İHALE KARARLARI > Hatalı İdare Kararları

ihalede Sözleşme Süresinin 365 Takvim Gününü Aştığından Tüm Girdiler için Fiyat Farkı Hesaplanacağına il...

ihalede sözleşme süresinin 365 takvim gününü aştığından tüm girdiler için fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesinin zorunlu olduğu, idare tarafından fiyat farkı ödeneceği yönünde düzenleme yapılmış olmasına rağmen,  fiyat farkı ile ilgili olarak ağırlık oranlarına ilişkin sabit katsayıların, işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenmediği anlaşıldığı bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği

Devamı

Aşırı Düşük Savunmada Mazot Analiz Girdisi için Çevre Şehircilik Bakanlığının Birim Fiyatı Dikkate Alına...

aşırı düşük savunmada Mazot analiz girdisi için Çevre Şehircilik Bakanlığının birim fiyatı dikkate alınarak açıklama yapıldığı Tebliğ gereğince kamu kurum veya kuruluşlarınca ilan edilen fiyatlar üzerinden açıklama yapıldığı takdirde o yıl için geçerli cari fiyatlar üzerinden açıklama yapılmasının yeterli olduğu anlaşılmış olup idarenin motorin girdisi için verilen fiyatın Tebliğe uygun olmadığı yönündeki gerekçesi Genel Tebliğe uygun olmadığı ve ilgili isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının söz konusu gerekçelerle reddedilmesi işleminin yerinde olmadığı 

Devamı

Aşırı Düşük Teklif Sorgulama Talebini De içeren Yazıda önemli Teklif Bileşenlerinin Alt Bileşenleri Bulu...

aşırı düşük teklif sorgulama talebini de içeren yazıda önemli teklif bileşenlerinin alt bileşenleri bulunmakla birlikte idarece açık bir şekilde belirlenmediği

Devamı

ihalede iş Deneyiminin Tevsikine ilişkin Beyan Edilen Sözleşmeye Ait Fatura örnekleri Veya Bu örneklerin...

ihalede iş deneyiminin tevsikine ilişkin beyan edilen sözleşmeye ait fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin idareye sunulan belgeler arasında yer almadığı, dolayısıyla  Şti tarafından iş deneyiminin tevsik edilmediği teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği 

Devamı

 iş Deneyim Tutarından Ayrıştırılarak idare Tarafından Anılan isteklinin İdari Şartname’de Düzenlenen As...

 iş deneyim tutarından ayrıştırılarak idare tarafından anılan isteklinin İdari Şartname’de düzenlenen asgari iş deneyim tutarını karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesi gerektiği 

Devamı

iş Deneyim Belgelerine Konu işlerin ihale Konusu işe Benzerliği Yönünden incelenmesi ile ihale Konusu iş...

iş deneyim belgelerine konu işlerin ihale konusu işe benzerliği yönünden incelenmesi ile ihale konusu işe benzer nitelikli işlerin yer aldığı tespit edilmiş ancak söz konusu işlerin tutarları bakımından yapılan değerlendirmeler sonucunda başvuruya konu ihalede istekliler tarafından sağlanması gereken teklif edilen bedelin en az % 25'i olarak belirlenen asgari iş deneyim tutarını karşılamadığı

Devamı

ihale itirazen şikâyet incelemesinde Numune Değerlendirme işlemi Aşamasında Yapılan Tespitlerin Doğruluğ...

ihale itirazen şikâyet incelemesinde numune değerlendirme işlemi aşamasında yapılan tespitlerin doğruluğunun denetlenmesinin mümkün olmayacağı

Devamı

ihale itirazen şikâyet incelemesinde Numune Değerlendirme işlemi Aşamasında Yapılan Tespitlerin Doğruluğ...

ihale itirazen şikâyet incelemesinde numune değerlendirme işlemi aşamasında yapılan tespitlerin doğruluğunun denetlenmesinin mümkün olmayacağı

Devamı

ihale İdari Şartname Düzenlemelerinde Teklif Ekinde Sunulması Zorunlu Tutulmayan iş Deneyim Belgesinin N...

ihale İdari Şartname düzenlemelerinde teklif ekinde sunulması zorunlu tutulmayan iş deneyim belgesinin niteliğine göre işin mühendislik gerektiren kısmının alt yükleniciye çalıştırılacağına dair beyanın bilgi eksikliği kapsamında değerlendirildiği ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerle birlikte sunulmasının istenildiği ve bu çerçevede değerlendirme yapıldığı ifade edilmesine rağmen İdari Şartname’de bir yeterlik kriteri olarak belirlenen bu hususun bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi gerektiği 

Devamı

Aşırı Düşük Açıklama istenilmesi Gereken iş Kalemleri/gruplarına ilişkin Sıralı Analiz Girdileri Listesi...

