik şekilde teslim edildiğinin sözleşme süresi bitimine müteakip tespiti halinde kesin teminattan kesinti yapılabileceğine yönelik bir düzenleme yapıldığı anlaşıldığından ihale dokümanı düzenlemesinin anılan Kanun ve ikincil mevzuat düzenlemelerine aykırı olmadığı 

Devamı

ihalenin Personel çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Bir Hizmet Alımı Olduğu Teklif Fiyata Dâhil Giderler A...

ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı olduğu teklif fiyata dâhil giderler arasında işçilik giderine yer verildiği, yine ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı olması nedeniyle idarenin fazla çalışma toplam saatini ihale dokümanında belirtilmesine ilişkin bir gerekliliğinin bulunmadığı 

Devamı

ihalede Tek Bir Mal Kalemine ilişkin 2 Marka Teklif Edilmesinin Başvuru Sahibine Haksız Avantaj Sağlayab...

ihalede tek bir mal kalemine ilişkin 2 marka teklif edilmesinin başvuru sahibine haksız avantaj sağlayabileceği, bu şekilde teklif verilmesinin Kanun’un temel ilkelerine aykırı olduğu rekabet ve eşit muamele ilkesini zedelediği, hususları göz önünde bulundurulduğunda söz konusu gerekçe ile idarece değerlendirme dışı bırakılması

Devamı

ihalede Eşit Teklif Sahibi isteklilerden 2 fazla isteklinin Aynı Puana Sahip Olması Durumunda iki Kez Ku...

ihalede eşit teklif sahibi isteklilerden 2 fazla isteklinin aynı puana sahip olması durumunda iki kez kura çekileceği, bu durumda ilk çekilişte ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli, ikinci çekilişte ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin belirleneceği, puanlanma sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenebilmesine rağmen, en yüksek ikinci puana sahip birden fazla istekli bulunması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibini belirlemek amacıyla bu istekliler arasında kura yöntemine başvurulacağı 

Devamı

Mevcut ihale Komisyonu üyeleri Arasına Teknikerin ihale Yetkilisi Tarafından Yeterli Görülerek işin Uzma...

mevcut ihale komisyonu üyeleri arasına teknikerin ihale yetkilisi tarafından yeterli görülerek işin uzmanı olarak görevlendirildiği, demonstrasyon sürecine ilgili hastane personelinin idarece iştirak ettirilmesinin ihalede ayrı bir komisyon kurulduğu anlamına gelmeyeceği, ihale işlemleri ve nihai kararların ihale komisyonu tarafından alındığı, dolayısıyla ihale komisyonunun oluşumu ve yürütülen sürecin mevzuata uygun olduğu 

Devamı