Aşırı düşük açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ilişkin sıralı analiz girdileri listesi ile sıralı analiz girdileri listesi kullanılmak suretiyle tutarı kâr ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilerek açıklama istenilecek ve istenilmeyecek analiz girdilerinin idare tarafından oluşturulması, bahse konu hususlar belirlenip hazırlandıktan sonra bu hususlara uygun bir şekilde teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden, analiz hazırlanan özel pozlara ait analiz girdilerinin ve miktarlarının gösterildiği analizlere de yer verilmek suretiyle, yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi gerektiği 

Devamı

ihale Sözleşmesinde Birden Fazla Yapılan işlerin Birleştirilerek Tek Bir Sözleşme Olarak Servis Sözleşme...

ihale sözleşmesinde birden fazla yapılan işlerin birleştirilerek tek bir sözleşme olarak Servis Sözleşmesi’nin düzenlendiği ve söz konusu belgenin anılan ihalede iş deneyimini tevsiken özel sektöre taahhüt edilen işler kapsamında kullanıldığının anlaşıldığı, dolayısıyla şikayete konu sözleşmenin iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı değerlendirildiğinden ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli tarafından sunulan belgelerin iş deneyiminin tevsiki yönünden mevzuata uygun olmadığı

Devamı

ihalede Araç Ve Makinelerin Yüklenici Tarafından Kiralama Yoluyla Edinilmesi Durumunda işin Süresini Kap...

ihalede araç ve makinelerin yüklenici tarafından kiralama yoluyla edinilmesi durumunda işin süresini kapsayan noter onaylı kira sözleşmesi, ruhsat fotokopileri ve üst ekipmana sahip olan araçların teknik özelliklerini gösterir onaylı uygunluk belgelerinin sözleşmenin imzalanmasından önce idareye sunulması gerektiği yönünde düzenleme yapıldığı, bahse konu belgelerin Kanun’da sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulması gereken belgeler arasında yer almadığı, dolayısıyla bahsi geçen belgelerin sözleşme imzalanmadan önce sunulmasının istenemeyeceği tespit edilmiş olup, söz konusu düzenlemenin bu haliyle mevzuata uygun olmadığı

Devamı

idare Tarafından Teklifi Aşırı Düşük Bulunan isteklilere Gönderilen Sorgu Yazısı Ekinde ilgili Malzemele...

idare tarafından teklifi aşırı düşük bulunan isteklilere gönderilen sorgu yazısı ekinde ilgili malzemelerin nakli için öngörülen mesafenin 25 km olarak belirtildiği, yukarıda aktarıldığı üzere isteklilerin söz konusu mesafeden daha düşük mesafeli bir ocaktan malzemeyi temin edebilmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen veya onaylanan belgelerin sunulmasının zorunlu olduğunun anlaşıldığı, ancak istekli tarafından kullanılması öngörülen söz konusu ocaklara ilişki kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen veya onaylanan herhangi bir belgenin sunulmadığı, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan, altı adet ocağın ve malzeme taşınacak bölgelerin işaretlenmiş olduğu Google Earth uydu görüntüsü çıktılarının idarece belirtilen mesafelerden daha düşük mesafe kullanılarak açıklama yapılması durumunda açıklamayı tevsik etmek üzere sunulması gereken kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen veya onaylanan belgeler kapsamında olmadığı

Devamı

Yapım ihalelerinde Kullanılan Makinalara Ait Bazı Teknik Şartname Düzenlemelerinin Bir Kısmının Belirlen...

Yapım ihalelerinde kullanılan makinalara ait bazı Teknik Şartname düzenlemelerinin bir kısmının belirlenmesinin ihtiyaca uygun olduğu ancak her bir makine türü için Teknik Şartname’de istenilen özelliklerden bir kısmının verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmadığı ve net değerler üzerinden özellik belirlemesinin yapıldığı anlaşıldığından (motor silindir sayısı gibi) söz konusu Teknik Şartname’nin ilgili akademik kuruluş görüşünde belirtilen ve uygun bulunmayan maddelerinin ihale Kanuna aykırılık içermesi

Devamı

isteklinin ihale Yeterlik Bilgileri Tablosunda Yer Alan Ortaklık Ve Ortaklık Oranlarına ilişkin Bilgiler...

isteklinin ihale yeterlik bilgileri tablosunda yer alan ortaklık ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerle *tarihi itibarıyla idarece yapılan sorgulamada yer alan bilgilerin uyumlu olduğu, söz konusu değişikliğin ihale tarihinden sonra gerçekleştiği ve ilgili değişikliği içeren şirket yönetim kurulu kararına ilişkin belgenin henüz sözleşme imzalanmadan EKAP’a yüklendiği ifadelerine yer verilerek idare tarafından başvuru sahibi isteklinin teklifinin yeterlik bilgileri tablosunda yer alan ortaklık bilgisinin güncel olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı

Devamı

ihalede Geçici Teminatları irat Kaydedilecek isteklilerin Kanun’un Amacına Uygun Olarak Geçici Teminatla...

ihalede geçici teminatları irat kaydedilecek isteklilerin Kanun’un amacına uygun olarak geçici teminatlarının sadece %3’lük kısmı irat kaydedilebilecek, tekliflerin gizliliğinin sağlanması için fazladan yatırmış oldukları teminat miktarlarının aşan kısmı ise iade edileceği

Devamı

ihale Dokümanında Teklifi Sınır Değerin Altında Kalan isteklilerden Aşırı Düşük Teklif Açıklaması istene...

ihale dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması isteneceğinin belirtildiği, başvuru sahibinin teklif tutarının sınır değerin altında kalması nedeniyle idarenin “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması … aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması

Devamı

ihale Şartnamesinde Benzer işin “AXVIII Grup: Saha İşleri” işleri Olarak Belirlendiği, Yapım Tebliği Uya...

ihale Şartnamesinde benzer işin “AXVIII Grup: Saha İşleri” işleri olarak belirlendiği, Yapım Tebliği uyarınca “AXVIII Grup: Saha İşleri” kapsamının ise “AV, AVI, AVII, AVIII, Spor ve rekreasyon alanları için saha tanzim işleri, Peyzaj sahaları tanzim işleri ve Yüzey ve platform işleri” olarak belirlendiği, bunlardan AVIII grubu işlerin “Barajlar” olduğu, incelemeye konu iş deneyim belgesinde de esas unsurun “AVIII. Grup Barajlar” olarak belirlendiği dolayısıyla yukarıda yapılan tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde başvuru sahibi iş ortaklığının pilot ortağı adına sunulan iş deneyim belgesinin esaslı unsurunun İdari Şartnamede belirlenen benzer işe uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibi iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu

Devamı

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında idarece Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Yer Verilen Personel Mali...

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında idarece birim fiyat teklif cetvelinde yer verilen personel maliyetleri yanısıra “yemeklerin hazırlanması için gerekli işçilik maliyetleri”nin de açıklanması istenildiğinden, anılan istekli tarafından ayrı bir personel maliyetine ilişkin daha açıklama yapıldığı, ancak bu maliyetin teklif fiyatına dahil edilmediği görülmüş olup, bu hususun gerekçe gösterilerek başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı

Devamı

ihale Dokümanı Düzenlemelerinde, Hizmetin ifasıyla ilgili Görevli Personele ödenecek Günlük Brüt Yol ücr...

ihale dokümanı düzenlemelerinde, hizmetin ifasıyla ilgili görevli personele ödenecek günlük brüt yol ücretine ilişkin tutarsızlık bulunduğu ve bahse konu üç düzenlemenin birbiriyle çeliştiği, bu sebeple isteklilerce teklif edilecek günlük brüt yol ücretine dair belirsizlik olduğu

Devamı

ihale Komisyon Kararı ile ihalenin iptal Edildiği, idarenin Söz Konusu Kararda Belirtmiş Olduğu iptal Ge...

ihale komisyon kararı ile ihalenin iptal edildiği, idarenin söz konusu kararda belirtmiş olduğu iptal gerekçelerinin dayanaktan yoksun olduğu, tekliflerinin yaklaşık maliyetin yüzde kırkı oranında altında olduğundan idarenin kamu yararını iptale gerekçe olarak gösteremeyeceği

Devamı

ihale Yaklaşık Maliyet Hesabında Açıkta Her Türlü Kazı Dolgu Yapılması Ve Artan Kazının Depo Sahalarına ...

ihale yaklaşık maliyet hesabında Açıkta Her Türlü Kazı Dolgu Yapılması ve Artan Kazının Depo Sahalarına Nakli iş kaleminde yer alan artan kazı naklinde mesafeye ilişkin olarak ihale dokümanı kapsamında yer alan projeler, depo saha bilgileri vb. diğer bilgi ve belgeler üzerinden yeniden hesaplama yapılması ve bunun sonucunda hesaplanacak yaklaşık maliyetin ve sınır değerin ihaleye etkisinin yukarıda aktarılan hususlar çerçevesinde tespit edilerek değerlendirme yapılması gerektiği

Devamı

ihalede istekli Tarafından Yüklenen Pay Defterlerinin Ekinde Yer Alan Yönetim Kurulu Karar Defterinin Or...

ihalede istekli tarafından yüklenen pay defterlerinin ekinde yer alan yönetim kurulu karar defterinin ortakların ortaklık oranlarına yönelik herhangi bir bilgi içermediği, dolayısıyla ortaklar ve ortaklık oranlarına ilişkin pay defterlerinin dayanağı olmadığı anlaşılmış olup anılan isteklilerin ortaklık yapıları ve ortaklık oranlarının yüklenen evraklardan teyit edilemediği

Devamı

ihaleye Tahsis Edilen Bütçenin 2024 Yılına Göre Uyarlanması Konusundaki Yetki Ve Sorumluluğun, Genel Büt...

ihaleye tahsis edilen bütçenin 2024 yılına göre uyarlanması konusundaki yetki ve sorumluluğun, genel bütçeli idarelerden farklı olarak kamu teşebbüsü yönetim kurulunda olduğu, buna ek olarak ödenek yetersizliğine ilişkin idarece detaylı ve açıklayıcı bir tespitin yapılmadığı da göz önünde bulundurulduğunda ihale komisyonu kararında yer verilen 2024 yılı bütçe imkanları göz önünde bulundurulduğunda ihale konusu iş için ödenek aktarımının mümkün olmaması nedeniyle ihalenin iptali için geçerli bir gerekçe oluşturmayacağı nedeniyle ihalenin iptalin iptali hk

Devamı

Anahtar Teslimi Götürü Bedel ihale Usulü ile çıkılan Bir Yapım işi ihalesinde Sözleşme Süresince Gerçekl...

anahtar teslimi götürü bedel ihale usulü ile çıkılan bir yapım işi ihalesinde sözleşme süresince gerçekleştirilmiş olan benzer iş kalemi imalatlarının doğrudan ilgili ihale dokümanında yer alan pursantajlardan hesaplanmasının doğru sonuç vermeyebileceği hk

Devamı

ihale Sözleşme Sürecinde Yaşanabilecek iş Artışları, Proje Değişiklikleri Gibi işlemlerin Pursantaj Tabl...

ihale Sözleşme sürecinde yaşanabilecek iş artışları, proje değişiklikleri gibi işlemlerin pursantaj tablosunda yer alan imalat yüzdelerinden farklı oranlarda imalat yapılmasına sebebiyet verebileceği hususu göz önünde bulundurulduğunda idarenin söz konusu iş deneyim belgesine konu işin sahibi Belediye Başkanlığından Yönetmelik maddesinin kendisine tanıdığı yetkiye dayanarak benzer iş imalatlarının belirlenmesine yönelik olarak ilgili bilgi ve belgelerin talep edilerek, ilgili idare tarafından gönderilecek bilgi ve belgeler üzerinden başvuru sahibinin sunduğu iş deneyim belge tutarının benzer iş tanımına uygunluk değerlendirmesi yapılması gerekirken sadece EKAP’ta yer alan ihale dokümanı üzerinden benzer işe ilişkin değerlendirme yapılması mevzuata uygun bulunmayacağı hk

Devamı

ihalede Sunulan iş Deneyim Belgesine Konu işin ise Yapım işi Olduğu Yapım işleri ile Hizmet Alımı ihalel...

ihalede sunulan iş deneyim belgesine konu işin ise yapım işi olduğu yapım işleri ile hizmet alımı ihalelerine yönelik farklı ikincil mevzuat bulunmakla birlikte rekabetin arttırılması amacıyla yapım işinde yer alan benzer hizmet işlerinin ayrıştırılarak iş deneyimine ilişkin asgari yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığının değerlendirilmesi gerektiği

Devamı

ihale Konusu iş Veya Benzer işlerle ilgili iş Deneyimlerinin Değerlendirilmesinde Tek Sözleşmeye Dayalı ...

ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi toplanarak değerlendirilemez hükmü gereği idare tarafından isteklinin sunduğu 6 adet iş deneyim belgesinden 1 adedi dikkate alınarak değerlendirmenin yapıldığı, birden fazla iş deneyiminin toplanmadığı İsteklilerin yeterlik bilgileri tablosunda iş deneyimini tevsiken birden fazla iş deneyim belgesini beyan etmelerinin önünde ihale mevzuatı bakımından bir engel bulunmadığı

Devamı

Aşırı Düşük Savunmada Satış Tutarı Tespit Tutanağının Fatura Bilgileri Tablosunda Lastik Giderlerine ili...

Aşırı düşük savunmada satış tutarı tespit tutanağının fatura bilgileri tablosunda lastik giderlerine ilişkin ağırlıklı ortalama birim satış tutarının tespitinde esas alınan fatura bilgilerinin ve fatura tutarlarının beyan edildiği anlaşılmakla birlikte, tutanağın “Ağırlıklı ortalama birim satış tutarı” başlıklı dördüncü bölümünde, yalnızca yevmiye defter kayıt adedine ilişkin bilgiye yer verildiği, ağırlıklı ortalama birim satış tutarına ilişkin bir hesaplama yapılmadığı ve tutar belirtilmediği anlaşıldığından, sunulan fiyat teklifinde beyan edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının dayanağının bulunmadığı ve sunulan açıklamanın bu haliyle kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı

Devamı

ihalede, Yerli Malı Teklif Eden istekliler Lehine Fiyat Avantajı Uygulamasının Alım Konusu Mal Kalemi Ba...

ihalede, yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulamasının alım konusu mal kalemi bazında yapılması, istekliler tarafından hangi kalem/kalemler için yerli malı belgesi sunulmuş ise sadece o kalemde/kalemlerde yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılması gerektiğinden, idarece başvuruya konu ihalenin şikâyete konu 1’inci kısmında yer alan 69 mal kaleminin, 2’nci kısmında yer alan 2 mal kaleminin ve 3’üncü kısmında yer alan 11 mal kaleminin her biri için öncelikle yerli malı teklif eden isteklilerin teklif ettiği fiyatların sabit tutulması, yerli malı teklif etmeyen isteklilerin ise bu kalem ya da kalemlerdeki teklif fiyatını %15 oranında arttırarak değerlendirmeye esas fiyatının bulunması, bu uygulamanın ihale kısımlarında yer alan tüm mal kalemlerinde ayrı ayrı yapılması sonucunda bulunacak tutarların toplamının esas alınarak ihale kısmı bazında en düşük toplam fiyata ulaşan isteklinin değerlendirmeye esas teklif fiyatının tespit edilerek ihalenin sonuçlandırılması gerektiği

Devamı

ihalede Yükleniciye Yapılacak ödemenin Tahakkuk Tarihinden itibaren 30 Gün içinde Yapılması Gerektiği, ...

ihalede yükleniciye yapılacak ödemenin tahakkuk tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılması gerektiği, belirtilen süreye ilişkin idarelere farklı bir düzenleme yapma hakkı tanınmadığı, başvuruya konu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı maddesinin bu kurala uygun olduğu anlaşılmakta ise de anılan Tasarıdaki düzenlemede 30 gün olarak belirtilmesi gereken hakediş ödeme süresinin 90 gün olarak belirlendiği, yine “Sözleşme maddesi hükümleri geçersizdir.” düzenlemesinin de bulunduğu, netice itibariyle hakediş ödemelerine ilişkin hem iki farklı düzenlemenin hem de *madde hükümlerinin (30 gün) geçersiz olduğuna ilişkin düzenlemenin mevzuata aykırılık ve çelişkiler barındırdığı ve ödemenin tahakkuk tarihinden başlamak üzere otuz gün yapılması gerekliliğinin karşılanıp karşılanmayacağı hususunda belirsizliğe yol açtığı

Devamı

ihaleye E-teklif Verme işlemlerinin Aynı IP Adresi üzerinden Gerçekleştirildiği Dikkate Alındığında, Anı...

ihaleye e-teklif verme işlemlerinin aynı IP adresi üzerinden gerçekleştirildiği dikkate alındığında, anılan isteklilerin birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olabileceği ve bahsi geçen isteklilerin aynı ihaleye katılmalarının rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış olduğu yönünde “kuvvetli karine” teşkil ettiği kanaatine varılmıştır. Bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu, anılan isteklilerin 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (j) bendi uyarınca değerlendirme dışı bırakılmaları gerektiği

Devamı

idarenin ihale iptal Gerekçesinin ihaleye çok Fazla itirazen şikâyet Başvurusunun Yapıldığı Ve Geçerli O...

idarenin ihale iptal gerekçesinin ihaleye çok fazla itirazen şikâyet başvurusunun yapıldığı ve geçerli olabilecek tekliflerin işin sağlık şekilde yürütülmesi bakımında çok düşük olduğu şeklinde ifade edildiği, ancak söz konusu iptal kararına dayanak olarak ihale komisyonunca herhangi bir kanıtın ya da herhangi bir avantajlı maliyet hesaplamasının ortaya konulmadığı, dolayısıyla idarece iptale ilişkin gerekçenin somut ve bilgi/belgeye dayalı bir biçimde ortaya konulmadığı sonucuna varılmış olup, başvuru sahibinin bu kapsamdaki iddiasının yerinde olduğu ve idarenin ihalenin iptali kararının iptal edilmesi gerektiği

Devamı

ihale işlem Dosyasında Yer Alan Belgeler incelendiğinde Herhangi Bir Numune Değerlendirme Tutanağına Ye...

ihale işlem dosyasında yer alan belgeler incelendiğinde herhangi bir numune değerlendirme tutanağına yer verilmediği ve fiyat dışı unsur değerlendirmesinde kullanılan puanlama yönteminin malzeme, işçilik, ergonomi yönlerinden sunulan malzemelerin uygunluğuna işaret ettiği düşünülse dahi bu durumun alım konusu kalemlerin Teknik Şartname koşullarına bütünüyle uygun olduğu anlamına gelemeyeceği anlaşıldığından numune değerlendirme işleminin yeniden yapılması gerektiği hk

Devamı

ihalede isteklinin Cari Oran Ve Kısa Vadeli Banka Borçlarının öz Kaynaklara Oranı Açısından istenilen Kr...

ihalede isteklinin cari oran ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranı açısından istenilen kriterleri karşıladığı görülmekle birlikte öz kaynak oranı açısından ihalede aranan yeterlik kriterini (öz kaynak oranının en az 0,15 olması) karşılamadığı hk

Devamı

idarenin ihalenin iptali Kararına ilişkin Gerekçesi incelendiğinde ise “ihale Dosyasında Sayıştay Denetç...

idarenin ihalenin iptali kararına ilişkin gerekçesi incelendiğinde ise “ihale dosyasında Sayıştay Denetçilerinin incelemesi sırasında tespit ettiği noksanlıklar ve sözlü görüşleri” çerçevesinde ihalenin iptal edildiği belirtilmiş olsa da bu eksikliklerin neler olduğu, eksikliklerin ihale sürecinde tamamlanıp tamamlanamayacağı, tamamlanmasının ihalenin ilan sürelerine, yeterlik kriterlerine, tekliflerin hazırlanması, sunulması ve değerlendirilmesine etki edip etmeyeceği ve eksikliklerin neden ihalenin sonuçlandırılmasına engel olduğu gibi Kurum tarafından denetlenebilecek somut mevzuata aykırılık tespit ve değerlendirmelerinin ortaya konulmadığı görülmüştür. Dolayısıyla, sadece ihale işlem dosyasında bazı eksikliklerin bulunduğunun belirtilmesi ve bu eksiklikler sebebiyle ihalenin iptal edilmesinin uygun olacağına ilişkin görüşlerin bulunması hukuki açıdan denetlenebilecek bir iptal gerekçesi niteliği taşımadığı hk

Devamı

ihaleye Katılabilmek için Gereken Belgeleri Yeterlik Kriterleri ile Fiyat Dışı Unsurlara ilişkin Bilgile...

ihaleye katılabilmek için gereken belgeleri yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerektiği, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi iş ortaklığının ortakları tarafından kesinleşen İdari Şartnamede düzenlenen araçlara ilişkin yeterlik bilgileri tablolarında herhangi bir beyana yer verilmediği hk

Devamı

Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları Uygun Bulunan istekliler Tarafından Açıklamalarında Kullanılan Kamu Kuru...

Aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunan istekliler tarafından açıklamalarında kullanılan kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış rayiç listelerinin sunulmadığı, idarece verilen analiz formatlarındaki girdi miktarları ile isteklilerce sunulan analizlerdeki girdi miktarlarının farklı olduğu iş kalemlerinin analizlerinde yer alan işçilik girdileri için yaklaşık maliyetle uyumlu olmayacak şekilde 10.008,00 TL fiyat öngörüldüğünden tekliflerinin reddedilmesi

Devamı

Aşırı Düşükte Aynı Girdinin Yaklaşık Maliyeti Oluşturan Birden Fazla iş Kalemi/grubunun Analizinde Yer A...

Aşırı düşükte aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının %3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılması gerektiği ve herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için her halükarda açıklama istenilmesi gerektiği, ancak idare tarafından hazırlanan aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısı ve eklerinde yukarıda belirtilen analiz girdisinin farklı iş kalemleri içerisinde hem açıklama istenilmeyecek olarak hem de açıklama istenilecek olarak belirtilmiş olmasının mevzuata aykırı olduğu, bu durumun isteklileri aşırı düşük teklif açıklamalarını hazırlama aşamasında tereddüde düşüreceği gibi inceleme ve değerlendirmenin de sağlıklı yapılmasına engel olacağı, bu itibarla teklifi sınır değerin altında kalan geçerli teklif sahibi isteklilerden mevzuata uygun olarak yeniden aşırı düşük teklif açıklaması talep edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.” gerekçesine yer verilerek tekrar düzeltici işlem belirlenmesine ait karar

Devamı

Aşırı Düşük Analizlerde Yer Alan Aylık işçilik Girdileri için Saatlik işçilik Girdileri için ise 44,48 T...

Aşırı düşük analizlerde yer alan aylık işçilik girdileri için saatlik işçilik girdileri için ise 44,48 TL fiyat öngörüldüğünden işçilikler için ihale tarihinde yürürlükte olan asgari ücretin altında fiyat kullanılmadığı

Devamı

ihale Komisyonu Kararı ile Ekonomik Açıdan En Avantajlı ikinci Teklif Sahibi istekli Olarak Belirlendiği...

ihale komisyonu kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği Kurul kararı ile aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmayarak değerlendirme dışı bırakılan İş Ortaklığına ait teklif ile arasında bir fiyat farkı bulunmasının tabii olduğu ancak geçerli bir teklif ile geçersiz bir teklifin kıyaslanamayacağı ve salt buradan hareketle kamunun zarara uğratıldığından bahsedilemeyeceği ayrıca idarece daha önce belirlenmiş olan yaklaşık maliyetin hatalı veya yüksek belirlenmiş olduğuna ve bu bağlamda başvuru sahibi isteklinin teklifinin kabul edilebilir nitelikte olmadığına ilişkin bir tespitinin bulunmadığı hususları göz önüne alındığında, idarenin takdir yetkisini başvuru konusu ihalenin iptali yönünde kullanmasında kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından mevzuata uygunluk bulunmadığı, dolayısıyla ihalenin iptali kararının iptal edilmesi gerektiği 

Devamı

ihalede Sunulan Birim Fiyat Teklif Cetvelinde işçilik Kalemlerine ilişkin Teklif Edilen Birim Fiyatların...

ihalede sunulan birim fiyat teklif cetvelinde işçilik kalemlerine ilişkin teklif edilen birim fiyatların toplamı

Devamı

İhale Yeterlik Bilgileri Tablosunda Yer Alan Ortaklık Ve Ortaklık Oranlarına ilişkin Bilgilerle idarece ...

İhale yeterlik bilgileri tablosunda yer alan ortaklık ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerle idarece yapılan sorgulamada yer alan bilgilerin uyumlu olduğu söz konusu değişikliğin ihale tarihinden sonra  gerçekleştiği ve ilgili değişikliği içeren şirket yönetim kurulu kararına ilişkin belgenin henüz sözleşme imzalanmadan EKAP’a yüklendiği dikkate alındığında idarenin başvuru sahibine ait teklifi “...şirketin ortaklık bilgilerinin beyan edilen bilgilerle örtüşmediği” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakmasının mevzuat hükümlerine uygun olmadığı 

Devamı

idarenin Aşırı Düşük Teklif Açıklama Talebinin Kamu ihale Mevzuatına Uygun Yapılmadığı Anlaşıldığından, ...

idarenin aşırı düşük teklif açıklama talebinin kamu ihale mevzuatına uygun yapılmadığı anlaşıldığından, idare tarafından teklifte önemli olduğu tespit edilen maliyet bileşenlerinin açık ve tereddütte mahal vermeyecek şekilde belirlenerek, aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden yapılması gerektiği

Devamı

ihale Mevzuatında Sözleşme imzalanmadan önce Sunulması Gereken Belgelerin Ve Bu Belgelerin Sunulmaması H...

ihale mevzuatında sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerin ve bu belgelerin sunulmaması halinde hangi yaptırımların uygulanacağının belirli olduğu, iddia konusu edilen belgelerin de sözleşme imzalanmadan önce sunulması gerektiği mevzuatta belirlenen belgeler arasında yer almadığı, dolayısıyla bahsi geçen belgelerin sözleşme imzalanmadan önce sunulmasının istenilemeyeceği anlaşılmış olup, söz konusu düzenlemelerin bu haliyle mevzuata uygun olmadığı

Devamı

 ihale üzerinde Bırakılan isteklinin E-teklifi Kapsamındaki Diğer Bilgi Ve Belgeler Dikkate Alındığında ...

 ihale üzerinde bırakılan isteklinin e-teklifi kapsamındaki diğer bilgi ve belgeler dikkate alındığında Ltd. Şti. in faaliyet konuları arasında ihale konusu iş nev’inden herhangi bir faaliyeti bulunduğuna yönelik bir bilgiye ulaşılamadığı ve anılan isteklinin ihale konusu alanda herhangi bir faaliyeti bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu ve anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği

Devamı

İhale üzerinde Bırakılan istekli Tarafından üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri ile Açıklama Sunul...

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama sunulduğu ve buna dayanak teşkil eden belgelerin mevzuata uygun olmadığı iddia edilmekte ise de aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında 3. kişilerden alınan fiyat teklifleri ve bu fiyat tekliflerinin dayanağı maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağının (Ek-O.6) kullanılmadığının tespit edilmesi

Devamı

ihale Teklifine Konu Aracın Yaşına ilişkin Olarak Değişkenlik Gösterebilecek Nitelikte Olan Amortisman, ...

ihale teklifine konu aracın yaşına ilişkin olarak değişkenlik gösterebilecek nitelikte olan amortisman, MTV, zorunlu trafik sigortası ve zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası giderleri bakımından da yapılan açıklamanın doküman düzenlemelerine aykırı nitelikte olduğu anlaşıldığından anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata aykırı olduğu 

Devamı

EKAP’a Yüklenmiş Bilgi Ve Belgelerin Güncelliğinin Sağlanmasının istekliler Açısından Bir Yükümlülük Ola...

EKAP’a yüklenmiş bilgi ve belgelerin güncelliğinin sağlanmasının istekliler açısından bir yükümlülük olarak öngörüldüğü, bu itibarla anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ortaklar ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgiler ile ihale tarihi itibarıyla EKAP’ta yer alan bilgilerin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilerle uyumlu olmadığı

Devamı

ihalede Şti Bir Ticari işletmeden Tür Değiştirmek Suretiyle Limited şirket Haline Geldiği için Tür Değiş...

ihalede Şti bir ticari işletmeden tür değiştirmek suretiyle limited şirket haline geldiği için tür değiştiren ticari işletmenin devamı olarak kabul edilemeyeceği ve kuruluş tarihinin *olduğu dikkate alındığında da ihalenin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır işin yapılacağı yerin bulunduğu ilgili meslek odasına kayıtlı olmasına imkan bulunmadığı için, Yeni Kurulacak Ltd. Şti nin İş Ortaklığına  puan verilmesinin mevzuata uygun olmadığı

Devamı